\ 

Nederlog

 

14 Januari 2010

 

Korte nieuwspuntjes: alweer JP, alweer Amsterdam, Wilders

 

Het was gisteren al te verwachten dat ik vandaag vervolg met dezelfde eerste twee onderwerpen als gisteren

1. Alweer over JP de HP die MP is
2. En alweer over Amsterdam
3. Wilders voor de rechtbank

1. Alweer over JP de HP die MP is

Ik veronderstel het voorgaande bekend, en kan u melden dat de vandaagse papieren NRC de voorpagina opent met een zevenkoloms kop

Knieval redt coalitie, maar slaat diepe wonden

De knieval is van JP en de "diepe wonden" geldt waarschijnlijk ook JP de HP's  door die knieval diep vernederde hoogsteigen persoontje, al is dat geheel niet netjes volgens zijn eigen gristenleer.

En de vermeende "knieval" betreft een zeer onduidelijke brief van Balkenende van klokke 22.00 gistereavond, als ik het wel heb, waarin hij toegeeft indertijd "adequater" te hebben kunnen reageren dan hij deed, en enigszins bakzeil haalt waar het zijn eerdere kritische uitingen over het rapport van de commissie Davids betreft.

Kortom... ongeveer zoals hier gisteren voorzien en vooral om de toen al gegeven reden: De PvdA heeft teveel te verliezen om nu Kamerverkiezingen te willen; het CDA zal ook niet bijzonder hoog scoren na Balkende's vierde kabinets-mislukking; en beide partijen zijn waarschijnlijk geheel niet verheugd als Wilders terugkeert met 25 zetels na verkiezingen.

Ik zal een paar puntjes uit commentaren in de papieren NRC van vandaag lichten, alles uit een stuk op pagina drie onder de kop

PvdA krijgt ooit de CDA-rekening

met om te beginnen met deze wel juiste maar enigszins voorzichtig of ironisch geformuleerde achtergrondsoverweging

Achter de uitkomst van het politiek spel van de afgelopen dagen zat meer dan alleen een inhoudelijke discussie over het Irakbeleid. De coalitie geniet nog maar weinig steun bij de bevolking, blijkens opiniepeilingen. Vervroegde verkiezingen zijn voor geen van drie partijen aantrekkelijk (..)

en vandaar die knieval, en trouwens ook het zeer omzichtig manoeuvreren van de PvdA, nadat de egootjes en domheid van eerst Balkenende, met zijn domme persoonlijke publieke reactie op het rapport Davids (zie ook eergisteren) en daarna Hamers, die daar weer persoonlijk op reageerden, de fundamenten hadden gelegd voor iets als 20 uur parlementair crisis-vergaderen gisteren.

En niet alleen waren die opiniepeilingen belangrijk:

Bij het CDA speelt nog een precair onderwerp: een verborgen leiderschapsstrijd. Een val van het kabinet betekent het einde van het partijleiderschap van Balkenende. Als hij ook zijn vierde kabinet niet tot een goed einde kan brengen, dan houdt het op, beseft hij ook zelf.

Het geciteerde stuk sluit zo af, na de constatering dat de PvdA gisteren "een pyrrhusoverwinning" op het CDA heeft geboekt:

hiervoor krijgt de PvdA de rekening. Het CDA laat zich niet zomaar vernederen.

Misschien dat het enkele lezers hier opvalt dat mij zelfs maar het menselijk recht op dit soort gevoelens systematisch ontzegd wordt in Amsterdam, maar dat dit soort gevoelens plotseling geheel vanzelfsprekend zijn waar het een klein handjevol pseudo-alfamales betreft, want dat zijn het. (En het geldt als "vanzelfsprekend" omdat deze pseudos doorgaan voor alfamales. Wel... wie mijn vader gekend zou hebben zou hun pseudo-schap waarschijnlijk een stuk beter begrijpen, en wellicht bijna zo goed als ik.)

2. En alweer over Amsterdam

Ik had het gisteren indirect over de Amsterdamse Metrofraude, en de Amsterdamse Gemeenteraad vergaderde er gisteren over, maar in de geest van de gelijktijdige Kamervergaderingen, en met meer belangstelling daarvoor dan de waarheid over de Amsterdamse Metrofraude.

De papieren NRC van heden behandelt het onder de kop

Raad Amsterdam lijkt verlamd door NZ-lijn

wat volgens mij meer een lijken dan een zijn was, want ik denk zelf dat de grote meerderheid van de huidige Amsterdamse gemeenteraad de waarheid helemaal niet wil weten,  terwijl de internetsite van de NRC wat verder bijgewerkt is en kopt met

Wethouder Gerson: besluit NZ-lijn had in 2002 niet gemoeten

Ik vraag me af of Gerson hiervoor ingehuurd is - het feit dat burgemeester Job Cohen eenvoudig, net als JP de HP, de ballen en het karakter niet heeft om eigen fouten toe te geven - maar dat mag u voor mijn rekening houden. Het NRC opent het laatst genoemde stuk zo:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam zou met de kennis van nu over de aanleg van de Noord-Zuidlijn, het besluit tot de bouw zoals dat in 2002 is genomen niet nog een keer voorleggen aan de gemeenteraad.

Dat zei verantwoordelijk wethouder Hans Gerson vanavond tijdens een vergadering met de raad.

„Achteraf was het een lief ding waard geweest als we in 2002 hadden geweten wat we nu weten”, aldus de wethouder. Hij wilde geen oordeel vellen over de conclusie van de enquêtecommissie van de gemeenteraad, die vorige maand constateerde dat de gemeente destijds nooit had mogen besluiten tot de aanleg van de metrolijn, die Amsterdam-Noord met de Zuidas moet verbinden.

Dat is dus vrijwel dezelfde variant als gisteren in de Kamer werd verkozen te spelen: Er ligt een vrijwel onweerlegbaar zeer kritisch rapport dat zeer relevant is voor de bestaande leiders (van Nederland respectievelijk Amsterdam) - en de leden van de vergaderingen die formeel de macht hebben in dit land en die stad (parlement en gemeenteraad) verkiezen uit eigenbelang daar niet van te spreken, of alleen zeer omfloerst, indirect, en onduidelijk, want anders dan zouden de Leiders zich wel eens op hun pikjes getrapt kunnen voelen.

Ik heb zelf eerder geschreven dat ik aannam dat wethouder Gerson aangenomen is vanwege zijn als Amsterdams Topambtenaar zwaar gecultiveerd vermogen te liegen, en verdomd, de NRC vervolgt

Gerson kon de belangrijkste conclusie van de enquêtecommissie van de gemeenteraad niet volledig onderschrijven. Die constateerde vorige maand dat de gemeente destijds nooit had mogen besluiten tot de aanleg van de metrolijn. Volgens Gerson is het besluit in 2002 na een uitvoerig debat met de raad genomen op basis van informatie die toen voorhanden was. Die informatie was op dat moment voldoende, maar de duiding ervan had beter gemoeten, aldus de wethouder. Terugkijkend zou het college volgens Gerson, gezien de gevolgen, het besluit niet nog eens op een dergelijke manier nemen.

U ziet: dat is kunstig liegen op bijna pauselijk niveau:

Die informatie was op dat moment voldoende, maar de duiding ervan had beter gemoeten, aldus de wethouder.

Dat het toenmalige B&W gewoon openheid van zaken had moeten geven over de gebruikte stelposten en de gevaren daarvan, en trouwens niet alleen daarover, zal je Gerson pas ontlokken op een marteltafel, vrees ik - om welke reden politiek in Amsterdam, met zoveel straffeloos gelieg, niet serieus te behandelen is.

En in de laatste zin van het citaat is de hondstrouwe Gerson nog niet verder dan zijn baas ruim een jaar geleden met zijn vroom vals en schijnheilig geprevel over de "benefit of hindsight".

De burgemeester wordt betaald - in Amsterdam bovendien krankzinnig veel, zeker als men alle stipendia voor zijn bijzondere situatie meetelt, zoals 6 miljoen subsidie om de drempels van de burgemeesterswoning aan te passen aan de rolstoelbehoeftes van mevrouw Cohen, die invalide is - omdat wordt aangenomen dat juist hij in staat is leiding te geven op basis van zijn vermogen tot foresight, bijvoorbeeld op basis van de klassieke Engelse overweging dat "intelligence is foresight" c.q. de idem Franse "savoir pour prévoir pour povoir" (weten dient vooruitzien dat de kunst van het tot stand brengen dient) - maar van een Cohen kan je alleen intelligent bestendigd eigen en partijbelang verwachten, hebben de afgelopen 10 jaren gruwelijk Amsterdams bestuur, alleen vals verguldt door een in de volkse smaak vallende hoewel van begin tot eind gelogen gemeentelijke P.R., iedereeen die niet willens en wetens blind wil zijn kunnen leren.

Het artikel vervolgt dan ook met

Ondanks alle tegenslagen wil het stadsbestuur door met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. ,,Het college neemt de verantwoordelijkheid om het project op een goede manier verder te brengen.''

In feite ligt het college op zo'n moment - zeer waarschijnlijk - gierend, hikkend, gnuivend, snuivend en proestend van de lach, met cocaine in de neuzen en cognac in de glazen, in de eigen collegeruimtes:

Je ziet toch (zo davert het wethouderlijk honend gelach door de gemeentelijke gangen) immers wat

"Het college neemt de verantwoordelijkheid"

precies betekent, achteraf, als die verantwoordelijkheid desnoods strafrechterlijk behandeld zou moeten worden:

De dan ingehuurde partijpolitieke topman publiek liegen neuzelt wat over

"benefit of hindsight";

alle toch al tot het merg verrotte en aan ziekelijke ruggegraatskromming leidende op wethouders-posten azende gemeenteraadsleden (meestal partijcollegaas en ook eerder collega gemeentelijk ambtenaar) buitelen overelkaar heen om Onze Leiders maar te ontzien, beschermen, vrijwaren en vrij te pleiten van alle fouten die ze gemaakt hebben; alle doden door hun schuld gevallen; alle miljarden die door hun incompetentie of corruptie zijn verdwenen, en zo zit het dan met "de bestuurlijke verantwoordelijkheid" in Neerland: Het is één grote aanfluiting - oplichterij van begin tot eind.

Zie overigs het verzamelbestand van de bestanden over de Metrofraude: Metrofraude: Cohen hat NICHTS davon gewusst!

3. Wilders voor de rechtbank

Het proces tegen Geert Wilders voor de Amsterdamse rechtbank is begonnen met enige schermutselingen gevoerd door zijn mafia-maat Bram Moskowicz, die aanvoerde dat Wilders niet vervolgd zou kunnen c.q. mogen worden omdat een vorig jaar gedane uitsprak van de Hoge Raad met zich mee zou brengen dat hij niet vervolgd zou kunnen worden vanwege groepsbelediging, zoals een deel van de Nederlandse burgers wilden die hem aanklaagden met verwijzing naar desbetreffende Nederlandse wetsartikelen.

Het Amsterdams Hof heeft de zaak afgewezen op grond van - zoals ik het zelf maar zal formuleren - de overweging dat het zelf moeilijk vooruit kan gaan lopen op wat de Hoge Raad eventueel uiteindelijk zou kunnen gaan vinden, en ook niet bestaat om de oren te laten hangen naar interpretatie van uitspraken van de Raad.

Dat lijkt me geheel terecht, al meen ik zelf wel dat de bijzondere positie van Wilders, als politiek partijvoorman die aan de publieke weg timmers voor eigen opgang en eigen belang, een bijzondere rol behoort te spelen bij de overwegingen van het Amsterdams Hiof inzake Wilders. Maar dat moet nog gaan blijken of niet.

Er was nog een bezwaar namens Wilders, en ik citeer van de site van de NRC, stand vandaag, in de sectie Recht en bestuur:

Het tweede bezwaar van Wilders is dat het openbaar ministerie hem voor meer delicten vervolgt dan waartoe het Hof heeft bevolen. Het zou alleen de bedoeling zijn geweest hem te vervolgen wegens het aanzetten tot haat tegen en discriminatie van moslims. Het OM heeft daar Marokkanen en/of niet-westerse allochtonen aan toegevoegd. En het Hof zou juist alleen aanstoot hebben genomen aan Wilders’ vergelijkingen tussen moslims en nazi’s. In de dagvaarding heeft het OM het echter ook over fascisme. Ook dat zou buiten de opdracht van het Hof vallen die het alleen over nazi’s had.

Dat is een formeel bezwaar, maar dat mag, in het recht en van mij. Het Hof heeft ook dit bezwaar verworpen, en de NRC geeft daarbij de volgende overweging, die mij terecht lijkt:

Het Hof heeft bij het bevel Wilders te vervolgen bovendien nazisme en fascisme door elkaar gebruikt, zodat ‘klaarblijkelijk’ beide begrippen werden bedoeld.

Inderdaad. Hoe het zij... ik wijs nogmaals op Wilders' zeer bijzondere persoonlijke positie, persoonlijk belang, en persoonlijke bekendheid en makkelijke toegang tot de pers; op de publieke verplichtingen die mijns inziens van toepassing zijn op politieke voorgangers, maar niet per se op hun volgelingen, namelijk evident onware maar opruiende en ophitsende uitlatingen na te laten (*); en overigens op de gigantische lijst aan manifeste beledigende uitgesproken debiele kul of waanzin van Wilders over vreemdelingen, en wat daarmee gedaan zou moeten worden, hoe deze zich zouden moeten gedragen (met hun kopvodden, met name), en wat ze zouden moeten denken voelen.

Ikzelf vind zo een lijst behoorlijk overtuigend, en misschien dat het OM zich maar eens moet zetten aan zoiets, inclusief enig juridisch, historisch of feitelijk weerwerk.

Zie overigens o.a. mijn Buruma vindt het ook (Wilders) en Wil Wilders een Semieten-Ster? - en ik wil u niet onthouden dat het laatste stuk opent met een overweging van een in de dertiger jaren van de vorige eeuw zeer prominent Amerikaanse rechter:

 "The conditions which created Fascism there must not pass unnoticed here. Their first and most dangerous symptom is always the same everywhere: an abandonment of equal justice to all, the placing of some groups in a preferred class of citizenship at the expense of other groups."
     (US Supreme court judge Hugo L. Black)


P.S. U vindt mijn stukken over Wilders van verleden jaar verzameld onder Neder-politiek in het overzicht van de stukken van verleden jaar. Een populair stuk daaruit, dat kennelijk vaak neergeladen is door advocaten is dit: Argumenten inzake vervolging Wilders, ook met een flink aantal links naar mijn leerzame Wildersstukken uit eerdere jaren, dat u voor het lees- en link-gemak ook nogmaals hier vindt:

De grootheid van Geert, A psychological experiment - 2, Jami + Wilders: 'Mohammed = Hitler' (alles uit 2007) en Wilders-film, Wilders-film (bis), Die Partei hat tausend Augen - 4, De Nederlandse wet en Wilders, Timothy vindt het ook (Wilders), Een enigszins verlicht standpunt (alles uit 2008, met het laatste een copie van een stuk uit 2003); De vrijheid van Geert Wilders en zijn partij, Vervolg Wilders vs. Rechtbank: Art 137c en 137d WvSr, Vindt Mark Rutte het ook? (Vervolging Wilders), Parels voor de zwijnen + de fasco-liberale VVD (alles uit 2009).

(*) Het is namelijk ofwel krankzinnig ofwel kwaadwillig Mohammed en Hitler of de Koran en Mein Kampf gelijk te stellen, en in het geval deze kwaadwilligheid uit de mond van een bekend politicus komt dan heeft deze een geheel andere lading en gewicht dan in de muil van één van zijn evident bezopen of minvermogende volgelingen, en wel vanwege de eventuele maatschappelijke gevolgen ervan.

Het is om dezelfde soort reden dat men, ondanks vrije meningsuiting, niet het recht heeft in een volle bioscoopzaal "Brand!, Brand!, Brand!!" te roepen, niet als grap, en ook niet als eerlijke meningsuiting als men beter kon weten.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail