Prev-IndexNL-Next

Nederlog


 
May 29, 2013
me+ME: An unpublished protest + a decision
Sections
Introduction
1. A never published Dutch protest
2. Soviet Calendar + decision
About ME/CFS


Introduction:

I believe I am still somewhat paying back my walk of tomorrow 5 weeks ago, but I also seem to be getting out of it.

Them again today there will be little and most of that will be quite old and in Dutch.

There also is a bit of English prose, but that too referrs to something really old. The basic reasons are that what I am saying in Dutch was never said as well or indeed at all by anybody else, and that I had not found or seen the book I mention, which dates back to 1947, since the previous century.

1.
A never published Dutch protest

The following is old, old, old, for it is from 1982. It also is in Dutch, and it got never published. I publish it because the points it makes were then not made by anybody else, and also have never been made as well by anybody else. (But yes, now it is really too late, I know... [7])

Het in deze Folia [1] afgedrukte interview doet, geloof ik, geen recht aan de positie en de ideeŽn van de NASA. [2] Daarvoor zijn diverse redenen waarvan er twee zijn dat ik op het moment dat het interview gemaakt werd een nacht lang nauwelijks geslapen had, en de demagogische monopolisatie van de discussie door de ASVA, i.h.b. McDaniŽl. [3] Een aantal m.i. belangrijke punten en beweegredenen zijn daarom niet of nauwelijks in het interview aan  bod gekomen. Ik zal er vijf noemen.

1. Anders dan de meeste studenten ben ik pas op m'n 27ste gaan studeren, na 10
    jaar gewerkt te hebben, waarvan ca. 4 in het buitenland. Ik verwachtte goed, grondig en emthousiast onderwijs te krijgen in de twee vakken die ik studeer (filosofie en psychologie) maar het pakte heel anders uit: Gemiddeld is het onderwijs dat ik heb ontvangen buitengewoon slecht o.a. omdat:

  • een deel van het wetenschappelijk personeel is (te) laag gekwalificeerd, intellectueel onproduktief en, kennelijk, ongeÔntereresseerd im het goed uitoefenen van een vak;
  • de salarissen zijn, kennelijk, te hoog: de kans is aanzienlijk dat mensen universitaire posities willen (blijven) bekleden, niet uit interesse voor het  vak, maar uit interesse voor het salaris;
  • een deel van de studenten is (als gevolg van de ramp die VWO heet) (te) laag gekwalificeerd (geen wetenschappelijke of wiskundige voorkennis; geen vreemde talen anders dan Engels) intellectueel onproduktief (in het halen van tentamens) en, kennelijk, ongeÔnteresseerd in grote delen van  het vak dat ze studeren;
  • er heerst binnen de Universiteit (zoals ik die meegemaakt heb) een vrijwel totaal gebrek aan gehandhaafde standaarden, zowel wat betreft de eisen gesteld aan studenten als aan docenten;
  • de bestuursstruktuur van de meeste faculteiten is van dusdanige aard dat studenten die alleen of voornamelijk geÔnteresseerd zijn in de politieke kanten van het vak dat ze studeren, en die zich veelal in de ASVA e.d. hebben verenigd, een onevenredig grote beslissingsmacht hebben;
  • en tenslotte schijnt de Universiteit als geheel wat betreft de alpha- en gamma-vakken op twee gedachtes te hinken: Enerszijds is er een tendens naar het vervullen van de rol van een volksuniversiteit: makkelijk toegankelijke, genivelleerde, met diploma's afsluitbare opleidingen in 'kulturele vormingsvakken'; anderszijds is er een tendens naar een sterk gedenivelleerde aan toelatingseisen gebonden akademische opleiding. Het resultaat: Onderwijs van laag niveau met akademische status.
Kortom, in mijn ervaring en volgens mijn weten functioneert de Universiteit bijzonder slecht wat betreft haar voornaamste doelen, onderwijs en onderzoek. En ik zie de oorzaken daarvan in (i) indolentie en gebrek aan wetenschappelijke interesse bij een aanzienlijk deel van het wetenschappelijk personeel; (ii) de historisch gegroeide bestuursstruktuur van de Universiteit, waarin de macht in feite in handen is van TAS-personeel (!) en studenten, en (iii) het feit dat de studenten voor ruim 80% ASVA-leden zijn.

2. In feite is de bestaande positie van de ASVA een heel eigenaardige. De huidige
    ASVA is gegroeid uit een grote, onder studenten zdeer levende beweging uit  het begin der 70-er jaren, die nu verworden is tot een kleine groep op bestuurs-niveau georganiseerde politieke fanatiekelingen, die nauwelijks een achterban meer heeft onder studenten. Feitelijk vertegenwoordigt de ASVA dus heel weinigen. De reden dat de ASVA wel telkens in grote getale in de UR gekozen wordt ligt in de (ook in de glorietijd van de ASVA ingevoerde) jaarlijke terugkerende kwasi-demokratische fictie die "UR-verkiezingen" heet [4], waarin nauwelijks sprake is van een reŽele keus tussen pluriforme, onder brede groepen studenten levende alternatieven. En hoewel de ASVA weinigen vertegenwoordigt en voor weinigen leeft keert zij door haar historisch gegroeide bekendheid telkens weer terug.

3. Een ander eigenaardig iets aan de ASVA is haar totale inkompetentie op het
    gebied dat zij juist tot het hare rekent: "Aksie!". Als enig niet-ASVA lid heb ik (aanvankelijk) deel genomen aan de organisatie van de collegegeld-boycott, waarin bleek dat de ASVA onmachtig was die organisatie op poten te zetten; niet in staat was acties op te zetten of te koŲrdineren, en alle diskussie reduceerde tot een onmachtig gebral om "Aksie!" ("want zijn wij niet de ASVA", zo sprak de voorzitter). Resultaat, nadat aanvankelijk honderden studenten geactiveerd waren: Niets: Totale verwatering door gebrek aan visie, beleid en coŲrdinatie - kortom, algehele ASVA-onmacht op het gebied van de door haar zo begeerde "Aksie!".

4. Een kwalijke eigenschap van de ASVA is dat zij meent het monopolie te hebben
    op termen als "progressief","links" etc. Dat zijn natuurlijk uiterst vage termen, maar voor de ASVA heeft dit in diskussies het enorme voordeel tegenstanders voor "konservatief" en "rechts" uit te maken. Wellicht heeft dit ook wat te maken met  het feit dat een aanzienlijk deel van de ASVA-leden CPN-leden zijn, hetgeen immers een zeer "linkse" en "progressieve" partij is. Omdat ik vind dat de ASVA geen enkel recht heeft op het monopolie over deze termen even een persoonlijke noot: Ikzelf ben lid van geen enkele politieke partij maar mijn vader was een zeer prominent lid van de CPN [5] gedurende meer dan 40 jaar, ťťn van de organisatoren van de Februaristaking, en iemand die bijna 4 jaar als politiek gevangene in Duitse concentratiekampen heeft gezeten. Tegen een dergelijke achtergrond gezien vind ik het uitermate wrang om door een paar napuberende ASVA-twintigers voor
"konservatief" en "rechts" uitgemaakt te worden, omdat ik niet gelukkig ben met hun wanbeleid. Bovendien: Omdat ik 20 jaar van mijn leven in CPN-sfeer heb doorgebracht weet ik uit eigen ervaring zeer goed hoe ondemokratisch die partij intern funktioneert, en zie ik hoe de ASVA en de CPN aan dezelfde euvels lijden, i.h.b.: Beide kiesverenigingen zijn gebaseerd op ethische uitgangspunten die ik waardeer, maar hun theoretische maatschappelijke analyses en hun politieke praktijk zijn bedroevend slecht en ongeÔnformeeerd en (mede daarom) bovendien vaak in tegenspraak met hun ethische motivatie. (Overigens is dit het dilemma van alle linkse politiek: Ze wordt meestal bedreven op grond van prettige ethische principes en dogmatische en onjuiste theorieŽn, resulterend in een praktijk die zowel ethisch onprettig als theoretisch onjuist is.)
Maar er is een verschil tussen ASVA-leden en (oudere) CPN-leden: Ik bewonder de morele moed van mensen als mijn vader, die o.g.v. ethische principes (medemenselijkheid) het concentratiekamp  riskeerden. Iets dergelijks kan ik niet ontwaren in de ASVA: Daar zie ik vnl. modieus-linkse politieke opportunisten die een bestuurscarriere na lijken te streven.

5. Het principiŽle verschil tussen de ASVA enerszijds en de NASA (en verwante
    studentengroeperingen) anderszijds is m.i. dit: De ASVA wenst wetenschaps- beoefening op een linkse, progressieve dus: politieke basis, terwijl de NASA en ikzelf daartegenover stellen dat dit bijzonder schadelijk en dom is: Wetenschaps- beoefening op basis van politieke principes is geen wetenschap, maar ideologie. Een ideologie = een theorie over hoe de werkelijkheid is en behoort te zijn, terwijl wetenschap = theorievorming over hoe de werkelijkheid is, gewonnen met rationele, betrouwbare, intersubjectief toegankelijke methoden. Er is niets tegen ideologie - mensen schijnen niet zonder te kunnen: Het is de eerste levensbehoefte van mensen - maar het is uiterst belangrijk voor alle menselijke cultuur om een instituut te hebben waarin (i) kennis geproduceerd wordt die zoveel mogelijk vrij is van waardeoordelen; waarin (ii) mensen met voldoende talent en interesse een goede wetenschappelijke opleiding ontvangen, en dat (iii) zoveel mogelijk onafhankelijk functioneert van de heersende politieke machten.

Een dergelijk institituut is een belangrijke voorwaarde voor onafhankelijke meningsvorming, voor democratie, en een culturele factor vzan grote betekenis: Wat voor politieke vorm moderne maatschappijen ook mogen hebben, ze zijn allemaal gebaseerd op wetenschap. Welnu: ik zie, als gevolg van het ASVA- beleid van de laatste 10 jaar en de daarmee samenhangende indolentie en kennelijke incompetentie van aanzienlijke delen van het wetenschappelijk personeel, dat (i) steeds meer wetenschapsbeoefening wordt vervangen door (expliciete) ideologiebeoefening (en ja, het spijt me: feminisme en homo-studies [6] zijn relevant voor feministen en homoos, maar geen wetenschap maar ideologieŽn); terwijl (ii) het onderwijs dat gegeven wordt in vele fakulteiten bedroevend slecht is naar vorm, inhoud en presentatie, en (iii) ook de universitaire autonomie, als gevolg van het uitblijven van zinnig, realistisch, wetenschappelijk gefundeerd beleid, steeds meer door de regering uitgehold wordt. [7]

Dit zijn m.i. uitermate relevante punten die niet of nauwelijks aan bod gekomen zijn in de diskussie, en waarvan ik vind dat de kiezer wel behoort te weten dat ze meespelen bij de NASA. Vanwaar dit stukje.


However, it was not published, and the educational institutions that these days are called "universities" in Holland are no longer real universities, but - apart from a few studies that really require talent - hollowed out and very much levelled colleges, and the only thing that will change it to real universities is a real revolution.

2. Stalin's Soviet Calendar + decision

The above took more time than I thought. So only a very small bit of "personal news": I refound the Soviet Calendar of 1947, that can be seen on quite a few of the pictures that were made of me between ages 1 and 6.

It was - and still is - a really luxurious edition, made in 1947, at the height of Stalin's reign and fame, and with many pictures in color of Stalin. This is a true hymn to the Soviet Union.

Now... this may - and probably is - not of much interest to most of my readers, but it did inspire a decision that may have quite a few uses: I will buy a machine that can make photographs from bookpages (and other pages) - which means that I can reproduce - in principle - rather a lot that is in my bookcase, including a great lot that I wrote, and only have on paper.

And yes, I know most of my readers have one, but so far I do not.
And again yes, when I have one, I will make my first picture for the site from this book, that I have handled rather a lot as a very young child, even though I could not read it, for it is in English, but it did give me a lot to wonder about.
---------------------------------
Notes

[1] I am referring here to the official weekly of the University of Amsterdam that had made an interview with several political candidates of several political groups the previous day. Of course, it got not published.
[2] NASA = Nieuwe Amsterdamse Studenten Associatie. This collapsed in 1983, after I had left it, because I was ill and had been lectured by a "fellow member" on the need to respect religion. Instead, I stopped studying, having very little choice. Both happened very soon after I had sent in the above piece, that did not get published.
[3] Who did get help for his promotion from the University's Chancellor Jan-Karel Gevers, while I only got difficulties, and indeed never got promoted.
[4] From 1971 - 1995 the Dutch universities were in the hand of the students: Their plans and policies were supposed to be settled by the University-Councils that were yearly elected by all students and anybody who worked in the universities, on the basis of 1 man = 1 vote. This was totally insane, and in effect destroyed the Dutch universities, except in name.
[5] CPN = Commmunist Party of the Netherlands. Defunct in 1989.
[6] At the time feminist and queer studies were growing enormously.
[7]
Which is one of the reasons I am quite pessimistic about the future: No real academics, no real intellectuals, hardly any science - and a crisis no one seems to be able to stop or control...

About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)


       home - index - summaries - mail