Map      Help


Sectie 7. Filosofie: Wees rationeel! Wees redelijk!


Ik ben, beweer ik, een filosoof, en vat mijn filosofie hierboven - voor de goede verstaander - samen in bovenstaande aansporing van vier woorden, die aan de dialekties-socialisties-communistiese UvA waar ik "studeerde", met hoon, onbegrip, sarcasme en scheldwoorden ("fascist", "terrorist") werden ontvangen. Ik vind mijn mening over mijzelf en mijn aspiraties weliswaar bestreden door de bijzonder overbetaalde academische charlatans van de faculteit voor wijsbegeerte van de UvA (waar tussen 1972 en 1992 kennelijk geen niet-CPN-lid aangesteld is), en waar nogal wat stafleden, als prof.dr. Verhoeven en prof.dr. Bartsch, hun godsallemachtige moeite gedaan hebben te verhinderen dat ik er afstudeerde (waar ze in geslaagd zijn, tot nog groter glorie van de Hollandse academische filosofie uit de 20ste eeuw), maar waarin ik de visitatie-commissie wijsbegeerte, volgens welke het aan de UvA een ernstig zorgwekkende rotzooi is, aan mijn zijde vindt. Volgens deze geldt namelijk:

"De hoofddoelstellingen van een universitaire opleiding in de filosofie
kunnen als volgt worden geformuleerd:

 1. Het ontwikkelen van een zelfstandig, kritisch denkvermogen, vooral ten
  opzichten van vooronderstellingen van menselijk handelen in het al-
  gemeen, en van de theorievorming die op verschillende niveaus met dat
  handelen verweven is.
 2. Het ontwikkelen van de typisch filosofische vaardigheden die nodig zijn
  om helder te formuleren en debatteren.
 3. Het verkrijgen van inzicht in:
  a. De historische ontwikkelingen die geleid hebben tot hedendaagse
  fundamentele vooronderstellingen op diverse gebieden van menselijk
  handelen.
  b. De belangrijkste stromingen van het hedendaagse wijsgerige denken."

"VSNU - Visitatiecommissie Wijsbegeerte, rapport van maart 1991"

 

 

Map      Help