\ 

Nederlog

 

9 november 2009

 

Waarom Wij nooit sadisten kunnen zijn

 

     The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
     -- George Orwell

Dit vervolgt het stukje van gisteren en geeft wat geruststellende uitleg bij de "delikate kwesties" over het bureaucratisch, bestuurlijk en medisch sadisme waar ik nu 32 jaar systematisch tegenop gelopen ben, maar vast niet zo mag benoemen c.q. alleen met een sanctie als "dat zegt u alleen maar omdat u niet bij zinnen bent" gevolgd door algehele bureaucratische, medische of bestuurlijke onwil verder nog ene vinger uit te steken voor de betrokken burger, alsof deze alleen zijn hem wettelijk toekomende mensenrechten kan krijgen als hij blijk geeft naar vermogen aarsgaten van bureacraten en bestuurders schoon te likken, zoals in Amsterdam al dekaden feitelijk het geval is.

Maar helaas voor dergelijke grage sadistische sanctioneerders van mijn termgebruik ben ikzelf formeel gediplomeerd lid van de club van oplichters die psychologen heten, met deze twee verschillen (naast nogal wat andere) dat ikzelf al gedurende mijn studie psychologie konkludeerde dat "het vak psychologie" voor een aanzienlijk deel uit oplichterij bestond en bestaat  c.q. dat het voor een zeer groot deel geen echte wetenschap is, terwijl het dat wel beweerd wordt te zijn door psychologen, en dat ik er ook briljant in afgestudeerd ben, maar zelf nooit zo oneerlijk en onbehoorlijk was zelfs maar te proberen er geld mee te verdienen (terwijl ik toch echt ook wel in staat ben te liegen als dat moet - maar niet dag in dag uit op dergelijke schaal, vrees ik, al is dat geheel normaal en vanzelfsprekend onder tienduizenden van mijn veel minder getalenteerde maar daarom veel rijker en aangepaster welmenende en integere vak-broeders en -zusters).

En voor de goede orde: Er zijn psychologen die echte wetenschap bedrijven, maar (1) dat zijn behoorlijk zeldzame uitzonderingen en (2) het zijn gewoonlijk mensen die iets van echte wetenschap weten naast psychologie, zoals wiskunde of neurologie, en daar onderzoek in doen dat overlapt met de psychologie.

Maar dit is alleen een terzijde, en voor meer verwijs ik u naar mijn Spiegeloog-columns (nu ook met de Van Gogh-column) met de mededeling dat deze columns en nooit zijn tegengesproken door de vele professoren en doctoren psychologie van de UvA, maar daar wel gepubliceerd zijn in 1988 en 1989, en toen ook redelijk wat commotie opleverden, inclusief de hartewens van prof.dr. Jaap van Heerden (toen nog geen professor, en wellicht en nog steeds bekend als "DE ex van Renate Rubinstein, die haar verliet voor een studente") dat

"De wetenschappelijke staf ziet Maarten Maartensz het liefste dood"

dat ook al weer een leugen van de hooggeleerde was, want dit mocht voor velen van de zogeheten  wetenschappelijke staf van de UvA gegolden hebben, maar gold niet voor allen.

Terzake - want ik zou u immers uitleggen waarom Wij nooit sadisten kunnen zijn. Of althans ... niet zo mogen heten, en dan buiten heel bijzondere gelegenheden als het SM-clubje van het COC, mocht dat nog bestaan, wat ik niet weet, maar waar men indertijd - leerde ik ooit tot mijn verbazing uit een Vrij Nederland, als ik me goed herinner - genotsvol elkaars geslachtsdelen aan de muren mocht spijkeren om maar persoonlijk bevrijd te worden van het een of ander onwelgevalligs, en al doende best wilde uitkomen voor de reden van die geslachts-spijkerdrift:

 "De geslachtsspijkerdrift is een goede zaak
  En geeft het menschdom veel vermaak.
"

Maar normale(r) gezonde(r) mensen, zal ik maar zeggen (als u mij toestaat), zoals ambtenaren, bestuurders en medici, natuurlijk allemaal bij uitstek zijn, staan uiteraard geheel boven al wat menselijk is, en kennen vanzelfsprekend zelf geheel geen gebreken, tekortkomingen, afwijkingen of perversies zodat....

Ik schreef niet geheel zonder ironie, maar in feite is precies dit wel de soort muur van boosaardig en kwaadwillend stilzwijgen waar u tegenop loopt, naast een stel evidente en grage sadisten die niet zo wensen te heten maar wel zo wensen te handelen, als u dan de persoonlijke moed mocht hebben bij een collega van een collega aan te snijden dat zijn of haar geachte collega, die je moeder zojuist, omringd en beschermd door twee van hun collega's van evidente hele lage IQs en even evidente hele grote bereidheid je fysiek te verbouwen, voor

"een gore smerige kuthoer"

hebben uitgemaakt, wat voor de heren bureaucraten (twee sadistische beestmensen en daarbij zowel grage beulen en martelmeesters als evidente racisten, en tevens gemeentelijke portiers van de SD/DWI) geheel vanzelf spreekt als passend voor een ambtenaar om te zeggen en doen, en geheel onpassend voor een burger om de brutale moed te hebben over te durven klagen, in de Gemeente Amsterdam (voor wie geen familie onder Amsterdamse ambtenaren of bestuurders heeft, dan).

Ik weet dit omdat ik onder andere dit feit al sinds 1984 aanhangig heb geprobeerd te maken bij de SD/DWI, en daar in reactie alleen maar op meer sadisme ben gestuit, dat alweer geheel niet zo mag noch mocht heten van de sadisten zelf, al ben ikzelf dan een psycholoog, met een veel grotere beschaving en intelligentie dan enig beestmens dat voor de Amsterdamse gemeentelijke SD/DWI werkt: Volgens ambtelijke sado-buro-debiel Jan (achternaam heeft u geen recht op, als klager en als zogeheten "cliŽnt" van deze zogeheten "manager", met ca. de helft van uw IQ, en geen promille van een promille van uw kennis en beschaving), die zich plat pratend met incidenteel speeksel over de zaak uitspreekt: "Je hep heulemaol cheen regt dat oofer ons tuh segguh! Wie denk jij wel nie-da-juh ben?!"

En zo is het maar net, als u dan inderdaad geen neef of nicht (of billenmaat) van een PvdA-wethouder of -gemeentereaadslid of iets dergelijks bent:

U kunt natuurlijk zelf recht doen, en al doende uw eigen ingeschapen sadisme eens opluchten, en daarna zelfmoord plegen, of u heeft maar te nemen dat in Amsterdam een groot deel van de daar geboortige beestmensen geheel vanzelfsprekend en op voorspraak vanwege hun bewezen talenten gemeentelijk ambtenaar wordt, net als een groot deel van de rest van hun familie.

De uitleg waarom Wij nooit sadisten kunnen zijn is dus eenvoudig:

Omdat Wij het zijn - de zwijgende conformerende collaborerende meerderheid van een groep die aan groepsdenken doet, en waar voor waar geldt wat de belangen van de groep (dat is gewoonlijk: van de leiding van de groep) dient, en waar voor goed exact hetzelfde criterium geldt, en waar het de morele groepsplicht van ieder groepslid is om loyaal te liegen en bedriegen tegen iedereen die geen groepslid is, en in het bijzonder tegen iedereen op het bedriegen, onderwerpen, uitbuiten, misbruiken, of rond de tuin leiden waarvan de groep zich toelegt. (De zogeheten "klanten", "politieke tegenstanders", "koloniale volksdelen", "lagere rassen", "allochtonen", "anderssoortigen", "niet van Ons" en overige (on)gelukkigen, door toeval of God aan de meer pijnlijke  kant van een onzinnige maar trots gehandhaafde scheidslijn geplaatst, die Ons weerhoudt Hunnie als waarachtige medemensen te behandelen en beschouwen, of alleen in de allerlaagste zin daarvan.)

Kortom, de uitleg is exact hetzelfde als in het geval waarom Wij nooit oneerlijk, slecht, achterbaks, laf, stupide, onbeschaafd, schofterig, wreed, stelend, oplichtend of menselijk gedegenereerd kunnen zijn: Niet omdat dit alles of in combinatie niet feitelijk het geval zou kunnen zijn - en ook heel vaak ook evident het geval is, voor wie oog in oog komt te staan, als hoogbegaafd psycholoog die niet bang of laf uitgevallen is, met de verbluffende menselijke degerenees die in Amsterdam ambtenaar of bestuurder zijn - maar omdat het rationeel, eerlijk of redelijk (proberen te) bespreken van evident sadisme, gelieg, bedrog, schofterigheid of onwettig handelen van om het even welke collega van een collega door de leiding en de collega's verboden is (behalve als - in deze moderne tijd - het een omstander is gelukt een en ander te filmen en op het internet te zetten, in een ver buitenland ook).

Het is dus gewoon weer een kwestie van groepsdenken en van het gebrek aan individueel karakter van de grote meerderheid. En het feitelijk sadisme of bedrog (*), verpakt in de eigen groepspropaganda naar buiten toe als menslievende rechtsstatelijke hulpverlening, net als in recent koloniaal verleden trouwens (**), en verpakt in de eigen groepspropaganda naar binnen toe noodzakelijk, wenselijk en prijzenswaardig gedrag van groepsleden tegen niet-groepsleden, zullen altijd de norm van de grote meerderheid zijn, althans zonder eugenetica, want het blijkt al vijfentwintig eeuwen dat de grote meerderheid  nauwelijks of geheel niet in staat is, en al helemaal niet gewillig, zich tot iiets hogers te verheffen dan tot aangepast, geconformeerd, fatsoenlijk, loyaal, collegiaal collaborateur, en dat voor moreel, wenselijk, menselijk en goed houdt.

En dommocratisch gezien, lezer, dus op basis van het gedachtengoed dat ook zo bruikbaar is om natuurkundige en wiskundige problemen zeer snel en met zeer grote meerderheid van stemmen te beslissen, is dat maar goed ook, want wie niet is, denkt, voelt, praat, oogt, of zich kleedt als de grote meerderheid van de omringende leden van homo sapiens sapiens, loopt grote kans om daartoe gedwongen of omgebracht te worden door de welmenende rest, die het als Goed beschouwen dat wie niet is als Wij Onze mores te leren, en als Slecht dat wie niet is als Wij enig woord van kritiek op Onze normen, waarden, praktijken, doelen of collega's of bovengestelden heeft: Zo iemand is ternauwernood mens als Wij , en hoeft door Ons ook niet als mens beschouwd, behandeld of toegesproken te worrden, wegens evident gebrek aan Ons soort medemenselijkheid.


P.S. Ik legde lichtelijk ironisch uit waarom ik, al ben ik dan psycholoog, geen realistische mogelijkheid heb het evidente sadisme van evidente grage sadisten door te nemen met hun bureaucratische en bovengestelde collega's, die heel vaak zelf ook sadisten zijn, als bureaucraten, maar dat ook al niet van zichzelf willen weten, en dat niet omdat ze het zelf niet goed zouden vinden wie niet van Ons is te pijnigen naar vermogen (da's immers welbeschouwd, in hun soort menselijk-al-te-menselijke ordinaire doorsnee-ogen, vanuit Ons doorsnee-menselijk perspectief, evident hun verdiende loon: dan hadden ze immers maar normaal moeten zijn, net zoals Wij), maar omdat "sadisme" een woord met een negatieve klank is, waarvan weldenkende men daarom meent te weten dat het niet op zichzelf of de eigen collegaas van toepassing kan zijn noch mag zijn.

Hoe het zij... wat waar is, is dat de term "sadisme" op verschillende manieren gebruikt wordt. Ikzelf doe het zo, om uit mijn onvolprezen Philosophical Dictionary te citeren (vandaag weer met de blauwe achtergronden):

Indeed, there is much more sadism in human beings than  most are willing to admit: Very many people derive much pleasure from being in positions of power and by hurting, denigrating, demeaning or displeasing others. It probably does not arouse most of them sexually, but they wouldn't do it if it did not please them. And this kind of pleasure seems to be one of the strongest motivators of those who desire to be boss: To let others feel they are inferior.

"We never hurt each other but by error or by malice." 
   (Sir Robert Chambers, possibly inspired by Dr. Johnson)

Together with stupidity, sadism explains two famous and mostly correct observations on history:

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind"
   (Gibbon)

"Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs."
   (Chamfort)

For clearly most of the harm that human beings have done to human beings - millions upon millions killed, tortured, raped, exploited, starved, persecuted - was done on purpose, and willingly, and for the noblest sounding moral pretexts.

En lezer: Aangezien ik nogal wat posities en bekleders van politieke en bestuurlijke macht van tamelijk dichtbij heb meegemaakt, en ook mij de verlokkingen van de macht voorgehouden zijn (in termen als: "makkelijke baan", "doen wat je wilt", "goed verdienen", "uitstekend pensioen"): Ik meen zeer letterlijk wat ik zeg, namelijk dat

"Very many people derive much pleasure from being in positions of power and by hurting, denigrating, demeaning or displeasing others."

Ik kan namelijk niet begrijpen waarom ze anders bureaucratische carrieres nastreven en volhouden:

Besturen en ambtenaren, als activiteiten, zijn namelijk buitengewoon saai, vervelend en oninteressant (voor enigermate begaafden, tenminste): dat is iets wat een zelfs maar een heel klein beetje zinnig denkend mens probeert te vermijden of ontlopen... als ie er tenminste niet anderszins genot of inkomen aan onttrekt, zoals het zonder angst voor sancties wraak kunnen nemen voor alle vernederingen aangedaan in de kindertijd als men dan eenmaal gearriveerd gemeentelijk ambtenaar is, dat kennelijk een in Amsterdam wijd verbreid motief is om gemeentelijk ambtenaar te willen worden, zijn of blijven, bij de inderdaad statistisch zeer significant zeer vaak evident gruwelijk lelijke en oerdomme mensen die daar ambtenaar of bestuurder zijn, duidelijk in compensatie van iets dat te pijnlijk is om tot hun bewustzijnsgrens te mogen rijzen.

P.P.S. Twee goede manieren om het bovengestelde zelfstandig te onderzoeken of testen, lezer, is middels eigen lezing van "Neurenberg-gesprekken - Nazi's en hun psychiater Leon Goldensohn" en bestudering van de argumentaties van de regering Bush Jr. om hun (vermeende) tegenstanders te (doen) martelen. (O ja: en te overdenken waarom de Neerlandse regering en parlement - anders dan de Deense en Duitse, en anders dan ik - daar geen problemen mee hadden, terwijl het gebeurde, en zij wisten dat het gebeurde.)

Het is hierbij behulpzaam het gezegde

"We never hurt each other but by error or by malice."   

mee te wegen, dat overigens een spreuk uit Sir Robert Chambers, in "A Course of Lectures on the English Law 1776-1773" is, dat heel wel mogelijk geinspireerd en gedeeltelijk geschreven is door Dr. Johnson.

Noten

(*) Bedrog slaat niet alleen op de gruwelijke staats of gemeentepropaganda waar mee burocratisch doen en laten van staten en gemeentes aangeprezen pleegt te worden door staten en gemeentes, maar ook op alle vormen van reclame: Een zeer groot deel van moderne handel in gebruiksgoederen is gebaseerd op de meest blatante opzettelijke leugens en bedrog die reclame heten.

De mensheid is de afgelopen vijftig voor de grote meerderheid in het Westen met TV gevulde jaren zeer veel meer, makkelijker, en vanzelfsprekender gaan liegen over alles waarover gepraat wordt dan vroeger, eenvoudig omdat "iedereen" op TV kan zien en horen en leren hoe dat gaat, hoort, moet en toegejuicht wordt - en dat laatste gewoonlijk omdat het gewone domme volk veel vaker wel dan niet weet te liegen, maar daar trots op is: mundus VULT decipi, omdat ze weten zonder bedrog van anderen en zichzelf niet te kunnen leven zoals ze gewend zijn.

(**) The ordinary citizen (that is: those without friends or family in high places) as the bureaucratic men's burden. (De referentie - voor modern VWO-opgeleiden - is naar "the white men's burden", die bestond uit de zogeheten morele plicht om de zogeheten zwartjes, liplappen, spleetogen en overige raciaal inferieuren te beschaven naar Beschaafd Westers model, in ruil voor generaties van uitbuiting en plundering die ook al geheel niet zo mochten heten van de liefdevolle beschavers van anderskleurigen.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail