`\ 

Nederlog

 

27 februari 2010

 

Tolerantie, Wilders en de rechterlijke macht

 

Ik blijf beroerd, nu ook met last met mijn ogen, al kan ik u ook meedelen dat ik diverse interessante ideeën om wat aan mijn gezondheid te doen aan de Phoenix Forums dank. Maar ja... dan moet je wel de energie en het geld hebben om ze te kunnen toepassen.

Vandaag dus weer een herhaling, in verband waar ik gisteren mee eindigde, te weten:

En mag ik de dames en heren rechters en officieren van de Nederlandse justitie in overweging geven, althans voorzover ze nog tot degenen behoren die het levensgeluk of de verdoemenis genieten een IQ van maar liefst 115 (of hoger) te hebben dat een samenleving waar de intoleranten beschermd, gehandhaafd, niet vervolgd of niet t.b.s. worden gesteld eraan ten onder zal gaan?

Maar de aangesprokenen zullen het wel te druk hebben met het bestendigen van hun eigen carrieres en inkomens, de idems van de Neerlandse drugsmafia en de daardoor gecorrumpeerde bestuurders en ambtenaren, en kunnen zich inderdaad troosten met de overweging dat het vuile werk in Nederland tussen 1940 en 1945 met liefde, toewijding en loyaliteit uitgevoerd werd door Nederlandse officieren van justitie, Nederlandse politiemannen, en Nederlandse rechters.

En die wisten bijna allemaal zowel de Tweede Wereldoorlog te overleven, vaak met een aanzienlijk financieel voordeel ook, als daarna geheel ongestraft te blijven, dankzij de heerlijke Neerlandse moraal van "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg".

Zie verder mijn zeer leerzame: Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar?

Ik citeer het geheel, en niet alleen de eerste alinea, omdat het geheel mij waar lijkt en de links interessant zijn en omdat wat vandaag en gisteren in mijn keelgat blijft steken de weidse woeste Nederbijval is waarop Wilders' propaganda hoofddoeken te willen gaan verbieden bleek te kunnen rekenen, en omdat ik inderdaad meen dat het gewoon veel eerlijker, veel authentieker, veel vaderlandser, veel mannelijker ook, zou zijn geweest van de arisch geblondeerde man of "man" als hij gewoon om een semieten-ster had gevraagd, vanaf de komende regering, en wel een voor alle semieten, dus alle mensen die uit semietische streken komen - behalve natuurlijk, want zo handig is de Leider wel, als ze onder een keppeltje schuilgaan (tot ook zij aan de beurt komen, net als bij onze Oosterburen indertijd).

Hoe het zij.... hier is een reprise van een stukje uit mijn Filosofisch Woordenboek:

Tolerantie: Het verdragen of toestaan van opvattingen, praktijken of feiten die men afkeurt, gewoonlijk vanwege de opvatting dat een dergelijk verdragen of toestaan het behoud van een vreedzame samenleving of de menselijke beschaving dient.

Er is een aanzienlijk verschil tussen respect en tolerantie, en er is ook een aanzienlijk verschil tussen vrijheid en tolerantie. De reden voor beide verschillen volgt uit de gegeven definitie: Iemand tolereert iets, in de gegeven betekenis, alleen als hij zelf wat hij tolereert afkeurt - ketters, dissidenten, politieke tegenstanders, sexueel afwijkend gedrag, afgrijselijke modes, druggebruik, dronkenschap, of wat dan ook. Het volgt verder uit de gegeven definitie dat wie onverschillig is, ofwel niet tolerant is, ofwel dat alleen is in de meer uitgebreide zin van geen bezwaar maken.

De fundamentele redenen voor tolerantie zijn deze:

1. Er zijn voor ieder lid van een samenleving vele overtuigingen, praktijken en feiten in iedere enigszins uitgebreide min of meer vrije samenleving die door dat lid afgekeurd worden - wat deze overtuigingen, praktijken en feiten ook mogen wezen, en ongeacht de gronden voor afkeuring daarvan.

2. Ieder mens kan weten veel niet te weten en zich vaak te vergissen, hoeveel moeite hij ook doet zich niet te vergissen, en dat precies hetzelfde voor ieder ander mens geldt.

3. Ieder mens kan weten dat menselijke vooruitgang het resultaat is van langdurige discussie en speculatie gedurende vele generaties, gedurende welke tijd het vaak onduidelijk of onbeslisbaar was, wegens gebrek aan relevante kennis, wat de waarheid over een zaak is.

4. Ieder mens kan weten dat hij in vrijwel alle omstandigheden is gediend bij het voortbestaan van een vreedzame samenleving waarin hij kan zeggen en schrijven en doen wat hij wil, binnen de grenzen van de wet - en waar het dus in beginsel rechtvaardig moet zijn dat anderen anders over zaken denken, en andere wensen hebben, dan hijzelf,  zolang die anderen hem vrij laten te zeggen en schrijven en doen wat hij wil, binnen de grenzen van dezelfde wetgeving voor allen.

5. Een maatschappij met vele verschillende opvattingen, praktijken en meningen produceert gewoonlijk een hogere beschaving - meer en betere kunst, wetenschap en technologie - dan een maatschappij waar één geloof of systeem van politieke opvattingen opgelegd is aan iedereen, en waar allen zich moeten conformeren aan één standaard voor geloof en gedrag.

Uit deze overwegingen volgt dat het gewoonlijk in het belang van de meerderheid is dat ieder veel te toleert in anderen dat hij zelf persoonlijk afkeurt, was het alleen opdat de anderen tolereren wat zij afkeuren in hem, en alles met het doel een vreedzame samenleving overeind te houden waar de grote meerderheid overwegend vrij is, en anderen in vrede laat leven zolang de anderen hem in vrede laten leven.

Natuurlijk heeft tolerantie grenzen en beperkingen, want geen maatschappij kan lang blijven voortbestaan waarin het intolerante leden ervan vrij staat, of zelfs aangemoedigd worden, om intolerant te zijn, want dergelijke intolerantie tendeert snel in de richting van burgeroorlog of gewapende religieuze conflicten. In beginsel behoort tolerantie toegepast te worden op opvattingen en waarden die tolerant zijn, of daarmee gepaard gaan, en op praktijken die niemand schaden die er niet aan deelneemt, weer omdat de voornaamste reden voor tolerantie de wens van een vrije samenleving is, waarin allen kunnen doen, en zeggen, en denken wat zij voor juist houden, zolang ze zich aan de wet houden, en anderen vrij laten in dezelfde zin.

De voornaamste vijanden van tolerantie zijn gewoonlijk de meer fanatieke leden van een religieus of politiek geloof, die hun eigen geloof dwingend willen opleggen aan anderen, ongeacht wat de anderen willen of denken, en verder alle voorstanders van autoritaire religies en politieke systemen, die overigens hun intolerantie plegen te verbergen in de plaatsen en tijden waarin ze niet in staat zijn hun opvattingen op te leggen aan de meerderheid.

Andere vijanden van tolerantie zijn vaak populisten, vreemdelingenhaters, en - would be - intellectuelen of religieuze voorgangers die er op staan dat hun eigen beginselen, voorkeuren of praktijken worden doorgezet in situaties waarin het duidelijk is dat de tolerante opvatting er overwegend in bestaat er het beste van te maken door compromissen en samenwerken in het belang van de burgerlijke vrede en de beschaving.

In de laatste alinea zijn we bij de Wildersianen aangeland - dewelke dan ook mijn aansporing aan de Nederlandse rechterlijke macht geldt.

En de reden waarom ik de rest van de alinea heb herhaald, waarin ik tot uitdrukking breng dat ik verwacht dat de Nederlandse rechterlijke macht - weer eens - niet zal werken is dat mijn weliswaar zeer hoog begaafde maar helaas invalide persoontje wat de Nederlandse rechterlijke macht betrof vergast en met moord bedreigd mocht worden - VIER jaar lang! - in Amsterdam door inpandig bij mij door burgemeester Van Thijn gevestigde harddrugshandelaren (vermomd als coffeeshop), omdat ikzelf geen zoon of kleinzoon van een Amsterdamse burgemeester of wethouder ben; niet rijk ben; en natuurlijk ook omdat ik ze feitelijk wel in de weg stond en sta bij hun gedoog- en beschermingspraktijken van de wel stinkend rijke Amsterdamse drugsmafia, en omdat in de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse rechterlijke en politionele macht ook voor het allergrootste deel collaboreerde, vaak heel enthousiast ook. (*)


P.S. Voor de achtergronden zie ME in Amsterdam, en mijn vader over zijn verblijf in Duitse concentratiekampen als politiek gevangene.

Ook wil ik u niet onthouden dat een man als ik voor zijn leven moet vrezen zodra een stuk tuig als Wilders staatsmacht krijgt toebedeeld, die dan ook vast zijn zogenoemde  "stadskommandos" waar hij van sprak, ongetwijfeld geinspireerd door Iran (Revolutionaire Garden) en Duitsland (S.A.), zal invoeren, en dan ook de beschikking heeft over alle pasfotoos, identiteitskaarten, vingerafdrukken en persoonlijke informatie van iedereen waar hij zijn Stadskommandoos het niet op begrepen zullen hebben, uiteraard uit naam van De Leefbaarheid van De Van Echte Nederlands Bloed voorziene Neerlandse medemens. 

Ik mag er nu dus vanuit gaan dat ik heel wel mogelijk als derde generatie in Kamp Amersfoort zal eindigen, vooral omdat mijn eigen generatie van verraders de beschaving, de rationaliteit, de rede, de wetenschap en de waarheid verraden hebben om zelf maar universitaite en/of media-carrieres te kunnen maken met hun eigen duizendste-rangs verstandjes en miljardste-rangs moraaltjes, en al doende het totale Nederlandse onderwijs om zeep hielpen en de mafia aan de macht bracht in vele Nederlandse gemeentes, als uit naam van vrijheid en gelijkwaardigheid.

Maar goed... ik zal zelf niet stemmen, maar mag ik u bidden om, wat u ook stemt NIET op de PVV en NIET op de PvdA te stemmen?! Dank u! (Of natuurlijk: Juist op de PVV of de PvdA als u meent te weten dat mensen als ik - en mijn Marokkaanse buren - in nette kampen horen, of heel menselijk vergast, zoals ik ruim een jaar geleden keurig netjes uitgelegd heb in Het lijden van varkens en mensen in Neerland).

(*) Aangezien ik mijn beide bezwaarschriften herhaaldelijk PERSOONLIJK ingediend heb tussen 1989 en 1992 bij de PERSOONLIJKE portier van mijn grage beul en vergasser, de fascistoide beestmens en mafia-burgemeester Ed van Thijn, en aangezien ik die PERSOONLIJKE portier, een overigens heel beleefde heer van Heijningen als ik me goed herinner, PERSOONLIJK uitgelegd heb wie precies mijn vader en moeder waren, en wat ze in de Tweede Wereldoorlog gedaan hebben, en wat mijn vader in Amersfoort, Vught en Sachsenhausen deed (de concentratie-kampen daar gevestigd, althans), en wat mijn moeder in Noordbrabant deed toen Edje Mafiamaat daar ondergedoken zat, meen ik toch PERSOONLIJK HEEL goed te weten waarom er voor MIJ sindsdien GEEN ENKELE hulp van welke aard ook te vinden is in Amsterdam, terwijl de junken al dekaden nagelopen worden met hulp: Ik had meneer de mafiose beestmens zijn eigen illusies over zijn eigen beleid en persoonlijkheidje wredelijk verstoord! Hoe had hij ook kunnen denken dat hij zijn eigen cocaine-mafiosi deed vestigen in een pand waar, door bitter toeval en invaliditeit, de zoon en kleinzoon van ECHTE Amsterdamse verzetshelden leefde, nietwaar?! Zo iemand verdient toch de dood door vergassing, en als hij dat ontsnapt de dood door dekadenlange ontrechting, nietwaar? In Onze Eigen Stad Van De Idealen Van de Februaristaking? En de drugsmafia en de metrofraude?

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail