Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home

 

27 februari 2003: Gevraagd: strafklachten tegen Cohen, Oudkerk en Jansen

 

                        - Volg de pijlen

 


Titel mail: Gevraagd: strafklachten tegen Cohen, Oudkerk en Jansen

De oude heer Kappelman had 'n bui van wysbegeerte, en sprak aldus:
- Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wèlgaan in den winkel dien ik u geven zal naast het kamertjen uwer geboorte.
      Multatuli, idee 374.

Geachte heer Verhagen,

Ik hoor maar niets van u. Uw e-mail - via dat gigantische netwerk waar de inrichting waar u voor werkt op aangesloten heet te zijn, dat al meer dan een maand plat zou liggen - werkt kennelijk nog steeds niet.

Ik hoor ook maar niets van B&W van Amsterdam, maar dat is geheel conform 15 jaren uitermate bittere en pijnlijke ervaring met de gemeente Amsterdam, sinds ik durfde klagen over door B&W van Amsterdam bij mij inpandig met gemeente-vergunning gevestigde moordzuchtige harddrugshandelaars.

Heb ik u al verteld dat toen ik de coffeeshop Pampus leidde ik een gemeentebode in uniform uit het stadhuis langs kreeg om mij uit te nodigen eens op het stadhuis te overleggen? Historisch waar, en voor belangstellenden, als de advocaten Spong en Hammerstein, wil ik de naam van de uitnodigende ambtenaar wel geven (heel hoog, bij Jeugdzaken). Kijk, vermeende Amsterdamse drugshandelaars worden vervolgd met geüniformeerde gemeentehuisbodes tot in hun coffeeshops om ze uit te nodigen voor "een gesprek". Echte invalide Amsterdamse zoons en kleinzoons van mede-organisatoren van de Februari-staking mogen door inpandig met gemeente-vergunning gevestigde moordzuchtige harddrugshandelaars jarenlang geterroriseerd worden, als armlastige invalide bijstandstrekker zonder enige menselijke waarde.

En heb ik u al verteld dat toen ik de coffeeshop Pampus leidde ik binnen een half uur bij gemeentebelastingen van Amsterdam een illegale deal van 250.000 gulden kon sluiten met een corrupte Amsterdamse ambtenaar? (Niet in mijn interesse: In sprak namens de drugshandelaars van de Stichting namens welke ik afgevaardigd was, omdat ik zo goed kan praten.)

Allebei historisch waar (en zie mijn noten bij het Van Traa-rapport voor wat meer details) - maar ik wil dat soort dingen niet voor het Amsterdamse Kantongerecht laten behandelen, want het is óók historisch waar dat de Amsterdamse kantonrechter Westhoff en de Amsterdamse advocaat-generaal Myer mij tussen 2000 en 2002 weigerden te ontvangen of te horen over grondig gedocumenteerde moorddreigingen aan mijn adres door Amsterdamse harddrugshandelaars. ("Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je.") Zie o.a. het hele deel "Recente Ontwikkelingen" (waar niet alles staat wat passeerde of op de band staat, overigens).

Maar - mede wat betreft Spong en Hammerstein, en WEThouder Oudkerk, waar Spong en Hammerstein het niet op begrepen hebben - het volgende.

Ik hoorde namelijk wél iets van ... de S.D. Amsterdam. Voor het éérst in 18 jaar klagen en vragen om antwoord of gesprek met de directie van de S.D. Amsterdam, die mijn brieven nooit beantwoordt, op mijn klachten nooit ingaat, mij de gebouwen heeft uitgezet, de telefoon op de haak gooit als ik bel, mij al 10 jaar weigert aan te schrijven als "drs.", en zo nog een lange lijst verder, heeft zich verwaardigd mij te schrijven en u te noemen.

Ik citeer het zometeen, maar citeer eerst wat anders, namelijk de NRC over de dossiers van de S.D. Amsterdam, van 25 februari 2003, pagina 3, onder de kop "Oudkerk wil opheldering lekken De Roy"

ROTTERDAM, 25 FEBR. Wethouder Rob Oudkerk (sociale zaken) van Amsterdam eist onderzoek van de sociale dienst naar het mogelijke lekken uit het dossier van Edwin de Roy van Zuydewijn, de echtgenoot van prinses Margarita.

De wethouder vindt het, aldus zijn woordvoerder vanmorgen "meer dan slordig" dat de sociale dienst vorige week stellig ontkende dat De Roy had bij de dienst, en dat gisterenmiddag moest herroepen. De sociale dienst deed dat nadat uit twee brieven van de sociale dienst aan De Roy, die deze krant heeft, bleek dat De Roy wel degelijk cliënt is geweest bij de sociale dienst.

Dat er toch een dossier is, is van belang omdat het echtpaar stelt dat gegevens uit het dossier in handen zijn gekomen van de vader van prinses Margarita, Carlos Hugo de Bourbon de Parme. Uit de gegevens zou de vader hebben geconcludeerd dat De Roy "een homoseksuele relatie" zou hebben gehad en "mogelijk was besmet met het HIV-virus."

Wel, meneer Verhagen, wat heeft dàt met mij en mijn vorderingen te maken? Kortweg dit: Edwin de Roy van Zuydewijn is uit op tientallen miljoenen vanwege het leed en kwaad hèm aangedaan, mede door de S.D. van Amsterdam én heeft soortgelijke ervaringen met hen althans wat betreft de dossiers. Vervolgens: Let op dat "een homoseksuele relatie", waarvan ik aanneem dat het moedwillige leugen van de kant van de S.D. is. Ik citeer uit mijn mail aan u d.d. 25/01/03:

Ik ben nu al die 18 jaren protesterende tegen mijn vervolging en bedreiging door 2 S.D. portiers in 1984, die mij toeschreeuwden "Vuile smerige homofiele gepenkop kom naar buiten zodat we je kennen verzuipen in de gracht." (Tot minstens 5 maal toe.) De reden was dat ik mij verzette tegen hun hondse discriminatie van Marokkanen en Surinamers waar ik bij zat.   Hierover heb ik zelfs - in al die 18 jaren - geen enkel excuus gehad. Nu, dan betreft het volk tegen wie alles gepermitteerd is omdat zij menen zich alles te kunnen permitteren tegen wie zich niet kan of durft verweren.

Ziet u? gaat dat bij die instelling. Ik neem ook aan dat zowel De Roy van Zuydewijn als ik in het geheel niet homofiel zijn, maar beledigen, chicaniseren, schofferen en lasteren is de eerste, tweede en derde "menselijke" reactie van aanzienlijke delen van de bij de S.D. werkende gemeentelijke ambtenarij.

En nu citeer ik het proza van André Jansen, directeur van de instelling die mij 18 jaar lang beschouwde, behandelde, met moord liet bedreigen door hun personeel: "Vuile smerige homofiele gepenkop kom naar buiten zodat we je kennen verzuipen in de gracht." (Tot minstens 5 maal toe.).

Ik ontving op 24 februari 2003 een brief van de "sociale dienst amsterdam - Bureau directeur", dus van de directeur (één daarvan en wel de laatste in de rij) die mij niet en nooit - 18 jaren lang!! -wenste te ontvangen op 18 jaar klachten inzake belediging, bedreiging en smerige laster van zowel mij als anderen, als "Vuile smerige homofiele gepenkop kom naar buiten zodat we je kennen verzuipen in de gracht."  

sociale dienst amsterdam
Bureau Directeur
Vlaardingenlaan 15, 1062 HM Amsterdam

(...)

Behandeld door: A. van Tiggelen
Datum: 17 februari 2003

Betreft: klacht

Geachte meneer Maartensz,

Op 23 januari jl. heeft u aan de heer Verhagen en leden van het College van Burgemeester en Wethouders een e-mail bericht met als onderwerp "Informatie + leeslijstje" gestuurd. Dit e-mail bericht is voor verdere afhandeling doorgestuurd naar de Sociale Dienst.

In dit e-mail bericht vermeldt u onder meer een onrechtvaardige behandeling door de Sociale Dienst. Als u van mening bent dat u door de Sociale Dienst verkeerd behandeld bent, dan kunt u daarover een klacht indienen. De Sociale Dienst heeft een klachtenregeling.

Zeker sinds de invoering van de Algemene wet bestuursrecht kunt u vrijwel altijd een beroep doen op de administratieve rechter tegen besluiten van de overheid of tegen het uitblijven daarvan.

Op 13 december 2002 heeft u een bezwaarschrift ingediend en middels beschikking op 3 januari 2003 is dit bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Momenteel staan er van u geen klachten en/of bezwaarschriften open.

Hoogachtend,

A.W. Jansen
Algemeen Directeur.

Wel meneer Verhagen - zie daar een resultaatje - al kan ik u nog steeds niet pe e-mail bereiken. Ik zou op dit proza van PvdA-kader-lid André W. Jansen véél kunnen zeggen dat ik nalaat, behalve dit

1. Hij liegt. Ik heb de afgelopen jaren vele klachten en brieven ingediend die nooit beantwoord zijn.
2. Hij heeft ongetwijfeld ondertussen mijn dossier vervalst net als dat van De Roy van Zuydewijn.
3. Ik heb op 13 december 2002 geen bezwaarschrift ingediend, zoals ik u ondertussen uitgelegd heb.

En WEThouder Oudkerk probeert het gebruikelijke spelletje te spelen: Ik klaag bij de superieuren over grove misdragingen van ondergeschikten ...... en de superieuren geven de klachten door aan de collega's en vrienden en personeelsleden van de gemeentelijke instelling waar ik over klaag: die hebben "een klachtenregeling" - lees: speciaal geschoolde burocratische sadisten, gespecialiseerd in chicaniseren, beledigen, jennen, traineren, vervalsen, en vooral onbehandelbaar maken van klachten voor een objectieve rechter. (En ja, ik heb véél met dergelijk tuig te maken gehad, de afgelopen 18 lange gruwelijke jaren in de bijstand.)

NB: Ik klaag nu 18 jaar over het beestachtige "Vuile smerige homofiele gepenkop kom naar buiten zodat we je kennen verzuipen in de gracht." !!

Nu citeer ik uit een mail van mij aan u van 28/12/02:

Vervolgens. Sinds ik mij tot Cohen en Oudkerk wendde (die beide een zogenaamd "joodse identiteit" claimen, en verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid  en de sociale dienst, en graag in de media mogen belijden hoe idealistisch ze zijn - in een stad waarin onder hun verantwoordelijkheid volgens de Van Traa commissie ca. 25 MILJARD wordt omgezet aan illegale drugs) is het volgende gebeurd:  
- mijn bijzondere bijstand (op medisch voorschrift!) is ingehouden
- mijn bijstand is gekort
- de GG&GD heeft geweigerd mij enige hulp te geven in antwoord op de brief van prof.dr. Molenaar.

Ook ben ik op 4 april 2002 naar de MegaBanenMarkt gestuurd als invalide, wat ik lichamelijk in het geheel niet aankon. De volgende conversatie vond plaats

Ik: Ik ben een erkende invalide, heb voortdurend pijn en kan dit niet opbrengen zonder zeer veel pijn en ellende.
Ambtenaar Droeshout van de SD: Daar heb ik niets mee te maken.
Ik: Dus ik moet gaan ondanks mijn erkende invaliditeit?
Ambtenaar Droeshout: Ja.
Ik: U weet dat ik behandeld wordt vanwege depressiviteit. Ik ben bang dat ik hier weer suicidaal depressief van word.
Ambtenaar Droeshout: Dat kan mij niet schelen. Dat is uw probleem. U moet gaan, zelfs al zit u in een rolstoel. Als u niet gaat dan trekken wij uw uitkering in.

Zonder uitkering moet ik helaas zelfmoord plegen, want ik heb sinds 1989 voortdurende pijn en vrijwel geen energie. Ik ben dus gegaan. Sindsdien heb ik 8 maanden, weer zonder enige hulp, zonder enige steun, en met voortdurende pijn in bed gelegen, bovendien worstelend met zware depressies, want ik denk dat B&W van Amsterdam mij de zelfmoord wenst in te manipuleren vanwege wat op mijn site staat - dat inderdaad ALS het serieus behandeld zou worden tot rechtszaken behoort te leiden die een eind maken aan het huidige gemeentebestuur, want je mag geen invaliden vergassen, met moord bedreigen en de gezondheid van ruïneren  "uit naam van de idealen van de Februaristaking", feitelijk ten behoeve van de zeer machtige Amsterdamse harddrugsmafia.

U vindt het doen en vooral het laten en manipuleren, liegen en chicaniseren van de gemeente Amsterdam toegelicht op mijn site:

 
http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/mein_10j/recent.htm

Wel meneer Verhagen, ook in vervolg op mijn vorige mails aan u en B&W, waarin ik sprak van mijn schadevordering en Spong en Hammerstein, die ook al een appeltje hebben te schillen met medisch doctorandus Oudkerk, net als ik:

Mijn fysieke toestand is sinds mijn gedwongen gang naar de MegaBanenMarkt in april vorig jaar zeer verslechterd; ik heb zeer veel pijn geleden; en ik ben gedwongen een groot deel van de dag in bed door te brengen wegens gebrek aan energie en geen enkele hulp.

Ik vind dat het zojuist geciteerde een uitstekend voorbeeld is van welbewuste opzettelijke fysieke mishandeling, met voorspelbare gevolgen die ik dan ook voorspeld heb. Ik wil niet naar "de administratieve rechter".

A. Ik wil dat u bij Spong en Hammerstein informeert of ze tegen een percentage van de bedongen schadevordering strafvervolgingen willen instellen tegen B&W van Amsterdam en tegen directeur André W. Jansen van de Sociale Dienst Amsterdam o.a. vanwege zeer welbewuste weloverwogen fysieke mishandeling van mij, als boven beschreven.

NB: Ik moet rondkomen van 400 Euro 13 cent in de maand, dus kan de heren Spong en Hammerstein niet betalen anders dan uit wat ze presteren: No cure, no pay. Dat spijt me, maar lijkt me begrijpelijk. En - behoor ik in gemoede toe te voegen - ook ben ikzelf géén bewonderaar van "de Goddelijke Kale" (copyright: Theo van Gogh) en was dat nooit - maar ben zo vrij aan te nemen dat "de Goddelijke Kale" hád hij mijn site gelezen (http://www.xs4all.nl/~maartens/), quod non, dan zou hij een bewonderaar van mij geweest zijn. Dunkt me.

B. En ik wil een strafklacht tegen Cohen, Oudkerk en Jansen vanwege bovenbeschreven moedwillige fysieke mishandeling.

Maar dat kan allemaal enige tijd kosten, want de gemeentelijke advocatuur zal veel uit proberen te stellen, veel chicaniseren, veel liegen en bedriegen, veel mekkeren over mijn vermeende "beledigende en/of grievende taalgebruik" (zie het citaat van Multatuli dat als epigraaf van deze mail functioneert). Wel: Ik verwijs ze naar http://www.xs4all.nl/~maartens/ en verzeker ze dat mijn HELE site relevant is voor mijn vorderingen, en wens ze veel stichting en vermaak.

Om te beginnen dan en iets in moreel en praktisch beginsel makkelijk realiseerbaars - als B&W van Amsterdam maar wil:

C. Ik wil de door mij gevorderde en mij beloofde Bijzonder Bijstand voor medische kosten

- en wel: Zonder chicanes, zonder verder onderzoek van de GG&GD, die dit al jaren geleden hebben toegenstemd, dus gewoon om de bekende redenen, en per omgaande op mijn de gemeente welbekende girorekening.

Tenslotte, meneer Verhagen.

Als uw e-mail weer mocht werken, of u een internet-café mocht bezoeken, dan verzoek ik u DRINGEND mij te antwoorden op mijn mails (nee: ik verwacht geen gigantische hoeveelheden tekst en weet dat ik ongebruikelijk makkelijk en snel schrijf, zelfs ziek zijnde - maar ook dit was altijd zo met me, in ieder geval sinds m'n 14e, en ik ben nu eenmaal zeer ongebruikelijk, zoals ik u in "Informatie + leeslijstje" waar de ambtsmisdadiger van de PvdA André Jansen aan refereerde, heb geprobeerd enigermate te verduidelijken).

Maar mócht u verder willen en kunnen gaan met mijn zaak, dan verzoek ik u zich in verbinding te stellen met WEThouder Oudkerk om het in (C) gevraagde z.s.m. tot stand te brengen. Ik heb er recht op; de overweging zijn voor hem in te zien bij de GG&GD, als medisch doctorandus; ik heb er baat bij - en ik moet overleven van Cohen en Oudkerk van 400 Euro 13 Eurocent in de maand, als invalide zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking, en mens mét daadwerkelijk uitgeoefende "normen en waarden".

Hoogachtend,

drs. M. Maartensz


Colofon: Geschreven en verzonden en opgeladen op 26 februari 2003.
            Opgeladen op 4 maart 2003.
 

 

Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home