Excerpt uit commentaren van MM bij Ideen 4 C - 966 t/m 1000      - Index 4C


Onze leiders

Het doet er ook helemaal niet toe wat Onze Leiders deden of nalieten - wat Onze Leiders voortreffelijk maakt is nu juist dat het Onze Leiders zijn of waren. De rest spreekt dan vanzelf: Goedheid, wijsheid, vaderlijkheid, intelligentie, moed, welsprekendheid, kennis en algehele voorbeeldigheid komen Onze Leiders even vanzelfsprekend toe als 2+2=4 volgens Ons Volk.

Ieder volk, en alle leiders, lezer: De mens is in doorsnee en in aanleg een totalitaire ideologische aap, die in hordes leeft en het kleine beetje verstand waarmee hij wordt geboren vergiftigd door wensdenkerij. [966]


Onze ideologie

Het volk wil verafgoden, wil bedrogen worden, heeft behoefte aan eenvoudige verhaaltjes met een heldere moraal, hoe onwaar, dom, afgekloven of inconsistent ook. Het heeft ongetwijfeld iets met de menselijke zoogdierlijke aanleg tot in horden levend dier te maken: Zoals de maan véél groter lijkt vlak boven de horizon, lijkt een leider véél groter dan ie werkelijk is als hij Onze leider is. Het is ook een gevoelen dat de eenheid van de groep bijzonder goed dient, net als de belangen van de overige leiders. [969]


Talent in Nederland

Ik geef toe dat ik het ook vaak zo gedwongen ben te bezien. Maar ik schrijf dan ook niet voor publiek. Of beter gezegd, omdat dit wel op mijn website verschijnt: Ik maak me geen illusies dat ik het Nederlandse volk kan bewegen tot zinniger ideeën dan ze hebben, en evident bij machte zijn.

Dit ligt evident zowel boven mijn macht als boven hun macht. Ik heb  dan ook, anders dan Multatuli, nooit de ambitie gehad Nederland te hervormen - en in feite is de énige reden dat ik de afgelopen 25 jaren in Nederland verbleef dat ik er niet weg kan komen, wegens invaliditeit en gebrek aan hulp.

Maar lezer of lezeres: Als u van uzelf serieus en eerlijk meent talent te hebben, of dat nu intellectueel of artistiek is, wees zo verstandig het in een behoorlijk buitenland te beheren, en niet in deze heilstaat van Hazes en Brood! Mensen met talent horen niet in Nederland, en deugen niet volgens de grote meerderheid der Nederlanders.

't Is waar dat buitenlanders gemiddeld echt niet veel intelligenter zijn dan Nederlanders - maar ook waar dat ze minder verziekt, minder verwend door een generatie-lang uitvreten, minder afkerig van beschaving, intelligentie of individuele distinctie, en meer geïnteresseerd in goed taalgebruik en originele ideeën zijn, en ik spreek als iemand die in ieder geval jaren in Engeland en Noorwegen heeft gewoond.

Daar komt bij dat geen ander land ter wereld op de bodem van de zee is gevestigd, en zo plat is als een pannekoek, en - ik houd van bergen, lezer, schandelijk als dat is voor een Neerlander -overwegend lelijk tot zeer lelijk is, behalve waar nog geen gemeentelijke, provinciale of nationale commissies ter verbetering van het landschap zijn bezig geweest, en waar geen Nederlanders leven in de nabijheid.

Kortom, lezer, voor mij heeft hoeft Nederland niet te bestaan noch in stand gehouden te worden. Ik zie geheel niet waarin het beter zou zijn dan de omringende landen, en wéét van zeer veel waarin het slechter is. Het heeft dus geen reden van bestaan, en kan gevoegelijk afgeschaft - en is dat feitelijk voor een groot deel, sinds Nederland deel is van de Europese Unie. [969]


Buitengewone politici

 Hy was:
       ‘gewoon,
       En in den vreemden tyd dien wy beleven,
       Was, op zyn standpunt, 't ordinaire: misdaad!

Dit is uit Vorstenschool, en het lijkt me rechtvaardig over Thorbecke. Maar ik vrees dat het zowel moeilijk is als onwaarschijnlijk dat een politicus een bijzonder mens is - en ook dat het bepaald niet noodzakelijk een zegening is wanneer hij dat wèl is. (Aangenomen dat, zoals ze zelf beweerden, Stalin, Hitler, Mussolini en Mao dat waren, bijvoorbeeld.) [969]


Invloed TV

al is het ook zo dat TV het een en ander veranderd heeft, inclusief de standaarden die mensen elkaar aanleggen. Maar die zijn kennelijk alleen nog meer die van vermaak, toneel en kermis geworden dan ze al waren. [969]


Kranten en internet

Wat ik nog hoop mee te maken zijn makkelijk en vrij toegankelijke archieven van kranten van de laatste eeuwen, in een min of meer fotografische herdruk, en met goede zoekmogelijkheden. Dit moet in beginsel veel van het alledaagse leven kunnen verduidelijken, althans in de standen die een krant lazen. [969]


Geloof, politiek en leiders

 Des te vreemder dan, dat men 't ‘Geloof’ ophemelt als 'n halsbrekend kunststuk.

Weer een zinnig idee, waaraan ik alleen toe te voegen heb dat het met Geloof net zoals Leiders is: De geestelijke ader waarin dit alles ontspruit is één en dezelfde en heet wensdenkerij. [970]


Politieke leiders

Eerste hypothese: Voor een eenmaal bekend politicus is vrijwel het enige wat telt dat hij de naam heeft een bekend politicus te zijn. Politieke leiders worden niet objectief beoordeeld maar op basis van hun leider-zijn, dat iemand onmiddellijk zeer uitvergroot, en tot iets vermeend buitengewoons maakt. De meningen over politieke leiders zijn vrijwel altijd overwegend uit mythes, illusies en leugens opgetrokken. Dit geldt zowel vóór als tegenstanders.

Tweede hypothese. Politieke debatten, in en buiten kranten, zijn opgetrokken uit onwaarheden, verdachtmakingen, belasteringen, en leugens. Dat is namelijk het kenmerk van politieke propaganda - en politieke ideeën bestaan overwegend uit propaganda.

Derde hypothese. Veel politiek denken, voelen en spreken heeft veel gemeenschappelijk met de aandriften die sociaal levende dieren tot horde-dieren maken, met vrijwel totale identificatie met de eigen groep en eigen leiders, en vanzelfsprekende haat voor alle dieren van dezelfde soort uit andere groepen. De groepen van sociaal levende dieren plegen zich te definiëren met hulp van een Wij/Zij-redenering: Groepslid goed; Niet-groepslid slecht; Wij goed, Zij slecht.

En hier, in verband met de hypotheses die ik hierboven formuleerde, kan ik de lezer verwijzen naar mijn Nawoord bij Vorstenschool. [971]


Het partij-systeem

Maar laten we het eens door de ogen van een ander bekijken, die geen Nederlander was, maar wel het een en ander begreep van wat hij het partij-systeem noemde. Hier is de in 1936 gestorven Engelse journalist en schrijver G.K. Chesterton over The Party System in z'n autobiografie:

"When the public theory of a thing is different from the practical reality of that thing, there is always a convention of silence that cannot be broken; there are things that must not be said in public. The fact concealed in this case exactly illustrated the thesis of the book called The Party System; that there were not two real parties ruling alternately, but one real group, "the Front Benches," ruling all the time." (p. 210)

En hier is een wat scherpere beschrijving, overigens ook van een boek van Chesterton's broer en Chesterton's vriend Belloc - en misschien is het de moeite waard op te merken dat G.K. Chesterton en Hilaire Belloc allebei doorgingen voor conservatief, en katholiek waren - het waren dus géén radikale hervormers zoals Multatuli wèl was:

"They collaborated in a work called The Party System, of which the general thesis was that there were really no Parties, though there certainly was a system. The system, according to this view, was essentially one of rotation; but rotation revolving on a central group, which really consisted of the leading politicians on both sides; or as they were called for convenience in the book, "The Front Benches." An unreal conflict was kept up for the benefit of the public, and to a certain extent with the innocent assistance of the rank and file; but the Leader of the House was more truly in partnership than either of them with their own followers, let alone their own constituents." (p. 199-200)

Hier valt veel voor te zeggen, behalve dat het te optimistisch is. D.w.z.: Er is een leidende élite, van partij-leiders e.d., en ze komen uit verschillende partijen, en het is waar dat ze elkaar afwisselen, elkaar goed kennen, en allemaal deel uitmaken van hetzelfde systeem bij het behouden waarvan ze veel meer belang hebben dan bij het uitvoeren van hun eigen partij-programma of verkiezings-beloften. Maar het is allemaal overwegend geen kwade opzet, want daar zijn ze vrijwel allemaal - niet: allemaal - veel te dom of ideologisch verblind of corrupt voor.

De belangrijkste oorzaken die achter dit partij-systeem zitten zijn de menselijke totalitaire aard - My Group, Right or Wrong; het ideologische aap zijn van vrijwel alle mensen; en het eigenbelang, de oneerlijkheid, het geschipper, en de feitelijke sociale gearriveerdheid van de leiders.

Wat wèl waar is dat het feitelijke resultaat van al die prachtige Democratische Verkiezingen gewoonlijk een permutatie van één enkele politieke bestuursélite is, in naam en pretentie afkomstig uit verschillende partijen, maar feitelijk verenigd door hun voorganger zijn en hun tot de machtsélite behoren.

Er wordt gelogen en toneel gespeeld door de leden van deze élite, alles vooral met het oog op persoonlijke vooruitgang door benoeming op een goedbetalende bestuursfunctie, en overigens, voorzover eerlijk, geposeerd uit : My country, group, party - right or wrong is het leidend beginsel en gevoelen.

En hier zit een belangrijk inzicht verborgen: De mens is niet alleen ideologische aap, maar een totalitair hordendier, kennelijk met een instinct om zich the identificeren met de groep en de leider - en "de groep" is altijd ofwel een face-group, ofwel een face-group die deel is van een grotere groep, à la partij-afdeling en partij. (De werkelijke functie en het echte doel van het publiek spreken door partij-leiders is weer het creëren en onderhouden van een illusie door een tijdelijke face-group te vormen met leden van allerlei afdelingen.)

Dit menselijke groepsvorminginstinct kan je het beste het sociale instinct of het groeps-instinct noemen, en kennelijk wordt iedereen ermee geboren behalve wellicht autisten. En natuurlijk wordt ieder mens in een groep en groepen opgevoed en getraind, en bestaat een deel van het mechanisme kennelijk uit een gedeeltelijke identificatie van de leden met de groep en de leiders: Ons Soort Mensen, Onze Groep, Onze Leiders, Wij.

En een deel van de onderliggende logica is het vermogen zich imaginair te verplaatsen in een ander, of althans de notie dat de ander een eigen gezichtspunt en eigen belevingswereld heeft: Het is zowel het erkennen dat verschillende mensen verschillende gezichtspunten en meningen hebben als het totalitair proberen gelijk te schakelen van die meningen en gezichtspunten "in de interesse van de groep", die gewoonlijk feitelijk samenvalt met de persoonlijke interesses van de leiders van de groep. [971]


Partij-politiek en voetbal

Zoals ik uiteenzette onder 971 zijn partij-trouw en partij-haat de essentie van politiek, en trouwens ook het zoogdierlijk fundament van menselijke groepsvorming, zoals heel duidelijk is bij voetbalsupporters.

Dit verkláárt ook het een en ander over de populariteit van voetbal, en kan zelfs als een kenmerk van beschaving gezien worden: Mensen reageren zo hun zoogdierlijkheid af, door deze uit te brullen in voetbal-stadions. Hun voorouders deden hetzelfde in circussen rond gladiatoren, en dat was dan ook weer een relatief beschaafd afreageren van aangeboren menselijke beestachtigheid vergeleken met hùn voorouders, die bij gebrek aan geritualiseerde en gereguleerde afreageermogelijkheden elkaar uitmoordden in groepen.

Wellicht is iets als voetbal een voorwaarde voor een ingewikkelde maatschappij om te kunnen blijven bestaan: Het weerhoudt de doorsnee van zich te verenigen in groepen om elkaar uit te moorden. (Ik weet, lezer, dat een deel van de voetbalsupporters dit anders beleeft.) [972]


De filosoof-staatsman

De notie van een filosoof-staatsman is een waandenkbeeld: Wat iemand tot groot staatsman maakt is strijdig met wat iemand tot een groot filosoof maakt, en omgekeerd. Het is daarom wenselijk dat politici, die ertoe dienen regels toe te passen en handhaven de regels niet zelf bedenken maar ontlenen aan filosofen, en wenselijk dat filosofen zich onthouden van politiek bedrijven - wat niet wil zeggen dat ze zich moeten onthouden van het schrijven van ideeën erover. [972]


Politieke grootheid

  Eminent, eminent, eminent, eminent...
      Men hoeft eigenlyk niets te wezen, als je de luî maar in den waan kunt brengen dàt je wat
      bent.

Dat is de kern van veel publieke grootheid: Waan en wensdenkerij, en de wil van het publiek bedrogen te worden met beweringen conform de eigen vooroordelen.

 Wandlaar, 't is niet om je te krenken,
      Maar... als je my groot vindt, wat drommel moet ik dan van jou denken?

Dat is een heel goede vraag die men gelovers en volgelingen van allerlei soort met recht kan stellen. [972]


Grote mannen

  Ik had in mynen kleinen tyd,
      Precies de maat van mynen tyd.

En dat is natuurlijk een hoofdvoorwaarde een groot man te kunnen worden: To be the right man on the right place. Wie dat niet is heeft pech gehad, talent en moed of niet. [972]


Menselijke grootheid

het is een relevante overweging dat menselijke grootheid puur individueel is en voor een aanzienlijk deel terug gaat op de moed een individu te zijn en voor zichzelf te denken en beslissen, en geen genoegen te nemen met bestaande vooroordelen en ideeën.

  Wie de juiste maat van m'n grootheid wil weten,
        Moet de luî meten die me naar hun maat hebben gemeten.

Alweer een geheel terecht en belangrijke relativering van oordelen. [972]


Aristokratie van talent

 Aristokratisch ben ik nooit geweest,
       Ik was 'n oprecht vriend der armen... van geest.

De enige echte en verdedigbare aristocratie is een aristocratie van talent.  [972]


Parlementarij

  Wie met gekken in vree wil leven,
        Moet ze wat te kiezen geven.

De essentie van het kiesstelsel - en geen gek idee, trouwens. Zie ook 7.

Wie z'n geloof in parlementaire democratie wil verliezen of althans in een redelijk en op feiten gebaseerd perspectief wil zetten leze de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Ik deed dat op mijn 19e en was sindsdien niet dezelfde, en voorgoed genezen van alle geloof in parlementaire demokratie: Als het werkt dan is het omdat mensen niet beter in staat zijn zichzelf te regeren dan via een dergelijk dolhuis. [972]


Oordelen over grootheid

  Du gleichst dem Geist den du begreifst. Ieder kan leeren uit dit (nooit gebruikt) citaat,
        Dat de meerderheid van de Hollanders uit groote mannen bestaat.

Het is een feit dat wie denkt een groot man te kunnen beoordelen zichzelf daarmee in ieder geval een deel van het postuur van zo iemand toekent. [972]


Parlementaire democratie

 De ware grondslag van m'n distriktsfilosofie
        Is dat vier idioten meer verstand hebben dan drie.
        't Punt van uitgang van m'n glorie
        Ligt 'm in deze byzonderheid van de natuurlyke staatsgeschiedenis.
        ‘Ongerymd!’ zal je zeggen...
        Lezer, dit deed ik expres, om je de ware natuur van m'n systeem uitteleggen.

Een zeer fraaie samenvatting van waar parlementaire democratie op neerkomt, en wat er loos mee is. Wat dan, lezer? Ik gaf ooit een korte uiteenzetting in het Engels. [972]


Politieke grootheid 2

Feit is ook dat de veronderstelde grootheid van politieke grootheden vaak gefundeerd zijn op triviale gezegden van ze, zoals het geciteerde, of het 'Read my lips' van Bush sr. of 'Empire of Evil' van Reagan. Het stelt op zichzelf niets voor, maar wordt zeer bekend omdat niemand onder politici veel voorstelt, en dus alles wat enigszins afwijkt van de grauwe clichés van alle dag opvalt. [972]


Zegeningen van democratie

 als wel op de wanschapen Kieswet, en op 't daaruit voortgekropen misselyk Parlement, met al de rampzalige gevolgen daarvan?

Hier verschil ik van mening met M., die zich verzette tegen het in zijn tijd bestaande census-kiesrecht, dat maar een klein percentage van de toen levende mannen toeliet als kiezer of gekozene - dus: geen vrouwen, en niemand anders dan de genoemden, in Thorbecke's 'democratisch Nederland' - en dan vanwege de hoeveelheid belasting die ze betaalden.

Dat is evident géén systeem om verstandige parlementariërs te verkrijgen, maar het sinds 1920 in Nederland bestaande systeem waarbij iedere volwassen kiesplicht of kiesrecht heeft is ook al in het geheel niet geschikt gebleken om een behoorlijk - een rationeel, een redelijk - parlement of bestuur te verkrijgen, en heel geschikt om de grootste schoften met de botste leugens machtig kamerlid te maken vanwege hun volksmennertalenten. [974]


Argument voor democratie

Het ziet er namelijk wèl nogal erg naar uit dat mensen niet veel beter kunnen dan ze doen, zodat een relevante vraag over parlementarij volgt na een inleidende overweging. Parlementarij werkt met een leugen-systeem - partij-propaganda en partij-vergaderingen - dat lichtgewichten en brulboeien omhoog brengt, en vrijwel zeker maakt dat er noch goed bestuurd noch rationeel politiek gediscussieerd wordt - goed. Maar wat als mensen in meerderheid niet veel beter kunnen?

In dat geval is een systeem waarin er in ieder geval enige garantie is dat de zittende machthebbers iedere vier jaren naar huis gestuurd moeten worden om al dan niet herkozen te worden beter dan een systeem zonder die garantie, maar bijvoorbeeld met de garantie dat de zittende machthebbers alleen met wapengeweld - opstand, revolutie, burgeroorlog - tot aftreden kunnen worden gedwongen.

Ik geef toe dat het een wat lamme overweging is, van het soort 'deze onverbeterlijke alcoholist gaat het goed nu hij geld voor jenever heeft die 'm van het spiritus-drinken afhoudt', maar het is, helaas, wel een heel realistische: Een parlementaire democratie mag slecht, vervelend en dom zijn, en op z'n best middelmatig bestuur en hóógstens middelmatig behoorlijke en competente bestuurders leveren - maar het is minder slecht dan het alternatief, nl. deze of gene vorm van autocratisch of autoritair bestuur, dat niet beter, niet minder vervelend en niet minder dom is, en ook geen betere bestuurders levert, maar ook nog eens een dictatuur van deze of gene vorm is. [975]


Reclame

 Eén geschal en gebral (..) over niemendal.

Het rijmt, lezer, en het is vaak toepasbaar. [977]


Menselijk hoofdprobleem

Het onderliggend probleem is dat maar een kleine minderheid van de mensheid vatbaar is voor 'voor ernstige redeneering'. [977]


Waarom ik schrijf

 Wat de tydgenoot van m'n geschriften zegt, is my in zekeren zin onverschillig.

Multatuli had alle reden voor deze mening, omdat het overgrote deel van wat hij daarvan gewaar werd evidente onzin was, die terugging op een combinatie van gebrek aan begripsvermogen en/of  andere maatschappelijke belangen of prioriteiten.

Ikzelf - vrijwel ongelezen tot, in ieder geval, mijn 55ste, terwijl ik toch aardige stukjes kan schrijven en een grote site onderhoud - denk er niet anders over dan M.

Waarvoor of waarom schrijf je dan? - kan men vragen. Het antwoord is: Voor de verheldering van mijn eigen geest, en eventueel nog een enkeling hier of daar die gewillig en in staat is tot rationeel redeneren, wat maar een heel kleine minderheid is, en altijd was, en altijd zal blijven zolang er niet aan de menselijke genetische code gesleuteld is. [979]


Menselijk hoofdprobleem 2

De algemene reden is weer de grote gebrekkigheid van de doorsnee menselijke vermogens en de grote predispositie voor totalitair redeneren en wensdenken in zaken die met politiek of religie van doen hebben.  Zie o.a. onder 971. [979]


Mijn misanthropie

 ik beschuldig dus in 't voorbygaan die Amsterdamsche Subkommissie van medeplichtigheid aan den algemeenen verstandsmoord

Zoals de lezer ondertussen duidelijk is geworden, als hij tenminste een flink deel van mijn commentaren op de Ideen met verstand gelezen heeft, is één belangrijk verschilpunt tussen Multatuli en mij dat ik meen dat de grote meerderheid eenvoudig niet voldoende verstand heeft om te vermoorden, en ook niet véél slechter doet dan ze kan.

Men kan dit pessimistisch, cynisch, misanthropisch of wat al niet vinden - zie M.E. in Amsterdam - maar het heeft het grote voordeel tot aanzienlijke gemoedsrust te leiden. Ik kan er ook niets aan doen dat ik 1.94 ben, dus wat hoger kan grijpen dan de meesten. En de meesten kunnen er niets aan doen dat ze niet kunnen volgen wat voor mij vanzelf spreekt. Het is niet anders. 'Most men are as fit to think as they are fit to fly.' (Jonathan Swift) [980]


Mijn waarde in Nederland

En zo redeneren zij die beter af zijn dan anderen bijna altijd - God helpt hen die zichzelf helpen, dus als je arm bent deug je niet.

Wel, ik deel de lezer mede dat ikzelf, in het jaar 2005 A.D., tot op 4 cijfers achter de komma nauwkeurig, 0,0119e deel waard ben van wat de directeur van de electriciteits-voorziening die mij bedient waard is, in Onze Nederlandse Rechtsstaat, waar "alle mensen grondwettelijk gelijkwaardig zijn". Is het een wonder dat dit Nederland waarin ik gedwongen ben te overleven voor mij niet hoeft voort te bestaan? (Zie Nedernieuws d.d. 24 maart 2005 en ME in Amsterdam voor de redenen van mijn armoede.) [980]


Bijna algemene krankzinnigheid

 Nageslacht, aan U vraag ik of ik de stelling bewees, dat deze Ideen geschreven werden in 'n eeuwsaisoen van byna algemeene krankzinnigheid?

Ik behoor zeker tot het nageslacht - geboren: 130 jaar na Multatuli - en kan de vraag dus beantwoorden: Ja en nee. Ja, want het zal ongetwijfeld treurig en wijdverbreid zijn geweest. Nee, in de zin dat het kennelijk vrijwel altijd zo geweest is, vrijwel overal. In het jaar dat ik dit schrijf zijn er meer dan 1 miljard katholieken, bijvoorbeeld. [981]


Hogere standen

Een adekwate weergave is dat de hogere stand in de 19e eeuw parasiteerde op de lagere standen, en deze schaamteloos uitbuitte en bedroog, het laatste vooral met religie, om het Volk rustig te houden en hun lot te doen accepteren in de hoop hiervoor beloond te worden in het hiernamaals.

Ik vermoed dat hun verweer zou zijn geweest dat werkvolk in het buitenland niet beter werd betaald, zodat de internationale konkurrentie- en markt-verhoudingen nodig zouden maken dat het grootste deel van het volk van iedere Europese natie hun leven sleet in bittere armoede en met hard werk.

Mij lijkt dat een leugen: Het onderliggend feit bleef immers dat een heel kleine groep, van ca. 5%, het buitengewoon goed en rijk had, en vrijwel alles bezat wat er te bezitten was, en dat de rest van de maatschappij hard moest werken voor die kleine groep en nauwelijks genoeg betaald kreeg om niet dood te hongeren. [982]


Oud koloniaal recept (Neerlands)

Het was wel volgens oud koloniaal recept: Pak wat je pakken kan, onderwerp wat je onderwerpen kan! [982]


Belagen van de zwakkere

Dat het 'belagen van den zwakkere is misdaad in den sterke' mag waar zijn in morele zin, dus waar in de zin dat er wijd verbreide en geaccepteerde morele normen zijn die een dergelijk belagen zo omschrijven, maar het is feitelijk waar dat de hele menselijke geschiedenis er vol van is, en dat, net als in de natuur, de sterkere leeft ten koste van de zwakkere.  [982]


Misstanden

Dit is een drogreden die M. vaker voor de kiezen kreeg, net als trouwens andere maatschappij-critici: "U kritiek deugt niet, want u zegt niet hoe u de door u genoemde misstanden zou verbeteren".

Het is grote onzin, omdat een misstand een misstand is, of men nu ideeën heeft hoe deze te verbeteren niet. Trouwens ...veel plannen tot verbetering van de wereld gaan tenonder aan de lamlendigheid, domheid of desinteresse van degenen aan wie ze gericht zijn. [983]


Neerlandse drogreden

Dit is een variant van een nog altijd in Nederland graag gebruikte drogreden: Je "mag" kritiek hebben - de gebruikers van truuk geven je altijd genadig permissie - maar... alléén als het "konstruktieve kritiek" is, dus eigenlijk: Géén kritiek. [983]


Doorsnee kwaliteiten

Moedwillig bedrog en hypocrisie? Ik geloof het graag, want ik geloof niet zozeer aan vrijwel algemene krankzinnigheid, maar wèl aan het vrijwel algemeen huichelachtig dienen van vermeend eigenbelang middels conformisme. Het is waar dat domheid daarbij ook een grote rol speelt. [983]


Goed en eerlijk schrijven

Ik ben zo vrij op te merken dat voor mij hetzelfde geldt: Ik schrijf veel te goed en veel te eerlijk om meer dan heel weinig gelezen te worden. En ik heb nooit enige moeite gedaan publiek op te vallen (eerder het tegendeel) of een publiek-behagend literair boek te schrijven. [983]


Mijn zwartgalligheid

 Maar als ziekteverschynsel? Is 't my euvel te duiden dat ik me wapen tegen de beschuldiging van zwartgalligheid?

Het is trouwens vreemd dat dit als een beschuldiging geldt, zeker onder een volk van protestantse Christenen, volgens wie de mens slecht, zondig, zwak en geneigd tot alle kwaads en in staat tot weinig goeds is.

Ikzelf ben geneigd de mens als zwak, dom en eerder en makkelijk geneigd tot kwaad dan goed tegen iedereen die niet tot de eigen groep behoort te zien - maar is dat niet veel eerder eerlijk en waarachtig dan zwartgallig? Of had de historicus Gibbon ongelijk met z'n

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind"

dunkt u? En op basis van welke uitgebreide historische kennis bent u, verondersteld optimistische lezer, dan zo bijzonder optimistisch over de modale medemens of z'n leiders? [983]


Mijn misanthropie 2

het is zeker waar dat alle mensen van een paar mensen houden of gehouden hebben, een paar haten, en de meeste mensen onverschillig zijn als ze al van hun bestaan weten.

Maar omdat ikzelf me in mijn commentaren op de Ideen van Multatuli vaak niet overmatig vrolijk heb uitgelaten over mijn medemensen wil ik wel voor mijzelf antwoorden op een verwijt dat ik misanthropisch zou zijn, dat me inderdaad wel eens gemaakt is.

Ik ben niet misanthropisch wat betreft een kleine minderheid van de mensen. Er is namelijk altijd en overal een kleine groep mensen geweest die werkelijk heeft geprobeerd rationeel na te denken en zich redelijk te gedragen. Maar het is waar dat dit altijd en overal een kleine minderheid was.

Of ik dan misanthropisch ben wat betreft de grote meerderheid? Alweer niet, want ze kunnen er in grote meerderheid niets aan doen dat ze de vermogens niet hebben die ze niet hebben: 'Vader vergeef ze, want ze kunnen niet beter, willen niet beter en weten niet beter', zoals Jezus had moeten zeggen.

Tenslotte: Of ik dan misanthropisch ben wat betreft de minderheid van de politieke en religieuze leiders? Ja. Immers, Gibbon's zeer waarachtige boven geciteerde diagnose "History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind" is toch vooral te wijten aan de politieke en religieuze leiders die de mensheid gehad heeft: Zij maakten de keuzes, preekten de waarden, en verbreiden de waandenkbeelden, alles in hun eigen belang, ten koste van de belangen en rechten en bestaansmogelijkheden en het levensgeluk van wie ze bedrogen en belogen. [983]


Normaal menselijk totalitairisme

Kappelman is M.'s term voor burgerlijke huichelaar, en inderdaad - zie [6] - is domme kwaadaardigheid hèt kenmerk van de gebruikelijke reacties van de leden van één groep tegen de leden van een andere: Wij Goed, Zij Slecht, dus Ons is alles geoorloofd tegen hen:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side." (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419)

Dit is de normale menselijke houding tegen z'n medemensen, mits lid van andere groepen, in het bijzonder wanneer deze tot de tegenstanders van Onze Groep worden gerekend. Zie ook 971. [983]


Nederlanders, in doorsnee

 Nederlanders, hoe leest ge dan toch?

Wel, het antwoord op deze vraag moet zijn:

Nederlanders lezen met een gewoonlijk belabberd verstand, een geringe kennis, en door een bril van vooroordelen en wensdenkerij. Maar ze ménen het meestal wel goed, althans met de leden van de eigen groep en Ons Soort Mensen - dat wel. [983]


Het Amsterdams zwijgsysteem

 By de behandeling der jongste Begrooting van N.I. heeft ook de Tweede-Kamer weer 't voorgeschreven zwygen over m'n aanklacht in-acht genomen. Dit spreekt vanzelf.

Ja, ook zonder satire of sarcasme: Zie het partijen-systeem voor een uitleg.

Het is ook een deel van de reden waarom de gemeenteraad van Amsterdam niet op mijn klachten wenst in te gaan. En mijn tegenstanders zijn dan ook veel te geacht - harddrugshandelaars beschermende burgemeesters, maar toch: Burgemeesters, dus Onze Leiders. Zie verder 971 voor dit soort menselijk-al-te-menselijke corruptie, en het Orwell-citaat in 983, dat véél verklaart over veel menselijk doen en laten, en over veel menselijke meningen, normen en waarden. [984]


Vermogens van politici

Als er iets duidelijk behoort te zijn over staatslieden dan is het dat ze zelden veel weten van relevante wetenschappen als politicologie, sociologie, economie, geschiedenis, of filosofie, en daar ook geen enkele serieuze belangstelling voor hebben. [985]


Minimale schrijftalentjes

 De Natie moet gewaarschuwd worden tegen de onkunde van de meer geoefende fabrikanten van ‘staatkundige artikelen’ en tegen de zonderlinge verwarring van aanspraak op politieken invloed met zoogenaamd schryftalent, iets dat heden-ten-dage de ordinairste zaak ter-wereld is

Aangenomen dat we het uitdrukkelijk over zoogenaamd schryftalent hebben, dus het vermogen een aantal zinnen achter elkaar te kunnen schrijven zonder direkt evidente stupiditeit of kromheid, dan is de waarschuwing vandaag de dag nog steeds terecht.

Het dagblad dat ik lees is het NRC/Handelsblad, en wordt al jaren onveilig gemaakt door zogenaamde columnisten, waarvan ik noch de bestaanszin kan begrijpen noch de vermogens kan inzien. Het ontgaat mij waaraan Bas Heijne, Afshin Ellian, Elsbeth Etty, Arnold Heumakers, Paul Scheffer etc. danken dat hun meningen week in week uit gedrukt worden, want ze schrijven niet goed, denken niet behoorlijk, en zijn zelden terzake kundig, maar hebben een mening over van alles en nog wat, en zijn altijd bereid zich daarvan, tegen betaling, publiek te ontlasten.

Ik vermoed dat een deel van hun succes te wijten is aan hun evidente totale talentloosheid en klaarblijkelijk vermogen om over alles waar ze geen kennis of verstand van hebben toch een paar duizend woorden te kunnen schrijven op korte termijn. Ze zijn daarmee geen gevaar voor anderen of voor autoriteiten; ze zijn voorspelbaar; ze zijn te koop; en niemand zal ooit veel zien in hun persoon of proza, maar er ook geen bijzondere aanstoot aannemen. "Hoernaille" noemde W.F. Hermans de soort, en dat is een goede beschrijvende naam van hun aandriften en talenten. 

Het is niet zozeer bekwaamheid die geëist wordt, afgezien van de minimale bekwaamheid  grammatikaal korrekt Nederlands te kunnen schrijven dat niet al te lomp of bot is, maar een grote mate van brutale hoerigheid: 't Gaat er immers niet om een rationele op kennis gefundeerde mening over een onderwerp te hebben of kunnen verwerven als wel om het vermogen om tegen betaling stukjes over willekeurige onderwerpen te kunnen schrijven in korte tijd die vele anderen, die ook al geen rationele op kennis gefundeerde mening over die onderwerpen hebben, het idee geven iets meer van het onderwerp te weten of begrijpen. Gewoonlijk is dat illusie en gedeelde waan van de dag in de cliché's, kunsttermen en mode-woorden van het moment.

Belangrijker vragen zijn: Hoe competent zijn dergelijke lieden om te oordelen over de zaken waar ze publiek over oordelen? Waarom zij wel, en geen anderen?  [985]


Nederlands chauvinisme

het is wel een feit dat de grote meerderheid der Nederlanders die menen dat Nederland zo bijzonder voortreffelijk zou zijn vergeleken met andere naties, feitelijk nauwelijk iets weten van het leven in andere landen, en andere landen hooguit van een korte vakantie kennen. [985]


Alledaag egoïsme

 Doch, voor-zoover men dit voor 'n onmogelykheid houdt, vanwaar toch die onbegrypelyke zorgeloosheid op lager terrein?

Omdat het ze niet interesseert, en het interesseert ze niet omdat het hun eigen belang niet raakt.

Er wordt nu zo'n 25 jaar lang ieder jaar minimaal voor 25 MILJARD aan illegale drugs verhandeld op Nederlands grondgebied. Geen Nederlands politicus of Nederlands rechter die er wat aan of tegen doet of er zelfs maar wat van zegt. Waarom niet? Het raakt hun eigen belang niet, en zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn, want de drugshandelaars in Nederland zijn de machtigste, rijkste en gevaarlijkste ondernemers die Nederland kent, en Van Traa is ook raadselachtig 'verongelukt'.

En zeer veel ellende zou vermeden zijn als het gelegaliseerd werd, wat bovendien veel belasting op zal leveren: Het betreft feitelijk veel gebruikte genots- en roes-middelen. [985]


Reden gewone partijtrouw

Ja, dat is waar, en het is nog steeds overwegend zo. En de doorsnee is trots op z'n meeloperij. Het beginsel is:

"I always voted at my party's call,
And I never thought of thinking for myself at all."
   (W.S. Gilbert )

En waarom? Omdat voor zichzelf denken - een eigen mening durfen hebben, gebaseerd op eigen onderzoek, lezen en nadenken - gezien wordt als verraad van Onze Partij en Onze Leiders.

Bovendien zijn ze óók heel wel bereid en in staat met een stalen gezicht te liegen dat hùn partij het algemeen belang op de beste manier behartigd, en véél beter dan andere partijen.[985]


Over politici

het heeft weinig zin van een politicus kennis, kunde of integriteit te verwachten. Een politicus is een publiek persoon, zoals een prostituée, en zoals een hoer liefde huichelt om zelf geld te verkrijgen huichelt een politicus over het belang van allen of velen om zelf macht te verwerven. Zo was het altijd, en men vergt van een publieke vrouw ook geen bijzondere kennis van de wetenschap der gynaecologie om een publiek succes te kunnen zijn, en geld te verdienen. Hetzelfde geldt politici en de wetenschap der staat: Politici zijn geen wetenschappers, maar publieksbespelers. [985]


Over politici 2

Studie, kennis, goede trouw, integriteit, alles saamtevatten in 't herhaaldelyk misbruikt woord: bevoegdheid, wordt alzoo van den staatkundigen voorlichter niet gevorderd.

Dat is zo, en er zijn een aantal redenen voor, die ik alleen kort zal aanstippen:

  • Hoe hoger de functie, hoe geringer de kwaliteitseisen. (Een déél van de oorzaak is dat er voor hoge functies nauwelijks goede beoordeelaars zijn.)
  • Publieke voorgangers danken hun status vooral aan hun praatjes, pretenties, publieke bekendheid en de kracht van hun partij en medestanders.
  • In partijen en regeringen geldt in sterke mate het partijen-systeem uit 971.
  • Ook in de media telt echte bekwaamheid of integriteit nauwelijks, en verkoopbaarheid, geloofwaardigheid en populariteit bijzonder.
  • Partijmensen plegen totalitair te denken, voelen, praten en schrijven: Zie Orwell.

Eén reden voor dit verschijnsel in een parlementaire demokratie is dat iedere burger verkiesbaar wordt geacht te zijn, en daarmee in beginsel ministeriabel is.

Mijzelf lijkt een dienststaat vooraf niet zo belangrijk - wat veel belangrijker is, maar evenmin bestaat, is een publieke verantwoording achteraf, voor wat men gedaan en nagelaten heeft in enig publiek ambt, waaraan men bijvoorbeeld hoeveel publieke geldsommen uitgegeven heeft.

Hoe dit precies ingekleed moet worden is een probleem dat ik hier niet aanpak (niet iedereen is bekwaam tot oordelen, of in staat tot onpartijdig oordelen), maar het is iets dat veel misbruik van veel publieke ambten zeer zou kunnen verminderen. [986]


De enige filosoof-staatsman

Zoals M. het graag wenste vielen de talenten nodig voor het zijn van een groot dichter, een groot koning, en een groot filosoof samen. Dus moest dat zo zijn. Feit is dat het vrijwel nooit samenvalt, en in die mate zeldzaam is dat de enige die er mogelijk aan voldoet Marcus Aurelius is. [988]


Maatschappij en groep

 Men leze met aandacht de Geschiedenis, en geve acht op de personen die door hun individualiteit daarop 'n overwegenden invloed uitoefenden.

Hier ligt mogelijk een omstreden punt, namelijk óf zogeheten Grote Mannen van invloed zijn op de geschiedenis. Ik stap er om heen, ongeveer zoals M., namelijk door te kijken naar het gewicht dat bijzondere individuen hadden in de geschiedenis.

Ik geloof met M. dat dit soms aanzienlijk was, maar dat dit vooral komt doordat de feitelijke maatschappelijke eenheid van handelen niet 'de maatschappij' maar de face-group: Mensen in dezelfde groep die elkaar kennen. [988]


Zin Tweede Kamer

 Lezer, ik vraag u in-gemoede, hebt gy ooit iemand hooren party-trekken voor onze Volksvertegenwoordiging?

O zeker wel: Talrijke volksvertegenwoordigers, om te beginnen. En ook ik ben in het geheel niet gecharmeerd van het intellectueel of moreel niveau van kamerleden, en geloof niet in de pretenties of propaganda van enige politieke partij. Toch is het in beginsel een goed idee om een regering zich te laten verantwoorden tegen en naar huis laten sturen door een volksvertegenwoordiging die op een of andere manier verkozen is door en uit het volk. [988]


Nederlandse konstanten

Is er veel veranderd in de ca. 130 jaren dat dit geschreven is? En laat het Nederland van 1872 wel realistisch vergelijken met dat van nu?

Wat de laatste vraag aangaat: Het is moeilijk te zeggen, omdat het volk meer dan vijf keer zo groot is; tal van omstandigheden anders zijn; en de invloed en toepassing van wetenschap en technologie sindsdien zeer groot en ingrijpend geweest zijn. Aan de andere kant: Er lijkt weinig veranderd te zijn in de Nederlandse taal en in het Nederlands karakter. [988]


Einde van Nederland

Ik registreer hier alleen dat M. kennelijk een groter Nederlands nationalist was dan ik ben. Mij zou een dergelijk gebeuren namelijk niets kunnen schelen, behalve voor zover het de levens van enkelen om wie ik geef moeilijker zou maken. En feitelijk heeft Nederland voor een groot deel opgehouden te bestaan, als lid van de Europese Unie, waar het tegenwoordig een kleine provincie in is, of iets dergelijks. [988]


Middelmaat als bestuurder

 Het tegenwoordig stelsel van regeeren brengt eens-voor-al de middelmatigheid op 't kussen, juist in 'n tydsgewricht dat zoo dringend behoefte heeft aan... iets anders!

Namelijk Multatuli, bedoelde Multatuli. Dat een parlementaire democratie een betrekkelijke hemel voor middelmatigheden en leugenaars is ben ik met hem eens, maar ik betwijfel zeer of Nederland met Multatuli als premier, onder wat voor soort bestuur ook, beter af geweest zou zijn.

En ik denk dat niet omdat ik geloof dat het hem aan goede wil of intelligentie ontbrak, maar omdat ik meen dat hij daar het karakter niet voor had, en overigens dat succesvolle staatslieden zelden grote geesten zijn of kunnen zijn, omdat zowel hun dagelijks werk als de rol die ze moeten spelen dit vrijwel onmogelijk maken.

Het is ongeveer zo als met een modern constitioneel vorst in een parlementaire democratie: Zo iemand verdient dom te zijn, want het uitoefenen van z'n functie met intelligentie of individualiteit is vrijwel onmogelijk, en maakt zo iemand vrijwel zeker doodongelukkig. Maar voor een dom iemand kan zo'n functie heel aangenaam zijn, en met een dom volk om voor te gaan heeft zo iemand waarschijnlijk ook aanzienlijk nut als publiek boegbeeld. [988]


Politici en filosofen

Staatslieden zijn geen wijsgeren en behoren dit niet te zijn, wat Plato ook beweerd mag hebben. Het is véél beter indien politici hun ideeën ontlenen aan echte denkers, en dat echte denker nadenken en schrijven, en hun talenten niet verspillen aan besturen, waar je een karakter voor nodig hebt dat vrijwel niet te verenigen is met dat van een eerlijk en konsekwent denker. [988]


Over poëzie

Ik houd ook niet erg van verzen of rijmen, en al helemaal niet van niet-rijmende poëzie. Maar ik betwijfel of het een werkelijk leerbaar kunstje is. Ik kan zelf bijvoorbeeld praten in rijmen, als ik het probeer en welgemoed en energiek genoeg ben, en dan ook nog redelijk zinnig en in normaal spreektempo. Maar dat is zeker niet iets waarop ik me ooit toegelegd heb.

Zal men dan nooit leeren wat Poëzie is?

M. liet zich er herhaaldelijk over uit o.a. in 263, 513 en 586. De lezer mag - met mij - aannemen dat 'men' het nooit zal leren, en dat dit maar goed is ook, want allicht zeer veel zeer vervelend gerijmel en nog erger vrije verzen scheelt. [990]


Nederlandse politieke leiders

 Het is immers van algemeene bekendheid dat de lieden die ten-onzent ‘omhoog vallen door gebrek aan zwaarte’ deze verheffing te danken hebben aan nog heel andere eigenschappen dan de door Louise zoo geminachte middelmatigheid alleen!

Dit is waar, in Nederland. Trouwens ook elders, maar dat is Nederlanders minder welbekend. Ik leg er iets over uit onder 971 als ik over het partijen-systeem kom te spreken, en voeg hier, ter instructie van de lezer, toe dat deze 'heel andere eigenschappen' die politieke leiders en voorgangers tot leider en voorganger maken kennelijk omvatten dat de toekomstige grootheid door de bestaande grootheden herkend wordt als van hun eigen soort.

Zo iemand moet plausibel publiek kunnen liegen; moet carrière willen maken door leiders te willen dienen; moet te koop zijn; moet niet opvallen door individuele onafhankelijkheid of enig bijzonder talent; en moet in ieder geval schijnbaar een voorbeeld van gemiddeld burgermansfatsoen en middelmatigheid zijn. [994]


Ik en Multatuli

 Ik ken u uit uwe werken. Gij hebt veel geleden: gij zijt Multatuli. U is onrecht aangedaan; gij hebt uwe tegenstanders te vergeefs aangeklaagd, uwe zaak vruchteloos bepleit: gij zijt Max Havelaar.

Enigszins terzijde, zij het niet voor mijn persoon, die mijn gehele commentaar op de Ideen geschreven heeft in diepe armoede en met weinig energie en gewoonlijk pijn: Ik kan iets dergelijks over mijzelf zeggen, namelijk dat ik veel geleden heb, dat mij onrecht is aangedaan, dat ik mijn tegenstanders tevergeefs heb aangeklaagd en mijn zaak vruchteloos heb bepleit, en dat ik schrijf als Maarten Maartensz. Zie ME in Amsterdam. [996]


Erfzonde en menselijk onvermogen

 Millioenen: mannen, vrouwen, grijsaards, kinderen - gij klaagt hen allen aan van luiheid en valschheid - Dat is lasteren.

Opnieuw: waarom eigenlijk? Volgens Post en co. - predikanten, dominées, Christenen - is toch het héle mensengeslacht sinds Adam en Eva een ras van zondaars? Als wat Multatuli opwierp laster is, hoe verschilt dit dan van de beweringen van de predikanten dat alle mensen zondaars zijn, en de meesten voorbeschikt voor de hel, door hun almachtig, alwetend, oneindig wijs en goed Christengod? [996]


Oordelen over velen

Men hoeft ook allerminst 'alle' leden van een groep te kennen om over de groep te kunnen oordelen. Zo kent geen mens meer dan een paar honderd mensen enigermate behoorlijk (hij heeft geen tijd van leven voor meer - er zijn immers, bijvoorbeeld, minder seconden in een mensenleven, tegenwoordig en ook in de 19e eeuw, dan er mensen zijn), maar dat weerhoudt niemand van stellige oordelen over 'mensen', 'de mensen', 'alle mensen', 'de menselijke natuur' etc.

Vervolgens: Men mag alle leden van een groep wel degelijk beoordelen aan de hand van een steekproef uit die groep, aangenomen dat de steekproef enigermate behoorlijk is. Wie bijvoorbeeld, als Multatuli ongetwijfeld, vele honderden preken gelezen heeft in z'n leven, en daarin geen of hooguit een hele kleine minderheid van rationele betogen heeft gevonden, en een overmaat aan onzin, wensdenkerij, schijnheiligheid, valse beloftes etc. mag daarop een gefundeerd oordeel over preken en predikers in het algemeen baseren. [996]


Priesterlijke voorgangers

Mij komt een willekeurige predikant, dominé, priester etc. altijd voor als een eerlijke stommeling of een slimme oplichter, met deze aantekening dat sommigen, als de toekomstige dominé Post, allebei in zich weten te verenigen, waarschijnlijk vooral uit slimheid. [996]


Intellect en moraal

Zoals mensen zijn is er nauwelijks samenhang tussen de kwaliteit van hun ideeën en de behoorlijkheid, hoe ook gemeten, van hun leven. Er zijn slechte slimmerds en goede domoren. [996]


Menselijk onvermogen

Twee van de dingen die M. zo uitzonderlijk maakten zijn dat hij de moed had zichzelf te zijn en de moed van zijn eigen meningen had. De overgrote meerderheid van de mensen die ik meegemaakt heb had geen van beide.

Vrijwel alle publiek spreken en publiek handelen dat ik heb meegemaakt van mensen was een doen-alsof om bij de groep te mogen horen en diende eigenbelang of was gebaseerd op angst voor de konsekwenties het anders zijn, doen, denken of voelen dan de doorsnee voorgeeft. [996]


Over mijn alias

Voor ik verder ga, hier eenige opmerkingen over anonymiteit.

Misschien dat ikzelf, die immers gebruik maakt van een alias, daar eens mijn redenen voor geven. Er zijn verschillende redenen voor, en meer dan de twee die ik nu ga behandelen, maar dit zijn wel de belangrijkste twee.

Eén. Ik houd niet van publiciteit.

Ik vermoed dat dit altijd zo geweest is, en ik heb dan ook zeker géén theatrale persoonlijkheid, zoals de meeste acteurs, zogeheten media-persoonlijkheden en vele politici wèl hebben: De karakters die zich o zo graag wentelen in publieke belangstelling, voor camera's, in spotlights, op TV-schermen - het geeft niet hoe, als zij maar aandacht, aandacht, aandacht krijgen - en wier eerste en enige levensdoel vaak niet anders is dan dat.

Het is geen bijzondere deugd geen theatrale persoonlijkheid te hebben, en - diverse acteurs en actrices kennend - ik gis dat een mens er overwegend mee geboren wordt, of een dominante moeder en zwakke vader. Maar het maakt het optreden voor een publiek voor mij véél minder interessant dan voor wie daar een eer, een roeping, een zelfbevestiging of een roes in vindt.

Bovendien is het iets dat mij in tamelijk bijzondere omstandigheden erg duidelijk werd gemaakt, zoals ik kort zal toelichten bij mijn tweede reden niet van Nederlands publiek te houden en wel een alias te willen gebruiken.

Twee. Ik ben zwaar gediscrimineerd geweest in Nederland, zonder enige mogelijkheid tot verweer.

De enige min of meer wijde bekendheid die ik ... niet heb genoten had ik aan de UvA, waar ik een studentenpartij oprichtte, die ijverde voor beter onderwijs en tegen gepolitiseerd onderwijs in een tijd dat de meerderheid van zowel studenten als wetenschappelijke staf bij voorkeur alle onderwijs politiseerden en tot werkgroepbezoek met gratis studie-punten voor aanwezigheid maakten.

Mijn tegenstanders zaten vooral in de zeer would-be linkse, zeer would-be revolutionaire studenten-beweging Asva, waarvan de leiding van mening was dat mijn persoon het beste voorbeeld was van 'een fascist' dat ze kenden, wat ze me ook graag mochten toevoegen en toeroepen, wat me dan ook vaak gebeurd is, zoals de wetenschappelijke staf mij liet weten mij 'het liefst dood te zien' vanwege mijn publiek verkondigde meningen, en ik twee keer verwijderd ben van de UvA, 'vanwege uw uitgesproken gedachten, ondanks de ernst van uw ziekte'. (Deze toevoeging van het College van Bestuur diende om duidelijk te maken dat dit bestuur - drs. Gevers, drs. de Hon, drs. Poppe - uitsluitend uit sadisten bestond.)

Het geval wil dat zowel mijn vader als grootvader wegens werkelijke verzets-activiteiten gearresteerd zijn in 1941 door de Duitse bezetter, en opgesloten zijn in een Duits concentratiekamp, waar mijn grootvader vermoord is; en dat mijn ouders bekende communisten waren in Amsterdam, wat een geloof was dat ik al in 1970 opgegeven heb, al ben ik er in opgevoed.

Om dan een tiental jaren later door een stelletje hypocriete en carrière-geile liegende bourgeoise fils et fillettes à papa zeer vele keren voor 'fascist' uitgescholden te worden, alleen op basis van hun stellige kennis dat ik hun tegenstander was ....

Nou ja: Zie verder ME in Amsterdam. Sindsdien wens ik in Nederland in ieder geval niet meer onder mijn eigen naam te publiceren: Ik vind het Nederlands publiek te onbeschaafd, en wil graag in rust over straat kunnen lopen, zonder gediscrimineerd te worden door een domme meute die toevallig in de meerderheid is en z'n eigen ingeschapen sadisme graag mag botvieren op enkelingen met moed. [997]


Laster en vrije meningsuiting

Het toeval wil dat ik kortgeleden over de vraag uitgelaten heb op mijn site. Hier is de link voor wie het interesseert: Vrijheid van meningsuiting.

Kortweg: Iedereen mag van mij zeggen en roepen en schrijven wat hij wil, behoudens laster.

In de eerste plaats laat laster zich niet effectief bestrijden met laster. En in de tweede plaats is het véél te makkelijk om iemand te beledigen, te sarren, uit te schelden, te pesten en uit te dagen, en ligt het véél te zeer in de gemiddelde menselijke aard om dit, mits men maar lid van een meerderheid is en een geschikt slachtoffer heeft gevonden, ook te doen.

Wie z'n naam uit de publieke bekendheid houdt geeft daarmee anderen nog geen 'recht hem te houden voor wat of wien men wil': De meeste leden van de Asva die me zo vurig voor 'fascist' scholden omdat ik een voorstander van echte wetenschap was, en geen marxist, wisten ternauwernood wie ik was en alleen dat ik een tegenstander van hun club en hun ideeën was. [997]


Nederlandse rechters

 maar de aangevallene heeft niet altyd lust, z'n heul te zoeken by 'n paar onbekende heeren die als rechters uitspraak zouden te doen hebben.

Dit geldt ook in sterke mate voor mijzelf. De reden is deze: Mijn tegenstanders - die mij zéér geschaad en zéér gepijnigd hebben, ook fysiek - zijn allemaal prominente leden van de PvdA, en overigens dus - "pikant dat 'dus', nietwaar lezer" - grote schoften. Sinds ik weet dat minstens 2/3e van de Nederlandse rechters ook lid van de PvdA is, en weet dat vrijwel géén van de Nederlandse rechters de afgelopen 35 jaar de moed had iets op te merken tegen het schandalige gedoogbeleid in Nederland, vooral beschermd door PvdA'ers, heb ik geen vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat (dat is een narcostaat, naar mijn normen: Nederland is het Colombia van Europa, dankzij PvdA-burgemeesters, ministers en staatssecretarissen als Van Thijn, Patijn en Cohen) en geen vertrouwen in Nederlandse rechtbanken of rechters. Immers: Twee tegen drie dat ik een partij-vriend van degenen die ik aanklaag tref, met een behoorlijke kans dat 't ook nog eens een persoonlijke vriend is, en de morele zekerheid dat een dergelijke rechter zichzelf zeker niet zal wraken.

Zie verder ME in Amsterdam. [997]


Over genie zijn

Het heele genie dat men my, uit valsheid en als voorwendsel tot rechtsweigering aanwryft, zit in onafgebroken inspanning. Zonder me ooit eenige verpoozing te gunnen, let ik op den aard der dingen: m'n godsdienst! Tot in m'n droomen speelt deze gewoonte haar afmattende rol. Als afspiegeling van m'n dagwerk, houdt me ook in den slaap nooit iets anders bezig, dan 't vermoeiend streven naar begrypen, dan de behandeling van den oneindig ryken tekst: hoe is dit?

Ik weet niet of M. het wist, maar Newton antwoordde hetzelfde toen hem gevraagd werd hoe hij aan z'n ideeën was gekomen: Door onafgebroken nadenken.

En ikzelf neig ertoe M. hier niet geheel te geloven, of in ieder geval aan te nemen dat hij wat overdrijft.

Eén reden is dat hij die drift tot weten en begrijpen nogal eigenaardig stilde, namelijk niet door veel te lezen, want deed M. niet. En toch is de beste manier om 'den aard der dingen' te begrijpen toch echt te beginnen met uit te vinden wat anderen daarover menen te hebben uitgevonden. 

Een andere is dat iedereen die veel nadenkt wéét dat het meeste 'm gewoon komt aanwaaien: De echt goede ideeën worden overwegend onderbewust beredeneerd of gevonden, of zijn anders vooral een kwestie van toeval plus het vermogen daar gebruik van te maken. En beide punten gelden gewone mensen zo goed als genieën. [998]


Kranten en TV

Ik weet niet waar de zegswijze 'De krant is een mijnheer' vandaan komt. Misschien was het een journalistieke reactie op het hier geciteerde.

Het is in ieder geval waar dat 'de publieke opinie' een paar eeuwen lang vooral het product van dagbladen is geweest, en dat gezegde opinie er zonder dit middel ter verspreiding van nieuws waarschijnlijk nogal anders had uitgezien, en ook waar dat dit eigenaars van en schrijvers in dagbladen vaak onevenredig veel invloed heeft gegeven, die niet correspondeert met hun talenten, maar alleen met hun positie als veelverkocht doorgever van nieuws.

En het is tenslotte waar dat de rol die de dagbladen vroeger hadden tegenwoordig, voor de meerderheid van de bevolking in ieder geval, grotendeels of geheel is overgenomen door de TV. Wat dit verandert is moeilijk te zeggen, maar wel waarin de verandering voor een belangrijk deel  bestaat: Meer oppervlakkigheid, meer sensatie, minder analyse, minder geloofwaardigheid.

De voornaamste factor in en maker van publieke opinies zijn de media - en het is waar dat daar veel bedrog en misrepresentatie in te vinden is, maar ook waar dat als mensen intelligenter waren ze dan behoefte zouden hebben aan betere media.

De meerderheid is echter ongetwijfeld tevreden over de troep die ze gewoonlijk - vaak op kruishoogte - geserveerd krijgen in de media.

Voor het moment is dus de beste plaats om enigermate interessante en onafhankelijke meningen te vinden of te geven het internet.

De moderne mensheid verwent zichzelf met TV: 'levende beelden'. Het maakt ongetwijfeld een aanzienlijk verschil in de publieke opinie, want die is daarmee een stuk trivialer, sensationeler, en vermaaks-gerichter dan vroeger, 'omdat het volk dat wil' oftwel: omdat het best verkoopt aan de grote meerderheid. [999]


Hoogmoed en zelfrespect

 Behalve de twee fouten van onheusheid en personaliteit; verwyt my de Arnhemmer myn ‘hooge ingenomenheid’ met hetgeen ikzelf voortbreng.

Dat was vanaf het begin een gebruikelijk verwijt aan Multatuli: Zijn eigen hoogmoed over zichzelf en z'n boeken. In een schijnheilig calvinistisch land geldt zelf-respect als ondeugd, en respect voor anderen als deugd - terwijl het toch evident is dat alleen wie geen zelf-respect heeft behoefte heeft aan het respect van anderen. [999]

Over zich kwaadmaken

'qui se fâche a tort' betekent: Wie kwaad is heeft ongelijk. M. merkt er zelf een paar dingen over op die terecht zijn, en ik registreer alleen de voornaamste reden voor deze vuistregel voor publiek optreden: Wie kwaad is maakt zich in de ogen van een voornamelijk ongeïnteresseerd publiek belachelijk. Niet omdat-ie ongelijk heeft, maar omdat het publiek ongeïnteresseerd is in z'n persoon en z'n ideeën. [1000]


Publiek voor gek staan

Wie niet publiek huichelt - dus toneel speelt: mee doen met de gebruikelijke modes in opinies, gedrag, kleding en taalgebruik is wat een mens tot een behoorlijk en aanzienlijk mens maakt, in doorsnee mensen-ogen - staat gewoonlijk publiek voor gek, en wie publiek voor gek staat heeft automatisch ongelijk volgens het publiek. [1000]


Objectieve subjectieve wetenschap

wie meent dat er bij 'zuiver wetenschappelyk gevoerde debatten geen drift te-pas komt' had weinig omgang met wetenschappers: Zodra een menselijk ego ergens sterk bij betrokken is, is er alle ruimte en aanleiding voor drift, passie, en gevoel. [1000]

Excerpt uit commentaren van MM bij Ideen 4 C - 966 t/m 1000      - Index 4C