Idee 457                                                 Welk soort van verf de dominees by de Gereformeerden, by de Remonstranten, by de Doopsgezinden, enz. enz. beloven meête brengen van den nevelboog der oude theologie, weet ik niet. Zeker is 't, dat men hun geen tractement toelegt om verweerd glas te leveren. Maar ik ben in 't bezit van 't ordinatie-formulier der Evangelisch-Luthersche gemeente, en wat de hoofdzaken aangaat, zal de instructie der andere heeren wel nagenoeg overeenkomen met de belofte die 'n Luthersch predikant aflegt, voor hem 'n deel wordt toegezegd van 't speelgoed der gemeente. Die belofte luidt aldus:

Ik ondergeschrevene verklaar bij deze opregtelijk: dat ik tot de Evangelie-verkondiging in de Nederlandsche Evangeliesch-Luthersche Kerk toegelaten, de belangen zoo van het Christendom in het algemeen, als van het Nederlandsch Evangeliesch-Luthersch Kerkgenootschap in het bijzonder, door leer en wandel, zorgvuldig zal behartigen; dat ik de leer, welke, overeenkomstig met Gods Heilig Woord, in de aangenomen Symbolische Boeken der Evangeliesch-Luthersche Kerk is vervat, ter goeder trouw aanneme en hartelijk geloove; dat ik Christus en Christendom getrouw en naarstig zal prediken naar de Schrift; dat ik op de bevordering van godsdienstige kennis, christelijke zeden, orde en eendragt mij met allen ijver zal toeleggen, verbindende ik mij bij deze mijne handteekening, tot al het voorgeschrevene en om, zoo ik bevonden mogt worden tegen eenig gedeelte van deze verklaring en belofte gehandeld te hebben, deswege mij te zullen onderwerpen aan de uitspraken der bevoegde kerkelijke besturen.

Is dit duidelyk? My dunkt ja!

Ik neem voor ditmaal afscheid van de zaalbergery, met de woorden, die de eerwaarde predikant Ludwig Lentz den theologiae professor Loman toeroept:

‘Niemand zwingt dich, das Predigt-Amt in unserer Kirche zu begehren; kannst du, deiner Ueberzeugung gemäsz, Christum und Christenthum nicht predigen nach der Schrift, sondern nur nach “den eischen van hoofd en hart der thans levenden,” also nach dem Winde des stets wechselnden Volks- und Zeitgeistes, geht seine Strömung auch gegen das biblische Christenthum, wohlan! so suche dir einen Wirkungskreis ausser der Kirche, die bis jetzt noch den ebenen Grund der Propheten und Apostel, da Christus der Eckstein ist (Eph. II: 20), den schwindelnden Höhen der sogenannten Wissenschaft vorzieht.’


Het probleem is dat Christelijke theologen elkaar sinds bijna 2000 jaar hebben vervolgd en naar het leven hebben gestaan uit naam van de heer, en dat ze allemaal beweerden het enige ware, authentieke geloof uit te dragen. Bovendien vervolgden theologen niet alleen elkaar - waarbij ze mijn zegen zouden hebben - maar iedereen met een afwijkend geloof.

Idee 457