Nederlog

 

29 november 2009

 

: Het Bureaucratie Plan

crisis-economie

     "Politics, as the word is commonly understood, are nothing but corruptions."
   -- Jonathan Swift, Thoughts on
       various subjects

In vervolg op gisteren en mede in het kader van het burofascisme is hier de eerste vertaling van mijn Bureaucracy plan uit mijn Philosophical Dictionary. Er moet nog het een en ander aan geschaafd worden, maar daar ben ik vandaag te beroerd voor.
 


Bureaucratie plan: Het Bureaucratie Plan is een idee over goed democratisch bestuur dat ontstaan is als gevolg door mijn jarenlange en zeer uitgebreide ervaringen met de verziekte Nederlandse zogeheten democratie en bureaucratie sinds de late zestiger jaren van de 20ste eeuw.

De korte versie ervan is:

De feitelijke bestuursmachten moet in handen komen te liggen van het volk, en wel doordat iedere volwassene gedurende enkele jaren van zijn of haar leven als ambtenaar werkt, als een vorm van maatschappelijke dienstplicht, en in een vergelijkbare functie als hij of zij buiten die dienstplicht heeft.

Regering door het volk: In plaats van een burokratie en in plaats van of naast een militaire dienstplicht behoort iedere volwassen burger enkele jaren als ambtenaar te werken, in een vergelijkbare functie met soortgelijke betaling als hij of zij buiten die maatschappelijke dienstplicht heeft.

Een en ander draagt de huidige staatsbureaucratieen, met feitelijk oncontroleerbare staatsdienaars voor het leven, over aan de volwassen bevolking als geheel, en op deeltijdsbasis; alles met het doel de feitelijke staatsmacht in handen van het volk te leggen en te houden, en behoorlijk, eerlijk, aansprakelijk en verantwoordelijk bestuur te verkrijgen.

Een dergelijke herinrichting van het maatschappelijk bestuur vermijdt alle of de meeste gebreken van de bestaande bureaucratieŽn, zoals ambtelijk carrierisme, ambtelijke corruptie, ambtelijke loyaliteit aan - opkomende of bestaande - dictatoriale bestuurlijke types, ambtelijk parasitisme, ambtelijke manipulatie, en ook het feitelijk onvermogen van de bevolking om bureacraten effectief in toom te houden of zich persoonlijk te veranwoorden.

Een dergelijke herinrichting slaagt hierin omdat het de feitelijke ambtelijke bestuursmacht ligt waar deze feitelijk hoort: In handen van het gehele volk, in plaats van in handen van een klein percentage professionele levenslange staats- of gemeente-dienaren, en maakt een en ander controleerbaar omdat (1) de staatsambten daarmee feitelijk een deeltijd-functie van gewone burgers wordt, die (2) hier eventueel vooraf een opleiding krijgen in de noodzakelijke maatschappij-kennis en (3) die zich achteraf financieel en bestuurlijk moeten verantwoorden voor wat ze gedaan en nagelaten hebben.

Een dergelijke bestuurlijke herinrichting heeft het verdere voordeel iedere volwassen burger direct en persoonlijk bij het maatschappelijk bestuur te betrekken, gedurende een paar jaar van z'n leven, en iedere burger gedurende een periode te doen deelnemen aan de feitelijke staatsmachten, en de bestaande kaste van beroepsbureaucraten geheel of grotendeels af te schaffen.

De echte staatsmacht behoort in handen van het volk te liggen, en door maatschappelijke dienstplicht gedurende een paar jaar van het leven van iedere volwassen burger uitgeoefend te worden.

Dit moet praktisch - in beginsel - eenvoudig realiseerbaar zijn, omdat maar heel weinig bestaande burocratische functies veel bijzondere expertise vergen, en de bevolking als geheel een veel groter arsenaal van bekwame en integere personen telt dan de kleine selectie die traditioneel en levenslang bureaucraat is, als in de bestaande bestuursordeningen, die feitelijk maar al te makkelijk een levensgebaarlijke kleine kaste van loyale uitvoerders van machtebbers vormt, die makkelijk corrumperen, want altijd grotendeels oncontroleerbaar en onbeheersbaar zijn voor de grote meerderheid van gewone burgers.

Twee belangrijke principes hierbij zijn

  • ALLE politieke (bestuurlijke) en bureaucratische posities behoren tijdelijk te zijn, en zicht tot hooguit enkele jaren te beperken
  • ALLE politieke (bestuurlijke) en bureaucratische posities behoren gepaard te gaan met publieke verantwoording door de dragers ervan wat betreft gebruikte financieŽn en genomen beslissingen nadat het werk gedaan is.

De bestaande bureaucratische systemen, over de gehele wereld ook, zijn geheel anders en werken met tegengestelde principes:

Bureaucratische en politieke functies van allerlei aard zijn verworden tot posities die een feitelijk heel kleine groep burgers gedurende hun hele volwassen leven uitoefenen, en dit zelfs door generaties heen, alsof het een erfelijke adellijke stand zou betreffen: Kinderen van politici worden politici, vaak al in hun twintiger jaren en zonder ooit een werkelijke maatschappelijke functie bekleed te hebben; hetzelfde geldt kinderen van ambtenaren van allerlei soorten, en een en ander wordt dan weer bestendigd door vrienden en collega's die zelf ook politieke of  bureaucratische functies gedurende hun hele leven bekleden.

Het resultaat hiervan is een feitelijke levenslange kaste van bestuurders en bureaucraten, bestaande uit vrienden, collega's en familie, die elkaar allemaal beschermen en helpen, en wier feitelijke morele normen gereduceerd zijn tot wederszijdse collegiale hulp en bijstand in het carriere maken in of met het bestuursapparaat voor eigen voordeel, en dat van de eigen vrienden, collega's, familie en bovengestelden.

En de bestaande voordelen van het zijn van een fatsoenlijk, conformistisch, loyaal bureacraat, die keurig uitvoert wat hij of zij opgedragen wordt door de bovengestelden of collega's zijn dan ook onmatig en gevaarlijk groot in bestuurlijke carriere die zich over het hele beroepsleven uitstrekt:

Uitstekende staatspensioenen, tal van bijzondere voordelen, rechten en subsidies voor ambtenaren en hun kinderen bestaan al generaties in vrijwel alle bestuurlijke  bureaucratieŽn; terwijl de meeste langdurige beklede bureaucratische functies gepaard blijken te gaan met vele speciale legale, illegale of halflegale voordeeltjes voor de uitvoerende bureaucraten; de meeste zogeheten democratische politici blijken in de praktijk, na een gekozen functie bekleed te hebben, moeiteloos en vanzelfsprekend over te kunnen stappen naar een benoemde bureaucratische functie, en vice versa; en voor alle langdurige beklede hogere bestuursambten, of deze nu bureaucratisch of bestuurlijk zijn, blijkt het makkelijk een speciale band met de media op te bouwen, en daarmee bijzondere invloed of macht voor de ambtsbekleders te verkrijgen.

Dit alles is gevaarlijk: Democratisch bestuur is bestuur door het volk, en niet bestuur door een kaste van levenslange bestuurders, bureaucraten of politici, want precies deze kastevorming is wat corruptie bevordert, incompetentie beschermt, en effectieve controle van de bestuurders en hun uitvoerders door het volk feitelijk onmogelijk maakt.

Vandaar mijn Bureaucratie Plan:

Geef de bestuursmacht aan het volk door iedere gezonde volwassen burger voor enkele jaren een bestuurlijke functie in het bestuurlijk apparaat te geven, in een soort functie zoals hij of zij deze reeds uitoefent, en met soortgelijke betaling, maar voor een beperkte tijd, en met effectieve financiele en politieke controle achteraf, nadat de tijdelijke functie neergelegd is, en de bekleder ervan weer terugkeert naar zijn normale maatschappelijke functie.

Een en ander doelt op het volgende.

In negatieve zin, en samen met het Democratie Plan, dient het Burocratie Plan om slecht bestuur, slechte bestuurders, en slechte, incompetente of corrupte ambtenaren te helpen voorkomen, en de kaste van bureaucraten-voor-het-leven af te schaffen, en om de "democratische" verkiezingen van incompetenten, carrieristen, of dictatoriale types verkozen door een meerderheid van onwetenden en bedrogenen te verhinderen, evenals despotisch, dictatoriaal, of autoritair bestuur en politiestaten; en wel door maatschappelijk bestuur door het volk, voor het volk en met het volk mogelijk te maken, en dat dan op basis van beleid verkozen door de voor die keuzes best gekwalificeerden, en dat uitgevoerd wordt door het gehele volk, dat in roulatie werkzaam zal zijn als uitvoerend ambtenaar gedurende een korte periode van zijn of haar beroepsleven.

In positieve zin draagt een maatschappij waar de feitelijke bestuursmacht in handen is van het volk, in deeltijd en roulatie, zeer bij aan rechtszekerheid voor alle burgers en aan persoonlijke verantwoordelijkheid van uitvoerenden, terwijl de bestaande bureaucratische kastes voor het leven afgeschaft worden door een telkens afwisselend bestuur verricht door werkelijk verantwoordelijke en aansprakelijke personen uit het gehele volk.

Het uiteindelijke doel is een maatschappij die niet tot staatsterreur of dictatuur kan vervallen, en waar iedereen dezelfde kansen op uitstekend onderwijs heeft, dat ook ter beschikking wordt gesteld aan iedereen die daar de talenten voor heeft, en waar iedereen de uitoefenbare rechten heeft op goed onderwijs, goede behuizing, werk overeenkomstig zijn of haar capaciteiten, en waar de vrijheden van het woord, van discussie, van publicatie, van organisatie, van mening, van productie en van koop en verkoop, alles gehandhaafd en bepaald door publieke wetten, vanzelfsprekend gehandhaafd kunnen worden door daadwerkelijk volksbestuur en onafhankelijke rechtbanken met publieke zittingen.

Het uiteindelijk doel is een samenleving gebaseerd op vreedzame samenwerking, vrij van staatsterreur en staatsbureaucratieŽn, en vrij van kastes van beroeps-bestuurders of beroeps-bureacraten voor het leven, waar iedereen in beginsel vrij is, binnen de grenzen van de publiek verkozen wetten, om te doen, te laten, te zeggen, te denken en te maken wat hij of zij wil, en waarin bestaande overeenkomsten en beloftes ook gehandhaafd kunnen en zullen worden, voorzover gebaseerd op vrije overeenkomsten, en een samenleving waarvan de burgers intelligent, geinformeerd, welopgeleid, weldenkend, rationeel, redelijk, cooperatief en eerlijk kunnen zijn, zonder te hoeven vrezen voor oncontroleerbare bestuurlijke of bureaucratische machthebbers, en waat iedereen een redelijke kans krijgt op een dragelijk leven en de ontwikkeling en het gebruik van z'n talenten, en met een behoorlijke beloning voor bewezen merites en prestaties.


Ik ben hier heel serieus over, en beschouw het niet doorgevoerd zijn van het Bureaucratie Plan (*) als ťťn van de voornaamste oorzaken van de , die inderdaad omschreven kan worden als volgt, zoals Dalrymple gisteren deed:

"Dat komt door de managerscultuur waar premier Thatcher (1979-1990) mee begon. En dan krijg je dat corrupte corporatieve bondgenootschap tussen politici en managers. Een nomenclatura ontstaat. Die heeft niets te maken met een vrije markt. Voorzover er een vrije markt bestaat, is ermee geknoeid"
(...)
De publieke diensten doen precies hetzelfde."

of als een direct gevolg van wat ik burofascisme noem, dat zijn beslag kreeg als boven de afgelopen 30 jaar, interessant genoeg overal in het Westen ťn in de voormalige Sovjet-Unie.

crisis-economie


P.S. Het is een jaar of vier geleden - voor de dus - dat het item Burofascisme ter sprake werd gebracht in een of andere groep op het internet en snel afgeserveerd werd, zoals dat pleegt te gaan op het internet, door functionele anonimici zonder reden voor hun anonimiteit (anders dan ik: mijn vergassende en terroriserende harddrugshandelaar is nog steeds een zeer welvarende Amsterdammer, dankzij Van Thijn, Patijn, Cohen en de drugscorrupte ambtenarij en het fascistoide Ombudstuig van Amsterdam - als het zwijn zijn geld niet vergokt heeft, want het is ook zo'n type), en overigens ook zonder redenen waarom ik dan ongelijk zou hebben, behalve dat het "overdreven" zou zijn. (**)

Wel... ik meen ook dit verschijnsel bijzonder goed herkend en beschreven te hebben, en u kunt nu wat beter zien hoe een en ander uitgepakt is de afgelopen jaren in Nederland, Engeland en de VS.

Ik vrees ook nog twee dingen in dit verband

En met dat laatste bedoel ik dat de genoemden er uiteindelijk mee begonnen zijn; dat het zowel politiiek links, als rechts, als het midden betreft, en zowel "christendemocratisch" als "liberaal" als "(neo-)conservatief" is ; en dat onder Bush Jr. gebleken is hoe je als burofascistisch of gewoon incompetent aan de macht zijnd bestuur in zeer korte tijd de De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat kunt leggen in slechts enkele jaren tijd in nominale Westerse democratieŽn geregisseerd door de gezamenlijke spindoctors van zowel de politieke partijen als de media, want ook de politieke partijen en de media, net zoals de media en de staatsmachten, blijken vrijwel overal twee handen op een buik, met heel weinig zeer zeldzame altijd individuele en persoonlijke uitzonderingen, die kennelijk voornamelijk als vijgeblad voor de rest dient, ongeveer zoals bleke kaukasisch ogende negers in zestiger-jaren Hollywoord-films zogenaamd aantoonden dat Martin Luther King het aan het verkeerde eind zou hebben.

Noten

(*)  En voor de goede orde: Anders dan het Democracy Plan, dat al heel oud is en teruggaat op de ideeŽn van anderen, zoals Vespucci, Shaw en Keynes en Russell en Mill, is het Bureaucratie Plan origineel. Het is niet onmogelijk dat een ander het reeds ongeveer zo bedacht en geformuleerd heeft, maar ik heb daar geen kennis van, en bedacht e.e.a. zelf, en wel in 1983, in antwoord op mijn eigen vraag wat dan grote redelijke maatschappelijke hervormingen zouden zijn, als ik het oneens was met het quasi-democratisch stelsel waarin ik leefde, en nog minder op had met socialisme, fascisme, en dictatuur.

De achtergronden staan op de site waarschijnlijk het best toegelicht in mijn laatste hoofdstuk bij "On "the Logic of Moral Discourse", met een flink deel van de rechtvaardigingen in de eerdere hoofdstukken.

(**) Ik pleeg mijn bronnen te kennen, en u kunt de parallelen en inspiraties van mijn ideeŽn over burofascisme en bureaucratie vinden bij Machiavelli, De la Boťtie, Mosca, Weber, Burnham, Orwell en Zinoviev.  Maar ook dit is grotendeels vergeefse geleerdheid, gezien het niveau dat me omringt en/of de macht heeft, of dat de aandacht van Jip en Janneke Modaal heeft, wier stemmen de terreur legaliseren en zullen legaliseren, net zoals ze deze in vorige eeuw legaliseerden.

(***) De enige Westerse staten die hier wellicht een gedeeltelijke uitzondering op vormen zijn de skandinavische, en heel misschien en tot beperkte hoogte, en dat alles in verband met hun recent verleden, Duitsland.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail