Idee 152.                                                 


-Ja, zegt ge, maar misschien klimmen wy. 't Leven is voorbereiding...wy ontwikkelen... licht.... lofgezang... engelen en verklaarden geest... van naby zien ...aangezicht tot aangezicht...

-Ei, zyt ge z op dat alles gesteld? Ik merk weinig van uw voorbereiding, ontwikkeling, van uw zucht tot lofzingen...wat me ook vervelen zou. Maar bovendien, als we ons te onbeduidend achten om onsterfelyk te zyn in onzen tegenwoordigen toestand, als die onbeduidendheid gaandeweg moet veranderen in een belangrykheid die ons voortbestaan wettigen zou - leerschool, voorbereiding, enz. - hoe komt het dan, dat leerlingen die op 't punt staan de school te verlaten, de voorbereidings-scholieren der hoogste klasse, zy die moeten worden beschouwd als byna volleerd... hoe komt het dat die discipelen zoo precies gelyken op de leerlingen der laagste klasse, dat ze geen haarbreed verder zyn? Geen millimeter graad ryper voor de promotie?

Verklaar me dat eens, gy leerschoolstelselaars!

Als de aarde een leerschool is voor den hemel, betreur ik zeer dat m'n onbekende voogd me niet op 'n beter instituut heeft gedaan!


Het argument is weer korrekt: Als de aarde een leerschool is voor den hemel, gemaakt door een almachtig alwetend liefhebbend schepper, zoals zeer vele gelovigen beweren te... weten, waarom is het dan voor zovelen zo'n onbegrijpelijk onverdiende wrede, harde en pijnlijke leerschool - waar ook door de meesten zeer veel minder geleerd dan voor zoete koek aangenomen wordt?

De meeste mensen leren iets geloven wanneer ze iets "leren"; wegen hun geloof nauwelijks of niet op rationele of logische gronden, en verwerven het meestal op gezag van deze of gene autoriteit, schoolmeester, politicus, priester, of media-voorganger.

Idee 152.