Idee 960.                                                


Ik ben tegen Beschermende Rechten, maar 'n flinke belasting - noem ze boete, my wŤl! op 't pernicieus artikel: vreemd citaat, zou me toelachen. [1]

Noot van 1876. De natuurlyke straf zou zyn: verlies van allen invloed op den lezer. En gewis zou deze straf worden toegepast indien 't Publiek lezen kÚn. Het spreekwoord zegt dat armoede geen schande is. Dit kan er naar wezen. Maar zťker ligt er schande in armoed aan denkbeelden. En 't wegstoppen daarvan, blykende uit dat eeuwige aanhalen van deze of gene vreemde beroemdheid du jour is erger nog: het is bedrog. [2] Maar 't zou weldra 'n eind nemen, indien lezers en hoorders zich daarmee niet zoo aanhoudend lieten foppen. Ook zonder nu van 't vervelend aanhalen te spreken, byna overal bemerkt men dat de denkbeelden - s'il y en a! - geleend werden, dat noch inhoud, noch zinbouw, noch taal het eigendom van sprekers en schryvers zyn. Als 't zoo voortgaat, behoeven we waarachtig op de politieke annexatie niet te wachten om geen Volk meer te wezen. Om ťťn ding te noemen: onze dagblad-litteratuur is vertaald uitheemsch knoeiwerk. Lezers, bemerkt ge dit niet? Stuit het u niet?
Ik heb dit onderwerp reeds herhaaldelyk behandeld (Zie byv. het stuk over Specialiteiten) doch naar ik vreezen moet, tot-nog-toe te-vergeefs. En wonder is 't niet. Er hoort veel toe, om de sedert eeuwen ingekankerde luiheid van 's volks voorgangers te genezen.


[1] Ik ben tegen Beschermende Rechten

Ik neem aan dat dit op copyright slaat. Feit is dat, hoewel bedoeld om auteurs en uitvinders te beschermen tegen diefstal en oneigenlijk gebruik van hun werk, het vooral misbruikt is door uitbaters als uitgeverijen.

De opkomst van internet en computers heeft de zaak alleen ingewikkelder en ook belangrijker gemaakt, want er is nu sprake van dat ook elementaire wiskundige uitvindingen, truukjes en regels gepatenteerd zouden kunnen gaan worden, of onder een copyright gaan vallen.

De lezer die in deze kwesties geÔnteresseerd is - en ze zijn van fundamenteel belang voor de verspreiding van beschaving en kennis - zoeke op het internet onder 'public license' en 'open source'.


[2] Het spreekwoord zegt dat armoede geen schande is. Dit kan er naar wezen. Maar zťker ligt er schande in armoed aan denkbeelden. En 't wegstoppen daarvan, blykende uit dat eeuwige aanhalen van deze of gene vreemde beroemdheid du jour is erger nog: het is bedrog.

Nee, mij dunkt van niet. In de eerste plaats kan niemand er wat aan doen als hij dom geboren is, en dat is bovendien een betrekkelijk geluk dat de grote meerderheid treft, dat zeer in de smaak valt bij de grote meerderheid, en daarom een bron van veel geluk is, voor de meerderheid.

En in de tweede plaats: Het is zowel behoorlijk om de eigen bronnen te noemen, als verstandig om zich tot intelligenter of ideeŽnrijker mensen dan zichzelf te wenden indien men zelf geen behoorlijke ideeŽn of formuleringen kan produceren.

Idee 960.