Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 17 november 2004             

 

Beste Freek,

Ik geloof dat dit een klein Nedernieuwsje wordt, want het is nu meer dan 2 weken dat Van Gogh is vermoord en er is tot nu toe geen moord bijgekomen. Hoeveel moskeeën en kerken aangestoken zijn weet ik niet, want zowel de radio die ik hoor als de krant die ik lees zijn daar heel terughoudend over, evenals over andere zaken als bedreigingen, gekalkte leuzen, radicale sites etc. al was er wel enig omineus taalgebruik van - ik meen - Donner op de radio over allerlei vreselijks dat de pers niet zou weten, en hij wel.


1. Godslastering: De Tweede Kamer was ook niet gelukkig met Donner's initiatief om het godslasteren weer te vervolgen, en stelde voor om het hele betreffende artikel uit de strafwet te halen, al zal het daar waarschijnlijk ook niet van komen. Trouwens, één van de inconsistenties in de Aboutalebse drievuldige versie van de Nedernormen aller Nedernormen is nu juist dat "vrijheid van religie" en "vrijheid van meningsuiting" nogal moeilijk verenigbaar zijn in beginsel, en hetzelfde geldt het laatste en zijn "anti-discriminatie-beginsel", whatever that may be. ("All wisdom begins with discrimination" - Aristoteles, al bedoelde hij ongetwijfeld rationeel onderscheidingsvermogen, inderdaad geen Neerlandse deugd of prominent vermogen.)


2. PimWimPimWimPim ad nauseam: Er wordt nog steeds geruzied over of Pim nu de grootste is of Wim a.k.a. "the father of the fatherland". Nu gaat het vooral over de vraag wat de buren er wel niet van moeten denken. Mijn eigen houding is toch vooral: Wat verwacht je ànders in een land als Nederland bij een volksgericht, zeker in tijden van paniek en hysterie? Het was een spelletje; het was media-waanzin; het was toegepaste TV-dommocratie; het was populisme; het was idolen-zoekerij, en alles wat het aantoont is dat zowel de gemiddelde hersens als de gemiddelde kennis in Neerland belabberd en beroerd zijn.


3. Bedreigde OM-medewerkers: "Negen procent" van de medewerkers van Nederlandse OMs "is ooit bedreigd" lees ik in de NRC. "Een kwart van alle bedreigde medewerkers" - zeg 2% - "voornamelijk officieren van justitie, heeft te maken gehad met fysiek geweld. De helft van hen" - resteert: 1% - "is na bedreiging niet begeleid".

Als regelmatig serieus bedreigde invalide zonder enige hulp type ik het met gemengde gevoelens over. De meeste officieren van justitie menen "dat officieren van justitie niet langer dan vijf jaar met zware criminaliteit bezig zouden moeten zijn", zodat ik dus 65% van die toegemeten tijd heb "mogen" doorbrengen boven de terroristische Amsterdamse harddrugshandel die me bovendien, samen met ander horeca-tuig in de buurt, constant wakker hield. Tenslotte:

"Uit het onderzoek blijkt dat politie noch OM altijd locaties heeft om bedreigde medewerkers tijdelijk onder te brengen. Eén van hen kreeg te horen: "Ga maar rijden en neem een hotel dat je bevalt.""

Mij werd gemeld, door de politie van Amsterdam dat ik maar op moest sodemieteren uit Amsterdam als mij de moorddreigingen en overlast van inpandig bij mij met B&W-vergunning gevestigde harddrugshandelaren niet bevielen. (Zo zie je maar weer dat ik rechten had moeten studeren, o.i.d. - bijvoorbeeld dat er volgens de Amsterdamse politie en het OM Ûbermenschen zijn, in hun eigen feitelijke praktijk, namelijk zijzelf, en Untermenschen, zoals ik. Zie mensenrechten, uit 1991.)


4. Hysterie in Neerland: Bastiaan Bommeljé is een historicus, en heeft na 15 dagen een mening: "Nederland staat helemaal niet in brand" zegt de kop boven zijn artikel. Dat is waar, hoewel wat bitter voor wiens kerk of moskee of school afgebrand is, maar wel waren vooral de Nedermedia de afgelopen 2 weken hysterisch en onverantwoordelijk, en Bommeljé geeft wat citaten van krantenkoppen:

'Afgeslacht' (De Telegraaf); 'Er is een Amsterdammer vermoord' (Trouw); 'Doe het niet, doe niet', riep hij nog' (NRC Handelsblad); 'Genade, genade' (Algemeen Dagblad); 'Moord begin heilige oorlog in Nederland' (de Volkskrant); 'Tot hier en niet verder' (Spits).

Hij merkt ook op dat 'Een vrij nieuw verschijnsel is echter dat veel kranten weinig moeite meer doen deze duiding te scheiden van hun verslaggeving.' Anders gezegd: Om het even wie in de media acht zichzelf in staat en krijgt gewoonlijk de vrijheid tot zowel interpreteren als commenteren, en mengt feiten, meningen, interpretaties, waarderingen, wensen en waarden dooreen als hutspot, over het algemeen kennelijk ook niet onderscheiden in het eigen brein. Hier zijn nog wat koppen:

'Dit wil geen zinnig mens' (Trouw); 'Angst overheerst' (Algemeen Dagblad); 'Langs het ravijn van chaos en haat' (de Volkskrant); 'Haat in Nederland neemt toe' (NRC Handelsblad).

Bommeljé concludeert zelf:

De beperkte bloemlezing maakt misschien wel aannemelijk dat de moord op Theo van Gogh duidelijk heeft gemaakt dat de Nederlandse samenleving 'voorgoed is veranderd'. De afstand tussen de 'kwaliteitspers' en de 'populaire pers' is nooit eerder zo gering geweest. Niemand kan nog serieus beweren dat de media in Nederland 'linkse' bolwerken van 'de intelligentsia' zijn. Integendeel: het zijn steeds meer speerpunten van de algehele maatschappelijke concurrentie in holle clichés, radicale middelmatigheid, schaamteloze behaagzucht en debiliserende sensatiedrift.

Tsja. De verandering moet ik nog zien; de opleidingen zijn al 30 jaar sinds eeuwen niet zo slecht geweest, en vandaar ook een steeds dommere bestuurs- en journalistieke élite; alleen domme mensen van rechtse signatuur beweren met "De Telegraaf" of het "AD" in de hand dat "de media in Nederland 'linkse' bolwerken zijn" etcetera; maar het is waar, dunkt mij, dat Neerland de afgelopen 30 jaar gedebiliseerd is, en dat de TV en de media voornamelijk infotainment, hysterie, sex, en voetballen te bieden hebben - kleine eilandjes van relatieve beschaving uitgezonderd - met op de presentatie van die troep toegesneden hoernalistieke (schreef W.F. Hermans graag) media-mini-breintjes, met al dan niet gebotoxte koppen, gepermanente haartjes, behaagzieke maniertjes, en een vrijwel totaal gebrek aan beschaving en kennis.

Voorbeeld van wat ik bedoel: Al in 1988 was het gemiddelde IQ van de Nederlandse universitaire student 115, wat 25 en meer jaar eerder hoogstens voldoende was om op een ULO-school ("Uitgebreid Lager Onderwijs") toegelaten te worden. Vandaar bijvoorbeeld die Nederdebilisering sinds 30 jaar: De huidige doorsnee doctorandus c.q. "master of arts" heeft het niveau van een ULO-gast uit de jaren 50, en nauwelijks meer kennis, en gewoonlijk minder kennis van vreemde talen of rekenkunde of geschiedenis. (Zie mijn "Mandarijntjes met een IQ van 118" uit begin 1989).


5. Buikhuisen: Dit is een "emeritus-hoogleraar criminologie in Leiden". Hij citeert Art 137 C Wetboek van Strafrecht "ingekort":

"Hij die zich in het openbaar mondeling of schriftelijk of door een afbeelding opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar."

En hij meent drie dingen: Dat Van Gogh zich beledigend uitliet over moslims; dat dit "onherroepelijk tot een veroordeling zou hebben geleid"; en dat "Het OM had een proces wegens smaad moeten aanspannen tegen Van Gogh".

Achteraf is het makkelijk oordelen. Ik betwijfel de onherroepelijkheid van die veroordeling, en betwijfel ook of het Van Gogh had tegengehouden als hij - weer eens - tot duizend gulden of euro boete zou zijn veroordeeld, en vermoed dat men bij het OM redeneerde dat men geen koren op de molen van Van Gogh wilde storten.

Het blijft ook een feit dat je nu eenmaal niet kunt voorzien in de motieven, beweegredenen en daden van onbekende godsdienstwaanzinnigen, en ook dat, tot de moord eenmaal geschied was, er redenen waren om te geloven dat het in Neerland wel los zou lopen met terreur of godsdienstwaanzin.

Tenslotte is het waar dat het mij allemaal niet verbaasde, als kennelijk één van de weinigen, maar ik ben dan ook vergeleken met de rest van Nederland een aristocratische pessimist, die eigenlijk alleen verbaasd kan worden door een Nederlands teken van verstand of goedheid, wat mij dan ook zeer zelden gebeurt, en wat ik nooit zie in de bestuurders of ambtenaren.


6. Phillips: Dan wordt een Trevor Phillips opgevoerd, "voorzitter van Commission for Racial Equality (CRE), het officiële Britse orgaan ter bevordering van etnische integratie." Hij wordt als volgt geciteerd, en ik geef twee citaten, het eerste over Hirsi Ali omdat ik het er meer eens mee ben dan niet, en het tweede voor wat commentaar:

Begin dit jaar nam hij deel aan een debat met VVD-politica Ayaan Hirsi Ali, die hij schadelijke generaliseringen verwijt. "Omdat de praktijk van sommige moslims wreed en vrouwvijandig kan zijn, hoeven we nog niet het hele geloof als onacceptabel te brandmerken."

Nou ja: Ik ben een atheïst en voor mij is alle religieus geloof onacceptabel. Maar ik houd ook van logica, en voor Hirsi Ali, als voor bijna alle Neerlanders, trouwens, en voor vrijwel alles wat ik las en hoorde de afgelopen weken in kranten, is het evident vanzelfsprekend om over zaken van welke aard ook te redeneren in termen van ongekwalificeerde en ongekwantificeerde beweringen: "Moslims willen ...", "Nederlanders zijn .."  "Vrouwen denken ..." etcetera ad nauseam, alsof de termen "Sommige", "De meeste", "Enkele", "Een paar procent" etc. hen totaal onbekend zijn.

Uiteindelijk gaat dit terug op een combinatie van domheid, vooroordeel en emotie. Een mens arriveert ook veel sneller bij z'n eigen wensgedachte konklusies als ie de logische terminologie en regels maar gewoon overslaat, uit emotioneel gemak.

"We denken aan Nederland als seculier en liberaal. We zouden er niet verder naast kunnen zitten. Deze maatschappij is zowel religieus verdeeld als volstrekt repressief, waar de meeste mensen worden samengebracht in scholen, wijken en verenigingen die gedefinieerd worden door hun religieuze erfenis. Nederlandse politici hebben geprobeerd dit beleid van segregatie toe te passen op moslims en het is in hun gezicht ontploft."

Hier hebben we een buitenlandse stuurman aan de wal. De waarheid is dat de Nederlanders in grote meerderheid, ongeacht opleiding, geslacht, geloof, sexuele voorkeur etc., een totalitaire geest hebben, die alleen maar zwaar bestendigd is door 30 jaren genivelleerd en gedebiliseerd onderwijs op alle geledingen, en slechte en tendentieuze media, voor een groot deel nog steeds functionerend in een korset uit de 30-er jaren.

En die totalitaire geest brengt weer met zich mee dat vrijwel geen Nederlander een werkelijk individu is, wil zijn of durft te zijn; dat bijna iedereen zich probeert te conformeren en mee te doen en praten met de meerderheid; en dat vrijwel iedereen het apprecieert behandeld te worden als ware ie een anoniem lid van een Groep, waar ie dan ook nog eens voor verantwoordelijk wordt gesteld door leden van andere Groepen. Doorsnee men wil dat graag, in Onze Democratische Rechtsstaat, waar iedereen probeert te doen alsof ie precies even gek is als ieder ander, omdat ie gediscrimineerd wordt als ie afwijkt van de doorsnee manieren van doen en denken, en omdat het overeenkomt met de eigen gevoelens, en - vooral - omdat vrijwel iedereen op die manier alle persoonlijke verantwoordelijkheid kan ontlopen.

Het is allemaal voornamelijk totalitaire stompzinnigheid, en de twee excuses die je kunt opvoeren zijn dat (1) de meeste mensen te dom en te laf zijn om werkelijk slecht te zijn - ook grote misdadigheid vergt karakter, als het niet teruggaat op waanzin - en (2) niet verantwoordelijk zijn voor hun aangeboren gebreken.


Dat was toch wat meer dan ik dacht, maar ik schrijf altijd snel en ook vrijwel altijd in één keer. Ook krijg je altijd de eerste ongecorrigeerde versie, en is wat ik schrijf meestal ergens tussen 6 en 8 uur 's avonds geschreven. Ik vermeld het maar, met de toevoeging dat wat op mijn site staat nauwelijks anders is, afgezien van de correctie van spelfouten die mijn oog treffen (ik gebruik al jaren geen automatische spellingscorrectors  omdat die slecht werken en mijn schrijftempo ophouden); de toevoeging van wat links; en geformeerd is conform mijn site.

Het beste,

Maarten.
 

 

Nedernieuws 17 november 2004