Idee 1174.                                                


Maar ons heen-en-weer geslingerd plantje was nog op-verre-na 't kompas niet rond geweest. Ik houd Diogenes, met z'n: phuteuoo anthropon! voor 'n bluffer. Het is waarlyk zoo'n gemakkelyke taak niet, 'n mensch te poten, en onder de hoveniers die deze tak van nyverheid uitoefenen, zyn er waarlyk velen die grooter behoefte aan kastyding hebben dan hun plantsoen. 

Wat Diogenes aangaat, Bayle beweert dat slechts moderne schryvers hem dien tekst in den mond leggen, en dat zoowel die woorden als de omstandigheden waarin ze zouden gesproken zyn, voor apokrief moeten gehouden worden. Mocht dit het geval niet zyn, dan komt het me vreemd en jammer voor, dat er onder de omstanders op de Atheensche markt niemand was, die den wysgeer te-recht wees met 'n hartig: ouk anthropon, kune, kunon phuteueis! En men had er kunnen byvoegen dat z'n vader niet nders gedaan had.

De lezer herinnert zich misschien dat ik, voor jaren reeds, de vraag opperde: wt toch zoovelen beweegt, kinderen te houden? (438) [1] Men ziet wel dat Diogenes m'n Ideen niet gelezen heeft. Zoo zyn er meer, wat soms te betreuren is.


[1] De lezer herinnert zich misschien dat ik, voor jaren reeds, de vraag opperde: wt toch zoovelen beweegt, kinderen te houden? (438)

Ik laat Diogenes maar terzijde, en merk alleen op dat Multatuli's eigen kinderen ook enig recht hadden op zo'n klacht over hun vader, die weinig tijd met hen doorbracht, en weinig geld thuis bracht voor hun onderhoud. Wie er meer van wil weten leze Hermans' of Van der Meulen's biografie van M.

Idee 1174.