De Nederlandse Grondwet

(Inleidende e-mail d.d. 28 nov 2001)

Geadresseerden:

Directie van de GG&GD

vangnet@gggd.amsterdam.nl

Belastingdirecteur Amsterdam

algemeen@gba.amsterdam.nl

Burgemeester Cohen

j.cohen@amsterdam.nl

Wethouder Bruines

s.bruines@amsterdam.nl

Wethouder Dales

g.dales@amsterdam.nl

Wethouder Stadig

d.stadig@amsterdam.nl

Wethouder Vanderaa

j.vanderaa@amsterdam.nl

 

 

L.S.

Als bijlage het begin van een kommentaar van mij op artikelen uit de Nederlandse grondwet, die de meeste aangesprokenen in deze mail PERSOONLIJK weigerden te handhaven, ondanks de uitdrukkelijke opdracht daartoe, uit hoofde van hun functie, en regelmatig een eed of gelofte dat te doen, en buitengewoon goede betaling dat te doen. 

Overigens mag niet onvermeld blijven dat burgemeester Job Cohen, onder wiens persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (volgens de Nederlandse wet) er alleen het afgelopen jaar van zijn bestuur 5 a 15 MILJARD gulden aan drugs alleen in Amsterdam zijn omgezet, zijn e-mail programma dusdanig geherprogrammeerd heeft dat "Maarten Maartensz <maartens@xs4all.nl>" GEEN antwoorden meer krijgt met een burgemeesterlijke belofte - "mr. j. cohen" - van een antwoord. Hij zorgt goed voor z'n EIGEN belang, ook deze burgervader van 5 a 15 miljard ILLEGALE (= ONwettige, o meester in het RECHT!) maar KEIharde Neerlandse "God zij met ons" guldens zijn omgezet in Amsterdam in illegale drugs, alleen dit jaar, en trouwens voor een deel levensgevaarlijk voor de Amsterdamse jeugd (wat BLIJKT dat de Amsterdamse WEThouders feitelijk geen flikker interesseert: waar het B&W van Amsterdam al 15 jaar om gaat is dat de XTC kan BLIJVEN verhandeld worden, zodat een steeds groter deel van de Neerlandse kiezer steeds achterlijker en vergeetachtiger wordt. Het is namelijk HEEL winstgevende handel, al is het dan illegaal, en nogal wat B&W welbekende eminente Amsterdammers worden er ZEER rijk van en mee.)

Maar deze achtenswaardige mr. Job Cohen heeft aan mijn meningen en rechten geen boodschap - meent hij. Blijkt ook weer, alweer een jaar lang. HEB je als enige onder 16 miljoen een academisch bekwaamde zoon EN kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking in je gemeente, en heeft die man je nogal wat te vertellen over de drugsmisdaad in je gemeente, met gevaar voor eigen leven: Ontvangen of antwoorden op z'n klachten DOE je nu eenmaal niet, als burgemeester van Amsterdam, "Heldhaftig Vastberaden Barmhartig", en als toezichthouder en ordehandhaver van een illegale lokale MILJARDEN-industrie, gevestigd, geprotegeerd, beschermd, geholpen, verdedigd, (alles equivalente betekenissen van het burocratisch eufemisme "gedoogd") door opeenvolgende burgemeesters van de Partij van de Drugshandelaars.

Overigens vermoed ik dat de meesten uwer de Nederlandse Grondwet nooit enigermate behoorlijk bestudeerd hebben. 

Nu dan, voor uw informatie: OP PAPIER is het heel behoorlijk - alleen degenen die in Neerland verkozen worden om de WET te houden en handhaven DOEN dat eenvoudig NIET, en werken feitelijk vaak jarenlang, volledig onbestraft en ongecontroleerd, in het belang van de Neerlandse drugsmafia, die feitelijk dan ook Neerland's machtigste en gevaarlijkste en rijkste industrie is geworden, dankzij ALLE Neerlandse politici, ambtenaren, ministers, kamerleden, kantonrechters, officieren van justitie en politiecommisarissen (die het hier vast over eens zijn: dat maakt de verantwoordelijkheid zo makkelijk afwijsbaar: "Ik parasiteerde, vrat uit, bedroog en werkte feitelijk voor de Neerlandse drugsmafia, was het alleen door daar DEKADEN-lang zorgvuldig het zwijgen over te doen - maar dat deden ze allemaal, en ikzelf ben Romein onder de Romeinen, kannibaal onder de kannibalen, en drugsprofiteur onder drugsprofiteurs, geheel volgens geldend Neerlands normbesef").

De psychologische en menselijke principes hierachter zijn dezelfde als de meerderheid der Neerlanders anno 1940-1945 bewogen tot feitelijke collaboratie met de bezetter: Eigenbelang, lafheid, karakterzwakte, conformisme, hebzucht, hypocrisie. U vindt ze op mijn site toegelicht onder "Logic of Propositional Attitudes" en bij Multatuli's IDEEN, die tegen hetzelfde Neerlandse massale verschijnsel (even massaal geloochend als gepraktiseerd) aanliep. Verder mag u uzelf vergelijken met mijn vader (zie een stuk van zijn hand in "ME in Amsterdam"), en kunt u vooruitzien op mijn "relativistische morele vergelijking" van u met hem of mijn moeder.

In MIJN familie is NOOIT onderwezen dat "alle mensen gelijkwaardig zijn", van Einstein tot Eichmann. In de uwe wel, in de meeste gevallen, zoals dankzij de politici onder u in gans Neerland, en u bent tot heden niet in het publiek liegen en bedriegen gestikt - noch schijnt u ook maar enigermate ongerust over de vele honderdduizenden modale Neerlanders die, op basis van hun slechte onderwijs, hun totale vrijheid te kunnen doen en laten wat ZIJ believen, en hun aangeboren geringe verstandelijke vermogens, wekelijks in de voetbalstadions kond doen van hun wens zoveel mogelijk joden te vergassen, zoveel mogelijk negers om te brengen etc.

Maar goed: Dankzij uw soort WEThouders hebben ze allen geleerd en vernomen en onderwezen gekregen dat in Neerland ook de smerigste en meest fascistoide en sadistische randdebiel UW "gelijkwaardige" is, en kan doen en laten en zeggen wat ie wil - net als ik, conform artikel 7 van de Grondwet, in de bijlage.

En dankzij uw soort WEThouders blijkt telkens en telkens weer, in Amsterdam en in de rest van Neerland, dat B&W en hun burocraten misdadig en corrupt of incompetent woonwijken mogen laten opblazen, cafe's platbranden, in tienallten miljarden drugs helpen handelen, op gemeentelijk gesubsidieerd bordeelbezoek gaan etc. etc. - alles volkomen onmogelijk aan te pakken voor gewone burgers, omdat u er allemaal voor gezorgd hebt dat uw persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vervluchtigen in de regelgeving, Pikmeer-arresten, wederszijdse bescherming, en korrupte of slechte advocatuur. 

Het is niet anders - maar in een land waar de WET al 30 jaar lang welbewust en opzettelijk gebroken wordt ten behoeve van de drugsmafia door alles en iedereen in het bestuur heb IK geen verplichting mijn lopende rekeningen met hert drugsmaffiose bestuur - MINIMAAL 60 MILJARD ILLEGALE DRUGSGULDENS IEDER JAAR, DAMES EN HEREN wetHOUDERS VAN AMSTERDAM! DANKZIJ U EN UW COLLEGAAS - te innen met ieder dienstig middel, "in en buiten rechte", zoals gemeentelijke drugsadvocaten parmantig plegen toe te voegen op hun deurwaarderssommaties.

En zoals mij minstens duizend keer is toegevoegd door uw burofascistische Amsterdamse dienaars, zult u mij gaarne toevoegen dat "Voor individuele gevallen doen wij niets!". Ik denk daar in uw individuele gevallen individueel echter heel anders over, want ik kom NIET uit een familie van egoistisch liegende parasieten, beschavingsloze volksmenners, of politieke drugshandelaars.

Mijn vorderingen en plannen gelden trouwens ook uw beminde ex-collegae Grondel, Kohler, Krikke, Ter Horst en nog anderen die mij sadistisch grijnzend overlieten aan de drugsterreur "uit naam van de idealen van de Februaristaking", tegen MIJN zeer uitgesproken invalide persoon en pijnlijke lichaam.

Ik wens u veel leesplezier, en indien het tot uw menselijke mogelijkheden behoort: Enige morele stichting. Verder wens ik u een goede gezondheid en een briljant verstand toe.

Hoogachtend, 

drs. M. Maartensz.

 

Nederlands Grondwetsarikel

Mijn kommentaar, gebaseerd op FEITENArtikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

 

 

Niet geldend voor mij, blijkt:

Ik word nu 22 jaar gediscrimineerd vanwege mijn invaliditeit (M.E.); ik ben 2 maal verwijderd van de UvA "vanwege uw uitgesproken meningen, ondanks de ernst van uw ziekte" (College van Bestuur UvA, op universitair briefpapier); de Gemeente Amsterdam heeft mij moedwilling, als invalide, bijna 4 jaar lang gedwongen te blijven wonen in een pand waar gemeentelijk "gedoogde" harddrugshandelaars in een coffeeshop mij met moordbedreigingen  en geluidsterreur 24 uur per dag mochten wakker houden.Artikel 4
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

 

 

Niet geldend voor mij, blijkt:

Ik zie geen Neerlandse politici met morele integriteit, eerlijkheid, van goed verstand, met heldere zinnige ideeen, gebaseerd op werkelijke wetenschappelijke kennis. Dergelijke Nederlanders bestaan, maar niet in de Neerlandse gekozen organen op parlementair of gemeentelijk niveau.

 Artikel 6
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

 

 

Niet geldend voor mij, blijkt:

Ik ben 2 maal verwijderd van de UvA "vanwege uw uitgesproken meningen, ondanks de ernst van uw ziekte" (College van Bestuur UvA, op universitair briefpapier)

Mijn desbetreffende klachten worden eenvoudig niet beantwoord door de UvA anders dan met "omdat uw meningen grievend en/of beledigend zijn gaan wij niet op u in"Artikel 7
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens (..) heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. Artikel 9 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

 

 

 

 

Ik gebruik dit recht op mijn site, tot ook dat recht me ontnomen zal worden, wie weet vanwege mijn voor de Neerlandse machtselite "grievende en/of beledigende meningen"

 

 

 

 

 

 

 Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Artikel 19 1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

 

 

 

Niet geldend voor mij, blijkt:

De Gemeente Amsterdam heeft mij moedwilling, als invalide, bijna 4 jaar lang gedwongen te blijven wonen in een pand waar gemeentelijk "gedoogde" harddrugshandelaars in een coffeeshop mij met moordbedreigingen  en geluidsterreur 24 uur per dag mochten wakker houden.

Dit gebeurde van 1988-1992. Sindsdien heb ik een verwoeste gezondheid en voortdurende pijn.Artikel 20
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege. Artikel 22 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.


Niet geldend voor mij, blijkt:

Ik blijk geen recht te hebben op iets anders dan minimale gemeenetelijke Amsterdamse bijstand - terwijl de gemeente Amsterdam voor iedere Amsterdamse junk 65.000 gulden jaarlijks bovenop hun bijstandsuitkering heeft uitgetrokken om ze in de gelegenheid te stellen de Amsterdamse winkeliers te kunnen blijven bestelen.

En mijn eveneens invalide ex en ik zijn van 1977 tot 1994 bezig geweest een enigszins dragelijke betaalbare woning te vinden, met onze erkende invaliditeit. Na 17 jaar en een scheiding is ons dat, "God zij met ons", enigermate gelukt, ongetwijfeld dankzij onze Grondwettelijke Rechten.

 Artikel 23
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen. 5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. 6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij de regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geŽerbiedigd.

 

 

 

  

 

Niet geldend voor mij, blijkt:

Tussen 1972 en 1997 werd in Amsterdam, aan de UvA, volgens de Universitaire Ontwikkelingsplannen, onderwijs gegeven ten behoeve van ... de vakbond, de vrouwenbeweging, de milieubeweging en de homobeweging. Er werd nauwelijks of geen wetenschappelijk onderwijs verstrekt, en dat wat er was was slecht of bezocht en gegeven door een of twee zwaar gediscrimineerden. Wie tegen de heersende gepolitiseerde onderwijspraktijken was, als ik, werd van de UvA verwijderd, "vanwege uw uitgesproken meningen, ondanks de ernst van uw ziekte", en werd overigens massaal uitgemaakt voor "fascist" en dergelijke door de carriere-makers van de linkse totalitaire studenten-partij ASVA, waarvan de meeste leden sindsdien doorgepromoveerd zijn (zonder ooit af te studeren, vaak) tot Amsterdams wethouder of gemeenteraadslid. 

Wie - zoals ik - tussen 1972 en 2001 ging studeren met de handicap van een IQ boven de 115 en de ambitie zich wetenschappelijk te bekwamen kwam bedrogen, belogen, misleid en gewoonlijk uitermate slecht onderwezen uit z'n studie, heel wel mogelijk als doctorandus, om de rest van de bevolking incompetent maar nominaal "wetenschappelijk bekwaamd" te mogen bedriegen als  bijv. "sociaal", "maatschappelijk" "psychologisch" of "communicatief" "wetenschapper".

Uiteraard heeft de GROTE demookraaatiese meerderheid van Neerland groot belang bij kwasi- wetenschappelijke "wetenschappelijke" opleidingen en graden, toegankelijk voor Politiek Correcte randdebielen. Helaas gaat dat ook tenkoste van werkelijke wetenschap en beschaving - maar die zijn de modale Neerlander toch niets waard, zolang er maar voetbal op TV en pils in de koelkast is.

  


Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home