Idee 1045.                                                


Ik richt het woord tot de sterkeren, die dwalende aanleggen op 'n verkeerd wit. [1] Waarschynlyk zyn er velen die - als Post - meenen iets degelyks te hebben verricht, door zich te verdiepen in bewondering voor de nieuwe verf waarmee men tegenwoordig de theologie tracht optekleuren. Waarschynlyk zyn er die meenen in ‘staatkunde’ gedaan te hebben, als ze 't een-of-ander ‘orgaan’ van de tegenparty betrapten op 'n fout. 

Voor-zoover dit by vergissing geschiedt, kan 'n waarschuwing haar nut hebben. Ook moet de onnadenkende gewezen worden op de industrie dergenen die niet uit vergissing hun orfèvre-doeltjen in de plaats schoven van 't geheel.

Betwyfelt men de juistheid van m'n slotsom?

Er bestaat 'n kriterium dat we kunnen raadplegen. Het is de norm der persoonlykheden die sedert vele tientallen jaren door de natie werden waardig gekeurd, haar te vertegenwoordigen op allerlei terrein. [2] Men begrypt dat ik hiermede geenszins bedoel àl die personen-zelf aantevallen, schoon velen hunner hiertoe lokkend genoeg uitnoodigen. Doch neen, ik spreek nu van 't gemiddeld gehalte, dat getoetst moet worden aan klassische modellen, beoordeeld naar klassieken maatstaf.

Durft iemand beweren dat dit gehalte op de hoogte is van de eischen des tyds?

Ik geloof het niet!


[1] Ik richt het woord tot de sterkeren, die dwalende aanleggen op 'n verkeerd wit.

Wat M. ondertussen waarschijnlijk een stuk beter begreep dan niet, en ook een stuk beter dan toen hij begon met publiceren en daarmee hoopte zijn recht te krijgen en de maatschappij te hervormen, dat hij zich feitelijk tot een zeer kleine minderheid richtte, en dat hij van de grote meerderheid weinig anders te verwachten had dan wanbegrip en discriminatie.


[2] Er bestaat 'n kriterium dat we kunnen raadplegen. Het is de norm der persoonlykheden die sedert vele tientallen jaren door de natie werden waardig gekeurd, haar te vertegenwoordigen op allerlei terrein.

Ja, daar is iets voor te zeggen. Toch is een beter kriterium: Hoeveel de maatschappij voortbrengt in termen van wetenschap en kunst, en dan vergeleken met andere maatschappijen of andere perioden.

 

Idee 1045.