Nederlog        

 

   2 april 2009

 

Yan Xuetong vindt 't ook: Untergang des Abendlandes

crisis-economie

Nog iets uit de NRC van gisteren, en wel in verband met China, waar ik eerder in Nederlog over schreef, en waarover van Ben Knapen - volgens mij correspondent te Indonesië, maar het staat er niet bij - een aardig stukje in staat onder de titel

 "Yan Xuetong en Europa's nadagen".

Wie is deze Yan? Ik had nog nooit van hem gehoord, waaruit maar blijkt dat ik geen China-kenner ben:

De kenners kennen hem al langer. Want niet voor niets staat Yan Xuetong in de tophonderd van 'publieke intellectuelen' in de wereld van het Amerikaanse vakblad Foreign Policy.

Nu stonden, als ik het wel heb, kortgeleden juffrouw Ali en meneer Cohen ook op een dergelijk soort lijsten van en en voor 'kenners' van 'publieke intellectuelen' van waarachtig wereldformaat, dus hoeveel dat zegt weet ik niet, maar dit terzijde.

Yan Xuetong is een aimabel, druk redenerend heer, met een harde boodschap voor de wereld en voor China zelf. In zijn ontvangstkamer, die wat ouderwetser is dan de moderne doorsnee van de grote steden, steekt hij van wal.

"Er bestaat een serieuze mogelijkheid dat de wereld over een tijdje wordt gedomineerd door twee grootmachten, Amerika en wij."

Dat lijkt mij ook waarschijnlijk - zoals het gaat - eenvoudig vanwege inwoners-aantallen, terrritorium, bewapening, en productie-capaciteit.

Henry Kissinger vindt het ook, meldt Knapen in het voorbijgaan. Als trots Europeaan - bakermat der Westerse beschaving, het avondland uit mijn titel - vraagt u zich nu wellicht af: En wij dan?!

Yan Xuetong doceert verder:

"Dat wordt net als de rest van de wereld in zo'n situatie gemarginaliseerd. Europa heeft geen toekomst in de wereld als het niet integreert. U wordt irrelevant. Geen enkel land in Europa is straks nog groot genoeg om een rol van betekenis te spelen."

Hier ligt een verzwegen aanname, namelijk dat wat telt in de wereld eigenlijk alleen machtspolitieke en militaire gronden heeft, maar gegeven die premisse is het zo gek niet. (*)

Volgens Yan Xuetong is de enige kuur dat Europa één wordt, met één taal, maar mijzelf lijkt dat wat overdreven zolang Engels een wereldtaal is. En hij is ongetwijfeld beter geïnformeerd over China, waarover hij zegt

"Onze grootste bedreiging is intern, ik noem het japanisering. We laten ons leiden door hebzucht en geld en het ondermijnt uiteindelijk alle spirituele kracht. Weet u, hier bestaat zelfs tegenwoordig een geaccepteerde slogan die zegt: als je rijk bent, ben je bloemrijk. Je bent dus een held wanneer je bergen geld vergaart."

Het lijken wel Westerse managers-typen, maar wellicht had Mandeville gelijk dat het, daarnaast, ook heel menselijk is zo te denken, willen en voelen, althans voor velen.

Daarnaast lijkt Yan Xuetong een, ook in het Westen, nogal typische nationalist, maar ook dat is heel menselijk en wijd verbreid. Volgens Knapen geldt dat

Yan is een soort neoconservatief, of naar Chinese begrippen, een neocommunist.

Ik zeg geen nee, maar begrijp van deze etiketten weinig, ook al omdat ik bij "neo-conservatief" iets denk als "Bart-Jan Spuyt, Arend Jan Boekesteijn", wat me te weinig eer voor meneer Yan lijkt, en ik bij "neocommunist" geen toereikende Chinese begrippen heb.

Hoe het zij, hij acht zichzelf gelukkiger in China dan in Europa:

Maar wat de toekomst ook brengt, het perspectief is altijd nog beter dan in Europa, vindt Yan:

"Ja, jullie hebben nog niet eens Europese leiders, laat staan de ambitie."

Mij lijkt dit weinig recht te doen aan de ambities van Sarkozy, Merkel, Berlusconi, ja zelfs van onze eigen JP de HP die MP is. Hoe het zij, Yan's boodschap voor Europa en Europeanen is:

verenigt u of uw rol is uitgespeeld.

Knapen zelf besluit zo:

Aziatische denkers en diplomaten zijn er meestal te hoffelijk of te behoedzaam voor om het zo vierkant te poneren. Yan niet, en wat hij tegen Europa zegt dat denken ginds velen: uw nadagen lopen ten einde.

Dit is heel wel mogelijk, en laat ik nu even in mijn eigen profetisch verleden duiken voor een duiding.

Het jaar is 1982. De plaats is het Maagdenhuis aan het Spui te Amsterdam. Het moment is een vergadering van de Universiteits-Raad van de UvA. Mijn tekst dat moment is onder andere deze - en ik citeer Aan de Universiteits-Raad - 1982


Een aantal principiele redenen waarom er niet (verder) bezuinigd moet worden op wetenschappelijk onderwijs en studie-financiering.

1. wetenschap als cultureel fundament: In minstens twee betekenissen van het woord "wetenschappelijk" leven we in een wetenschappelijke maatschappij: Onze welvaart en omgeving zijn grotendeels het produkt van eeuwenlang onderzoek; en een groot deel van wat we "hoge beschaving" noemen is gebaseerd op normen voor redelijke discussie, empirisch onderzoek en redelijk gedrag die een onderdeel of verlengstuk vormen van wetenschappelijke methoden.

Wetenschap is van fundamenteel belang voor het bestaan van onze samenleving: Afgezien van een aantal politieke factoren is ons huidige niveau van welvaart gebaseerd op uit eeuwenlang wetenschappelijk onderzoek voortgevloeide kennis, cultuur en technologie en de (althans tot voor kort) bestaande hoogwaardige (voorbereidende) wetenschappelijke opleidingen om deze kennis en cultuur toe te passen en uit te breiden.

Wetenschap is van fundamenteel belang voor onze cultuur: Wetenschappelijke redeneermethoden zijn ons enige middel om de werkelijkheid adequaat te begrijpen en verklaren, en om zinnige politieke ideologieën, ontspoorde religies en andere vormen van bijgeloof redelijk te kritiseren.

En tenslotte geeft wetenschap ons de middelen om menselijke nood te lenigen - en het is een bittere en tragische waarheid over onze tijd dat, terwijl voor het eerst in de geschiedenis van de menselijke beschaving de kennis en methoden bestaan om op wereldschaal honger, ziekte, gebrek en milieuverontreiniging grotendeels te doen verdwijnen, deze reële wetenschappelijke mogelijkheden om politieke redenen maar voor een zeer klein deel benut worden.

Daarom moet er ook in geen geval (verder) bezuinigd worden op wetenschap en onderwijs - immers:

- Nederland leeft economisch van wetenschap en wetenschappelijk onderwijs. Alléén door te garanderen dat de toekomstige Nederlandse maatschappij in dit opzicht kan blijven concurreren met andere hoogontwikkelde landen kan gegarandeerd worden dat Nederland welvarend blijft.

- Een groot deel van onze cultuur is gebaseerd op wetenschap en goede (voor bereidende) wetenschappelijke opleidingen (zie sectie 1). Een maatschappij kan haar hoge beschavingspeil alleen handhaven door een zo groot mogelijk deel van haar bevolking een zo hoog mogelijke opleiding te geven. Wie op wetenschap bezuinigd pleegt sluipmoord op de cultuur.

- Onze samenleving heeft gebaseerd te zijn op een ideaal dat ook terug te vinden is in de Verklaring van de Rechten van de Mens (deel uitmakend van de Nederlandse wet): Zoveel mogelijk mensen die daartoe gezien hun aanleg en interesse in staat geacht moeten worden behoren de kans te krijgen hoger onderwijs te volgen.

Vervolgens: studenten en bezuinigingen: De minister schijnt nog steeds van plan te zijn om het huidig studiefinancieringsstelsel af te schaffen en in plaats daarvan aan iedere student fl. 3500,-- jaarlijks te geven en hen verder te dwingen van leningen te leven. Het gevolg daarvan zal zijn dat vrijwel alleen kinderen van rijke ouders zullen kunnen studeren en dat in Nederland in strijd met artikel 26.1 van de Rechten van de Mens gehandeld zal worden ("Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.") Iedere student behoort een bijstandsuitkering te krijgen, zowel vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid als vanuit maatschappelijk belang, want niemand kan er bij gebaat zijn dat studeren financieel minder aantrekkelijk is dan niets doen.

Dat was dus 27 voor mij zeer bittere en pijnlijke jaren geleden.

Het was daar en toen dat de top van de Asva mij vertelde dat ik, omdat ik zei wel iets van Marx te weten, maar de Amerikaan Peirce een groter filosoof te vinden, dat ik

"een verdediger van het Amerikaans imperialisme"

zou zijn, en dat ik daarmee en daarom

"zoiets als een fascist was",

(alles letterlijk) overigens ook op een beleefde Boekesteijn-achtige toon, alsof dat allemaal even vanzelf sprak als 2+2=4, en het eigenlijk allemaal aan mijn eigen gigantische stompzinnigheid zou liggen. (**)

En hier is dan mijn ware profetische zelf nogmaals, uit 1988, slechts 21 jaar geleden, dus 21 jaar waarin men ànders had kunnen doen dan men deed, in het geval het boven voorgestelde niet zou gebeuren:

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is:

Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geëerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeks-rapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiërende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische élite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

Dat was dus 21 jaar geleden, in het jaar dat ik voor de derde keer van de UvA verwijderd werd vanwege uw

"Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers"

en ondanks

"Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten"

en waarin minstens 16 mij met naam en toenaam bekende Amsterdamse academisch geëmployeerden filosofen mij toebrulden dat ik "een fascist" en "een terrorist" zou zijn vanwege mijn ook al zeer profetische (ik zeg het zowel waarachtig als met aanzienlijke en gepaste ironie, in dit land zo overvol van zelfverklaarde genieën) publiek voorgedragen 39 Vragen (die ik u aanraad te lezen als u dat niet al deed, zodat u maar wéét wat een zoon en kleinzoon van Amsterdamse communistische verzetshelden tot "fascist" en "terrorist" maakte in Amsterdam, aan de UvA, in mei 1988, volgens Asva, Progressief Personeel, CvB en die academische filosofen, overigens ongelooflijk goed betaald, indertijd - en daarnaast zult u zien dat mijn 39 Vragen volkomen terecht waren en terecht zijn).

Terug naar meneer Yan en de economische van nu en wat lessen die ik wilde trekken uit het voorgaande:

Als Nederland dus binnnenkort een ontwikkelingsland zal zijn, of - wie weet - een (uiteraard) trots en trouw deel van Poetin's Rijk, van Wladiwostok tot Ierland, dan kunt u dán - desgewenst - gelukkig gedenken wie daar uiteindelijk verantwoordelijk voor waren in Nederland: IEDEREEN die in Nederland verantwoordelijk was voor het onderwijs; IEDEREEN die er aan een universiteit werkte (en gewoonlijk collaboreerde met de machthebbers); IEDEREEN die Kamerlid, universitair bestuurder of prominente politieke praatjesmaker was.

Trouwens, afsluitend... ook buiten Nederland ging het in Ons Avondland overwegend zo, waarschijnlijk om dezelfde menselijk-al-te-menselijke redenen, die er vaak op neerkwam dat in Nederland zulke verbluffende intellecten als Mariëtte Hamer en Karin Adelmund honderdduizenden keer méér macht en invloed kregen dan ze persoonlijk redelijk aankonden, alles vooral vanwege hun eigen scherpe ellebogen en mateloze ambities, en de corruptie en achterlijkheid van hun partij-apparaten, en hoe Neerland de afgelopen 40 jaar ingericht is door de gelijkwaardige kameraden van beide dames, trouwens niet alleen van de PvdA.

Er is echter - bij mijn weten, wellicht tot uw verbazing - althans één uitzondering, die in ieder geval het bewijs vormt dat het anders gekund had, als de Neerlandse bestuurskastes wat meer hersens en beschaving hadden gehad (want niemand vergiftigt z'n eigen beschaving opzettelijk, zelfs PvdA'ers niet, was het alleen uit welbegrepen eigenbelang - als je in staat bent tot wel begrijpen tenminste):

In Finland is véél in onderwijs en véél in hoge technologie geïnvesteerd, de afgelopen dekaden, om het soort redenen dat ik in 1982 voorhield aan de UR van de UvA (***), om daar als straf weggezet te worden als "fascist" en "verdediger van het Amerikaans imperialisme" - maar vandaar dus dat u heel wel mogelijk met een (Finse) Nokia belt, al woont u in Indonesië of China, terwijl Philips voor de zoveelste keer in moeilijkheden is, en in Nederland vrijwel niemand te vinden is die nog enigszins behoorlijk kan rekenen (en wie dat wel kan als een haas naar een beschaafder buitenland vlucht, ook met minder veel potentiële hongerige monden om te voeden op een héél klein, kaal en arm territoriumpje, als de nog een beetje door wil zetten, en meneer Yan gelijk krijgt).

Nou ja - u kunt niet zeggen dat helemaal niemand het zei, indertijd, toen er wat aan gedaan had kunnen worden, en ik had zelfs medestanders onder studenten en het wetenschappelijk personeel - vanwaar een zetel in die prachtige Universiteits-Raad - maar u ziet ook wat dergelijke denkende eenlingen riskeerden, in onze democratische rechtsstaat, om welke reden de meeste van mijn medestanders sindsdien zwegen of emigreerden.

crisis-economie


P.S. U ziet maar welk een lessen er via China te leren zijn voor onze trotse Nederlanders! (Als ze maar wat beter na konden denken. Of althans als ze maar een minimaal competente en beschaafde bestuursélite hadden...)

(*) Deze premisse is niet strikt, altijd en overal waar, maar wel statistisch en Machiavellistisch gesproken heel realistisch.

De voornaamste restricties erop zijn, voorzover ik kan zien: (i) de wetenschap, die zeer onverwachte wendingen kan veroorzaken, via technologische vooruitgang (ii) de modes in meningen, die afhangen van de media, en een kracht van belang zijn - ten goed of ten kwade - mits in beweging gebracht in één richting en (iii) zeer uitzonderlijke individuen, formaat Newton, Von Neumann of Boeddha, of in het negatieve, formaat Stalin, Hitler of Caligula.

(**) Historisch waar!! Ik zou zeggen: Vraag het Olaf McDaniel die het zei (liegt overigens érg makkelijk alsof het gedrukt staat - dat wel) en die een Asva-grootheid was, Groot Marxisties Revolutionair ook, in eigen beleving, met Che-baard en al; en tegelijk kennelijk iets als de billenmaat van de Amsterdamse universitaire voorzitter wijlen drs. Jan-Karel Gevers (overigens een sadist en een schoft, die zeer loyaal geassisteerd werd door Guusje ter Horst, naar toen verluid werd in de UR in ALLES, maar het is echter geheel waar dat Guusje, toen nog superplatina-blond geverfd - voor wat hoort wat, en Gevers was óók nog eens angstwekkend lelijk en zwijnachtig vet - er sindsdien kennelijk héél goed voor is beloond), terwijl Olaf Che sindsdien rijkworder en onderwijs-ruïneerder op het Ministerie van Onderwijs werd, na met hulp van Gevers gepromoveerd te zijn in onderwijskunde o.i.d., waar ik gis dat hij ondertussen al een jaar of vijf gepensioneerd is, naar ik aanneem ook met vele bonussen.

"Van die mensen dus", zijn degenen die het onderwijs in Nederland heel welbewust om zeep hielpen voor eigen carrière en in dienst van eigen gelogen waansystemen (ja, dat kàn), waar de wanen vooral wensdenkerij waren, net als onder Stalin's kliek, en even eerlijk.

(***) Héél veel van Finland weten doe ik echter niet, maar ik schrijf naar beste vermogen, en Finland heeft overigens zinnige filosofen; de Finnen plegen vooraanstaand te zijn (althans voor ook al zo'n klein land) in logica en wiskunde; en er zijn hele aardige Finse sites over onderwerpen die mij interesseren. Maar ook daar zal het geen heilstaat zijn, en ik wilde alleen illustreren dat niet alle Westerse landen een even achterlijk onderwijsbeleid hadden als Nederland de afgelopen 40 jaren.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail