\ 

Nederlog

 

18 november 2009

 

De liegende burofascistische randdebielen van de OnderwijsraadIn de NRC van heden staat een - hoe moet ik het zeggen? - aardig, moedig, zinnig artikel van een lerares klassieke talen, dat feitelijk kennelijk een wanhoopskreet is over het Nederlandse totaal krankzinnige onderwijsbeleid, dat overigens niet van nu is, maar al zo'n veertig jaar heerst.

De schrijfster is een Marijke Breeuwsma, die ik geheel niet ken, en die geen enkele verantwoordelijkheid voor mijn meningen heeft, maar die vrijwel zeker - zoals ik de burofascisten ken die het Neerlands onderwijs exploiteren voor hun eigen machts- en geldhonger sinds dekaden - problemen genoeg zal krijgen vanwege haar artikel, want Nederburokraten haten, verachten en vervolgen iedereen die ze kritiseert met alle middelen en mogelijkheden, rechtmatig en onrechtmatig, en bovendien gewoonlijk zowel anoniem als in het geniep.

Haar artikel draagt de titel Advies Onderwijsraad over docenten is wereldvreemd, en u vindt het onder de link, met hieronder een aantal citaten eruit.

Eerst echter nog een link, want u weet waarschijnlijk zo min als ik dat wist wat de Onderwijsraad is. U vindt ze onder de link (die - ernstige gezondheids-waarschuwing! - niet geschikt voor meer gevoelige intellectueel zelfs maar heel klein beetje begaafde zielen, en zeker niet voor wie hun medewerkers-pagina bezoekt), waar u het uwe maar van moet denken, en waar ik hieronder ook op zal terugkomen.

Maar eerst het moedige artikel van Marijke Breeuwsma.

Het begint zo, althans in de link die ik gaf, die enigszins verschilt van de papieren versie in de NRC van heden dat me op deze burofascistische krankzinnigheden attendeerde:

De Onderwijsraad bracht vorige week een advies uit aan het kabinet over het efficiënter maken van het onderwijs. Volgens de Raad moeten leraren op middelbare scholen een bonus krijgen als ze goed presteren, en moeten klassen gaan bestaan uit 50 à 75 mensen met meer dan één leraar voor de klas.

Niet alleen dat:

De Raad stelt voor dat leraren hun uren gaan bijhouden.

Ik kom zometeen tot mijn verklaring van een en ander, maar begin met mevrouw Breeuwsma's reacties.

Ik begin met het bijhouden van uren.

Uiteraard is het doel van "dat leraren hun uren gaan bijhouden" de onder debiele managementstypes, onderwijsbureaucraten, en de hele kaste van onderwijs-managers, het dienen van de heilige koe "efficiëntie", dat burofascistische liegspraak is voor "nog meer managers met nog meer macht en nog hogere inkomens en bonussen" - want die managers moeten immers iets doen behalve paperclips vouwen, en dat iets bestaat uit het bijhouden van cijfers, kerngetallen, streefcijfers, doelmatigheids-cijfers, prestatie-cijfers, werkuren-cijfers, en van andere soortgelijke bureaucratische waanzin-taken die nergens toe dienen behalve een toch al zinloze en parasitaire managements-kaste een formele bestaansreden te verschaffen.

Mevrouw Breeuwsma verwoordt een en ander... "genuanceerder" zou de NRC-redactie hier blijmoedig uitgeroepen hebben in de tijd voordat ze zich tot taak stelden Nedergeesten te beslijpstenen (*), want ze merkt geheel terecht op dat

(..) juist een leraar [brengt] een groot deel van zijn uren voor iedereen – ook schoolleiding, inspectie en ministerie – volkomen transparant voor de klas door. Wat hij ervoor moet doen om die uren ook daadwerkelijk in zijn klaslokaal door te brengen, is daarmee ook binnen redelijke marges gegarandeerd.

En ze zegt vervolgens, alweer geheel terecht, en evident en echte leraar en geen onderwijsmanagers-type:

Uren schrijven voor uren waarvan iedereen kan zien dat ze gemaakt worden, is een overbodige activiteit die alleen maar geld kost. Je hoeft geen econoom te zijn om dat te kunnen bedenken.

Ze dienen echter niet het belang van het onderwijs of de leerling noch het belang van de leraar: dat zijn immers allemaal bijwagentjes geworden die bestaan om de onderwijs-managers een zo rijk, machtig en gelukkig mogelijk bestaan te bieden.

Vervolgens - en zie mijn Krediet-: De exploderende bonussen-pest van 30 september! - de beoogde lerarenbonussen.

Mevrouw Breeuwsma omschrijft het zo:

Het tweede punt van het advies van de Onderwijsraad betreft een bonus: een variabele beloning al naar gelang een leraar in de ogen van leerlingen, ouders, schoolleiding en collega’s beter of minder goed presteert.

Feitelijk is dit natuurlijk een volkomen subjectief instrument om de onderwijsmanagerskaste de machtsmiddelen te geven om leraren onder pressie te zetten, kort te houden, naar hun hand te zetten, te bevorderen, terugzetten of te ontslaan, of zoals mevrouw Breeuwsma dat schrijft

Wil je een dergelijk beoordelingssysteem invoeren zonder het te laten verzanden in tomeloze willekeur en koeioneringspraktijken, dan zul je een ‘profiel’ moeten maken van de ideale leraar.

Waarna ze terecht uitlegt dat dit begrip nauwelijks hard te maken is, omdat het evident afhangt van en variëren zal met (de belangen, interesses en kennis van) wie dat profiel opstelt.

Dan het derde punt, dat zo mogelijk nog krankzinniger c.q. managements-machtwellustiger is dan de voorgaande:

Ten slotte wil de Onderwijsraad de klassen vergroten en meerdere leraren op één klas zetten. De vraag die rijst, is: worden die leraren dan minder betaald? Wat heeft het anders voor zin om in plaats van twee klassen van dertig leerlingen met twee leraren nu één groep van zestig leerlingen te maken met diezelfde twee – naarstig hun uren schrijvende – leraren?

Juist - dat lijkt mij exact de achterliggende opzet: Snel naar één leraar per 60 stuks "leren lerende" feitelijk opzettelijk dom gehouden en gedebiliseerde jonge Nederlandertjes die verplicht zijn hun leven en talenten te laten corrumperen door dit soort evidente waanzin.

Mevrouw Breeuwsma vraagt zich vertwijfeld af in dit verband

Hebben de mensen van de Onderwijsraad zelf wel eens een klaslokaal betreden? Was de eensluidende conclusie niet juist dat schaalvergroting van klassen én scholen de efficiëntie van het onderwijs doorgaans beslist níét bevordert? Welk nieuw en geheim ingrediënt heeft de Onderwijsraad dan aan dit failliete lapmiddel toe te voegen waardoor het opeens wel werkzaam wordt?

Het antwoord kunt u - mits u bestand bent tegen geestelijk leed veroorzaakt door een combinatie van totaal waanzinnig proza met het moeten aanzien van diverse typische gruwelijke Stasi-koppen!! - zelf aflezen van de hoofden, presentaties en functie-omschrijvingen van de  Onderwijsraad medewerkers-pagina.

Mevrouw Breeuwsma konkludeert bijna volkomen terecht

Als wij de maatstaven voor behoorlijk functioneren zoals de Onderwijsraad die aan leraren wil opleggen op zijn eigen functioneren toepassen, zou hij wegens een dergelijk advies naar goed antiek gebruik met verbeurdverklaring van goederen het land uitgezet moeten worden. Vooralsnog zou ik er in deze moderne tijd genoegen mee nemen als de Raad wegens wanprestatie werd ontslagen.

Mijn "bijna" wordt overigens ingegeven door mijn overweging dat de typische Stasi-koppen ongetwijfeld trouw de helft van hun werktijd besteden aan het invullen van hun klip en klare cruciaal optimaal efficiënte standaardformulieren betreffende de besteding van hun uren, zodat hun medewerkers ze loyaal efficiënt kunnen controleren, cruciaal faciliteren en optimaal ondersteunen, en zij op hun beurt hun medewerkers idem. Da's immers klip en klaar, in modern bestuurlijk Neerland!

Maar helaas kan "de Raad wegens wanprestatie" vrijwel zeker niet ontslagen worden, want het blijkt een soort geheime dienst of Stasi, die op basis van volstrekt duistere redenen bestaat, en - voorzover ik kan zien - geen enkele democratische controle of toezicht kent.

Ze presenteren zichzelf namelijk zo op hun eigen site:

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Wie benoemt ze? Wie betaalt ze? Wat is de reden voor hun bestaan? Wie controleert ze? Waar zijn ze "onafhankelijk" van, afgezien dan van rationaliteit, redelijkheid, relevante kennis, of vermogen behoorlijk Nederlands te schrijven? Even vele raadselen als vragen, lezer!

De Stasi-koppen-griezels hebben een "Over ons" rubriek. Hier is het hele waanzin-verhaal, geplukt van hun gruwelijk ogende site, opgesplitst in drie delen ten behoeve van mijn commentaar:

Over ons

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in zowel ten opzichte van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als ten opzichte van het onderwijsveld. Niet alleen adviseert de raad - gevraagd dan wel ongevraagd - de betrokken bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad.

Hier staat dus geheel niets - de Jehova's Getuigen zouden exact hetzelfde kunnen opschrijven, net als ieder ander orgaan, of elke willekeurige gek, dat of die zichzelf benoemt tot "raad" die "advies" geeft, "onafhankelijk" ook, ja zelfs van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (?!?!), al geef ik toe dat het evident is dat ze "ten opzichte van het onderwijsveld" evident alleen een parasitaire of bedriegende functie hebben.

Samenstelling

De raad telt ten minste acht en ten hoogste negentien leden. Zij worden bij Koninklijk Besluit op persoonlijke titel voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. Daarna kunnen zij twee maal worden herbenoemd. Zij zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Op dit moment bestaat de raad uit twaalf leden. De leden van de raad worden benoemd vanwege hun deskundigheid en zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de maatschappij (onderwijs, wetenschap, het openbaar bestuur).

Hier staat niets dan dat de gelukkigen die hun ongetwijfeld buitengewoon royale inkomen danken aan dit parasieten-orgaan "bij Koninklijk Besluit op persoonlijke titel voor een periode van maximaal vier jaar [zijn] benoemd".

De rest bestaat uit open deuren en volkomen debiele pleonasmes als "Zij zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen belangengroepen" - behalve dat ikzelf dit niet geloof, want het zijn ongetwijfeld gewillige vrienden, dienaren, collaborateurs en uitvoerders van onderwijs-ministers of onderwijs-bureaucraten, en waarschijnlijk allemaal "vanwege hun deskundigheid" afkomstig uit de laatste groep van - gezien het niveau van het Nederlands onderwijs sinds dekaden - bewezen oplichters, uitvreters en leugenaars.

Tenslotte is er deze faciliterende burofascistische waanzin, mij eerder bekend van een ander gedegenereerd onderwijs-orgaan:

Ondersteuning

De raad wordt inhoudelijk en facilitair ondersteund door het secretariaat. De directeur van het bureau is tevens secretaris van de raad. De stafmedewerkers, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid, zorgen voor de input voor adviezen en andere publicaties. De overige medewerkers staan garant voor de facilitaire ondersteuning.

Facilitaire ondersteuning! Inhoudelijk! Garant! Input! Vanuit zijn of haar deskundigheid! Adviezen! Andere publicaties, maar liefst!

U bent wellicht nog niet geheel overtuigd dat dit minstens een maf zooitje ambtelijke uitvreters van walgelijk moreel en intellectueel niveau is?

Wel: Van mij hoeft u nooit te geloven wat ik zeg, maar hier zijn dan eindelijk mijn gronden voor mijn oordelen, namelijk een aandachtige beschouwing van de eerste alinea van het volmaakt krankzinnige proza waarmee ze hun eigen advies waartegen mevrouw Breeuwsma zich verzet presenteren.

Ik citeer - en houd u vast én prijs u gelukkig dat ik me tot slechts één alinea krankzinnige stompzinnigheid beperk:

Naar doelmatiger onderwijs

Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid. Doelmatigheid is echter geen doel op zich. De Onderwijsraad wil stimuleren dat scholen zich sterker richten op het bereiken van een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit met de huidige middelen. Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst is legitiem. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het versterken van doelmatigheidsbesef. Het kostenbesef binnen het onderwijs kan omhoog. En ook kan met de huidige inzet van middelen en personeel een beter resultaat worden bereikt.

Laat ik u en hen de titel schenken, maar overigens dit fraais regel voor regel doornemen:

Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid.

Welk onderwijs? Sinds wanneer debatteert onderwijs? Doelmatigheid waarvan of van wie? De penguinslachterij wellicht? Doelmatigheid volgens welke criteria? Opgesteld door wie? En hoezo zou het waar zijn dat "Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid" - als er uberhaupt al iets staat? Omdat de Stasi-koppen van de Onderwijsraad dat dogmatisch en brutaal als Heidegger beweren?

Doelmatigheid is echter geen doel op zich.

Moet dit misschien een gedurfde woordspeling voorstellen? Is het geen open deur? Als het geen open deur is: Wiens "doelmatigheid" is om welke reden dan "geen doel op zich"? Is dit niet het soort volkomen randdebiele tussenzinnen waarin Balkenende grossiert, kennelijk bedoeld als Jip-en-Jan-ne-ke ge-rust-stel-ling-en of im-po-neer-mid-del-en? Maar vanwaar de titel van al dit gruwelijks dan: Naar doelmatiger onderwijs?  Ik bedoel: Wie is hier nu logisch van lotje getikt?

De Onderwijsraad wil stimuleren dat scholen zich sterker richten op het bereiken van een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit met de huidige middelen.

Zo, zo: The sick corporate body "Onderwijsraad" wil "stimuleren" (sexier (**) geacht dan "bevorderen", wellicht?) dat X-en (alweer ontzield) zich sterker richten op het bereiken van een zo hoog mogelijke Y? Dat is toch volkomen vrijblijvende achterlijke kul? De feitelijke boodschap is toch gewoon die van Donner en Balkenende: Er komt geen geld voor onderwijs totdat Wij de staatsschuld gemaakt voor de bankiers afbetaald hebben? Dit is toch gewoon liegend burokraten-dievenjargon voor: Wij trouwe regeringsdienaars willen met alle mogelijke middelen loyaal helpen voorkomen dat er ook maar één eurocent meer aan het Nederlands onderwijs zal worden besteed?

Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst is legitiem.

Wie weet geldt dit mevrouw Breeuwsma, die immers klassiek geschoold is, en hieruit kan lezen dat Draco's favoriete maatregel tegen wie niet in de pas van Draco's Onderwijsraad wilde lopen, die - voorzover ik me herinner - bestond in het in een bronzen stier worden opgesloten die op een vuur werd gezet, iets is dat kennelijk wel "legitiem" is volgens de schatten van de Neerlandse Onderwijsraad, maar (heeelaaaas, helaaaaaas! klinkt de Onderwijsraad-burokratische zucht) "niet realistisch" zou zijn. Of is dit wellicht een soort bewering van de vorm "Open gesloten deuren bestaan mogelijk niet"?

Hoe het ook zij: "zoeken naar doelmatigheidswinst is legitiem". Er is dus iets dat op geen enkele manier gepreciseerd is dat "doelmatigheid" heet, waar op zijn Duits het woordje "winst" aangeplakt wordt, en dit vers geschapen prozaisch en terminologisch wangedrocht heet vervolgens weliswaar nog niet "legitiem", maar het zoeken ernaar toch wel.

Wat hier feitelijk staat, lezer, is dit: De Onderwijsraad is loyaal met de regering (waardoor ze immers benoemd zijn in hun ongetwijfeld zeer rijkbetaalde functie, "bij Koninklijk Besluit") uit op: Er moet meer bezuinigd in het onderwijs, dat immers ook al sinds 1980 (minstens!) ieder jaar opnieuw gebeurt, want de leerlingetjes en studenten kunnen zich toch niet verweren; de meeste ouders zijn in Neerland opgeleid dus in dommokratiese meerderheid vrijwel geheel onwetend; en De Nederpolitici zijn dol op dom kiesvee.

Maar het wordt nog veel krankzinniger en oneerlijker:

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het versterken van doelmatigheidsbesef.

Het zieke burocratische germano-neologisme "doelmatigheidswinst" zal moeten worden "versterkt" ("belangrijke voorwaarde" immers) middels meer "doelmatigheidsbesef"! Doelmatigheid van wat? Of van wie? Volgens wie? Genormeerd door wie? Met welk doel? Geen hond die het kan weten, maar daar gaat het juist om - en de lezer wordt verder het bos in gestuurd met therapeutische prietpraat bestaande uit alweer een germano-neologisme.

En niet alleen dat:

Het kostenbesef binnen het onderwijs kan omhoog.

Zo kan het dooibesef in Neerland... vriezen of dooien. Ook kan het prozabesef omlaag, om van het logicabesef niet te spreken - maar dat alles bedoelen de onmachtige leugenaars en bedriegers van de Onderwijsraad niet:

Wat ze bedoelen is weer precies dit: Er moet meer bezuinigd in het onderwijs. Alleen hebben ze het ondertussen terminologisch zodanig ingericht dat wie zegt "Dat is een kwalijk schandaal" om zijn of haar oren geslagen zal gaan worden met "ontbrekend kostenbesef", en "een tekort schietend doelmatigheidsbesef", dat alles zal leiden tot een voor Ons Land - volgens de Onderwijsraad, Een Onafhankelijk Orgaan - "groot en gruwelijk verlies aan doelmatigheidswinst".

Niet alleen zal een toegenomen kostenbesef leiden tot een versterkt doelmatigheidsbesef, dat een waarachtige doelmatigheidswinst zal opleveren:

En ook kan met de huidige inzet van middelen en personeel een beter resultaat worden bereikt.

Snapt u? Nee? Nog niet?

Hier is mijn korte - eerlijke, waarachtige, volledige, logische, precieze en verantwoorde samenvatting van de hele alinea en ongetwijfeld het hele rapport (van maar liefst 774 kilobytes ellendig gruwelproza, dat ikzelf alleen na gruwelijk gemarteld te zijn zal doorlezen):

Naar doelmatiger onderwijs

De gewillige loyale liegende burokraten van de Onderwijsraad willen - lik, lik, lik in de aarsgaten van hun ministeriele opdrachtgevers en partijvrienden, ook als onderwijsburocraten gedurende hun hele leven - dat:

Er moet meer bezuinigd in het Nederlands onderwijs.

Wat een gruwelijk randdebiel schoftentuig! (****)


P.S. Zie verder o.a. mijn De debilisering van Nederland - 1 en Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar? 

Is er trouwens iets positiefs te melden in dit verband? Jawel: Onder het prachtproza dat ik hierboven besprak en duidde staan de reacties van 12 moedige leraren die het ook gruwelijke onzin vinden. Ik vrees echter met grote vreze dat als het ze zo vergaat als mij, ze zeer grote moeilijkheden gaan krijgen, want Nederambtenaren en Nederbestuurders zijn zo, en staan in de feitelijke Nederpraktijk geheel boven de wet.

P.P.S. O ja... zie ook (voor wie mijn terminologie niet zou bevallen) de indexME2008, inzonder mijn vertogen over de Aabb-mensen en De Bureaucraten-Motivatie-Wet. En het spijt mij zeer dat het me 30 jaar pijn lijden en discriminatie kostte om eindelijk onder ogen te zien dat Neerland bestuurd wordt door mensen die vergeleken met mijn familie beestmensen zijn - en mijn oplossing (***) staat dan ook in Een fundamenteel menselijk probleem.

Ik kan er niets beters van maken, want deze soort gedraagt zich zo zonder daar ook maar enigermate toe verplicht te zijn, zoals hun evenbeelden levend in dictaturen wel als excuus kunnen opvoeren. Zie ME in Amsterdam - Konklusies 2007, met trotse instemming van B&W van Amsterdam ook.

(*) Voor wie geen regelmatige lezer van de NRC is of was: Vroeger positioneerde de NRC zich als een dagblad "voor wie de nuance zoekt"; tegenwoordig dogmatischer, ongenuanceerder en kennelijk niet vrij van enig niet duidelijk onderkend sadisme en/of arrogantie, als "de slijpsteen voor de geest".

(**) Hoe zou de ook al krankzinnige Taalunie dit trouwens Groen spellen? "Seksiejer"? Als in "De meer seksiejer seksbelusten hadden de seksieste seks"? (Niet dat het hier écht terzake is, lezer, behalve als een incidentele vrucht van 40 jaar onderwijs-debilisering.)

(***) Ik zie dit niet gebeuren dan nadat een flink deel van de mensheid tenonder is gegaan, dat me niet zal verbazen als dit in deze eeuw plaats zal vinden. Het bestuur en de bureaucratie zijn er naar!

(****) Ook dit meen ik letterlijk. Het hele domme zooitje is getiteld, voorzover ik zag, maar tussen en met deze soort wil ik niet leven, want ik denk echt dat lieden die dit soort rapporten kunnen schrijven moreel niet deugen, intellectueel niet deugen, menselijkerwijs niet deugen en alleen als excuus kunnen opvoeren dat ze feitelijk heel laag begaafd zijn en alleen academische titels machtig konden worden dankzij de debilisering van het onderwijs - die ze nu uit alle macht bestendigen. Bah!

Overigens zie De debilisering van Nederland - 1, waarin ik een brief van een kenner van de soort bespreek.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail