Nederlog        

 

3 oktober 2008

                                                                 

 Er zijn één, twee, drie... heleboel Nederlanders (schat ik)

 

 

Het moet in 1982 zijn geweest - achteraf reconstruerend en daterend - dat ik een kleine doch hevige publieke stuip kreeg gezeten in de hal van het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam, waar ik een vergadering van de zogeheten Universiteits-Raad ("UR", zeg maar het universitair parlement tussen 1972 en 1995) bijwoonde.

De reden was dat ik daar een krant onder ogen kreeg waarin te lezen was dat de eindexamen-kandidaten van de PABO, dus wat eerder de kweekschool voor onderwijzers heette, zelfs niet meer in staat waren een doodgewone staartdeling te maken, en dat ook helemaal niet meer hoefden (want dat was "élitair", en "je kon het immers gewoon opzoeken" of "met een rekenmachine doen").

Ik werd daar héél boos over en herinner me het vooral omdat iedereen die me omringde - zeg maar: de intellectuele bloem der natie verenigd in de UvA - dat geheel en al onbegrijpelijk van mij vond ("Waar wind je je over op?!" "Wat geeft dat nou allemaal?!" "Een zakrekenmachine kost maar een paar tientjes!") wat ik weer geheel en al onbegrijpelijk vond, en dat laatste niet omdat rekenen mijn afgod is, maar om iets als volgt, dat u ook terugvindt in mijn stukken uit die tijd, zoals "Aan de UR van de UvA":

"The importance of science
   It is not, perhaps, too much to say that Natural Science is the principal cause of human society being such as it is to-day. The very existence of perhaps two-thirds of the population of the world has been made possible by the application of science to the growing of food and the elimination of disease. The expectation of life has been multiplied by a factor of perhaps seven or eight in the last four centuries and this alone has altered the orientation of human thought. We do not expect to die young, and so we think more of how we shall live than how we may die. The external circumstances of our daily lives are almost wholly dependent upon science and there is hardly anything in a modern home that has not been made by processes whose principles involve the scientific advances of recent years. Communication and transport have become so rapid as to bind nations into an external intimacy in which they are very ill at ease. Power has been placed in man's hands by which he can work his will with unprecedented speed, and science has done nothing to prepare him ethically for its use. It is indeed transparently obvious that science has transformed the external world which man inhabits and uses: but it is also true that it has less directly transformed man's way of thinking.
(..)
Every citizen is directly and vitally concerned with science; for whether he know it or not, pure science has moulded his philosophy of life, and applied science has determined almost the whole of his material surroundings, his chances of life or death, poverty or affluence, freedom or slavery. Natural science is by far the greatest movement in modern history, and the most important factor to be taken into account in political planning." (*)

Maar niet in Nederland en niet aan de UvA vanaf de late zestiger jaren van de 20ste eeuw: Daar heette de kennis van elementaire rekenkunde "elitair", en was het enige wat nodig was om een graad in een zachte of quasi-wetenschap te halen enige aanwezigheid bij werkgroepen (alleen de aanwezigheid was voldoende voor studiepunten) en enige oppervlakkige kennis van een reader over Het Denken Van Marx.

Sindsdien - ondertussen dus minstens 26 jaar geleden - is het alleen maar véél erger geworden, en Jan Blokker Sr. schreef er gisteren over in de NRC in een kolom getiteld "Kan het ooit nog wat worden met onze kenniseconomie?", die als volgt opent:

Of het nou onder Van Kemenade was, of onder Ritzen, of onder Netelenbos, al sla je me dood, maar ik herinner me dat ze een paar decennia geleden merkten dat veel kinderen van de basisschool op geen stukkken na alle Nederlandse provinciehoofdsteden konden onthouden, laat staan ook nog alle Europese landen, plus vijf werelddelen.

En zo is het - en Blokker moest dat nog allemaal op de lagere school leren om daar een einddiploma van te krijgen, en als hij pech had (zoals mijn moeder) ook alle stations van alle spoorlijnen in Nederland én in Nederlands-Indië daarbij. Enige kennis van wat een logarithme was paste een 11-jarige in die tijd ook (nu schijn je daar toch minstens 22 én Master of Art in de technische wiskunde voor te moeten zijn om aan te mogen beginnen, mocht je tot de zeldzame bollebozen behoren die dat willen).

Het antwoord op de vraag die Blokker stelt in z'n titel moet dan ook een volmondig "Nee!" zijn - maar laten we even kijken wat Blokker's aanleiding was voor zijn stukje, na opgemerkt te hebben dat, afgezien van mijzelf, de enigen die ik me kan heugen uit de zeventiger jaren die publieke bezwaren tegen het toen vigerende onderwijs hadden Jan Blokker en W.F. Hermans waren:

Staatssecretaris Dijksma stuurde het parlement een rapport onder de titel Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basis onderwijs. Daarin lezen we:

Op 23 procent van de Nederlandse basisscholen blijven de rekenprestaties achter bij wat er van de leerlingen mag worden verwacht. Op deze scholen ontbreekt het onder meer aan heldere uitleg.

Het nieuws zit natuurlijk in dat laatste zinnetje. We wisten al dat de meeste Nederlandse kinderen ook na acht basisjaren nog niet kunnen optellen en aftrekken, maar nu staat tenminste ook zwart op wit in een basisvaardigheden-rapport waarom ze al die tijd zo stom zijn gebleven: het ontbreekt ze aan heldere uitleg.

Allicht, zeg je achteraf. Als je drie decennia geleden (onder Kemenade, Ritzen of Netelenbos) onopgeleid van de Lagere School kwam - je hoefde op de Middenschool niks bij te leren, en op de Pabo knepen ze een oogje toe - dan sta je in 2008 uiteraard zonder enig benul van hoe je op een fatsoenlijke manier een rekensommetje moet uitleggen, met lege handen voor een klas leergierige kinderen.

Inderdaad - maar met drie kwalificaties of verhelderingen, naast een herhaalde vaststelling dat de verrotting al minstens drie dekaden aan de gang is en vooral geinitieerd en bestendigd is door PvdA-ministers en staats-secretarissen van Onderwijs.

Eén. Het algemene antwoord op de vraag "Maar waarom spijkeren al die ambitieuze would-be leraren aan de Pabo hun gigantische onwetendheid - vergeleken met kinderen van 10 van 40 en meer jaren geleden! - niet zelf bij?" moet zijn: Omdat ze daar ongetwijfeld in grote meerderheid zelf te dom en te initiatiefloos voor zijn (of in hun eigen termen "daar helemaal de noodzaak niet voor zien, want je moet 'leren leren' en je mag niet elitair zijn in Onze Demokratiese Rechtsstaat").

Twee. De algemene reden daarvoor is weer de totale nivellering van alle onderwijs in de afgelopen veertig jaar, met als resultaat dat opleidingen die vroeger geschikt waren voor 1 op de 50 à 100 om met succes af te kunnen lopen tegenwoordig geschikt gemaakt zijn om afgelopen te kunnen worden door 1 op de 2 à 3.

Het resultaat is dat wie vroeger (met mate, vanwege geringe aanleg voor wiskunde) geschikt was voor boekhouder of metselaar tegenwoordig professor in de ideeëngeschiedenis te Groningen of hoogleraar kritische filosofie of Grote Steden te Amsterdam is; en dat wie vroeger zakte voor het eindexamen Huishoudschool met vijf dikke onvoldoendes voor alle "theorievakken" tegenwoordig met de allerbeste cijfers afstuderen kan als Onderwijsspecialist aan een Pabo en daar meteen lector mag worden (in ambtelijke salarisschaal 12) vanwege bewezen begaafdheid en morele bewogenheid.

Drie. Het algemene resultaat in alle takken van voorbereidend onderwijs, van hoog tot laag, is dat doen-alsof, liegen, poseren en lege bureaucratische plannenmakerij en inhoudsloze streefcijfers de norm is alle zogeheten "geesteswetenschappen", "academies", "hogescholen", "Pabos" etc. zijn: Wat de 'leren leren' lerenden leerden is liegen, poseren, jatten, overschrijven en conformistisch meeliegen met de meute. (**)

Om zelfs maar te kunnen beginnen te begrijpen wat echte wetenschap is hebben ze geheel de kennis niet als ze het niveau al hebben; ze hebben ook de kennis niet om uit te vinden waar ze die kennis kunnen opdoen als ze zouden willen; en de grote meerderheid wil dat helemaal niet want is in zijn of haar vooropleiding al ver boven z'n niveau van competentie afgestudeerd.

Maar terug naar Blokker, die wat verderop in z'n column zijn probleem met Dijksma's rapport  - en Sharon Dijksma's intellectuele begaafdheid, dus die van de huidige staatssecretaris voor Onderwijs, staat tot die van Blokker als - in Neerlandse termen - de voetbalbegaafdheid van een beenloze staat tot Cruyff, en ook dit is weer één van de zegeningen van 40 jaar PvdA-onderwijsbeleid - als volgt omschrijft:

Mijn bezorgdheid sloeg om in diep wantrouwen toen ik las dat het 'realistisch rekenen' in het spel was - een op veel scholen gebruikte methode waarbij, zoals NRC Handelsblad bondig samenvatte

"de leerlingen zelf oplossingsstrategieën moeten bedenken voor een rekensom".

De rillingen liepen me meteen over het lijf. Als je dat leest begrijp je waarom al die incompetente schoolmeesters de 'methode' omhelzen: ze weten zelf van toeten noch blazen, dus laten ze hun arme schapen van leerlingen zelf de oplossingsstrategieën bedenken.

Juist! En de achterliggende ideologische reden daar weer voor was en zal nog wel zijn (in de onderwijspropaganda) dat de kindertjes moeten 'leren leren', en al doende zélf alles kunnen en moeten heruitvinden wat 2500 jaar wiskundigen, inclusief de Nederlander Simon Stevin, al god mag weten hoeveel eeuwen geleden herleidden tot een aantal eenvoudige basis-recepten rekenen, ook bruikbaar voor het meest matige verstand (mits niet opgeleid in Nederland de afgelopen 40 jaar).

Anders gezegd: Het is brutale oplichterij van een stelletje oplichters, die Politiek Correcte waanzin-van-de-dag-en-de-dekade uitventen als was het goddelijke manna, waarvan de toepassing de onmiddellijke opname in een aards paradijs van gelijkwaardigen garandeert.

In de NRC van dezelfde dag besteed de hoofdredactie ook aandacht aan het probleem, onder de titel "Cijferideologie" - maar daar staat zulke ziekmakende kul (fecit: Sjoerd de Jong? Elsbeth Etty?) in als

Het is te verhelpen. Gerichte bijscholing kan schelen. Verder zijn er scholen die te weinig tijd en energie in het rekenonderwijs steken. Die brengen bijvoorbeeld niet alle leerlingen in aanraking met de leerstof. Daar zijn vast praktische argumenten voor, maar het mag niet voorkomen. Het is een heilloze weg om die kinderen te direct, om niet te zeggen roekeloos, af te sluiten van een bestaan als zelfredzame burgers.

Dit IS het pretentieuze debielengruwelproza van een onderwijs-bureaucraat van het slag Dijksma en bestaat van begin tot eind uit debiele wensdenkerij, open deuren, en pretentieuze kul. Ik ga het niet voor u bespreken, maar zal het wel weerspreken:

Het is niet te verhelpen. Bijscholing door randdebielen maakt alleen meer randdbielen. Scholen steken überhaupt geen "tijd en energie" in iets, behalve in overeind blijven of afbranden. Leerlingen die de verplichte leerstof niet krijgen worden bedrogen, opgelicht en als slaven behandeld. Daar zijn geen praktische argumenten voor, behalve van sadisme, onverschilligheid en leugenachtigheid. Het komt al 40 jaar voor. Het is een grove en laffe misdaad, heel letterlijk in tegenspraak met de Universele Verklaring van De Rechten van de Mens om kinderen onder het niveau van hun talenten op te leiden c.q. aanwezig te zijn bij de bureaucratische machines voor de produktie van randdebiel kiesvee bij de miljoenen.

Wat die Universele Verklaring van De Rechten van de Mens betreft, hier is

Artikel 26

  1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

In Nederland is het hoger onderwijs in de zachte vakken - "geesteswetenschappen", talen, "gammavakken" - in handen van een meerderheid die daar de begaafdheid niet voor heeft en ook nooit zelfs maar de wil had om deze te ontwikkelen, en is in handen van een meerderheid van niets-kunners, incompetenten en oplichters die vrijwel niets weten en niets geleerd hebben dan hoe Politiek Correct te liegen, poseren en doen alsof.

Blokker sluit zijn stukje zo af:

Die mevrouw Dijksma en haar directe chef Plasterk behoren toch niet tot dezelfde partij als waarvan Kemenade, Ritzen en Netelenbos toentertijd lid waren?

De kredietcrisis komen we wel te boven, hoor ik overal. Maar kan het onder het regime van die twee bewindspersonen ooit goed komen met onze kenniseconomie?

Het antwoord op de vraag in de eerste alinea is "Ja!". In februari van dit jaar besprak ik onder de titel Onderwijs-debat een bijdrage van de Groningse hoogleraar Ankersmit met alineaas als

Vandaar dat wij ministeriële verantwoordelijkheid hebben. Er kan en mag daarom geen sprake zijn om die zeer, zeer grote fouten van Van Kemenade cum suis te laten verdampen in de geschiedkundige subtiliteiten. Als Donner en Dekker aftraden vanwege de Schipholbrand, dan verdienen Van Kemenade en de rest de nationale schandpaal voor wat zij in het onderwijs hebben aangericht.
(..)
Het is in de samenleving gebruikelijk dat mensen voor hun falen worden 'afgerekend', met een berisping, een terugzetting of zelfs ontslag wanneer het om iets ernstigs gaat. Dat geldt des te meer voor het publieke domein. Nooit mag de indruk ontstaan dat het gilde van Haagse politici het falen van een of meer van de eigen collegae met de mantel der liefde bedekt. Hier moet men nog strenger zijn dan in de samenleving.
(..)
Aan de ernst van het falen van de bewindslieden die de politieke verantwoordelijkheid dragen voor de rampen in het onderwijs kan men niet twijfelen. Goed onderwijs is van levensbelang voor de natie. Weinig schaadt ons land meer dan een rampzalige onderwijspolitiek.

Mijn eigen gevoelens in deze kan ik alleen enigermate adekwaat samenvatten met hulp van Diderot

" Que les boyaux du dernier prètre
  Serrent le cou au dernier roi!"
 
                                (Diderot)
" Dat de darmen van de laatste Nederonderwijs-bureaucraat
  Mogen dienen tot ophanging van de laatste sociaal-demokraat!"

Blokkers vraag in zijn laatste alinea moet dan ook met een volmondig "Nee!" beantwoord worden: Waar de PvdA bestuurt besturen leugenaars, oplichters, bedriegers, parasieten en uitvreters - en ik heb de afgelopen dertig jaar geen enkel voorbeeld van het tegendeel daarvan gezien.

Er kan en zal in Nederland géén "kenniseconomie" bestaan of ontstaan, behalve wellicht - maar dan waarschijnlijk spontaan - in de AI, met chips en programmatuur waaruit je honderd Gordons en duizend PvdA-prominenten kunt bakken, en ruim overhouden, zodat de hele onderklasse en bestuurlijke bovenklasse algeheel afgeschaft kan worden (en zál worden als Kubrick's HAL tot leven komt).

De Neerlandse bevolking is namelijk in grote meerderheid al dekadenlang veel te blind, lui, dom, of achterlijk om zelfs maar in de meest elementaire kennis te investeren, en is de afgelopen veertig jaar systematisch en welbewust gedebiliseerd en genivelleerd door de onderwijsbobo's van de PvdA.

In Nederland geldt immers - zie bovenstaand Artikel 26 - al meer dan dertig jaar dat

Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid niet bezit.

en dat de zeldzame enkeling die daartegen durft te protesteren van de universiteit getrapt wordt vanwege z'n uitgesproken ideeën.

(*) From the opening section of F. Sherwood Taylor: "A short history of Science and Scientific Thought", first published 1949. Dit is een alleraardigste wetenschapsgeschiedenis, met de deugden veel te citeren, nauwelijks wiskunde te bevatten, en heel helder te zijn.

(**) Het is héél makkelijk dat in te zien, voor iemand met een goed verstand en wat elementaire echte kennis, zoals Jan Blokker Sr., namelijk alleen al uit het uitermate gruwelijke taalgebruik van politici, ambtenaren en "onderwijsspecialisten", en Blokker zelf schreef daar bij gelegenheid al heel aardig en zinnig over in de zeventiger jaren. Dat ging vaak op de wellicht wat neerbuigende toon van "Kijk es, ik kán spellen en rekenen, want ik deed HBS-B" - maar geef hem eens ongelijk, gezien de nog véél neerbuigender tonen van de Kemenades, Ritzens (een man met 300.000 extra euroos pensioen alleen voor hem, omdat hij zo een goed en nobel mens zou zijn) en Netelenbossen, zeg maar de grootdebiliseerders van Nederland.

Ikzelf snap niet goed - zie Onderwijs-debat - waarom deze welbewuste, opzettelijke immer liegende en bedriegende vergiftigers van de Nederlandse samenleving niet wegens misdadige incompetentie en welbewust bedrog voor jaren achter de tralies worden gezet, behalve dat ik natuurlijk weet, uit dertig jaren bittere ervaring, dat ook iedere persoonlijke verantwoordelijkheid in Nederland voor ambtenaren en bestuurders al dekadenlang is afgeschaft, in de praktijk, ook alweer dankzij de Kemenades, Ritzens, Netelenbossen en overige Neanderthalers van de PvdA.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail