Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

4 januari 2001 - Ik mail B&W n.a.v. een artikel van prof.dr. Hoefnagels

 

- Volg de pijlen

Uit NRC-Handelsblad 3 januari 2001, pagina 7.
Prof.mr. P. Hoefnagels : emeritus hoogleraar criminologie en familierecht.

Prof.mr. Hoefnagels publiceerde op 3 januari 2001 in de NRC een stuk dat mijn eigen diagnose van de Neerlandse beschaving en mijn eigen rol en mogelijkheden daarin en analyse daarvan sterk ondersteunt. Ik geef enige citaten met mijn commentaar. Zowel de titel als de citaten zijn woordgetrouw:


"De overheid gedoogt het onrecht van de sterkste"

Citaat 1: "Het onrecht van de sterkste wordt door de overheid gedoogd ten koste van de slachtoffers.
  Over schadevergoeding door de vernielers wordt wel door de wet, maar niet door de politie en justitie gesproken, ofschoon het de enige straf is die helpt."

Citaat 2: "Het grondrecht van vrije meningsuiting is aangetast en niet met hulp van de overheid verdedigd. De domeinen van privacy en cultuur worden binnengevallen en bezet. Bedreiging is een besmettelijk virus, een 'nabootsingsdelict'. Bedreiging heeft een grotere reikwijdte dan doodslag en moord."

Citaat 3: "Bedreiging is een spookachtig delict. Als je eraan toegeeft ben je slachtoffer, als je er niet aan toegeeft ook. Zonder sterke arm zijn er alleen maar slachtoffers. Het 'oercontract' tussen burger en overheid luidt wij betalen u, en u, overheid, beschermt ons; daartoe krijgt de politie het monopolie op het geweld en wij doen afstand van eigenrichting. Dit oercontract is door de overheid reeds decennialang verbroken. Het was tot dertig jaar geleden normaal dat de politie binnen enkele minuten bij een inbraak was, bij een winkeldiefstal en daders arresteerde. Nu het aantal politiemensen verdubbeld is, is de presentie bij de burger gehalveerd. Dit nalaten van de overheid heeft niets met 'half-woorden' als 'gedogen' te maken maar alles met contractbreuk.

Citaat 4: "Eigenrichting mag niet. Dat is de rechtsstatelijke afspraak tussen overheid en burger. Ook nu de overheid zich niet aan het oercontract houdt, zal de rechter het voorlopig niet aanvaarden dat men de inbreker in zijn eigen huis, de aanvaller van vrouw en kinderen, de vernieler, doodschiet, of, als verdediger en inbreker geluk hebben, hem met een wapen buiten gevecht stelt en verwondt. (...) En in het algemeen wordt de verdediger van lijf, have en goed makkelijker veroordeeld dan de gevaarlijke inbreker (die een moeilijke jeugd heeft gehad en nog psychiatrisch moet worden onderzocht).

Maar pas op, lezer. Pas op, overheid. Het recht kan uit bittere noodzaak veranderen. Op zekere dag zal een lid van de Hoge Raad wel eens kunnen zeggen" "Uit de systematische afwezigheid van de politie mocht de verdachte afleiden dat de sterke arm hem niet zou beschermen. Dientengevolge mocht de verdachte zichzelf verdedigen tegen indringers. Het middel dat vroeger ongerechtvaardigd was, is een gerechtvaardigd middel geworden." De Hoge Raad zal dan verder motiveren: "De overheid heeft zich systematisch niet gehouden aan de afspraak dat de politie haar wapenmonopolie zal gebruiken tot bescherming van de burger. De burger kon niet anders dan het zelf doen om het onrecht van de sterkste terug te dringen." De wapenwedloop tussen the Good en the Bad is een voorzienbare escalatie, ingezet door een nalatige overheid."

Commentaren:

Citaat 1: In 2 perioden van ruim 3 jaar zijn mijn menselijke en burgerlijke rechten in Amsterdam systematisch kapot gemaakt - en over de eerste periode van 3 jaar heb ik 4 jaar geprocedeerd, en de rechter heeft de verantwoordelijkijken aangewezen: Primair het College van Bestuur van de UvA, specifiek Cammelbeeck, Poppe, De Hon en Bleijerveld.

Ik heb deze lieden - 4 prominente PvdA'ers, die miljoenen van de rekeningen van de UvA lieten verdwijnen onder hun bestuur: er werd eenvoudig geen financiele administratie gevoerd, en dat werd ieder jaar kwasi "gelegaliseerd" in de universiteitsraad met hulp van de Asva - vele keren aangesproken, vergezeld van dit vonnis.

Deze personen weigeren te antwoorden. Ik moet dus zelf recht doen als ik uberhaupt genoegdoening wil, en wil inderdaad genoegdoening, niet alleen vanwege het proces dat ik won, maar omdat ik ook twee keer door deze bestuursschoften, van de UvA verwijderd ben "vanwege uw uitgesproken meningen, ondanks de ernst van uw ziekte", en omdat ze met evident groot sadistisch genoegen mij het gebruik van mijn onbestrijdbare grote intellectuele talenten onmogelijk maakten ("ondanks de ernst van uw ziekte"). Zie bijvoorbeeld: Brief CvB 1988

Ik konkludeer, overeenkomstig Plato, Milgram, Orwell, Muller, en Kohlberg dat er werkelijk zowel menselijke genieen bestaan - numeriek en absoluut, bewijst de menselijke geschiedenis, die overwegend een opgebouwd is uit terreur, oorlog, massamoord en massale stompzinnigheid, inderdaad verlicht door een kleine minderheid van uitzonderlijke individuen, die gewoonlijk als eersten vermoord werden door hun meer gemiddelde medemensen - als dergelijke minderwaardige socialistische beestmensen. Ga naar de rechter beestmens Bleijerveld, miljoenendief Bleijerveld, bestuursschoft Bleijerveld, burofascist Bleijerverld. (Ruud Bleijerveld, voor de informatie van B&W van Amsterdam, is het PvdA-zwijn dat al meer dan 20 jaar secretaris van de UvA is: de Jozef Stalin van de UvA. Wie wat wil begrijpen van het karakter van KGB'ers en SS'ers zoals dat type zich manifesteert in nominale democratische rechtsstaten bestudere "mensen"-types als Bleijerveld, Cammelbeeck, en Gevers. 't Is psychologisch interessant dat dit zowel innerlijk als uiterlijk stuk voor stuk oerlelijke zwijnen zijn, en dat het intellectueel duizendste-rangs babbelaars en oplichters zijn. Hun type is uitstekend geschetst in Orwell's "Animal Farm" en "1984": Het zijn de Napoleons en O'Briens. Als ikzelf, mijn familie, of de vele voortreffelijke mensen waar ik weet van heb met dit tuig "gelijkwaardig" zou zijn in enige relevante morele of intellectuele of menselijke zin dan kan de mensheid wat mij betreft afgeschaft worden als volledig mislukt wreed en ridicuul experiment.)

Vervolgens. De tweede periode van bijna 4 jaar terreur in Amsterdam die ik overleefd heb was als invalide boven een door B&W van Amsterdam van vergunning voorziene harddrugshandel. Ik hoef daarover helemaal niets te bewijzen: de zaak spreekt voor zichzelf - maar B&W van Amsterdam, ondersteund door meer dan 20.000 Amsterdamse ambtenaren, weigert al meer dan 10 jaar de zaak te bespreken!

Zie ME in Amsterdam, inzonder mijn drie bezwaarschriften: 1990, 1991, 1992 - die bewijzen dat ik, kennelijk heel anders van alle 28.000 Amsterdamse ambtenaren, gewoon de fysieke en morele moed had mij tot het bestuur van de stad Amsterdam te richten terwijl mijn leven bedreigd werd door evidente misdadigers, van vergunning voorzien tot misdaad door B&W. Het gemeentebestuur vertelt me nu 12 jaar dat "als het u niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Amsterdam", beantwoordt mijn post en mijn klachten niet, chaniseert en schoffeert, en hangt de beledigde onschuld uit. Is het een wonder dat ik meen begrepen te hebben wat het menselijk fundament van Auschwitz is? Ook dat werd gedaan door trouwhartige burocraten die goed vaderlanders waren!

Wat weerhoudt mij met mijn familie-achtergrond, mijn bewezen intellect, mijn voortdurende pijn te konkluderen dat ik mij tot fascistoide beestmensen richt, die van zichzelf niet werkelijk weten en al helemaal niet willen weten wat een gedegenereerd nauwelijks menselijke bestuursschoften het zijn? Hoe anders kan ik verklaren dat B&W van Amsterdam meer dan 3 1/2 jaar bevorderd heeft dat ik geterroriseerd werd door harddrugshandelaars met moord- dreigingen, en met vergassings- en verbrandingsgevaar?

Want een van tweeen: Ofwel het gebeurde overwegend bewust, ten behoeve van de belangen van de harddrugshandel, ofwel het gebeurde overwegend onbewust, door kwasi-mensen wier menselijkheid grotendeels uit stompzinnigheid, wreedheid en eigenbelang opgetrokken is, wier sociale bestaan vrijwel alleen uit leugen en hypocrisie in dienst van egoisme is, en wier grootste genot het is te weten dat zij anderen pijnigen voor hun eigen plezier, en tegen een burocratisch salaris, maar die overigens allemaal het vermogen hebben voor het oog van de camera te liegen, te bedriegen, en te manipuleren, en bereid zijn ieder ideaal te veinzen, en iedere waarde te verhoereren voor hun eigen belang. En inderdaad: het grootste deel van het kwaad in de wereld wordt verricht uit naam van de hoogste idealen.

En er is een feitelijk verschil, waarschijnlijk overwegend aangeboren, tussen enerszijds mensen als Einstein, Shakespeare, Newton, King, Mandela, en anderszijds mensen als Hitler, Eichmann, Mao, Milosevic, etc. - wat in Nederland, door Nederlanders, miljoen- voudig ontkend wordt, of genivelleerd tot het verschil tussen een profvoetballer en een doorsnee Nederlander, of een doorsnee Nederlander en een dief.

Hoe het zij - nogmaals en nogmaals: Ik wil financiele schadevergoeding, of ik wil zien en beleven dat degenen die mij zoveel pijn berokkend hebben, kennelijk met zulk groot genoegen, pijn lijden. Wie dat niet wenst te begrijpen liegt of is zelf geen mens maar een god of een beest. Ik zal niet jarenlang ongestraft met moord bedreigd worden en geterroriseerd door een stelletje harddrugshandelende beestmensen, verdedigd door hun burocratische zelfverklaarde gelijkwaardigen, en "uit naam van de idealen van de Februaristaking", vanwege de pretenties van het verziekte zwijn van Thijn. (Want ik vrees dat een deel van de verklaring voor wat mij overkwam in Amsterdam teruggaat op het verachtelijke karakter van dit zwijn, dat kennelijk nooit rekende met de mogelijkheid dat iemand als ik mij ooit tegen hem zou kunnen richten: Een zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking, een invalide, een filosoof, en geen partij-lid maar opponent van nivellerende populistische ochlocratie die de PvdA al 30 jaar nastreeft, en grotendeels gevestigd heeft, uiteindelijk alleen voor het belang van de paar duizend PvdA'ers die er al 30 jaar zo bijzonder goed bij gedijen en van vreten, en al doende het onderwijs, de rechtsstaat, de publieke moraal en het rechtsgevoel geruineerd, kapot gemaakt of ondermijnd hebben met hun eeuwige lied van universele gelijkwaardigheid en "alles moet mogen, alles moet kunnen", allebei idealen uitstekend geschikt voor zuiplappen, junken, drugshandelaars, kannibalen, voetbal-hoooligans, Hell's Angels en PvdA'ers, maar niet voor een werkelijke beschaving, wetenschap, integriteit, of gehandhaafde eerlijke morele normen.

Het was immers zo makkelijk geweest, in bestuurlijke termen, om de wet te handhaven in Amsterdam, als Van Thijn dat maar gewild had! Het gebeurde niet. Niet willen of niet kunnen?

Citaat 2: Hoefnagels denkt vooral aan de terreur van voetbal-hooligans tegen een film over Ajax, en aan de terreur van Hell's Angels tegen een voetbal-journalist die deze gelijkwaardigen van Van Thijn en Patijn voor "criminelen" uitmaakte - en Van Thijn en Patijn maakten carriere op basis van de leugen dat "alle mensen gelijkwaardig zijn", en mogen dus daarop beoordeeld worden.

(Terzijde, voor de lezer van veel later: In Nederland anno 2000 zijn alle hoogste Neerlandse waarden intiem verknoopt met voetbal: Het Neerlandse poldermodel bestaat voor en door het voetballen als hoogste waarde van menselijkheid; als meest frekwente TV-programma; en als dominante sociale waarde en bezigheid. De doorsnee Neerlander van 2000 denkt voetbal, droomt voetbal, wil voetbal, kijkt voetbal. Vergeleken met de beschavingsidealen van de Klassieke Oudheid en de Renaissance is dat, vele eeuwen later, de apotheose: Barend en Van Dorp over Ajax en maatschappelijke waarden, geregisseerd door Hell's Angels - ziedaar de huidige top van de Neerlandse beschaving volgens PvdA-recept, omdat het volk dat wil.)

Ikzelf denk vooral aan de jarenlange systematische bedreiging en terreur die ikzelf meegemaakt en maar net op het nippertje overleefd heb, en waarvan ik de pijn al 10 jaar lang dagelijks voel, en waarmee ik dagelijks naar bed ga en opsta.

Deze terreur wordt uitgebreid beschreven op mijn website, en de juridische bewijzen ervan zijn volstrekt onweerlegbaar, zoals het onweerlegbaar is dat ik, rechtens, verdedigd had moeten worden tegen de terreur van inpandig gevestigde harddrugshandelaars met gemeente-vergunning. Maar ik leef in een stad en een land waar de zeer grote meerderheid van het volk en het bestuur werkelijk meent dat zijzelf gelijkwaardig zijn met drugshandelaars; dat geen enkel mens het recht heeft te denken of zeggen dat hij zelf of een ander individu iets beters zou zijn dan enig individu (dat heet dan "fascisme" volgens deze cultuur-barbaren!); en dat de zeldzame eenlingen als ik die zich daartegen verzetten gediscrimineerd mogen en moeten worden, en geheel ongestraft jarenlang aan terreur overgeleverd mogen worden.

Citaat 3: Hier gaat het mij vooral om:

"Het 'oercontract' tussen burger en overheid luidt wij betalen u, en u, overheid, beschermt ons; daartoe krijgt de politie het monopolie op het geweld en wij doen afstand van eigenrichting. Dit oercontract is door de overheid reeds decennialang verbroken. Het was tot dertig jaar geleden normaal dat de politie binnen enkele minuten bij een inbraak was, bij een winkeldiefstal en daders arresteerde. Nu het aantal politiemensen verdubbeld is, is de presentie bij de burger gehalveerd. Dit nalaten van de overheid heeft niets met 'half-woorden' als 'gedogen' te maken maar alles met contractbreuk."

Dit is overwegend juist, en belangrijk, inclusief "dertig jaar": De verrotting trad in met de 60-er jaren van de vorige eeuw, overigens niet uit opzet, maar uit domheid, onwetendheid, misplaatst idealisme, en ook een soort - post-modern - gekokketeer met perversies op de tonen van "alles moet kunnen! alles moet mogen!".

Over dit oercontract, en het feit dat het recht van miljoenen Nederlanders op behoorlijke verdediging tegen terreur in de feitelijke praktijk gewoon niet bestaat, gaat een stel opmerkingen in mijn commentaar op Machiavelli. Hier is een link naar de vraag of burgers wapens mogen dragen in een werkelijke democratie (= regering van het volk).

Een kritische opmerking heb ik ook: Het nalaten van "de overheid" is niet zozeer "contract-breuk" (ik heb persoonlijk geen contracten gemaakt met Van Thijn en consorten, en zou dat weigeren te doen, desgevraagd, omdat ik ze voor  menselijk minderwaardig houdt, en niet in staat noch gewillig tot verantwoordelijk, aansprakelijk, integer bestuur: het zijn professionele politieke leugenaars alleen geinteresseerd in het verheffen en verrijken van zichzelf en de eigen partij, ten koste van ieder ander en met de ruinering van de maatschappij als gevolg): Het is welbewust verraad, welbewust gecultiveerde corruptie, opzettelijke Entwertung aller Werte.

Tenslotte: Het is mij al meer dan 20 jaar volledig duidelijk dat mensen als ik zeldzaam zijn, en dat in de feitelijke praktijk maar een kleine minderheid van de mensen de moed en het intellect heeft te pogen zelfstandig de door henzelf beleden waarden en idealen ook in de praktijk te brengen, anders dan er vaag over te praten onder gelijkgezinden, als dat vaag praten verder ook geen konsekwenties heeft.

Maar probeer dat maar eens uit te leggen aan een menselijk gedegenereerde Amsterdamse burocraat als het fascistoide heroine-beestmens mr. Segers van de Bouw- en Woningtoezicht, die mij meer dan 3 jaar lang voorhield, grinnekend en hinnekend van sadistisch genot, dat hij niets te maken zou hebben met de bij mij inpandig gevestigde harddrugshandelaars, dat hij niets te maken zou hebben met hun moorddreigingen en terreur, en dat wat hem persoonlijk betreft gold "Als het al zo lang levensgevaarlijk is dan kan het nog best een tijdje levensgevaarlijk blijven."

Mag ik de gemeente er op wijzen dat een frase als "het fascistoide heroine-beestmens mr. Segers van de Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam" zeer beledigend moet zijn voor een zonder twijfel door alle gemeentelijk bestuurders teer beminde, hooggeachte, en moreel als hoogstaand bekend collega? Maar wat moet ik van zo iemand maken, als niet-collega, als staatsburger, als denkend en voelend mens?

De Amsterdamse rechtbank is gevestigd op de Parnassusweg. Ik wil mij daar wel komen verdedigen met Plato en een groot deel overige filosofie als het uiteindelijke fundament van mijn meningen. Op basis van die teksten, en wat ik overigens weet van de menselijke geschiedenis, en de menselijke psychologie, en de wreedheid en stompzinnigheid waartoe de meerderheid van de mensen zo makkelijk te verleiden is, zie ik helaas weinig alternatieven, zoals ik helaas ook weinig alternatieven zie tussen tolereren dat dit soort beestmensen ongestraft mijn leven mag verwoesten, genoegen nemen met een grote schadevergoeding daarvoor, of persoonlijk natuurrrecht doen. Het zou mr. Segers en het Amsterdams gemeente-bestuur tot grote tevredenheid moeten stemmen dat ik nu al meer dan 12 jaar de moed en de zelfbeheersing heb mij alleen met taal te verzetten tegen - opnieuw - de bestuursmacht die dit gedegenereerde beestmens "uit naam van de idealen van de Februaristaking" over mij mocht uitoefenen, beschermd door heroine-burgemeester Van Thijn.

Maar nogmaals: Wie dit meer dan 3 jaar volhoudt - een meester in het recht die namens het Amsterdams bestuur meer dan 3 jaar volhoudt dat ik lieg over het gedrag en de bedreigingen van inpandig bij mij gevestigde harddrugshandelaren, en die al die jaren weigeren mijn beweringen zelfs maar te onderzoeken of te testen is iets wat ik absoluut weiger te erkennen of tolereren als mijn gelijkwaardige, en is iemand met wie ik persoonlijk wens af te rekenen, en die ik dan ook beschouw en betitel als een beestmens en een sadist - exact zoals er zoveel meer van dit soort in de menselijke geschiedenis is geweest, en exact zoals de feitelijke verhouding tussen dit soort en werkelijk moreel en intellectueel hoogbegaafden in de soort waar ik deel van uitmaak in de orde van 1000 tegen 1 is, helaas, getuige de menselijke geschiedenis.

En hetzelfde geldt Ed van Thijn: Dit minderwaardige zwijn zou wel het Nederlandse recht mogen verkrachten ten behoeve van de belangen van harddrugshandelaars, en ik zou niet over hem de waarheid mogen spreken en niet als hij mogen eigenrichten? Over mijn lijk en het zijne, als het dan uiteindelijk gereduceerd moet worden tot de menselijke essentie en grof geweld bij ontstentenis van behoorlijke wetmatige regelingen. Maar liever spreek ik mij uit voor een rechtbank en krijg mijn schade vergoed, en verlaat Nederland voorgoed - terwijl het echter ook zo is dat ik eenvoudig niet tolereer dat wat mij gebeurd is niet bestraft wordt.

Citaat 4: Zie de opmerkingen bij het vorige citaat en de verwijzing naar mijn commentaar op Machiavelli, en De la Boetie. Waar het mij vooral om gaat is dit

"Maar pas op, lezer. Pas op, overheid. Het recht kan uit bittere noodzaak veranderen. Op zekere dag zal een lid van de Hoge Raad wel eens kunnen zeggen" "Uit de systematische afwezigheid van de politie mocht de verdachte afleiden dat de sterke arm hem niet zou beschermen. Dientengevolge mocht de verdachte zichzelf verdedigen tegen indringers. Het middel dat vroeger ongerechtvaardigd was, is een gerechtvaardigd middel geworden." De Hoge Raad zal dan verder motiveren: "De overheid heeft zich systematisch niet gehouden aan de afspraak dat de politie haar wapenmonopolie zal gebruiken tot bescherming van de burger. De burger kon niet anders dan het zelf doen om het onrecht van de sterkste terug te dringen." De wapenwedloop tussen the Good en the Bad is een voorzienbare escalatie, ingezet door een nalatige overheid."

Dat is de feitelijke situatie waarin ik mij al jaren bevind: Men koopt mijn pijn, mijn schade, mijn leed en mijn woede af, en met grote bedragen, of ik doe zelf recht, op natuurlijke wijze, en zonder enig respect voor de gecorrumpeerde leden van het openbaar bestuur dat mij zo welbewust en met zoveel kennelijke vreugde vele jaren liet terroriseren, kennelijk omdat dit de belangen van de door hen beschermde harddrugshandelaars zo goed diende.

Nogmaals:

De Hoge Raad zal dan verder motiveren: "De overheid heeft zich systematisch niet gehouden aan de afspraak dat de politie haar wapenmonopolie zal gebruiken tot bescherming van de burger. De burger kon niet anders dan het zelf doen om het onrecht van de sterkste terug te dringen."

Ik heb drie-en-eenhalf jaar terreur van een psychopaat in een studentenflat overleefd waar de Amsterdamse politie mij en mijn vrouw al die tijd weigerde van te vrijwaren. Achteraf was het beter en verstandiger geweest de gek voorgoed de hersens in te slaan, precies zoals de gemeentepolitie mij en hem uitnodigde te doen: "Wij komen pas als de lijken al over de vloeren liggen" - maar ik vertrouwde toen op recht, rechtsstaat, en doorsnee fatsoen en integriteit van doorsnee medemensen.

Ik heb vervolgens meer dan drie-en-eenhalf jaar terreur van een stel Hongaarse harddrugshandelaars, inpandig bij mij gevestigd met vergunning door B&W van Amsterdam op het uiterste nippertje overleefd. Achteraf was het veel beter en veel verstandiger geweest als ik gedaan had wat de gemeentepolitie van Amsterdam in de gestalte van het drugshandelaars verdedigende politionele beestmens brigadier Takens mij zei, toen ik vroeg - na 2 jaar vruchteloos klagen - of ik er dan soms een benzinebom in moest gooien als de politie van Amsterdam weigerde mij te verdedigen: "Muhneer, u doet maar wat u niet laten kan. Wij doen niets voor u. Dag meneer!"

In allebei de gevallen was de grond van de zaak eenvoudig dat het wettelijk bestuur, dat zichzelf het monopolie van het geweld toekent om het Nederlands recht te handhaven, systematisch, welbewust, opzettelijk, jaar in jaar uit weigerde het recht te handhaven, kennelijk omdat de hoogbetaalde rechtshandhavers vrijwel allemaal intellectuele en morele degenerees waren, te dom om behoorlijk na te denken, en te zwak, te laf, te egoistisch, of te sadistisch om hun plicht te doen.

Afsluitend, aan Amsterdammers die geterroriseerd worden door drugshandelaars of psychopaten:

U heeft geen keus, u heeft geen recht, u heeft geen verweer, en u mag geen wapens dragen van uw gemeente- bestuurders, die u liever jarenlang welbewust laten terroriseren door hun drugshandelaars ten behoeve van de winsten van de drugshandelaars en de precario en gratis cocaine voor Amsterdamse bestuurders.

Als u het niet langer kunt dragen is mijn advies aan u uw lot en uw leven in eigen handen te nemen, en u in ieder geval niet te laten terroriseren door evidente drugshandelende beestmensen. Wanneer de politie van Amsterdam weigert uw rechten overeind te houden, zorg dan dat uw dat kunt bewijzen - zoals ik dat ook kan, middels brieven en opgenomen telefoongesprekken met bestuursschoften - geef drie publieke waarschuwingen, en doe dan zelf recht.

Want indien u het niet zelf doet zal het u verlopen zoals mij, die vertrouwde op de Nederlandse rechtsstaat en het ingeschapen fatsoen van Amsterdamse bestuurders: In Amsterdam is de rechtsstaat dood, en opgeofferd aan de heroine-mafia door Van Thijn en Patijn; in Amsterdam zijn er ternauwernood fatsoenlijke ambtenaren, ternauwernood ambtenaren met moed of moraal, en geen ambtenaren met beschaving of een helder intellect.

Het enige wat geterroriseerde Amsterdamse burgers resteert is het recht in eigen handen te nemen, met inzet van eigen leven, en ongeacht de gevolgen: Waar geen rechtsstaat heerst is geen beschaving, geen bescherming, geen gehandhaafde moraal, en heerst alleen het recht van de sterkste, de schofterigste, de beestachtigste, en de laagste.

Maar Nota Bene, Lezer! Ik heb indertijd alles gedaan wat maar enigszins mogelijk was om regelingen te treffen en verantwoordelijke bestuurders zich verantwoordelijk laten gedragen. In het ene geval had ik echter met een echte psychopaat van doen, in het andere geval met echte harddrugshandelaars, kennelijk zelf verslaafd, en in beide gevallen weigerden alle aangesproken verantwoordelijke bestuurders iets te doen, gewoonlijk met een leugen, vaak van de vorm dat zij "geen persoonlijke verantwoordelijkheid of persoonlijke aansprakelijkheid hadden (want die heeft B&W)". En in beide gevallen kon ik niet ontsnappen aan de situatie vanwege ziekte, armoede en gebrek aan steun. En met een psychopaat en harddrugshandelaars vallen geen regelingen te treffen. Dan moet dus de politie, de staatsmacht, de gemeente, het openbaar gezag optreden. Maar in Amsterdam weigerde dat op te treden in de geschetste omstandigheden, vele tientallen malen, en over een periode van twee maal 3 1/2 jaren, en deed dat welbewust, wetende wat ze deden, want ze zijn er omstandig over geinformeerd door mij terwijl het gebeurde. Zij wilden niet optreden en wilden niets onderzoeken, en de enige keer dat er wel iets onderzocht werd werd dit in opdracht van B&W gedaan door precies dezelfde 2 ambtenaren waarover ik al jaren klaagde: deze zouden mogen beoordelen of mijn klachten terecht waren!

Overigens: de door mij tientallen malen geregistreerde bewering uit Amsterdamse ambtelijke monden dat de aangesproken ambtenaar stellig meende dat zij "geen persoonlijke verantwoordelijkheid of persoonlijke aansprakelijkheid hebben (want die heeft B&W)" gelooft dit soort mensen waarschijnlijk. Kohlberg en Milgram geven het begin van rationele verklaringen, Muller een achtergrond - en ja: de bittere waarheid is waarschijnlijk dat zij dit overwegend zelf geloven. De grote meerderheid van de Amsterdamse ambtenaren en bestuurders die ik meegemaakt heb tussen 1978 en 2000 geloven kennelijk dat zij "geen persoonlijke verantwoordelijkheid of persoonlijke aansprakelijkheid hebben (want die heeft B&W)" - ook wanneer zij, in opdracht van B&W, het tegendeel zouden beweren. De dieper liggende menselijke reden is kennelijk dat ze een rol spelen: ze zijn er nauwelijks als persoon, behalve als "ik die verborgen ben" in de rol die het ik speelt, als gemeente-burocraat, als wethouder, als politie-agent. Het ontbreekt ze aan kennis en begrip wat een rechtsstaat is, en hoe je die overeind houdt; het ontbreekt aan werkelijk gevoeld niet gehuicheld verantwoordelijkheidsbesef voor de wereld om hen heen; au fond zullen de meesten geloven dat alle wetenschap, kennis, en geloof "relatief" is, en overigens voor hen niet interessant, afgezien van wat ze op dat moment "relatief" zelf uitdragen en belijden, gewoonlijk uit eigenbelang; en zo levend en zo huichelend zijn het overwegend lege rollen zonder werkelijk menselijke dragers - en dat niet uit kwade wil, meestal, maar uit menselijk onvermogen tot menselijkheid: ze leveren hun eigen persoonlijke oordeel en eigen persoonlijke aanwezigheid en aansprakelijkheid uit voor de voordelen van het tegen betaling uitvoeren van opdrachten, en doen dat met een aanzienlijk plezier, want dan wassen zij hun handen in onschuld: "Ihre Ehre heisst Treue!" en "Befehl ist Befehl". Zo werkt dat in burokratieen, en dat type mens wordt burocraat, in Duitsland en buiten Duitsland.

In een democratie, in een parlementaire burokratie, zijn dit geen populaire meningen - maar niet recenter nieuw dan sinds Socrates, voor wie het weten wil. En wat ik beweer is, dunkt mij, grondig gedocumenteerd in ME in Amsterdam!

Zolang uw burgemeester Job Cohen mij niet persoonlijk uitgelegd heeft, in helder Nederlands, en met enig besef van de waarden en ideeen waar ik mij op beroep, die het erfgoed van PvdA-beschaving inderdaad volkomen vreemd zijn, waarom ik mij zou vergissen, zijn dit de feitelijk in Amsterdam geldende normen en waarden, zoals gehandhaafd, al vele jaren lang, door B&W en de gemeentepolitie: De belangen van de heroine-mafia en de gevoelens en waardes van doorsnee voetbalhooligans zijn het erfgoed van de Neerlandse beschaving, gevestigd, beschermd, in stand gehouden en uitgedragen door de PvdA, tot groter menselijke glorie van PvdA-zwijnen als Cammelbeeck, Gevers, Van Thijn, Bleijerveld etcetera, en tot profijt van de winsten van heroine-handelaars en wat die afdragen aan PvdA'ers en gemeentelijk burocraten.

Ik voor mij vind het gruwelijk genoeg om mij er met ieder dienstig middel, wettelijk of onwettelijk, tegen te verzetten, inderdaad zoals Hoefnagels dat schetst, om de redenen die hij geeft: Ik heb nu in feite 30 jaar lang ervaring van en documentatie over een bestuur dat niet bestuurt, een universiteit die niet onderwijst, een beschaving die niet beschaaft, en een zogeheten rechtsstaat die bestaat en gehandhaafd wordt voor het beschermen van de belangen en rechten van drugshandelaar, junken en corruptie PvdA-bestuurders, gediend door diverse tienduizenden van de minsten, domsten, slechtsten en zwaksten als burocraat en bestuurder.

Waarin, o burgemeester Cohen, verschilt mijn diagnose van mijn tijd met de diagnose van Socrates en Plato van hun tijd?

Hierin dat ik een tegenstander van totalitairisme en socialisme ben - maar overigens is mijn inschatting van de motieven en mogelijkheden van mijn medemensen zeer soortgelijk, zoals iedereen die gewillig is de teksten door te nemen (niet en nooit Nederlandse politici: die lezen alleen partij-programma's) zelf kan uitvinden.

Volgens de leden van B&W waartegen ik mij richt is dat kennelijk "gek" of "gestoord". Nu, dat zal wel - Socrates is judicieel vermoord, en werd voor gek uitgemaakt; mijn grootvader is judicieel vermoord, en werd voor "politieke terrorist" uitgemaakt door zijn moordenaars; en zowel mijn vader als grootvader, immers mede-organisatoren van de Februaristaking, zullen even gek en gestoord geweest zijn als ik: Het is uiteindelijk maar zeldzame enkelingen gegeven werkelijke moed en werkelijk verstand te hebben, en de menselijke doorsnee heeft altijd aan de kant lopen lasteren, en was niet in staat zelf geschiedenis of wetenschap te maken. Dat is altijd zo geweest, en zal zo blijven zonder eugenetica, en gebrek aan aangeboren talent is nooit de schuld van iemand.

Maar leden van B&W: Heeft u zo een familie-achtergrond als ik? Nee, in het geheel niet: Bij mijn weten komt u allemaal uit zeer middelmatige families, op z'n best van enige niet bovenmatige intellectuele distinctie. Bent u tweemaal van de universiteit verwijderd vanwege uw uitgesproken meningen, die erop gericht waren wetenschap en wetenschappelijk onderwijs te behouden? Nee, niets daarvan: In meerderheid maakte u carriere met de leugens waartegen ik mij verzette. Bent u briljant afgestudeerd (als invalide, met veel tegenwerking, na verwijdering van de universiteit)? Nee, in het geheel niet: U bent allemaal het intellectuele type van matige 6-jes en kleine 7-tjes, in het geheel niet werkelijk geinteresseerd in wetenschap of filosofie, en daarom werkzaam in de politiek.

De reden waarom u mij nu 12 jaar eenvoudig niet antwoordt gaat dan ook terug op uw eigen menselijke kleinheid, en op het verziekte bestuursklimaat dat het mogelijk maakte dat u macht kreeg over 700.000 mensen, waaronder ik, waarvoor u zelf helaas niet geschikt bent gebleken.

Kunnen we nu eindelijk snel een aantal afspraken maken zodat althans ik mijn talenten kan gebruiken om te promoveren, of wilt u riskeren dat ik persoonlijk recht ga doen in de Neerlandse tradities van de afgelopen 30 jaar zoals ik die aan de lijve gevoeld en geleerd heb?

Het is ook in uw belang om dat te doen, want als mij niets in de weg wordt gelegd bij het gebruiken van mijn intellectuele talenten, dan zal ik u niets in de weg leggen verder te gaan met carriere te maken en Amsterdam verder te ruineren: ik wil hier namelijk weg, en het lijkt mij wijs de Amsterdamse en Neerlandse beschaving overwegend op te geven voor de komende 50 jaar en gedurende de rest van mijn leven als hopeloos geruineerd, getrivialiseerd, genivelleerd, gehooliganiseerd, en genarcotiseerd.

Daarom wil ik hier weg zolang dat enigszins doenlijk mogelijk is, waar ik geld voor nodig heb, want ik ben echt invalide en lijd echt pijn; en daarom wil ik afrekenen met degenen die ik voor mijn pijn en ontrechting verantwoordelijk houd als ook dat minimale rechtje mijn talent behoorlijk te gebruiken mij ontnomen, ontzegd en onmogelijk gemaakt wordt.

Aan u de keus, en de gevolgen.

Maarten Maartensz
Amsterdam, 4-1-2001


Colofon: Deze versie is van 4.i.2001

 

 


Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home