Idee 1011.                                                De reden van bestaan van 't voorgaand nummer wordt verklaard door 'n opstel dat dezer dagen (1872) in 't Humoristisch Album verscheen. De schryver vergeve my, dat ik z'n klacht schynbaar spottend afdoe. Ik erken dat z'n woorden een ernstige behandeling verdienen... welnu, ik jok er mee om niet te schreien! Ziehier dat stukje:

TALENT.
 
Talent, talent - daaraan ontbreekt 't, talent, styl, smaak, phantazie! Neen, Rousseau - gy waart niet zooveel moediger dan anderen toen gy uw Confessions in 't licht gaaft. Duizenden zouden ten biecht durven gaan als gy - maar... 't talent!
Neen. Multatuli - gy moet Publiek niet zoo verachten.
Publiek is zoo slecht niet. Publiek is meer onmondig en onmachtig dan onwillig. Duizenden in Holland gevoelen met U, sympatizeeren met U, zouden mèt U willen spreken, denderen, spotten, schreien, bliksemschichten slingeren tegen al wat er lafs en laags is in Politiek en Burgerlyk leven, maar... 't talent!

Den onbekenden schryver m'n groet. Ik hoop eenmaal z'n stuk op andere wyze dan nu te behandelen. Voorloopig verwys ik naar 460. [1]


[1] Den onbekenden schryver m'n groet. Ik hoop eenmaal z'n stuk op andere wyze dan nu te behandelen. Voorloopig verwys ik naar 460.

Dit slaat in de eerste plaats terug op 1010, waarin M. er op reageert. Ik sprak daar al van een talent voor medemenselijkheid dat vele mensen ontbreekt, en merk hier op in verband met

Publiek is zoo slecht niet. Publiek is meer onmondig en onmachtig dan onwillig.

dat wat herleidbaar lijkt tot menselijke slechtheid, onmondigheid of onmacht vaak terug gaat op menselijke domheid, conformisme of lafheid.

Idee 1011.