39 Vragen n.a.v. de kwaliteit van
onderwijs & bestuur in Nederland

         Naar Index - Overzicht Bijlages

N.a.v. deze vragen meenden 16 mij met naam bekende Amsterdamse academische filosofen, in vergadering bijeen, dat ze mij - als genodigd spreker - het woord moesten laten ontnemen, en dat ik "een terrorist" ben. Ieder van deze 16 personen heeft in de afgelopen jaren tegen het miljoen of meer aan gemeenschapsgeld ontvangen; geen heeft er ook maar iets van enige betekenis voor in de plaats gesteld; allen geven slecht onderwijs en doen geen of waardeloos onderzoek. Zo gaat dat. Geen van de bovenstaande stellingen is weerlegd of ontkend tot op de dag van heden - 20 maart 1989 - door enig ambtenaar of medewerker van de UvA. Geen van de bovenstaande vragen is beantwoord tot op de dag van heden door enig ambtenaar of medewerker van de UvA. Moet ik deze stellingen eerst, gekleed in de concentratiekampkleding van mijn vader, aan het Maagdenhuis spijkeren onder de kreet "Hier sta ik - ik kan niet anders" voordat ik een redelijk antwoord krijg?

Maarten Maartensz
Amsterdam, 20.III.1989


39 Vragen n.a.v. de kwaliteit van onderwijs & bestuur in Nederland

1. Is het niet zo dat Wittgenstein ergens zegt dat het mogelijk moet zijn een filosofische verhandeling alleen bestaande uit vragen te schrijven? (Het antwoord op deze vraag is: Ja.)

2. En is het niet zo dat de meest directe en praktische vragen over filosofie en, meer algemeen, wetenschap en cultuur, vragen over het niveau en de kwaliteit van het onderwijs in filosofie en wetenschap zijn - omdat immers het niveau van cultuur in een maatschappij nauw samenhangt met de kwaliteit van het onderwijs in die maatschappij?

3. Want is het ook niet zo dat een moderne maatschappij waar gemiddeld slecht onderwezen wordt; waar de universiteiten en voorbereidende opleidingen slecht zijn; of waar wat onderwezen wordt geen wetenschap maar politieke ideologie is een maatschappij is die zichzelf langzaam maar zeker aan het vergiftigen is?

4. Is het niet zo dat Nederland sinds de Mammoetwet en de WUB in die positie verkeert?

5. En is het niet zo dat een slechte of middelmatige universitaire of voorbereidend wetenschappelijke opleiding niet alleen neerkomt op langzaam maar zekere culturele zelfmoord, maar ook persoonlijke verontrechting is van studenten die hun grondrecht op een goede opleiding in overeenkomst met hun talent ontnomen wordt?

6. Is het niet zo dat in Nederland al 20 jaar lang kwasi-akademische diploma's uitgereikt worden aan quasi-intellectuelen in zachte vakken - quasi-intellectuelen die vervolgens echte functies bekleden, waarin ze beslissen over de echte levensmogelijkheden van hun ondergeschikten en cliŽnten, en echt hoog voor betaald worden?

7. Is het niet zo dat een maatschappij die incompetentie beloont, beschermt en in stand houdt daardoor vergiftigd wordt - even zeker als de natuur vergiftigd wordt door milieuverontreiniging?

8. En is het ook niet zo dat beide vormen van vergiftiging blijven bestaan omdat de belanghebbenden er ... belang bij hebben, en de macht hebben? En omdat het inderdaad zinloos want ineffectief is om in Nederland enige ambtenaar, hoe lui, hoe onbeschoft en hoe incompetent ook te kritiseren, omdat in Nederland iedereen met een publieke functie, hetzij ambtelijk of politiek, door collaborerende "geachte collegae" van precies dezelfde kwaliteit gedekt wordt?

9. Is het ook niet zo dat in Nederland feitelijke verantwoordelijkheid niet meer bestaat voor enige hoge politieke of ambtelijke functie, o.a. omdat deze functies voortdurend verdeeld worden tussen partijvriendjes, kamerleden, incompetente staatssecretarissen, vakbonzen en andere politiek georganiseerde uitvreters, en de ene uitvreter - in de zin: moreel onverantwoordelijk; intellectueel incompetent; en bewogen door grote geld- en status-geilheid - de andere uitvreter altijd dekt?

10. En is het niet zo dat er in Nederland nauwelijks een moreel en intellectueel bekwame politicus, bestuurder of hoge ambtenaar te noemen valt - met als vrijwel unieke uitzondering van fatsoenlijk, bekwaam en Nederlands politicus de 100-jarige Drees?

11. Is het niet zo dat er aan de HELE UvA geen enthousiaste, in goed Nederlands gehouden, inspirerende colleges gegeven worden? Is het niet zo dat aan het aan de UvA ongebruikelijk is dat de docenten goede en duidelijke collegedictaten leveren?

12. Is het niet zo dat het gros van de gebruikte boeken slecht zijn?

13. Is het niet zo dat vrijwel niemand van de docenten de afgelopen 20 jaar geprotesteerd heeft tegen de politisering van wetenschap en onderwijs aan de UvA; of tegen de puinhoop van de Tweede Fase; of tegen de achtergestelde positie van de AiO's; of tegen het bevoordelen van miniem kleine fanate aksiegroepjes (door hun leid(st)ers akademische banen en verdere voorrechten te geven)?

14. Is het niet zo dat aan de UvA de meerderheid van het wetenschappelijk personeel, in ieder geval aan de gamma- en alfa-faculteiten intellectueel niet of nauwelijks gekwalificeerd zijn; geen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek plegen, en eigenlijk nauwelijks in hun vak en des te meer in hun salaris geÔnteresseerd zijn?

15. Is het ook niet zo dat aan de UvA de meerderheid van de studenten, in ieder geval in de gamma- en alfa-vakken, door de ramp die VWO heet te laag gekwalificeerd zijn voor een goede universitaire opleiding, en overigens niet geÔnteresseerd zijn in grote delen van het vak dat ze studeren, maar alleen studeren om carriŤre te maken?

16. Is het niet zo dat de universitaire docenten al 20 jaar beweren dat hun kwaliteiten niet objectief vastgesteld kunnen worden?

17. En is het niet zo dat ze dat niet zeggen omdat het zo is, maar om te verhinderen dat hun gebrek aan kwaliteit aan het licht komt?

18. Want is het immers niet zo dat alleen van wie geen kwaliteiten heeft de kwaliteit niet kan worden vastgesteld?

19. Is het niet zo dat al 20 jaar lang een groot deel van het onderwijs in de alfa- en gamma-faculteiten in feite politieke ideologie is; als wetenschap verkapte vooroordelen?

20. Is het niet zo dat al 20 jaar lang in vele faculteiten door hoogbetaalde docenten verkondigd is - zoals ik dat tientallen malen in de filosofische en psychologische faculteiten gehoord heb - dat "iedereen weet dat waarheid niet bestaat"; dat "objectieve wetenschap een illusie is"; dat "rationeel denken moreel onverantwoord is"?

21. Is het niet zo dat dit totalitaire meningen zijn, die vooral geformuleerd werden om linkse politiek terwille te zijn, maar evengoed kunnen dienen om te argumenteren dat er geen 6 miljoen joden vermoord zijn in de 2e wereld-oorlog, als dat Adolf Hitler een groot humanistisch genie was - "iedereen weet immers dat waarheid niet bestaat" en "objectieve wetenschap is immers een illusie" en "(menselijke) kwaliteiten kunnen niet objectief vastgesteld worden"?

22. Is het niet zo dat de inhoudelijke nadruk in het onderwijs aan de UvA in de alfa- en gamma-faculteiten en in het bestuur 20 jaar lang het uitdragen van dit soort totalitaire politieke ideologie is - weliswaar ten behoeve van linkse, zogenaamd humanitaire, doelen en stelsels, maar evengoed bruikbaar voor ieder ander totalitair waansysteem?

23. Is het niet zo dat als de - altijd laffe, achterbakse en schijnheilige - Nederlandse bestuurders of verantwoordelijkheidsdragers al een tipje oplichten van de sluier over de beerput die ze beheren, het bij hun afscheid is - als ze gepromoveerd worden naar een nog beter betaalde versluierde beerput, waarvan het vette salaris evenmin stinkt ... tot de volgende promotie?

24. En is het niet zo dat deze zwijgzaamheid veel verklaart over het verschijnsel collaboratie in de 2e W.O.?

25. Is het niet zo dat een deel van de reden van de feitelijke puinhoop die de UvA is, de ruine van wat eens een bloeiende autonome, aan wetenschap en cultuur gewijde universiteit was, maar nu tot een pretentieuze, verziekte en zoveelste-rangs HBO-opleiding verworden is, veroorzaakt is door 20 jaar incompetent bestuur - grotendeels door schijnheilige PvdA-coryfeeen zonder de minste interesse in wetenschap of onderwijs, maar (wat deze huichelaars ook over hun motieven mogen beweren) vooral bewogen door macht- en geld-zucht?

26. Is het niet zo dat er in ieder geval al 15 jaar geen fatsoenlijke financiŽle verantwoording afgelegd wordt aan de UvA?

27. Is het niet zo dat aan de UvA incompetente bestuurders, als zodanig gewaarmerkt door de UR, met pensioen gestuurd worden met een universiteitslintje en 850.000 gulden gemeenschapsgeld aan gouden handdruk?

28. Is het niet zo dat er in de periode 80-85 aan de UvA 60 miljoen gulden "verdwenen" is (45 miljoen in de UvA; 15 miljoen bij de SSH)?

29. Is het niet zo dat dit geld verdwenen is omdat het bestuur al 20 jaar incompetent is; omdat er geen effectieve verantwoordelijkheid is; en omdat iedereen weet dat er toch ieder jaar een half miljard vanwege het Ministerie van Onderwijs komt?

30. Is het niet zo dat het aan de UvA niet gaat om de gepubliceerde schijnheilige praatjes over het onderwijs, of de politieke ideologie, maar dat dat allemaal op morele en intellectuele incompetentie gebaseerde schijnheilige leugens zijn die de hebzucht en onverantwoordelijke uitvreterij dienen?

31. Is het niet zo dat de nu weer voor de boeg staande UR-verkiezingen alleen en uitdrukkelijk alleen een middel zijn om de ASVA-, en de PP-fracties en het CvB een quasi-democratische legitimatie van hun voortdurende machtspositie en hun voortdurende incompetentie en uitvreterij zijn?

32. Is het niet zo dat er aan de UvA alleen te kiezen is uit de ene of de andere machtsgeile uitvreter(es) zonder de minste of geringste echte interesse in wetenschap of onderwijs maar alleen bewogen door politiek fanatisme of geldzucht en carriŤrebelang?

33. Is het niet zo dat een groot deel van het TAS-personeel, vergeleken met normen in het bedrijfsleven, nauwelijks werkt?

34. Is het niet zo dat een groot deel van de linkse politieke meningen die 20 jaar zo populair waren aan de UvA vooral populair waren, niet omdat de uitdragers ervan echt ethisch bewogen waren, maar omdat het alle belanghebbenden, dus iedereen met een functie in de UvA, vrijwel onbeperkte mogelijk heden tot niets doen en onverantwoordelijkheid gaf - want volgens de gelden de ideologische praatjes is "iedereen gelijk" en "dient alle besluitvorming gedemocratiseerd"?

35. En kwam dit, afgezien van de mooie praatjes, in de praktijk niet neer op alle gelegenheid plus legitimatie van uitvreterij, niets doen, kantjeserafloperij, luiheid, en gehuichel, en bescherming van als wetenschap vermomde politieke ideologie als onderwijs?

36. Is het niet zo dat wetenschap het culturele en economische fundamenten van onze maatschappij is, omdat we eten en leven van de door eeuwenlang wetenschappelijk onderzoek gevonden technologie en omdat wetenschappelijke redeneermethoden ons enige middel zijn om de werkelijkheid adekwaat te begrijpen en verklaren, en om onzinnige politieke ideologieŽn, ontspoorde religieuze stelsels en andere vormen van bijgeloof redelijk te kritiseren?

37. Is het niet zo dat de kwaliteit van onze economie, en de daarvan te verwachten welvaart, recht evenredig is met de kwaliteit van de wetenschappelijke opleidingen - omdat onze economie gebaseerd is op wetenschappelijke technologie?

38. En is het niet zo dat de kwaliteit van onze cultuur, en het daarvan te verwachten welzijn - medemenselijkheid; tolerantie; kortom: redelijk handelen naar realiseerbare plannen - recht evenredig zijn met de kwaliteit van de wetenschappelijke opleidingen - omdat onze cultuur gebaseerd is op normen van rationeel redeneren en redelijk handelen die vooral wetenschappelijk of aan wetenschappelijke normen ontleend zijn?

39. En is het niet zo dat wetenschap en goed wetenschappelijk onderwijs, rationeel denken en redelijk handelen, van het allergrootste culturele en menselijke belang zijn - en dat aan de UvA wetenschap en wetenschappelijk onderwijs gecorrumpeerd en verrot zijn; rationeel denken getrivialiseerd en kapotgemaakt is; en redelijk handelen alleen in schijnheilige travestie bestaat?


Colofon:
De 39 Vragen n.a.v. de kwaliteit van onderwijs & bestuur in Nederland zijn in mei 1988 geschreven op verzoek van de redactie van "Cimedart", het faculteitsblad van de faculteit voor filosofie, n.a.v. de toen plaatsvindende Universiteits-Raad verkiezingen en is ook in mei 1988 gepubliceerd in "Cimedart".

In 1989 vormden "39 Vragen" het laatste deel van mijn brief aan de voorzitter van het CvB van de UvA, drs. Jan-Karel Gevers

De slotvraag en daaraan voorgaande opmerkingen stemmen ook uit die brief: het is nu maart 1997; UvA-wonder-doctorandus Jan-Karel Gevers heeft de afgelopen 8 jaar weer een miljoen of 3 "verdiend" uit Nederlands belastinggeld (natuurlijk altijd afgezien van wat hij ernaast heeft weten te scharrelen en ritselen, wat, voor een zo begaafd en zo socialistisch wonder-doctorandus als Jan-Karel (groot democraat, ook, met name, dus!) niet bijzonder moeilijk kan zijn, ook al omdat de financiele administratie van de UvA gedurende alle 25 socialistische jaren een totale puinhoop hebben gevormd, en zonder twijfel nog steeds vormen), en zit duidelijk verheugd te wachten mij, gekleed in de concentratie-kamp-pyama van mijn vader, bijv. in mei 1997, onder het oog van Tv-cameraís voor het Maagdenhuis te verwelkomen, om, ook voor het oog van de camera's, eens wat vragen te beantwoorden over het verval van het akademisch onderwijs waar hij zich zo bijzonder voor ingezet heeft, met zo'n groot succes, en altijd tegen een vorstelijk salaris, en vanuit de diepste, aller-integerst beleefde, meest socialistische idealen, bovendien - zolang 't maar schuift, voor Jan-Karel.

         Naar Index - Overzicht Bijlages

© Maartens@xs4all.nl