Nederlog

 

27 november 2009

 

Achtenswaardige mensen en idem beestmensen

 

      "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
     - (Jung Chang)

     "We never hurt each other but by error or by malice." 
   (Sir Robert Chambers, possibly inspired
    by Dr. Johnson)


Secties

1. Inleiding
2. Duitse en Russische beestmensen
3. Nederlandse en Amsterdamse beestmensen

1. Inleiding

Zoals u wellicht begrepen heeft heb ik - die bijna zestig is en nu tweeŽndertig jaar vruchteloos om hulp gevraagd heb bij erkende invaliditeit, en vruchteloos de onderwijsruinering kritiseerde toen deze plaats vond, en vruchteloos mijn vergassing en jarenlang herhaalde door inpandige moordzuchtige evident op cocaine lopende harddrugs handelende mij met moord en geweld dreigende persoonlijke beschermelingen van drs. Ed van Thijn, mr. Maureen Sarucco, mr. Edward Lisser e.v.a. andere Amsterdamse buro-fascisten - mijn mensbeeld enigszins bijgesteld, ook als zoon en kleinzoon van Amsterdamse verzetshelden.

Mijn positie is dat er wel degelijk waarachtige beestmensen zijn, zoals er wel degelijk waarachtige genieŽn zijn, en dat het meestal en vooral beestmensen zijn die - overal en altijd - bestuurlijke of militaire macht zoeken en willen en verwerven, en ook dat deze machtsverwerving van macht door voor integere machtsuitoefening juist volkomen ongeschikte geboren beulen, psychopaten, a-socialen en criminelen, in een zogeheten democratie voor dat soort types veel makkelijker is dan onder andere regeer-systemen, al zijn die ook al niet per se beter, menselijker, verheffender of moreler.

Wie dit pessimistisch of cynisch vindt ontbeert hoogstwaarschijnlijk zowel mijn kennis als mijn ervaringen als mijn moed af te wijken van de meute, maar wil ik best verzekeren dat zowel de proportie waarachtige beestmensen als de proportie waarachtige genieŽn klein is, en de laatste helaas nog kleiner dan de eerste, zoals de menselijke geschiedenis tot nu toe aantoont, lijkt mij, want die biedt vooral uitzicht op onnoemelijk veel menselijk leed, en heel weinig menselijk geluk, en dat laatste vooral bij degenen die het leed aanrichtten voor eigen voordeel.

Laat ik het vandaag dus weer eens over beestmensen hebben, en wel authentieke Duitse beestmensen van niet lang geleden en idem Amsterdamse beestmensen van nu en recent.

2. Duitse en Russische beestmensen

Ik kom erop vanwege de vandaagse NRC en begin met een Duits beestmens, namelijk Heinrich Himmler, waarover in de boekenbijlage van heden een artikel staat, omdat er een nieuwe biografie van dit menselijk monster verschenen is.

De biografie is van een Peter Longerich, kennelijk een Duitser; de recensie in de NRC is van Bart Funekotter, en er staat een foto van Himmler bij, in militair uniform, met strenge blik en monocle ook, en onder een richtig totalitaire militaire hoogmoedswaanzinnige pet (*), waarop, als een derde oog, en onder een ongetwijfeld Duitse adelaar, de doodskopsafbeelding van de SS, waarvan Himmler de leider was.

Het artikel draagt de titel "De grootste Streber van de nazi's"; de subtitel "Heinrich Himmler (1900-1945) was geen bureaucraat maar een praktische beul"; en het rood uitgelicht groot rood afgedrukt citaat "Overal waar hij kwam bereikte het moorden een bloedig crescendo".

Ik zeg geen nee hiertegen, hoewel de oppositie "geen bureaucraat maar een praktische beul" mij geheel niet bevalt, omdat deze suggereert dat bureaucraten geen beulen zouden kunnen zijn, en mijn leven, zowel als de geschiedenissen van zowel het nationaal, zeg Duits, als het Russisch en als het Chinees socialisme een geheel ander beeld schetsen: Terreur en beestachtigheid worden in stand gehouden en uitgevoerd, sinds 25 eeuwen ook, vooral door de betaalde beroepsuitvoerders van staatsmachten, dus door feitelijke bureaucraten (al kunnen dat tegelijk militairen, politielieden of geheime-dienst-medewerkers zijn).

Ik heb Longerich's vers verschenen biografie niet gelezen, en zal dat zeer waarschijnlijk nooit doen alleen al omdat het ding 1035 pagina's telt, maar ik heb mijn twijfels over de centrale stelling ervan, die Funekotter in de laatste twee alineaas van zijn recensie zo samenvat:

Aan het eind van zijn boek trekt Longerich verstrekkende conclusies. De terreur die nazi-Duitsland uitoefende kan niet los gezien worden van de man die het apparaat en de filosofie daarachter vormgaf. 'Als Himmler in de jaren dertig door iemand anders was opgevolgd, was deze specifieke, uiterst gevaarlijke verbinding van bevoegdheden niet tot stand gekomen'.
(..)
'Als andere nazipolitici op zijn posities hadden gezeten', aldus Longerich, 'dan had de nationaal-socialistische politiek zich niet op dezelfde verschrikkelijke wijze ontplooid.'

Dit is puur speculatie, en ik geloof er vrijwel niets van - of, om een parallel te trekken, ongeveer evenveel als van "de schuld van de miljoenenmoorden in de Sovjet-Unie in de late 30-er jaren ligt vooral bij de bijzonder wrede beul Yezhov", eventueel aangevuld met "en Stalin was grotendeels onwetend van wat Yezhov deed, die dan ook een veel menselijker opvolger had".

Als u de ironie niet vat: Yezhov's opvolger was de nog bekwamer beul Beria; de beweerde onwetendheid van Stalin over de tientallen miljoenen vermoorde Sovjetburgers was dekaden lang een geloofsartikel onder communisten, zelfs na Chroestjov's beschuldigingen van Stalin als massamoordenaar in 1956; en tenslotte rijst exact het beeld dat Longerich volgens Funekotter schetst op uit het zeer indrukwekkende "Neurenberg-gesprekken", door de Amerikaanse legerpsychiater Goldensohn, met een deel van de Nazi-top, kort na de Tweede Wereldoorlog.

Die probeerden namelijk allemaal de schuld af te schuiven voor wat gebeurd was op de dode of verdwenen Nazi-leiders Hitler, Bormann en Himmler: Zij zelf  hadden geheel van niets geweten; waren eigenlijk ook tegenstanders van het anti-semitisme geweest (maar ja, die vreselijke Himmler, moet u weten, die wilde dat en deed dat, zonder dat zij zelf ook maar van iets wisten, tot na de oorlog dan); en hadden overigens zelf alleen maar braaf bevelen uitgevoerd etc. ad nauseam.

Kortom... het lijkt me heel wel mogelijk dat Himmler zijn eigen persoonlijke cachet gaf aan het beulswerk dat hij zo enthousiast uitvoerde, net als de Sovjetbeulen Yagoda, Yezhov en Beria hun eigen personal touch aan hun eigen martelpraktijken gaven (**), maar het lijkt me heel weinig waarschijnlijk dat zonder Himmler de geschiedenis van het Nazisme radikaal anders zou zijn geweest, net zoals Stalin de keus had uit heel veel meer zeer gewillige bekwame beulen dan Yagoda, Yezhov en Beria (die dan ook trouw in lagere posities hun beulswerk deden).

Het gehele systeem was namelijk verrot, en het draaide bij gratie van veel macht aan een keur van heel grote heel grage schoften, net als in de voormalige Sovjet-Unie, in ieder geval vanaf ca. 1927, zo niet vanaf 1917.

En wat er in dergelijke systemen gebeurde en mogelijk was lag veel minder aan de inderdaad zeer slechte mensen die er macht in uitoefenden, als in de feitelijke cultuur, de echte ideologie, van het systeem zelf - waarbij ik "echte" gebruik om de ideologie van de uitvoerende machthebbers te onderscheiden van de ideologieŽn die zij aan hun volken presenteerden als propaganda.

3. Nederlandse en Amsterdamse beestmensen

Nu kom ik te raken aan een thema dat in Neerland zeer veel moeilijker en gevoeliger ligt, namelijk het menselijk niveau van de nu levenden die, alleen in Amsterdam, alleen in de laatste 25 jaar, als topbestuurders en topbureaucraten, tientallen zo niet honderden miljarden illegale drugs hielpen verhandelen; duizenden drugsmafiosi dekadenlang moedwillig beschermden, onderdak, handel, en de gelegenheid tot rijkworden boden, naast de kansen het totale Amsterdamse ambtelijke, politionele en justitiele apparaat totaal te corrumperen, en die dat deden onder voorwendsel zelf humanist, socialist, sociaal-democraat te zijn, en zelf ook bijzondere preferentie en persoonlijke macht te verdienen omdat zij "de Joodse identiteit" zouden hebben "al heb ik dat geloof niet", alsof Goebbel's rassenwetten nog steeds gelden in Amsterdam en Nederland. (***)

Ik heb het dus over mijn grage beulen, mijn grage vergassers, mijn grage terroristen, de beestmensen, schoften, en - volgens de Nederlandse wet, lezer! - evidente grote drugsmisdadigers die in Amsterdam burgemeesters en wethouders zijn sinds dekaden, overigens naar eigen uitdragen gedurende al die dekaden persoonlijk geheel gelijkwaardig met zowel Himmler als Einstein, want dit was de inderdaad nogal Stalinistische leugen ("All are equal but some are more equal than others") waarmee dit menselijk misdadigers-uitschot naar de volksgunst dong, met succes ook.

Volgens Jan Blokker, die een achtenswaardig man is, vergis ik mij, inzonder over de nu machthebbende Amsterdamse leidende beestmens, de miljardenfraudeur, harddrugshandelaarsbeschermer, en mijn zeer grage opperbeul Job Cohen, die al negen jaar moeite doet mij de dood in te doen drijven vanwege mijn kritiek op zijn even misdadige voorgangers, en al doende verhinderde dat ik mijn grote talenten kon gebruiken om te promoveren.

Want Jan Blokker schreef in de NRC van heden een artikel onder de titel "Job Cohen is een achtenswaardig man", naar aanleiding van een boekske met redevoeringen van dit menselijk monster van hypocrisie, metrofraude en drugshandel dat "Binden" heet.

Jan Blokker namelijk - die toch een intelligent man is, of althans ooit was - laat zich even graag verblinden door Cohen's persoonlijke propaganda als eertijdse communisten, socialisten, fellow-travelllers, en Sartre en De Beauvoir, door Stalin's persoonlijke propaganda.

Blokker's stuk begint zo:

De Leidse hoogleraar Afshin Ellian schreef in de NRC-bijlage Opinie & Debat eens dat hij 'kotsmisselijk' van hem werd. De columnist Theo Holman schildert hem minstens eens per week in Het Parool af als een incompetente sukkel. En het PVV-kamerlid Hero Brinkman noemde hem 'de slechtste burgemeester van Nederland'.

Drie redenen om Job Cohen een achtenswaardig man te vinden?

Volgens Blokker wel, want hij eindigt zijn stuk met

Job Cohen is een achtenswaardig man

en komt daartoe o.a. vanwege het niveau van de drie genoemde tegenstanders van Cohen.

As it happens, ben ikzelf al jaren een tegenstander van die tegenstanders, maar anders dan Blokker, die kennelijk op zijn zeer oude dag even subtiel als Bush Jr. is gaan denken, is dat geen reden om voor Cohen te zijn, netzomin als ik voor Stalin ben omdat Sartre zo graag mocht schrijven dat "het socialisme is een humanisme, en daarom zijn er geen concentratiekampen in de Sovjet-Unie".

Blokker legt een en ander uit, op nogal kinderlijk niveau, en komt uiteindelijk aan met

[Cohen] is natuurlijk de belichaming van die traditionele Hollandse geest van polderen en schipperen

en citeert de miljardenfraudeur en opperbeschermer van de Amsterdamse drugsmafia als volgt, zeer prijzend

"Steeds weer leg ik" - Cohen dus - "de nadruk op het belang van de dialoog, van gematigdheid. [...] Dat sommige mensen dat soft vinden, komt voort uit hun eendimensionale manier van denken. Dat men mij daartegenover stelt, vind ik prima."

Als Stalin ongetwijfeld, die ook met liefde en toewijding gediend werd door schrijvers en journalisten die zijn leugens geloofden, en ook door veel groter schrijvers dan Blokker, zoals G.B. Shaw.

Ondertussen is mijn insteek een heel andere: Stalin was een machtswellustige politiek psychopaat van groot formaat, en Van Thijn en Cohen zijn dat ook, en dat blijkt in alle drie de gevallen niet uit hun o zo nobel klinkende redevoeringen voor hun bedrogen volk en volgelingen maar uit hun feitelijk beleid: Miljoenen mensen die onder Stalin in de Goelag verdwenen of doodgemarteld werden; miljarden euro's die onder Van Thijn en Cohen illegaal verdwenen in de zakken van drugsmafiosi, metro-aannemers, en tal van drugs- of bouw-corrupte Amsterdamse ambtenaren, bestuurders, burgemeesters, wethouders en raadsleden, allen al dekaden ootmoedig en o zo loyaal gediend door blind of corrupt journaille, waaronder nu dus ook Jan Blokker.

Maar ja - het is om zeer bitter van te worden.
 


P.S. Namelijk dat blijkt, ook in Nederland, ook in Amsterdam, ook onder verhoudingen die niet die van de totalitaire terreurstaat zijn, dat evident grote drugs- en bouwfraude-misdadigers, en evidente machtswellustige leugenaars en zelfverrijkers, dekadenlang de hoogte in worden gestoken, beschermd en bewonderd, alleen op basis van de smerige politieke leugens die ze zo graag publiek afsteken, zelfs door geheel niet domme journalisten als Blokker sr. (****)

Is het zo moeilijk in te zien dat in een stad waar LETTERLIJK miljarden verdwenen zijn in de metrofraude, en al dekaden jaarlijks LETTERLIJK miljarden verdiend worden door de drugsmafia, alles gedoogd, beschermd en bestendigd door het gehele bestuursapparaat, het bestuur evident volkomen corrupt moet zijn?

Of zijn Neerlanders alleen in staat dat te zien en te erkennen als het de drugscorruptie of bestuurlijke fraude in verre landen betreft, door politici die veilig ver weg zijn, en trouwens ook niets te vergeven hebben aan hun graag dienend journaille of gemeenteraadsleden, aan posities, geld, of reisjes?

Kennelijk wel - en het ging precies zo in de Tweede Wereldoorlog, toen een groot deel van de Neerlanders collaboreerde, om vanaf april 1945 allemaal in Het Verzet gezeten te hebben.

P.P.S. Ook vind ik het - welbeschouwd - buitengewoon irritant, maar ook heel veelzeggend over de betrokken persoonlijke intellectuele en morele vermogens, dat Nederlandse bestuursschoften door Nederlandse journalisten altijd weer beoordeeld worden op hun eigen politieke poses, pretenties en toespraken, en vrijwel altijd zonder zelfs maar een blik te slaan op hun feitelijk beleid.

Er is dan ook geen waarachtige integere journalisitiek meer in Nederland, want bijna iedereen die beroepsjournalist is, sinds dekaden ook, praat gewoon de machthebbers na, interviewt alleen de machthebbers en niet hun critici, en doet alsof Neerlandse politici op hun woord en publieke propaganda gelooft zouden mogen en moeten worden.

Ook dat is corruptie, en ook die corruptie is zeer veel meer en zeer veel vaker vertoond.

Noten

(*) Namelijk zo'n superhoge militaire, zoals ook gebruikelijk in Noordkorea e.a. totalitaire staten: Hoe machtswaanzinniger het bewind, hoe hoger de militaire petten, kennelijk.

(**) Waarvoor zie Montefiore's Stalin (link naar mijn recensie).

(***) Dat doen ze dan ook in de feitelijke praktijk, volgens vrijwel de hele Amsterdamse gemeenteraad, die bij gelegenheid o zo graag mag uitroepen, kennelijk in meerderheid voorzien van ouders en grootouders die collaboreerden in de Tweede Wereldoorlog dat

"Amsterdam heeft een Joodse burgemeester nodig!"

waarna al die gemeenteraadsleden zichzelf heel bijzonder nobel voelen, terwijl ze feitelijk atheistische sociaal-demokratische beschermers van de harddrugs-handel en misdadige zelfverrijkers tot burgemeester maken, die alleen in in de ogen van Goebbels en van enkele fanate Joodse gelovigen Joods zouden zijn, want volgens weldenkende mensen is er helemaal geen Joods ras, en is er alleen een Joods geloof, zoals er ook geen Katholieke of Protestantse rassen zijn (al zal de PVV dat bij gelegenheid vast uitdragen).

(****) Of ik dat teleurstellend vind, vraagt u? Ja, zeker van Blokker, maar die is ondertussen heel oud, en blijkt toch een gewone journalist. En ik heb u in het voorbijgaan al gewezen op Shaw, Sartre en andere fellowtravellers van Stalin.

Wel, Blokker en Bas Heijne blijken dus fellowtravellers van de drugsmafia en van de metrobouwfraudeurs, en ze zijn dat bovendien met trots, want - net als Stalin - hun politieke afgod is zowel machtig en prominent als een heel goed en handig leugenaar (en Heijne, in ieder geval, is een heel graag dienaar van autoriteiten en een schunnig-kwaadwillig manneke, bleek me al in 2004, zoals u uit de link kunt zien).

Maar dit is dus een belangrijke deeloorzaak van totalitaire en misdadige politici: Hun grage of blinde journalistieke dienaren, als Blokker en Heijne - en de rest van journalistiek Neerland, moet ik in eerlijkheid en droefheid melden.

Au fond blijft het echter gek dat al die borstkloppers die Neerlandse journalisten telkens weer blijken te zijn allemaal, en tot de laatste man en vrouw, en al dekadenlang, te besodemieterd, te bleu, te laf, te dom, of te dienstwillig aan machtige bestuursmisdadigers zijn om zelfs maar te beginnen te proberen de evidente waarheid over de Amsterdamse drugsmafia-corruptie en de Amsterdamse bouwfraude-corruptie boven tafel te krijgen.

VEEL liever schrijven de lafbekken over buitenlandse verhoudingen dan over Nederlandse bestuursschoften, ook (vooral?) als de corruptie en misdadigheid zo evident zijn als in Amsterdam.

En ja: Het is mede hierom, dus omdat al die lafbekken niet het verweer kunnen opvoeren dat zij levensgevaar zouden lopen als ze de burgemeester zouden ontrieven door eens de waarheid te schrijven over de Amsterdamse drugs- en metrofraude-corrupties, dat ik zo stellig ben dat er beestmensen zijn, en dat er ook morele niveaus zijn van mensen, zoals er intellectuele niveaus van mensen zijn.

Maar ja... ook dat is alweer een thema dat je in deze genivelleerde heilstaat van de mafia en corrupte burgemeesters en wethouders niet eens aan de orde kunt stellen zonder gevaar te lopen zelf gelynchd, bedreigd, beledigd, vergast, of van de universiteit gesmeten te worden.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail