`\ 

Nederlog

 

31 januari 2010

 

                Korte Nederpuntjes: Loten, aansluitingsmodule, kachelpijpen, Staphorst

 

Ik ben nog steeds behoorlijk lam van het stuk dat ik eergisteren schreef (dat ook maar weinig belangstelling trok, maar ja) en beperk me vandaag tot wat korte nieuwspuntjes uit de NRC van gisteren

1. Nu ook loting voor VWO en MBO in Neerland
2. Aansluitingsmodule.nl
3. Commissie Davids en de kachelpijpen
4. Godsdienstfanatisme in Staphorst

1. Nu ook loting voor VWO en MBO in Neerland

Op de voorpagina van de NRC van gisteren staat een artikel met de kop

Vaker loting voor de middelbare school

met een vervolg op pagina 3. Hier zijn de eerste twee alineaas van het artikel:

Middelbare scholen loten in toenemende mate als zich te veel kinderen uit groep acht aanmelden. Niet alleen gymnasia maar ook mavo-afdelingen die hoog aangeschreven staan, omdat ze in een scholengemeenschap met een havo/vwo-afdeling zitten. De rechter bepaalde in 2008 dat loten mocht bij het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Sindsdien gebeurt het op grote schaal in dichtbevolkte gebieden.

Dit blijkt uit een rondgang van deze krant. Dinsdag begint de Citotoets voor kinderen in groep acht van de basisschool. Ook als de leerlingen een goed cijfer halen, bestaat de kans dat ze worden uitgeloot op de school van hun keuze. Om deze reden is loting omstreden als selectiemiddel.

Dit is om doodziek van te worden! In de eerste plaats: De journaliste zal het wel goed bedoelen in de

>voorsprong
  ik denk nrc> (*)

krant, voorheen "slijpsteen van de geest", maar de gegeven reden is van de vorm "Wie beschoten wordt maakt kans getroffen te worden. Om deze reden is beschieting omstreden als selectiemiddel".

Maar goed... overigens is "De rechter" kennelijk gek, want hier is artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Artikel 26

  1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
  2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
  3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Allemaal afgeschaft, in de feitelijke Neerlandse praktijk, in één van de allerrijkste landen van de wereld, waar de gehele politieke élite, alleen al uit de eigen onkostenvergoedingen, hun eigen kinderen privé-onderwijs kunnen laten geven, terwijl het gewone volk massaal moet loten voor kans op behoorlijk onderwijs. (**)

2. Aansluitingsmodule.nl

Op pagina 5 van de NRC van gisteren ligt een blij kijkende blondine, with lots of cleavage, op haar buik voor een open laptop, terwijl naast haar een nog blijer lachende Obama-kleurige Harry Belafonte de lezer toelacht, de hand op een gesloten laptop, alles tegen een achtergrond van groene en witte stralen, alles kennelijk afkomstig van een Neerlands socialistisch-realistisch reclame bureau waarin Neerland altijd als heilstaat van intens gelukkige fotomodellen van alle rassen wordt voorgesteld.

Feitelijk gaat het om

www.aansluitingsmodule.nl

waar u op kunt klikken om u te verlustigen aan de blije fotomodellen en te leren dat het zou gaan om het volgende blije Neerlands - en ik citeer:

Kennismaking met wetenschappelijk onderwiijs
         Aansluitmodule studievaardigheden

Projectinformatie

De aansluitingsmodule studievaardigheden is een product van het project Aansluitingsmodule algemene studievaardigheden. Dit project behelst samenwerking tussen de Aansluitingsprogramma’s vwo-wo van Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en 38 scholen voor voortgezet onderwijs uit de netwerken van deze programma’s.

Inzicht

Leerlingen in de bovenbouw van het vwo hebben vaak geen juist beeld van het wetenschappelijk onderwijs en ze weten dan ook vaak niet of dat het juiste type onderwijs voor ze is. Daarnaast is soms evenmin duidelijk welke competenties nodig zijn om een redelijke kans van slagen te hebben in het wetenschappelijk onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig verkeerde studiekeuzes gemaakt worden. De aansluitingsmodule studievaardigheden biedt leerlingen een laagdrempelige manier om meer inzicht te krijgen in de eigen competenties en de voor het wetenschappelijk onderwijs benodigde studievaardigheden.

Kortom... het VWO, dat staat voor "Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs" heet alleen nog in naam zo, en doet eenvoudig niet wat het moet doen. En een stelletje onderwijsburokraten hebben zich nu op dit marktsegment geworpen - de rest van de site is namelijk even gruwelijk, oninspirerend, smakeloos, en in bureaucratentaal gesteld.

Zie het voorgaande item en het geciteerde grondrecht dat hier weer geschonden wordt.

U hoort niet in Nederland als u een IQ van 125 of hoger hebt! Er is voor u geen plaats! U krijgt namelijk geen behoorlijk lager onderwijs; als u 11 bent dan moet u - al heeft u een IQ boven de 150, gewoon gezellig meeloten met de middelmaat die ook naar het gymnasium wil, dat de middelmaat in deze Dappere Nieuwe Wereld makkelijk aankan, want Grieks en Latijn zijn daar ondertussen immers ook in alle gelijkwaardigheid afgeschaft of althans genivelleerd tot een niveau dat eertijdse huishoudschool-kandidates het vrijwel allemaal geheel gelijkwaardig aan zullen kunnen; in de zes VWO-jaren die u dan door moet lopen ALS u de loting doorkomt zult u ook zo ongeveer niets leren van wetenschap of beschaving; en als u dan 18 bent, en nog steeds nauwelijks kunt rekenen en niet behoorlijk schrijven, dan mag u opnieuw loten voor een studie die u alleen financieel aankunt als uw ouders minstens zoveel verdienen als de Kamerleden die dit allemaal voorelkaar gebracht hebben. (Maar dan bent u ook binnen 3 jaar MBA of doctor in de kakografische parafernalia, of iets verwants.)

Zo ongeveer de enige reden waarom er in Neerland geen revolutie plaats vindt is dat de gemiddelde Neerlander te dom of te omwetend is om de redenen ervoor te begrijpen, want er zijn redenen genoeg voor. Maar daar kunnen ze geen kennis van nemen, dankzij het wijze beleid dat Nederparlementariers de afgelopen veertig jaar gevoerd of in ieder geval - met apetrots vanwege de gelijkwaardigheid - getolereerd hebben.

Hier is nog een reden voor revolutie als het land beschaafder zou zijn dan het is:

3. Commissie Davids en de kachelpijpen

Op pagina 2 staat een behoorlijk groot stuk, inclusief fotoos, onder de titel

Inlichtingendiensten buiten spel door 'kachelpijpen'

Wat zijn 'kachelpijpen' in dit verband als het geen kachelpijpen zijn? Ik kom er stapsgewijs toe, maar het gaat weer om de aanloop tot de oorlog in Irak en citeer:

Rob Visser was de plaatsvervangende secretaris-generaal op Algemene Zaken - het departement van Jan Peter Balkenende. Als coordinator Inlichtingen & Veiligheid (I&V) was hij ook verantwoordelijk voor het overleg tussen regering [en - MM] de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.

Balkenende had Visser opdracht gegeven met Bos te praten. De regering, zo kreeg de PvdA-leider te horen, had via AIVD en MIVD vertrouwelijke informatie van de Britten en Amerikanen gekregen over de "waarschijnlijke aanwezigheid van verschillende massa-vernietigingswapens in Irak."

MJaar de Nederlandse Inlichtingendiensten waren helemaal niet betrokken geweest bij de informatie die raadsadviseur Visser met Bos deelde. Sterker nog: ze wisten nergens van.

Zodat de loyale topambtenaar Visser, kennellijk in opdracht van de toen nog zeer groene JP de HP die MP was en is, Bos gewoon beloog en bedroog - in mijn Nederlands, dat niet is wat het NRC schrijft, zodat u maar kunt zien dat "Ik denk NRC>" voor mij - godlof! - nog steeds niet geldt. Ik sla wat verhullend taalgebruik van de eertijdse slijpsteen voor de geest over en kom bij

De commissie Davids noemde dat "onwenselijk".

In de Nederlandse inlichtingenwereld vinden ze dat nogal een understatement.

Ik zeg geen nee, al loop ik niet over van respect voor de AIVD of MIVD: Voor mij verschijnt het als één van tweeën: Ofwel de regering, JP en topambtenaar Visser braken opzettelijk de Nederlandse wet, ofwel de Nederlandse wet deugt geheel niet waar het gaat om het functioneren van de inlichtingendiensten en het voorlichten van parlementariërs.

Waarom denk ik dat? Omdat de evident Bos bedriegende loyale topambtenaar Visser

van verschillende buitenlandse diensten geheime stukken over vermeende massavernietigingswapens in Irak

had, van JP de HP die MP is gekregen, die ze weer van die geheimzinnige buitenlanders had.

Nu zijn we bij de kachelpijpen:

In het Engels bestaat er een term voor wat op Algemene Zaken gebeurde: stovepiping. In ambtelijke organisaties wordt informatie normaal gesproken gefilterd voordat hij de politieke leiding bereikt. In Nederland verzamelen de AIVD en de MIVD inlichtingen, analyseren ze, toetsen ze aan andere informaties en verwerken ze in rapportages die worden aangeboden aan de verschillende departementen.

Maar aan de vooravond van de Irak-oorlog werd de dagelijkse hiërarchie door Algemene Zaken [zegge: JP de HP die MP is + loyale topambtenaar Visser - MM] buitenspel gezet. Britse en Amerikaanse inlichtingen werden niet getoetst, maar stroomden door een 'kachelpijp' direct naar boven, naar het hoogste politieke niveau.

Immers: Wat is het nut van een Nederlandse staat? Wat is de zin van een Nederlandse wetgeving? Waarom zouden er uberhaupt Nederlandse inlichtingendiensten bestaan als Jan-Peter en Rob, als dat ze toevallig samen met spindoctor Peter Mandelson zo schikt, gewoon even besluiten dat de Nederlandse staat, in hun persoontjes, de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse inlichtingendiensten ijskoud geheel omzeilen? Kennelijk mede omdat deze Nederlandse diensten, blijkt nu, indertijd een stuk genuanceerder waren dan de spindoctoring die de loyale topambtenaar Visser op last van JP de HP die MP is aan Bos voerde?

Kortom, zoals de laatste alinea van het stuk zegt:

"Een doodzonde", zegt hoogleraar en inlichtingenexpert Bob de Graaff. "Bij inlichtingenwerk moet je een zo zuiver mogelijk beeld op [.] bouwen, dat zo min mogelijk wordt beinvloed door het gewenste beleid." Het omgekeerde gebeurde, zegt De Graaff: "De premier is zelf inlichtingen-analist gaan spelen. De vraag is waarom we nog een Wet op Inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben in dit land."

Het antwoord op de laatste vraag moet zijn: Om de kluit te belazeren. En overigens is De Graaff - zoals wel vaker voorkomt in Neerland: broer van Thom wellicht? - te optimistisch over de vermogens van JP de HP die MP is: Hij belazerde de zaak gewoon, waarschijnlijk omdat hij onder druk is gezet door Amerikaanse en Engelse ministers of ambtgenoten, en daar geheel niet tegenop kan.

En zo zal het waarschijnlijk blijven in Nederland, althans totdat er een revolutie heeft plaatsgevonden of in ieder geval ambtsmisdadigers gewoon publiek opgehangen worden voor de deuren van de Staten Generaal. (***)

4. Godsdienstfanatisme in Staphorst

Tenslotte het soort item waar ik altijd een klein beetje gelukkig van word:

Staphorst wil in bodemrapport bijbelse visie op aarde

Aldus luidt de kop in de NRC op d binnenland-paginaas. Hier is wat achtergronds-informatie, die ik vet zet als de NRC:

Een meerderheid van van de gemeenteraad van de orthodox-christelijke gemeente Staphorst wil, met steun van de verantwoordelijk wethouder, dat in een rapport over archeologische waarden in de bodem van de gemeente [...zei ik u al dat ik niet "denk nrc>" ?...MM] ook de bijbelse visie over leeftijd en ontstaan van de aarde wordt vastgelegd. In de woorden van raadslid Klaas Hanke (CU): "Schattingen over de leeftijd van de aarde lopen in christelijke kringen uiteen van zes- tot twaalfduizend jaar."

Heerlijk! Hoe het zij, er is nog meer reden tot verheugenis:

Op de vraag van deze krant waarom de gemeente niet volstaat met een eigen inlegvel antwoordde wethouder Sytse de Jong (SGP) gisterenavond: "Het rapport wordt door ons betaald. Mogen wij alstublieft erkend zien dat andere visies mogelijk zijn?"

Zo mag ik het horen! Ik wil dat ze er in Staphorst - waar ze het allemaal zelf betalen - ook vermelden wat de Hindoes, Boeddhisten, Mohammedanen, Joden etc. vinden dat de ouderdom van de aarde werkelijk is - immers: "Mogen wij alstublieft erkend zien dat andere visies mogelijk zijn?" - en tevens dat reeeds de vroege Kerkvaders allerorigineelste visies ontwikkeld hebben op de rekenkunde, waarin 1=3, omdat De Vader, De Zoon en De Heilige Geest dat zo willen.

En niet zeuren, Staphorstenaarse rechtgelovigen: De Heere Heere heeft het allemaal zo gewild, want anders zouden al die Hindoes, Boeddhisten, Mohammedanen, Joden etc. helemaal niet bestaan - en eenmaal geinspireerd door deze gristelijke visie wil ik dat onbehoorlijk gelovigen als ik ook in Staphorst

"erkend zien dat andere visies mogelijk zijn?"

De goede God heeft minstens 3500 religies geschapen, allen met hun eigen patent op hun eigen zogeheten Waarheden des Geloofs, en ik sta erop dat ze allemaal in Staphorst's archeologische verkenningen genoemd worden, omdat ik vind dat al die visies, allemaal immers door God geschapen, ook al is Hij een waarachtig Urker in het diepst van Zijn gedachten, minstens even "mogelijk zijn" als wat men te Staphorst en Urk gelooft.


 

Notes                                

(*) Zie de Nederlog van 4 januari, voor wie een toelichting nodig heeft

(**) Niet dat de kindertjes van Neerlandse politici veel kans maken iets bijzonders te zijn, met het soort ouders dat ze hebben, maar als u mocht denken dat het kroost van een wethouder, burgemeester, of provinciebestuurder niet moeiteloos door alle gymnasiale barrieres heenkomen, en dat niet omdat ze zo slim zouden zijn, maar omdat Neerlandse schoolbestuurders weten hoe Neerland in elkaar steekt, dan bent u naiever dan goed voor u is.

(***) Maar JP de HP die MP is bedoelde het vast goed, hoor! Hij is alleen vele maatjes te klein voor zijn functie - net als wie hem zal opvolgen wie dat ook zal zijn, bij enige normale gang van zaken, want Neerland wordt al minstens 40 jaar door zoveelste-rangers bestuurd, bestolen en bedrogen. En sommigen daarvan zij inderdaad zo gruwelijk dom dat ze hun eigen poses en praatjes geloven.

Wie mijn remedie van het ophangen van ambtsmisdadigers wat cru vindt - en ik zeg geen nee - bedenke dat in de bestaande omstandigheden in Neerland geen enkele ambtenaar, bestuurder, manager, of bedrijfsleider ooit ergens voor gestraft wordt dat ze vanwege hun functie doen: De Neerlandse rechters willen dat niet (Ahold, Pikmeer-arrest); de Nederlandse parlementatiers willen dat niet (Bouwfraude, metrofraude); en de politie en de ombudsmannen zijn er juist om erop toe te zien dat Neerlandse ambtenaren, bestuurders, managers, en bedrijfsleiders, in het bijzonder van drugspanden, niet en nooit gestraft worden, niet en nooit gecontroleerd kunnen worden, en niet en nooit lastig gevallen kunnen worden door enig burger die ze niet zelf blind en vanzelfsprekend kunnen bedriegen, en van amen tot eeuwigheid boven de wet staan, volledig anoniem ook in alle lagere functies.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail