Nederlog

 

6 december 2009

 

: Kort over klimaat en filosofie en Wilders

crisis-economie

Dit stukje bestaat alleen uit 3 korte opmerkingen over het klimaat en over filosofie, allebei naar aanleiding van de NRC van dit weekend, en een korte opmerking over Wilders, met een leerzame link.

Secties:

1. Nogmaals kort over klimaat
2. Kort over nep-filosofie
3. Kort over Wilders

1. Nogmaals kort over klimaat

Ik schreef gisteren over Ons Aller Klimaat en moet daar vandaag twee dingen over verduidelijken, die mogelijk anders tot misverstanden zouden kunnen leiden.

Laat ik beginnen met mijn aanleiding voor dat stukje te noemen: Een Amerikaans stuk waarin ik met naam geciteerd werd, dat over het klimaat ging, en dat overigens, evenals ikzelf al jaren heb, een - zal ik maar zeggen - klimaatskeptische stelling innam.

Dat stuk vond ik een paar dagen geleden, en ben ik alweer kwijt, want ik ben niet zo ijdel (wel trots), maar ik kan u in dit verband melden dat ik het - meen ik - via Arts & Letters Daily vond, dat een aardige site is met veel links naar de voor meer intelligente mensen verteerbare artikelen in (vooral) de Amerikaase pers is.

Hoe het zij: Ik realiseerde me toen ik dat stuk las dat ikzelf eigenlijk nooit iets over Het Klimaat geschreven had op de site, en nam mij voor dat snel te verbeteren, wat ik dus gisteren gedaan heb.

Nu mijn aanleiding voor dit stukje: Vandaag vond ik, nogal tot mijn verrassing, een bijna 2 paginaas groot stuk van Leon de Winter in de Opinie & Debat bijlage van de NRC, met de lange titel "Voor Kopenhagen begint nog even dit: de temperatuur op aarde is het afgelopen decennium niet gestegen", en wel met een standpunt dat niet ver ligt van het mijne, en dat overigens ook best een aardig stuk is, met diverse zinnige inzichten en inschattingen.

En vandaar dus dit stukje over mijn stukje van gisteren en dat van Leon de Winter in de NRC van gisteren (en vandaag, volgens de datering van de krant zelf): Ik heb helemaal niets van Leon de Winter overgeschreven, want ik wist tot vandaag niets van zijn stuk, en Leon de Winter heeft over klimaat niets van mij overgeschreven, want ik schreef daar niet eerder over, behalve indirect.

Of Leon de Winter nooit wat van mij overgeschreven of geparafraseerd heeft weet ik niet, want ik lees zelden iets van hem, maar het zou me verbazen als hij mijn site niet kent, want ik heb hem en zijn vrouw Jessica Durlacher herhaaldelijk genoemd, net als Theo van Gogh, wiens vijand hij was in de tachtiger jaren, en van wie ik over zijn bestaan leerde.

Maar goed... De Winter lijkt de afgelopen jaren wat bij zinnen te zijn gekomen, en woont als ik het wel heb in de VS (80% van het internet-verkeer met mijn sites is met de VS, en ik geef toe dat het materiaal dat voor alle studenten Neerlandistiek daar het meest interessant en het best geschreven is op mijn site staat: zie mijn editie van en commentaren bij Multatuli's Ideën). En zie overigens voor wat achtergronden over het echtpaar De Winter mijn stukje De grote Nederdenkster Durlacher uit 2004, n.a.v. de moord op Van Gogh. Hoe het zij: De Winter's stuk dat ik vandaag las is de moeite waard, en mevrouw De Winter heeft mooie ogen.

2. Kort over nep-filosofie

De twee paginaas in Opinie & Debat voorafgaand aan De Winter's stuk worden ingenomen door een stuk van ene Susan Neiman, waar ik nooit van gehoord heb, die volgens de NRC het volgende is "Filosoof en essayist. Directeur van het Einstein Forum in Potsdam" en begonnen is met te publiceren in 1992 "over haar leven als Joodse vrouw in het Berlijn van de jaren tachtig", en die de mensheid overigens boeken schonk als "The Unity of Reason: Rereading Kant" en "Moral Clarity: A Guide for Grown-Up Idealists".

Haar stuk heet "Rechts heeft het morele vocabulaire gekaapt"; is kennelijk geinspireerd door de overwegingen dat zij zelf linksig is, en dat morele vocabulaire terug wil kapen, ongetwijfeld in de vorm zoals het gekaapt indertijd was aan de UvA, maar dan aangepast aan Deze Nieuwe Eeuw; en begint met de volgende twee alineaas

Pierre Bayle was van mening dat de geschiedenis van de mensheid niets anders was dan "de leugens, tegenslagen en beproevingen van het menselijk ras". Deze bewering herhaalde hij met kleine variaties in het grootste deel van zijn werk. Die bewering was niet origineel: het idee dat alles vreselijk is en alleen nog maar erger wordt, is al vastgelegd in de Egyptische hiërogliefen.

Waarom blijft zo'n standpunt aanspreken? Bedenk dat de christelijke leer van de erfzonde wel een versterkende factor is, maar dat het beeld van de wereld als een eindeloze cyclus van rampspoed en ellende ook al te vinden is bij de oude Grieken en boeddhisten, en dus helemaal niet van een bepaalde godsdienst afhangt.

Naar ik begreep uit Neiman's stuk vindt zij dat maar niets; was Bayle onpasselijk pessimistisch; is zij zelf tamelijk optimistisch, met Kant natuurlijk, en Obama ook ("The Audacity Of Hope", you know: that's why We are in Afghanistan!); is overigens oppassend vaag over haar eigen standpunten behalve dat zij ook de vrijheid voor religie openhoudt én een soort - Kantiaans gekwalificeerd, ongetwijfeld - aanhangster van De Verlichting is; maar verder weet Susan Neiman alles veel beter dan "bewonderaars van Bayle, zoals Voltaire en Hume", en ik, o ja: en ongetwijfeld Gibbon ook, want

(..) er is nog een mythe, evenzeer onuitgesproken, die naar ik vermoed nog krachtiger is. Ieder die de Verlichting verdedigt, zo suggereert deze mythe, is niet zomaar naief, maar is een sukkel - niet in staat de harde waarheid te verdragen hoe afschuwelijk de wereld echt is. Ze troosten zich met loze dromen en wishful thinking, terwijl wij stoere jongens zonder een spier te vertrekken de werkelijkheid en haar onverbrekelijke treurigheid onder ogen kunnen zien.

Enzovoort, enzovoort. Zometeen heb ik nog één citaatje, maar laat ik eerst een paar dingen opmerken over de bovenstaande citaten van het Neimanse proza, uitgesproken te Rotterdam afgelopen donderdag, als "de Pierre Bayle-lezing".

Te beginnen met het laatst gegeven Neiman-citaat dan: Onuitgesproken mythes zijn als zwarte schimmels, koud vuur, en integere PvdA'ers - oxymorons van pijnlijk groot en stompzinnig formaat.

Vervolgens: Ik verdedig de Verlichting, al zo'n 40 jaar, en geldt daarom al dekaden als "fascist" en "terrorist" onder de bloem der Neerlandse would be intellectuele elite - c.q. ben onder de indruk van de denkers uit de 18e eeuw, inzonder de Engelse, Franse en Amerikaanse - maar ik citeer zelf dan ook al jaren regelmatig Bayle, en daarvoor Gibbon, die het van Bayle had, omdat ik geheel geen optimist ben over de mens in doorsnee, al geef  ik toe dat zelfs ik waarschijnlijk iets optimistischer was als ik "Directeur van het Einstein Forum" zou zijn geweest, whatever that may be, but I don't doubt the pay is very good indeed.

Trouwens... hier is Bayle, maar dan het volledige citaat, dus met een inleidende rechtvaardiging vooraf, waarbij u mag maar niet hoeft mee te wegen dat er volgens Bill Clinton op dit moment minstens 1 miljard mensen ondervoed zijn of honger lijden (dus meer mensen dan er in de 17e eeuw waren: da's pas menselijke vooruitgang!):

“Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind.”

En hier is Gibbon's versie van het laatste deel, terecht iets afgezwakt, want de glorie van het menselijk ras zijn de zeldzame genieën die aan de wortel van kunst, beschaving, taal en wiskunde staan, die ook bestaan, in iedere menselijke groep die groot genoeg is:

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind"

Neiman is er tegen, want het is volgens haar te pessimistisch, en ook te rechts - en schijnt niet te weten dat bijna iedereen die wat voorstelde gedurende de Verlichting, geen optimist was over de mensheid, en geen gelover in noodzakelijke vooruitgang was, van Voltaire tot Dr. Johnson, en van Hume tot Burke, en dat de afwijkingen daarvan, als Leibniz, Rousseau, Marat, en Robespierre, een persoonlijke grond en belang daarvoor hadden.

Maar dat is het hele probleem met Neiman, en met zo ongeveer alles dat ik over filosofie lees in de NRC: Het is gewoonlijk geschreven door mensen die niet weten waar ze van spreken, en die "filosoof" zijn omdat ze in dat vak een Masters hebben o.i.d. of eventueel een aanstelling aan een universiteit, dus collaborerend overwegend beschavingsloos postmodern zwetser zijn.

Vervolgens, weer over dat laatste citaat van Neiman: "de werkelijkheid en haar onverbrekelijke treurigheid onder ogen kunnen zien" suggereert de zogeheten pathetic fallacy, die er hier in bestaat dat die "onverbrekelijke treurigheid" evenzeer deel is van de werkelijkheid als martelkelders, bergen, concentratie-kampen, woestijnen, liegende politici, en poserende nep-filosofen.

Nee dus: Als u niet getroffen wordt door de "onverbrekelijke treurigheid" van de 20ste eeuw, waar zoveel kansen waren goed te doen met hulp van echte wetenschap en rationaliteit, en waar zoveel terreur, uitbuiting, wreedheid, en dictatuur was, alles bovendien uit naam van de hoogste menselijke idealen, dan kan noch ik noch enig ander dat verbeteren, zomin als ik u kan leren kleuren te zien als u dat niet kunt (bijvoorbeeld door mijn overigens bijzonder integere Cognitieve Gedrags Therapie).

Maar het is moeilijk te zeggen tegen wie Neiman zich richt, anders dan Bayle, Voltaire en Hume, en ook moeilijk te zeggen waar zij werkelijk voor zou staan, want grote delen van haar betoog bestaan uit innuendo en de gebruikelijke academische filosofen-hoerigheid met haar gehoor: "Wij" weten allemaal; "wij" zouden denken dat, over Bayle, en over Adam Smith, en over wie al niet die ikzelf ooit las, maar niemand anders die ik ooit gekend heb, in Neerland - maar alles zo vaag en meerduidig dat het mij duidelijk is dat Neiman, zomin als haar gehoor, veel van Bayle of de Verlichtingsdenkers gelezen heeft, of als ze dat al deed er heel weinig van begreep.

Dan wat Neiman's eerste twee geciteerde alinea's betreft.

Bayle heb ik u al geciteerd; de bewering dat hij zichzelf voortdurend herhaalde is nieuw voor mij, en is volgens mij niet waar, maar ik heb nooit een volledige versie van zijn werk in handen gehad, en die Egyptische hierogliefen zijn veel minder terzake, zeker voor een juffrouw die haar publicitair bestaan begon met een  vast hoogst integere verhaal "over haar leven als Joodse vrouw in het Berlijn van de jaren tachtig", dan het feit dat het Oude Testament vol is van pessimisme, pijniging en wreedheid voor en door de God van Mozes, en zeer veel menselijk leed, ellende en waanzin, al was dat laatste de waanzinnigen, ongetwijfeld dankzij God's liefhebbende goedheid, vaak geheel niet duidelijk.

Neiman's tweede alinea weet het heilige boek van de Joden ook al te omzeilen, maar ze merkt terecht op dat de visie dat het mensenleven zwaar en pijnlijk is voor de meeste mensen bepaald niet origineel, niet Westers, niet recent, en nog heel veel meer niet is, want velen zijn ooit getroffen door het waarachtig Ecclesiastische inzicht (*) dat, in Chamfort's samenvatting

"Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs."

Maar dat is dus niet Politiek-Filosofisch Correct gedacht, selon mademoiselle Neiman, die het weer veel beter meent te weten dan ik:

Wij schamen ons gewoon om iets hoopvollers dan Bayle te beweren - al is dat pas echt waarvoor we ons zouden moeten schamen.

Snapt u? U moest zich schamen als u zo dwaas was geloof te hechten aan Bayle, of Voltaire ("Candide"), of Dr. Johnson ("Rasselas"), of Hume, of Burke: Dat is alles laster van Ons Mensengeslacht, en u moet de Denkster en Leidster van het Einstein-forum geloven, die u en mij als volgt onderwijst over de heugelijke toestand van Onze Postmoderne Dappere Nieuwe Wereld:

Wij blijven wijzen op de misdaden in Auschwitz, of op Hiroshima [maar met een Neimanse glimlach, want dat alles biedt hoop en vertrouwen - MM], en ons [met Hazes, en Gordon, en Wittteman, en Kayzer, en Jee Pee, en de Havenzangers - MM] afvragen hoe het geweld van de 20ste eeuw mogelijk was - en vergeten daarbij dat in vroeger eeuwen die vraag niet eens gesteld zou zijn. Toen Djengis Khan bergen bouwde van de schedels van zijn vijanden of de Spaanse conquistadores afslachten om de scherpte van hun zwaarden te beproeven, leed de mensheid, maar ging het morele denken niet verder dan een variant op: pech gehad.

Snapt u? Aristoteles heeft nooit bestaan, zo min als de Stoici, Cynici of Epicurici; Aquinas noch Abélard schreven ooit over ethiek, zoals de hele Scholastiek dat naliet; Boeddha leefde pas na Djengis Khan, net als Confucius, Mencius en Chuang Tzu; idem Lucretius en Epicurus, om van Jezus niet eens te spreken want, zo leert de directeur van het Einstein-Forum te Potsdam u en mij en alle NRC-lezers: tot en met de tijd van Dzjengis Khan - 1155-1217 Anno Domini -

"ging het morele denken niet verder dan een variant op: pech gehad."

Volgens het Nederlands Wikipedia artikel over hem was het ook een vreselijke man, al zullen de schrijvers ervan vast niet gestudeerd hebben aan het Einstein-Forum te Potsdam:

Dzjengis Khan geloofde in het belang van kunst en wetenschappen. Leraren, artsen en intellectuelen werden vrijgesteld van belastingen en hij integreerde talentvolle mensen uit China in het Mongoolse Rijk. Dzjengis Khan vervolgde nooit iemand op godsdienstige gronden en geloofde in de politieke en militaire macht als gevolg van vrijheid van godsdienst in zijn imperium.

Maar goed... de NRC staat weer eens vol nep-filosofie, van een feitelijk - kennelijk - vooral politiek en mediamiek intrigerende nep-academica, die er maar lustig en zonder hindernis van kennis op los mag zwetsen.

3. Kort over Wilders

Het voorgaande beloofde "korte" stukje was al te lang, maar dat komt omdat ik mijn beweringen gewoonlijk poog rationeel te onderbouwen, geheel anders dan een Neiman of Wilders, die gewoon brutaal beweren dat "Wij" allemaal zouden moeten geloven wat zij zeggen (of ons anders diep zouden moeten schamen).

Dus wat Wilders betreft alleen dit: Er is nu vervolging tegen hem ingesteld, en u vindt een pdf-file van de dagvaarding hier

waarin u tal van u vast tot groot optimisme en vertrouwen in de toekomst inspirerende citaten van uitlatingen van hem vindt, zoals

'De kern van het probleem is de fascistoide Geert Wilders, de zieke Julius Streicher van de PVV, zoals neergelegd in talloos veel van zijn fascistoide uitingen.'

O pardon.... in werkelijkheid staat er o.a.

'De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: De Koran.'

'Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!'

en veel anders even fraais.

Drie korte opmerkingen: Ik laadde e.e.a. neer van de link, bij de NRC, die 3,24 MB inneemt omdat het feitelijk geen tekst is maar fotografieën van tekst, en die bovendien kennelijk niet volledig is, want minstens één pagina mist, en bovendien, voorzover ik kan zien, kennelijk op een zeer ouderwetse mechanische schrijfmachine getiept is.

Hoe het zij: Het Wildersiaanse proza is - net als dat van Julius Streicher - ofwel zwaar gestoord ofwel bloedstollend kwaadwillig. (**)

Het is ook een buitengewoon goede reden om iedereen die Nederland niet kan ontvluchten per direkt een zelfmoordpil aan te bieden, want het is zeer bedreigend en gevaarlijk, helemaal dankzij Donner, Balkenende, Hirsch Ballin, Klink, en de overige grage regeringsdienaren van de Neerlandse drugsmafia, die ondertussen de rechtsstaat feitelijk afgeschaft hebben, en al doende De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat inclusief met alleen in Neerland meer telefoontaps per jaar dan in de hele VS hebben gevestigd, alles opdat hun toekomstige Leider (waartoe zij zich dan allen prompt zullen bekeren) de gelegenheid te bieden alles en iedereen die niet deugt, volgens Zijn Normen En Waarden, binnen drie weken van zijn of haar bed te lichten, en te laten verdwijnen, danwel 16 uur per dag te doen werken voor de kost van deugende autochtone Neerlanders, in speciale "kampementen".

Hoe het zij, Wilders is kennelijk uit op de invoering van een Semieten-ster, was het alleen maar vanwege het genot dat hem en zijn bewonderaars dat zal bieden, want met kant en klare infra-structuur dankzij Donner en co. zal het allemaal veel sneller, veel makkelijker, veel goedkoper en veiliger ook, voor Onze Eigen Fijne Jongens En Meiden Van Onze Eigen Autochtone Bewakingsdiensten, gepiept zijn dan tussen 1941 en 1945, opdat Neerland maar leefbaar mag worden, nietwaar - waaruit trouwens maar weer blijkt, pace Neiman ook, dat er wel degelijk progressie in de menselijke geschiedenis is, en dat u en ik eigenlijk helemaal niet het recht hebben pessimistisch te zijn.

Maar daarover - dus over de grote wenselijkheid van een zelfmoordpil voor al die miljoenen Nederlanders die niet kunnen vluchten, geen wapens mogen dragen, en overal gevolgd, bespied en afgetapt worden door de zeer loyale dienaren en dienaressen van Vadertje Staat, allen geheel gelijkwaardig met u en mij, maar dan een menselijkheidsvoortreffelijkheidsgraadje of wat meer, natuurlijk (want anders zouden zij immers geen wapens mogen dragen en geen staatsdienaar zijn, geheel anders dan u en ik, die niet te vertrouwen zijn, nietwaar?) - later vandaag of wellicht morgen of - wie weet - overmorgen, want ik wilde het eerst over een andere klemmende vraag hebben, namelijk deze: "Waarom studeerde dr. Mengele medicijnen?" c.q. meer algemeen: Waarom willen mensen medicijnen studeren, waarop ik meen een leerzaam antwoord te hebben gevonden, met bijzonder goede empirische ondersteuning van 32 jaar empirisch onderzoek.

Ook het antwoord op die prangende gewetensvraag moet echter even uitblijven voor het moment, want mijn gezondheid houdt geheel niet over.

crisis-economie
 


P.S. Maar ondertussen kan ik u aanraden die Dagvaardiging Wilders te bekijken. Tenzij u vindt wat hij vindt, danwel buitengewoon dom bent, of zelf heel graag vreemdelingen vermoordt zodra de kans bestaat dat straffeloos te doen, of - natuurlijk, als geboren Neerlander - een geboren sadist bent, zult u het leerzaam en heel weinig verheffend vinden. Was ik rechter dan zou ik op TBS aansturen, met heel veel Cognitieve Gedrags Therapie ook, want dat is een welbekend psychiatrisch heelmiddel voor alles wat niet deugt, maar ik weet niet of dat juridisch mogelijk is. Psychiatrisch danwel psychologisch gesproken - om van menselijkerwijs, beschavingsgewijs of moreel niet te spreken - lijkt me daar alle reden toe, maar ik heb er dan ook voor gestudeerd, en de rechter niet.

(*) Voor wie het niet vat: De verwijzing is naar het boek Prediker uit het Oude Testament, een klassieker van het pessimisme, en alleszins de moeite waard te lezen, althans in een behoorlijke vertaling, als de Staten- of King James- vertaling.

(**) Ook Julius Streicher is trouwens geinterviewd door Goldensohn, en was een stuk dommer dan de overige Nazi-kopstukken.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail