Idee 1150.                                                


Wat den twyfel aan de welgemeendheid van koninklyke Volksliefde betreft, vergeten we nooit dan ook ‘ce bon peuple’ geen grein oprechter is dan de meest geveinsde Machiavel. [1] Al wat men van 't Volk zeggen kan, is dat het evenmin pozitief valsch is. Het schreeuwt ‘vivat!’ en denkt... niet juist altyd het tegendeel, maar gemakshalve niemendal. [2]

By de zeer byzondere gelegenheid die ik bezig ben te vereeuwigen met m'n mozaïktroffel, maakten de vergaderde vorsten zich schuldig aan 'n verzuim dat hen in de oogen des volks zeer benadeelde. Niemand strooide geld uit het portier, zelfs geen zilver. En onze Paltsgravin was de laatste die op 't denkbeeld komen zou - 't was zoo warm! - dat deze speciaal-vorstelyke manifestatie aan de feestelykheid ontbrak.

Ze werd hieraan evenwel herinnerd door Prins Erik [3], den jonkman van zoo-even, die op-nieuw haar rytuig naderde, ditmaal gevolgd door 'n lakei op 'n bezweet paard. Hy kwam vertellen dat z'n zuster - 't Waldkätzchen? - hem 'n boodschap had gezonden uit ‘Awercric.’ En:

- Palatine, auriez-vous par hasard quelques douzaines de frédérics à me prêter? vroeg hy.

- Che parie que z'est pour elle!

- Si!

- Elle fait donc angcore l'angrachée, che pangse!

- C'est possible! Mais en tout cas, il ne faut pas la laisser dans l'embarras. Dieu sait dans quel gâchis elle vient de se faufiler. Je n'ai qu'une bagatelle sur moi... ainsi, donnez, donnez!

Prins Erik en z'n zuster gingen de Palatine nog wel driekwartgraad te-boven in K.K. Hoogheid. En 't ‘boschkatje’ was de verloofde van 'n Grootvorst die volgens alle menschelyke berekening keizers tot lakeien hebben zou. De Paltsgravin - ‘Oh, mong Dié! Oh, mong Dié!’ - was dus wel genoodzaakt haar eeredame te gelasten aan Prins Erik 'n goudbeursjen overtereiken. Deze gaf 't den lakei, die 'r mee wegreed zoo snel de volte gedoogde.


[1] Wat den twyfel aan de welgemeendheid van koninklyke Volksliefde betreft, vergeten we nooit dan ook ‘ce bon peuple’ geen grein oprechter is dan de meest geveinsde Machiavel.

M. spreekt het gestelde tegen in het volgende citaat, en terecht, want het volk is zomin oprecht als geveinsd, want het volk is een abstractie en een veelvoud, terwijl alleen individuele personen oprecht of geveinsd zijn.

Ik betwijfel trouwens zeer of Multatuli Machiavelli werkelijk heeft gelezen, en neem aan van niet, omdat zijn politieke ideeën anders minder naïef zouden zijn geweest.
 


[2] Al wat men van 't Volk zeggen kan, is dat het evenmin pozitief valsch is. Het schreeuwt ‘vivat!’ en denkt... niet juist altyd het tegendeel, maar gemakshalve niemendal. 

Zie mijn vorige opmerking, waarbij komt dat heel wat individuele leden uit "'t Volk" vast geloven wat ze ook graag mogen brullen. Ik zie geen reden om niet te geloven dat de meeste Oranjeklanten waarachtige volgelingen van Ons Koningshuis zijn, en ook al geen reden om niet te geloven dat dit bij de meerderheid teruggaat op domheid - maar eerlijke domheid, dat wel.
 


[3] .. Prins Erik ..

Het mag aangenomen worden dat de lezer meer over deze prins zou hebben kunnen lezen dan nu als Multatuli verder gekomen was met z'n Ideën. Zoals het is leren we weinig over dit vorstelijk personage, behalve dat hij de broer van Prinses Erika was, en uiterlijk veel weg had van ... jawel: Wouter Pieterse, kennelijk vanwege Multatuli's doel Wouter in Erik's plaats lessen te helpen verschaffen over mensen in hoge posities.

Idee 1150.