Idee 990.                                                


Anderen gaan wl zoo ver. Of liever, ze blyven zoo ver achter. 't Is waarlyk om moedeloos te worden, als ik hooren moet dat er door sommigen waarde wordt gehecht aan dat vers van Albert! En ik waarschuwde nogal door uitdrukkelyk te verklaren dat de eenvoudig-verstandige Hansje geen blyken geeft van goedkeuring, zy die kort daarop, juist als tegenstelling met zulk rymelend gewawel, bewys geeft wl - en dus beter! - te weten wat pozie is! Bovendien, ook als staal van verzenmakery, staat Albert's werk niet boven 't alledaagsche. Om in dat ambacht iets uitstekends te leveren, zou ik me daarop 'n week of zes moeten toeleggen, waartoe ik m'n tyd en denkvermogens te kostbaar acht. [1] Wat ik nu-en-dan op dat terrein voortbreng (56) is juist even goed genoeg om te doen in 't oog vallen dat ook het door wat oefening te bereiken iets betere, niet de minste waarde heeft. Mannen moesten zulke kinderachtigheden aan Woutertje Pieterse overlaten, en aan juffrouwen Laps die 'n oom jarig hebben. Zes weken, zei ik? Wel, om 't tot de handigheid van Ten Kate te brengen, zou ik misschien wel drie maanden behoeven. Ieder die m'n arbeid aandachtig leest, zal inzien dat het jammer wezen zou zooveel tyd wegtewerpen aan laf kinderspel.  

Zal men dan nooit leeren wat Pozie is? [2]


[1] Bovendien, ook als staal van verzenmakery, staat Albert's werk niet boven 't alledaagsche. Om in dat ambacht iets uitstekends te leveren, zou ik me daarop 'n week of zes moeten toeleggen, waartoe ik m'n tyd en denkvermogens te kostbaar acht.

Ik houd ook niet erg van verzen of rijmen, en al helemaal niet van niet-rijmende pozie. Maar ik betwijfel of het een werkelijk leerbaar kunstje is. Ik kan zelf bijvoorbeeld praten in rijmen, als ik het probeer en welgemoed en energiek genoeg ben, en dan ook nog redelijk zinnig en in normaal spreektempo. Maar dat is zeker niet iets waarop ik me ooit toegelegd heb.


[2] Zal men dan nooit leeren wat Pozie is?

M. liet zich er herhaaldelijk over uit o.a. in 263, 513 en 586. De lezer mag - met mij - aannemen dat 'men' het nooit zal leren, en dat dit maar goed is ook, want allicht zeer veel zeer vervelend gerijmel en nog erger vrije verzen scheelt.

Idee 990.