Idee 1097.                                                


Van Wouter's menschenkennis mag ik niet veel goeds zeggen, maar wl breidde zich de kring van de menschen uit, met wie hy kennis maakte. 

Het spreekt vanzelf dat dit laatste woord moet worden opgevat in allerlaagsten zin, daar hier van eigenlyke menschenkennis geen spraak is. Nog minder van menschkunde.

Menschkunde is - als aardryks- werktuig- ontleed- en andere kunde - een wetenschap. Waarschynlyk zelfs is zy de moeielykste, omdat ze zich niet persen laat in 'n van-buiten te leeren schoolsysteem. Men kan in dat vak geen docenten benoemen. Men kan er geen nummer van maken op de Series Lectionum. Men kan er geen examen in afnemen. Men kan er geen professoraat voor stichten. Men kan er 't budget niet by te-pas brengen, en geen onbezoldigd ridderschap. De menschkundige heeft zelfs geen aanspraak op 'n grafschrift. Immers... wt zou men daarin moeten zeggen?

Dit alles is dan ook de reden dat de the proper study of man tot de ondankbaarste en minst beoefende vakken behoort. [1]


[1] Dit alles is dan ook de reden dat de the proper study of man tot de ondankbaarste en minst beoefende vakken behoort.

Wel, als waarachtig doctorandus in de edele wetenschap der psychologie, wil ik de lezer hiet niet volledig in het duister laten over "Menschkunde" en "menschenkennis", maar ik wil de lezer niet overstromen met onnutte kennis. Ik beperkt me daarom alleen tot deze vaststelling: Wie meent dat psychologie een heuse wetenschap is, moet zlfs te dom zijn voor een universitair einddiploma in dat vak - en daar is gewoonlijk een respectabele domheid voor nodig, lezer! 

Idee 1097.