Nederlog

 

21 juli 2009

 

Een heuse brief van mr.dr. Marius Job Cohen!

 

     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
  -- Jung Chang, Wild Swans 

     "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
  -- Edmund Burke

     "Malice is pleasure derived from another's evil which brings no advantage to oneself.
   (Marcus Tullius Cicero)

     "We never hurt each other but by error or by malice." 
   (Sir Robert Chambers, possibly inspired by Dr. Johnson)

Het deed mij uiteraard grote deugd deed om, toch slechts bijna een jaar nadat prof.mr.dr. M.J. Cohen geprobeerd had mij, samen met mr. Chiel van Eendenburg en de zo heldhaftg, vastberaden, barmhartige Gemeentelijke Ombudsman-Instanz, de zelfmoord in te manipuleren (ze weten immers allebei al uiterljk sinds 2002 dat ik dagelijks medicijnen tegen de pijn, tegen de M.E., en tegen de depressiviteit slik, immers, en ik spreek met psychologische, medische, menselijke, politieke, drugsterroristische, en ethische, filosofische en juridische kennis, en het zou vele Amsterdamse gemeentelijke en universitaire bestuurders en ambtenaar zeer verheugen, bijvoorbeeld (*)) zo maar enkele dagen geleden bedacht te worden door mr.dr. M.J. Cohen met een PERSOONLIJKE brief, met persoonlijke vragen en verzoeken om informatie en lering mijnerszijds, in algemeen maatschappelijk belang ook.

Maar ik heb vandaag weer behoorlijk hevig last van ME, dus alleen dit, bij wijze van documentatie, en zo goed en zo kwaad als dat gaat in html:


Bezoekadres                      Gemeente Amsterdam
Oudezijds Vorburgwal 300   
Dienst Onderzoek en Statistiek
1012 GL Amsterdam            X
Postbus 658
Telefoon 020 251 0333

Fax 020 251 0444
Postbank 4594474
www.os.amsterdam.nl

                                       (...)

Datum                 16 juli 2009
Ons kenmerk        9064g-1b/702862
Behandeld door     dr. H. Smeets. drs. E. Bos Eyssen
Doorkiesnummer    020 251 0449 
E-mail                 h.smeets@os.amsterdam.nol 

Onderwerp           Uitnodiging deelname enquête Veiligheidsmonitor

Geachte heer (Maartensz),

Onlangs heeft u namens alle burgemeesters uit de politieregio Amsterdam-Amstelland een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 2009. Dat is een onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in uw woonbuurt. Met uw informatie kunnen gemeenten en poltie hun beleid beter afstemmen op de wensen van u, de inwoners van de regio. Uw medewerking is dus van groot belang.

U had de mogelijkheid de vragenlijst via internet dan wel schriftelijk in te vullen. Indien u de vragenlijst heeft ingevuld, bedanken wij u bij deze vriendelijk voor uw medewerking. Als u de vragenlijst nog niet (volledig) heeft ingevuld, willen we u vragen alsnog mee te doen met het onderzoek. U kunt via de gemeente Amsterdam naar de website van de Dienst O+S (het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam dat het onderzoek uitvoert) te gaan. Dit doet u door bovenaan in uw browserbalk het volgende website-adres in te typen: www.onderzoekenstatistiek.nl/veilig. Vervolgens gaat u naar het onderzoek Veiligheidsmonitor 2009, vult u het wachtwoord in en dan zal de vragenlijst automatisch opstarten. Uw wachtwoord is 702862J.

Als u wel wilt meedoen, maar niet via internet, dan bieden wij u de mogelijkheid om de vragenlijst telefonisch te beantwoorden. Daartoe vragen wij u vriendelijk bijgevoegde bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en op te sturen naar de Dienst O+S. U wordt korte tijd daarna gebeld door een enqueteur van O+S voor de afname van de enquête. Het gesprek zal ongeveer 20 minuten duren. U kunt op deze kaart ook aangeven of u de vragenlijst liever schriftelijk wilt invullen en retourneren.

Wij hopen dat u alsog mee wilt doen aan dit onderzoek en danken u bij voorbaat! De resultaten zijn binnenkort beschikbaar via de website van www.eenveiligamsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeesters van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Amsterdam.

w.g. (paraaf lijkt inderdaad op die van 29 augustus 2008 - MM)

mr. M.J. Cohen


U ziet: Buitengewoon fraai, uitstekend "Nederlands", grote vriendelijkheid in alle gelijkwaardigheid, en vele van de meeste logische gedachtengangen ook, en tevens - net zoals mijn eigen teksten over Amsterdam - geheel vrij van herhalingen, en ook met de meest vriendschappelijke gevoelens, groet, intenties, en meelevendheid.

Het geval wil dat de hooggeleerden Smeets en Bos Eyssen (sorry dat ik de laatste naam herhaaldelijk misspelde: Zonder ME of met enige hulp waar andere Amsterdamse invaliden en zéker ook, met hulp van GGD en DWI, alle Amsterdamse en Duitse en Franse junken (bijvoorbeeld) vanzelfsprekend recht op kunnen doen gelden, zou ik dat soort vermoeidheidsfouten veel beter kunnen vermijden) mij gisteren niet antwoordden, maar dat dr. Smeets, die een man of een lesbo moet zijn, omdat de persoonsnaam "Harry" is (**) toch de moed en het fatsoen opbracht mij hedenmorgen via de mail te antwoorden.

Hulde!

En vandaar deze documentatie en morgen D.V.+M.E.V. wat meer.


P.S. Weinig of geen provocatie ontvangen hebbend van dr. Harry zal deze ingelukkig zijn te horen dat ik hem tamelijk vriendelijk zal pogen te beantwoorden, maar ik heb wel uitdrukkelijk geschreven, beste jonge "vriend", dat ik niet aan "vriendelijke groeten" doe met ambtenaren of bestuurders, en overigens van hun Neder-NewSpeak niet gediend ben.

Ik leerde het anders op school, en het is ook opdringerig en oneerlijk - bijvoorbeeld omdat zoals in De Mens geschreven staat:

Alle menselijke verhoudingen zijn persoonlijk. Dit is een tamelijk wezenlijk feit over mensen: Ze kennen elkaar niet werkelijk indien ze elkaar niet feitelijk ontmoet hebben, en belangrijke transacties van allerlei soort worden dan ook bij voorkeur van aangezicht tot aangezicht uitgewerkt.

En het is waar "dat er menschen bestaan die van hun jeugd af zich bezighielden met denken" en dat dit zeldzaam is. Ik kan dit getuigen uit eigen ervaring, want ik ben ook zo iemand. Mijn schatting is dat dit hoogstens 1 op de 10.000 mensen overkomt, door genetisch toeval. (In dit verband: "As men go, one in tenthousand is honest" - Shakespeare. En de bedoelde zin van "honest" zal zijn: Eerlijk en redelijk.) 

Slechts weinig mensen vatten hun mens-zijn op deze wijze. Zie opmerking [1] en bedenk dat de zeer grote meerderheid voor zichzelf leeft, en nauwelijks in werkelijke kennis geïnteresseerd is: "Stupidity and egoism are the roots of all vice." (Buddha)

En hoe het zij: Ik ken u helemaal niet, en heb overigens de consistente ervaring sinds 40 jaar dat ik van de Gemeente Amsterdam niets vriendelijks of goeds te ontvangen heb, bijvoorbeeld, in ongelogen werkelijkheid, maar er wel veel pijn, moeilijkheden en leugens van te vrezen heb, helaas.

Maar ja. Morgen (wellicht) meer, bijvoorbeeld over statistiek en "geheime" meldingen bij de Gemeente Amsterdam middels als html vermomde dll-s - of alhans: daar lijkt het op (en ik kan programmeren, ja zelfs disassembleren, met voldoende puf).

En iets over moraal, burgerschap, Zivilcourage, en persoonlijke verantwoordelijkheid, alles ganz beilaüfig, natürlich.

En ook met een noot over "archivering".

Mits ik voldoende energie en niet teveel pijn heb, moet ik u en mijn andere lezers melden.

(*) En iedereen mag mij in alles tegenspreken - maar wie dat doet dient zich wel het verschil tussen de rationele en logische inhoud en strekking van mijn proza en de satirische, sarcastische of overige eventuele inkleding ervan bewust te kunnen maken (om op enig of een rationeel antwoord van mij te mogen hopen, tenminste).

Hoe het zij - en zie (bijvoorbeeld) Voer voor advocaten en filosofen - ik denk zelf (onbescheiden als ik vaak ben) dat ik mijn stelling bij buitenlandse objectieve rechtbanken heel plausibel kan onderbouwen, ook met referentie aan wat het Neerlands Ministerie van Defensie Fred Spijkers trachtte te flikken; de jarenlange mishandeling van Ad Bos; en wat ieder Neerlander geacht wordt te weten van wat Ons Aller Calvinisme over De Mens en zijn of haar deugden leert, in doorsnee en meerderheid natuurlijk, en - Natuurlijk! God wil het! - altijd met uitzondering van Calvijn, JP de HP die MP is, en JC de Zoon van, natuurlijk (immers gelijkwaardig - naar Goed Neerlands Normbesef - met Andries Knevel on steroids, moet u maar denken) en met tal van leerzame verwijzingen naar Kohlberg, Zimbardo, Cristopher Browning e.v.a.

(**) Als u dit zelf maar een flauw grapje vindt, dr. Smeets (mag best, hoor), dan komt dit wellicht omdat u zelf nog nooit tussen een hele haag fanate feministes van de Asva gestaan hebt (die trouwens tegenwoordig bijna allemaal heuse professoren of (minstens) lectoren aan een of andere Nederlandse universiteit zijn in een zogeheten "maatschappij-wetenschap", in "filosofie", of met een geheel eigen professoraat gebouwd op hun eigen persoonlijke kundigheid in Een Wetenschap die zij zelf gegrondvest hebben, is het niet in Popmuziek en Adorno, dan wel in Feminisme En Maatschappelijke Integratie), die u gezamenlijk zusterlijk toeBRALDEN, indertijd, als aanloop tot hun lectoraten en professoraten dat u, ik bedoel natuurlijk: "ik"

"een patriarchaal zwijn" en daarbij ook
"een smerige fascist"

bent, zoals mij wel overkwam aan de UvA, anno 1981 (weliswaar, maar zie UvA-professeusse Mary Franken in volle recente feministies-fanate glorie!), ik vermoed indertijd onder leiding of regie van het wijfje van de Socialistiese Revolutionair Van Poelgeest dat zich Kathelijne noemt, die ik in 2001 persoonlijk aangesproken heb - per telefoon - over mijn vergassing en de terreur tegen mij, met vermelding van mijn website voor de relevante en overige achtergronden.

Van Poelgeest

"zou me zeker terugbellen of mailen"

- zei zijn Kathelijne toen, die tegenwoordig tegen integer goudgeld Europees Parlementariër is, als Revolutionair Socialiste En Feministe, nog steeds, ongetwijfeld, in al haar eigen menselijke integriteit - want indertijd was Van Poelgeest daar

"te moe"

voor, zei zijn lieve vriendin, nu vrouw, mij en sindsdien had hij het veel te druk met knielen voor imperialistiese kapitalistiese managementstypes die hij persoonlijk nog maar kort geleden, net als mij, die in ieder geval hun salarissen en bonussen zo node mist, toeriep (mits omringd door medestanders) dat zij "smerige fascisten" zouden zijn, en zo meer.

Hoe integer menschlich-all-zumenschlich kan een WEThouder van Amsterdam zijn, of worden, nietwaar, "zoals De la Boétie ons allen leerde", ook. Als een Oudkerk! Als een Dales! Als een Huffnagel! Als een ... u vat de gedachtegang. (Google answers all your questions!)

Het ging echter écht zo - socialisties-feminisities-fanaat - toe in de tachtiger jaren aan de UvA, ook met geheel vanzelfsprekende revolutionaire morele overtuiging, al ontkent iedereen die het werkelijk weten kan dat tot nu toe hondsbrutaal, behalve ikzelf en - sinds augustus 2008, weliswaar, maar toch - de BN'er Stephan Sanders, die er volgens zijn vriend prof.dr. Paul Scheffer dan ook maatschappelijk en in Nederland "toe doet", als Nederlander en Amserdammer, zoals u en ik - tenzij u op het Boekenbal was dit jaar, samen met ons aller profeet en leider - geheel niet.

Ik vermeld het maar, opdat u weet dat ook u er toe doet. En ik hoop overigens dat u dit even weinig bedroeft als het mij doet, maar het is wel zo:

Volgens uw en mijn stadgenoot, de Revolutionair Bevlogen Professor Grote Stedenpolitiek (een Waarachtige Wetenschap eigenhandig dialekties (ook, mede!) uitgevonden door prof.dr. Paul, zij het met hulp van zijn maitre-penseurs de anaal-verkennende 'folosoof'' (spelde Paul 'kategoeriaal' ook) Michel Foucault volgens wie AIDS niet bestaat én een vinding van de CIA is, als ik mij wel herinner, en van de vrouwen-moordende Louis Althusser (wees ik u al op Google?), doet u er immers niet toe als u niet met Paul persoonlijk op het Boekenbal was - en trouwens: u kunt (desgewenst, natuurlijk) het maïtre-penseuriaal  begaafde proza- en redeneer-talent van prof.dr. Paul zelve hier te bewonderen, dat trouwens onderdeel is van de in maatschappelijke carriéres geïnteresseerde universitair bekwaamde ambtenaren zo leerzame reeks Lob der Partei.

Dat het u wel moge bekomen, dr. Smeets! - en ik schrijf dit alleen van de ene hoogopgeleide Nederlandse staatsburger en Amsterdamse stadsmens (de laatste vier letters in mijn geval hoogst twijfelachtig, leerde ik, maar dit parenthetisch) aan de andere, naar u begrijpt.


Maarten Maartensz

        home - index - top - mail