UvA-College-van-Bestuur Voorzitter
Jan-Karel Gevers
en
UvA-Secretaris
Ruud Bleijerveld
antwoorden iemand met een eigen mening

Anno 1997 probeert de UvA argeloze jonge Nederlanders te bedriegen met gigantische posters waarop een klein meisje in de hoek staat, met haar handjes op haar rug, met daaronder de wervende tekst "Als je altijd een eigen mening had, ben je van harte welkom. UvA - De Universiteit van Amsterdam."

Anno 1988 schreven de huidige voorzitter en secretaris van het College van Bestuur van de UvA (dezelfde uitvinders van bovenstaande advertentie-campagne) mij, toen een invalide student met kritiek op het uitermate lage peil van onderwijs aan de UvA en het hoge peil van radikaal-linkse politieke propaganda dat onderwezen werd als zou het "wetenschap" zijn aan de UvA mij als volgt:


“Geachte heer Maartens,

Naar aanleiding van Uw brieven d.d. 21 augustus en 5 September 1988 en in aansluiting op hetgeen de Dekaan van de Faculteit U reeds op 1 September 1988 schreef, delen wij U het volgende mede.

1.    Aan de uitspraak d.d. 29 mei 1985 van de Kantonrechter inzake de behandeling die u in de daaarvoorliggende jaren van de Stichting Studentenhuisvesting hebt ondervonden, kunt U geen andere rechten ontlenen dan in die uitspraak zijn gelegen.

2.    Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten, brengt U niet in een positie die af wijkt van andere studenten met eveneens ernstige aandoeningen en met wie op een normale wijze individuele regelingen gericht op hun studieverloop kunnen worden getroffen.

3.    Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren. Het ontgaat ons om welke reden U nog prijs stelt op een - afgedwongen - diploma van deze instelling al dan niet gepaard gaande met een studievergoeding c.q. smartegeld ten behoeve van Amnesty International.

Wij gaan dan ook niet op uw verlangens in.

Hoogachtend,
het College van Bestuur

drs. R.H.T. Bleijerveld......................................................... drs. J.K.M. Gevers
secretaris van de universiteit...................................................voorzitterGezien de verregaande uitermate valse, schijnheilige pretenties van dit duo is het wellicht niet onverstandig een paar sleutelpassages vergroot weer te geven:

Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten

gevolgd door

Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren.

als volgt gemotiveerd door de opperste leiding van Neerland's meest pretentieuze instelling voor - zogenaamd - wetenschappelijk onderwijs:

Het ontgaat ons om welke reden U nog prijs stelt op een - afgedwongen - diploma van deze instelling al dan niet gepaard gaande met een studievergoeding c.q. smartegeld ten behoeve van Amnesty International.

Kortom, wie een eigen mening verkondigt aan de UvA, die het - zeer socialistische, zeer linkse, zogenaamd zeer principiele, zeer begaafde - College van Bestuur niet welgevallig is, mag erop rekenen dat datzelfde College van Bestuur, alsof het socialistische leiders van een socialistische staat zijn, met zeer groot sadistisch genoegen - mag ik konkluderen, gezien hun: "Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten" - zijn studie en carriere onmogelijk maakt - strikt en alleen vanwege z'n "uitgesproken gedachten" en wel - o grote schande! - "over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers."

Dezelfde briljante CvB-koppen, die de leiding vormt van de UvA, zowel in 1988 al in 1997, weten, naar eigen zeggen, ook niet waar een doctoraal diploma van hun instituut voor zou kunnen dienen (hoewel ik dat toch duidelijk in mijn brief geschreven had, zoals ik in die brief zovele andere meningen zo uitgesproken en duidelijk formuleerde, en dat in 1989 nog eens deed, voor dezelfde - ongetwijfeld! - briljante socialistische wonder-doctorandus Gevers).

Zoals deze moreel en intellectueel zo bijzonder pretentieuze en - naar eigen inzichten - zo bijzonder begaafde bestuurders van Nederland's meest pretentieuze minst wetenschappelijke meest verpolitiekte universiteit ook al niet blijken te weten waar de Nederlandse wet of Amnesty International toe zouden kunnen dienen, zoals ze ook zelf schrijven.

Overigens verwijs ik de geinteresseerde lezer naar de bijlages, en specifieker naar het antwoord van "de Dekaan van de Faculteit" en de brief waarop dat zogeheten "antwoord" niet op antwoordde en (bijv.) naar mijn stuk aan de Universiteits-Raad uit 1982.

Ouders met intellectueel enigszins begaafde kinderen in de studerende leeftijd, die overwegen in welke instelling voor wetenschappelijk onderwijs ze in de komende jaren tienduizenden guldens zullen investeren in de hoop op een behoorlijke toekomst voor hun kroost, verwijs ik naar het proces dat de Staat der Nederlanden sinds 1993 tegen mij voert over studie-financiering, en naar mijn recente brief aan de rechter te Groningen, die over dat verlangen van de Staat moet oordelen, en mogelijk ook intellectueel begaafde kinderen of kleinkinderen heeft.


Colofon:
Dit is het antwoord van het CvB van de UvA op mijn brief aan hen van 30.viii.1988.

Zie ook mijn brief aan de faculteit voor filosofie en het antwoord van Verhoeven.

NB: Er is sinds mei 1945 geen enkele Nederlandse student van enige universiteit verwijderd vanwege

"Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit"

Er is sinds mei 1945 geen enkele Nederlandse student geweest met een zo doortimmerde verzetsachtergrond als ik (afgezien van mijn broer).

Er is sinds mei 1945 geen enkele Nederlandse student geweest die zo goed is afgestudeerd als ik.

·        Naar Index - Overzicht Bijlages

© Maartens@xs4all.nl