Idee 1074.                                                


Trouwen? Hy... die kleine jongen... my, Femke? [1]

De eerste indruk was koddig. En daarom had ze gelachen. Inderdaad, zoo dikwyls ze na de historie van Aztalpa aan Wouter gedacht had - en ze dacht dikwyls aan hem - was 't met de zucht om hem 'n dienst te doen. Aan z'n verzen of ander schoolwerk kon ze hem niet helpen, maar als de Heilige Maagd haar verschenen ware, en 'n gunst had te kiezen gegeven, zou ze waarschynlyk verlof gevraagd hebben Wouters halskraagje te mogen wasschen en bleeken, of zoo-iets. Later, toen hy ziek was, zou de eerzucht van haar genegenheid zich verder hebben uitgestrekt, en misschien ware zy Maria te-staan gekomen op 't mirakel dat ze Wouter op den schoot had gekregen om hem te koesteren zooals ze de kinderen van haar nicht had gedaan.

Maar... trouwen?

Was 't wonder dat ze gelachen had by zoo'n zonderling voorstel? En dat ze nog-eens lachte toen hy 't herhaalde?

Vanwaar dan dat ze op-eenmaal ernstig werd na 't ontwaren van de smart die haar vroolykheid hem veroorzaakte?

Voorzeker zou dit het geval niet geweest zyn, indien ze f onryp ware geweest, f door kunstmatige overprikkeling bedorven voor gezonde rypheid. Niets stond in haar ziel de normale werking van de zucht tot nzyn, tot aansluiten - en dus tot liefhebben! - in den weg. De bevallige harmonie tusschen zedelyke en lichamelyke ontwikkeling deelde zich tevens mede aan haar verstand. Op-eens begreep zy dat er eerbiedwaardige ernst lag in Wouters kinderlyke geest-vervoering die zoo-even nog haar bespottelyk voorkwam, en de geleidelyke overgang van begrip tot gevoel - ws 't 'n overgang? - vloeide vanzelf hieruit voort.

Ze begreep Wouter, en had voor 't sparen van z'n gevoel geen andere reden dan de rype perzik zou kunnen aanvoeren voor z'n sappigheid en dons. Femke toonde zich vlug van begrip, fyn van opvatting en liefelyk in handelwyze: omdat ze kompleet was.


[1] Trouwen? Hy... die kleine jongen... my, Femke? 

Wel, toch was dat niet zo hl gek van Wouter, en ook hier komt Femke me naever voor dan realistisch is, en dat niet omdat ze niet met Wouter wilde trouwen, maar omdat het nogal voor de hand lag dat een jongen met wie ze omging zoals zij met Wouter, zeker wanneer een "kleine jongen", was deze dergelijke gedachtes zou ontwikkelen, juist vanwege zijn naviteit.

Idee 1074.