Nederlog        

 

   1 april 2009

 

Een goede vraag over mijn ME en B&W van Amsterdam

 

In vervolg op gisteren, toen ik mijn ME schetste (dank u: vandaag gaat het weer ietsje beter) is het zinnig een goede vraag te behandelen die mij ruim een week geleden gesteld werd, ook met wat context.

Ik kom niet zo vaak buiten mijn huis, bij gebrek aan energie, maar ik moet onder andere boodschappen doen omdat niemand anders dat voor me doet (*), en soms heb ik zelfs voldoende energie voor een wandelingetje.

Aangezien ikzelf niet bang of bleu uitgevallen ben (maar in tegenstelling tot de meeste publieke Neerlandse karakters het er niet erg op begrepen heb om vanaf een katheder allerlei volksmassa's toe te spreken, al kan ik dat heel wel (**)) kom ik makkelijk te spreken met mensen (als ik daarvoor in stemming ben), en zo komt het dat ik heel goede verhoudingen heb met diverse winkeliers en hun personeel waar ik woon, ook al omdat ik altijd beleefd en vriendelijk ben (ik heb ze immers geheel niets te verwijten).

Daaronder zijn dan weer diverse van origine Turkse kleine middenstanders, waarvan ik u kan verzekeren dat ze keihard werken om maar onafhankelijk en zelfstandig te worden, en zo kwam ik dan ook in kontakt met een Turkse slager met moeilijkheden met de gemeente.

Deze man is zeer intelligent, spreekt uitstekend Nederlands, maar kon niet wijs worden uit het beleid en het taalgebruik van de gemeente, hier de Deelraad, alweer een Amsterdams corpus dat er alleen toe dient Amsterdams politiek bestuurstuig voor het leven een welverdiende parasietenbaan te bezorgen met  macht over tientallen miljoenen, waar ze dan ook graag gigantisch en stuitend brutaal corrupt van stelen en mee manipuleren, en vroeg mij om een gegeven moment om hulp en advies.

Vandaar dat ik hem en een aantal van zijn vrienden en collega's enigszins ken, en vandaar dat ik ruim een week geleden, toen ik een publieke buurtgelegenheid betrad, begroet werd met een zeer enthousiast gebruld "Maarten Maartensz! Maarten Maartensz!" etc.

Het waren de Turkse slager en zijn vrienden, die ondertussen ook al een aantal jaren op de hoogte zijn van mijn site, die met plezier lazen (en met wat bevreemding: Is dit nu De Nederlandse Rechtsstaat, ook voor autochtonen als ik?!), en die mij daarom de volgende vraag voorlegden:

  • Hoe komt het eigenlijk dat B&W, die dit al zo lang weet van je, helemaal niets doet, en je zelfs niet ontvangt, gewoon om de zaak te proberen normaal te regelen? Dat zou toch eigenlijk veel behoorlijker en verstandiger zijn?

Ik vind dat een heel goede vraag of wat, wat ik ook zei, en dit zijn dan ook intelligente en behoorlijke mannen, en ik antwoordde na enig nadenken dat het waarschijnlijk komt omdat ikzelf veel te goed weet en veel te helder beschreven heb hoe corrupt en immoreel Van Thijn, Patijn en Cohen (en consorten, en gewillige uitvoerders) zijn, en dat ik aanneem dat het uiteindelijk vooral aan mijn familie-achtergrond, mijn hersens en de scherpte en treffendheid van mijn taalgebruik ligt:

Ik heb de heren op hun schunnige morele en politieke pretenties aangesproken, en zij weten dat ik, met mijn achtergrond, familie, hersens en taalvermogen, die zeer veel beter kan begrijpen - in de volle glorie van hun bij gelegenheid zo vaak beleden "mijn Joodse Identiteit, al heb ik het geloof niet" ook, alsof Goebbels dan toch nog posthuum gelijk heeft dat er een Joods ras zou zijn, en alsof besneden mannen als ik verdienen vergast te worden, zoals me dan ook gebeurde, door het beleid van drs. Ed van Thijn, de Eichmann van de Amsterdamse drugsmafia (***) - dan de meeste Amsterdammers dat kunnen, wat een bijzonder schunnige leugenaars, oplichters, parasieten en sadisten zij zijn, persoonlijk, in hun volle gebrekkige menselijkheid.

En daar ben ik dan ook bij de rest van mijn antwoord over de door almacht en onverantwoordelijkheid verziekte menselijkheid (u ziet, ik blijf optimist, en ook  optimistischer dan mr.dr. Donner & Balkenende, die behoren te menen dat ik zeker en u heel wel mogelijk eeuwig zullen branden) van het bestuur en de bureaucratie van Amsterdam aangeland:

Het waren om te beginnen allemaal zoveelsterangers, intellectueel en moreel; het waren om te beginnen allemaal door macht, status en inkomen behekste persoonlijke hebzuchtigen; het waren om te beginnen voor een groot deel bekwame leugenaars en toneelspelers, die ervan genieten mensen te bedriegen vanaf katheders of voor camera's; en ze hadden vanaf het begin een heel vreemde valse conceptie van hun eigen menselijke vermogens, die er, althans voor Van Thijn en Oudkerk, kennelijk op neerkomt dat hun ALLES toegestaan is - wellicht als Netanyahu en Olmert en co. in Israel - vanwege het leed dat hun families ondergaan hebben in de Tweede Wereldoorlog, en/of omdat ze weten zelf toch effectief en praktisch boven iedere wet en alle sancties van gewone burgers te staan.

ZO hebben ze het namelijk zelf, jaar in jaar uit, dekade in dekade uit, allemaal zelf gepresenteerd aan het publiek: ALLES gebeurde in Amsterdam onder hun integer moreel beleid "Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking" (waarvoor mijn vader en grootvader dus gearresteerd zijn, in juni 1941, door Amsterdamse gemeentelijke agenten ook).

En uiteindelijk - denk ik - omdat ze tot een bepaalde soort van mensen behoren, dat trouwens geheel niets met (vermeend of beweerd) ras te maken heeft, maar met de soort talenten die mensen makkelijk tot topbestuurders en topmanagers maken:

Grenzeloze persoonlijke ambitie, grote hebzucht, grote geilheid voor macht, invloed en publieke status, vanzelfsprekende leugens zolang die leugens conform partijbelang of persoonlijk belang zijn, en een intelligentie-quotiënt dat 15 à 30 punten hoger is dan die van het volk dat zo dom is zich door hen te laten bedriegen en beparasieteren omdat ze de leugens, pretenties en het publiek uitgedragen zelfbeeld van hun leiders geloven.

Tenslotte komt daar weer bij - ja, het staat ook bij Machiavelli; ja, het staat ook bij Orwell; ja, het staat ook bij Boétie - dat deze geboren of getogen bestuurders van politieke of mafiose organisaties in hun bureaucratische organen honderden, duizenden of honderdduizenden gewillige loyale, karakterloze, domme, onbeschaafde bureaucratische beroeps-uitvoerders hebben, die eigenlijk feitelijk alleen om hun eigen carrières en inkomens geven, en misschien om hun eigen familie en vrienden, en die hun persoonlijke trots vrijwel allemaal ontlenen, eerlijk gemeend en trots bedacht en beleden ook, en ook net als de meerderheid van het Reserve Politie Batallion 101 dat Christopher Browning beschrijft in zijn "Ordinary men", aan hun menschlich-all-zu-menschliche loyaliteit en collegialiteit:

"It would be very comforting if Goldhagen were correct, that very few societies have the long-term, cultural-cognitive prerequisites to common genocide, and that regimes can only do so when the population is overwhelmingly of one mind about its priority, justice and necessity. We would live in a safer world if he were right, but I am not so optimistic. I fear we live in a world in which war and racism are ubiquitous, in which the powers of government mobilization and legitimization are powerful and increasing, in which a sense of personal responsibility is increasingly attenuated by specialization and bureaucratization, and in which peer-group exerts tremendous pressures on behavior and sets moral norms. In such a world, I fear, modern governments that wish to commit mass murder will seldom fail in their efforts for being unable to induce "ordinary men" to become their "willing executioners." " (p. 222-3)

Hier zijn we dan ook bij de medemenselijkheid, moraal en motieven van de Bestuursdienst van Amsterdam; de gemeentepolitie van Amsterdam; Bouw- en Woningtoezicht van Amsterdam; de Ombudsmannen van Amsterdam enzovoort, enzovoort, enzovoort beland 

- in which a sense of personal responsibility is increasingly attenuated by specialization and bureaucratization, and in which peer-group exerts tremendous pressures on behavior and sets moral norms -

met één verschil met de Tweede Wereldoorlog:

Het gif op de achtergrond, vooral voor de totaal drugscorruptie van de gemeentepolitie van Amsterdam; Bouw- en Woningtoezicht van Amsterdam zijn illegale drugs, waar vele Amsterdamse ambtenaren veel aan bijverdienen, sinds dekaden.

Maar zonder de betrokkenen uit te leveren aan Syrië, om ze tot eerlijk spreken te bewegen, zal dit waarschijnlijk altijd, zoals burgemeesters en wethouders van Amsterdam dat al dekaden bestendigen en wensen, volledig verborgen en geheim blijven voor iedereen die geen corrupte Amsterdamse ambtenaar of bestuurder is of geen drugshandelaar.

Het verdient namelijk onmatig veel, zélfs beter dan managersbonussen! En vandaar. (****)

Ben ik er nu uit, wat de aan mij gestelde vragen betref? Niet helemaal, want er zijn nog minstens drie factoren die een rol spelen:

Menselijke kleinheid: Eén reden om mij zelfs nooit te willen ontvangen, spreken of een poging te doen de zaak fatsoenlijk te regelen, is de menselijke kleinheid van de bestuurlijke en bureaucratische betrokkenen - want in mijn familie leerde ik dat heel anders.

Macht zonder verantwoordelijkheid: Een reden mij zelfs nooit te hoeven  ontvangen, spreken of een poging te doen de zaak fatsoenlijk te regelen, is dat alle bestuurlijke en bureaucratische betrokkenen praktisch gesproken geen enkele effectieve persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben, en volledig boven wet, moraal of omgangsvormen staan, tegen niet-collega's dan. (*****)

Persoonlijke afwijkendheid: Of u het nu gelooft ook niet, lezer(es) - ik ben ànders dan anderen, enigszins. Da's iedereen, hoor ik u denken - "en verbeelje maar niks", denken de Tokkies erbij - maar sommigen zijn wat ongelijker dan anderen. 't Is écht zo, hoewel ik ook vriendelijk en beleefd in de omgang ben, en snel van tongriem en begrip, en dat ik belast ben door intellectuele en morele beginselen die anderen, veel succesvoller dan ik om die reden, geheel of vrijwel geheel missen, of alleen héél goed kunnen acteren, tegen mensen dommer dan zij.

En dat is nog niet alles, maar toch wel het begin van een redelijk antwoord.


(*) Ik vermoed dat ik me wel eens zal uiten - D.V. & B&W.V uiteraard - over het Neerlandse Vrijwilligerswezen, "∫oal∫ de ∫onnebloem, ∫ind∫ ∫e∫tig jaar du∫ ∫amen ge∫ellig foor elkaor du∫" (dit is hoe men daar en tegenwoordig bijna overal de eertijdse letters "s" en "z" uitspreekt: het i∫ écht een nieuwe letter, die uit∫praakgemak trot∫ met luiheid en platheid combineert, ook in ∫éér vele radio-reclame∫ en teven∫ in imitatie∫ van uppercla∫∫-caq-ak∫enten) - maar nu éven niet. (Het is - zeg maar - De Hartstichting c.q. de KliniKlownsKlik in vermomming, alles buitengewoon voordelig voor de uitbaters van de ∫tichtingen ervoor en ervan, in termen van landhuizen en inkomens, kennelijk, als bleek bij de eerste Goede Doelen vereniging. Zie ook: Hulpverlener.)

(**) Ja, mijn aristocratische instelling, bijzonder goed verwoord door Tocqueville, naar ik ondertussen bevond, die er ook last van had:

"Ik heb een soort intellectuele voorkeur voor democratische instituties, maar instinctief ben ik een aristocraat, dat wil zeggen dat ik de menigte vrees en veracht. Ik houd hartstochtelijk van de vrijheid, de rechtsstaat, en het respect voor de wet, maar niet van de democratie. Ziedaar het fundament van mijn ziel."

(***) Stukjes bureaucratische quasi-menselijkheid in de Bestuursdienst van de Gemeente Amsterdam - hier is mijn vader over dergelijke types:

"Jongen, dit soort is als stront in een latrine: ze komen boven drijven door gebrek aan gewicht"

- staat het schuim nu weer rond de brutale bureaucratische bekken, want zó zijn ze, ook volgens Multatuli, die genoeg geleden had, net als ik, om dat te kunnen weten:


De oude heer Kappelman had 'n bui van wysbegeerte, en sprak aldus:

- Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wèlgaan in den winkel dien ik u geven zal naast het kamertjen uwer geboorte.

Het doet er weinig toe, myn zoon, of de pruimen goed zyn die ge verkoopt, zeg en herhaal: wat zyn die pruimen byzonder goed.

Denk over dominee Theokraat wat gy verkiest, myn zoon. Weiger hem des-noods krediet, als hy weder klontjes laat halen op jaarrekening. Werp hem ter-deure uit, myn zoon, als hy u te zeer verveelt in de dagen der drukte met nieuwe rozynen, maar, myn zoon, let hierop, zeg nooit, die dominee is een uil, of: het zyn eigenlyk rozynen van verleden jaar.

Schop uwe vrouw, myn zoon, als gy verzekerd zyt krachtiger te schoppen dan zy. Maar, myn zoon, zeg nooit: ik wou dat het mensch dood was, of: zy heeft sproeten.

Krab iemand een oog uit, als dat wezen moet, myn zoon, maar zeg nooit, die man is scheel.

Veracht de lieden die zich slecht gedragen in het publiek, en ga een straatjen om, myn zoon, om hen te ontwyken, maar zeg: ik maakte een omweg om het kraambriefje te lezen van de juffrouw die bevallen is. En als er geen juffrouwen bevallen zyn in die buurt, zeg dan dat gy die straat koost om te zien òf er ook misschien juffrouwen bevallen waren?

En als gy iemand ziet die beschonken nederviel op den weg, myn zoon, zeg dan: die man rust.

En wanneer gy onreinheid ontwaart op uw pad, zeg dan: er was vandaag veel visch op de markt, of: het zal regenen als de wind gaat liggen, of: de wind zal bedaren als het regenen gaat, of zoo-iets, of zeg volstrekt niets, myn zoon, maar spreek in allen gevalle niet over de onreinheid die gy zaagt.

Want, myn zoon, aldus is de mensch geschapen, dat hy veel onreins kan slikken, doch geenszins uwe woorden òver onreinheid.

En aldus, myn zoon, veel dingen noemende met vreemde namen, of wel die dingen niet noemende, zult gy veel rozynen verkoopen - al ware dezelve dan ook overjarig - en 't zal u in uw winkeltje gaan zooals ik gezegd heb toen ik begon buyig te worden van wysbegeerte.


Snapt u? De Bestuursdienst van Amsterdam mag invaliden doen laten vergassen door drugshandelaars - het hoofd veiligheid van de gemeente Amsterdam, mevrouw mr. Sarucco, zelf Surinaams vanwege de vele Amsterdamse Surinaamse drugshandelaren, naar ik aanneem, om het ze makkelijker te maken hun brood te verdienen, met wat erop - en mag ze bijna 4 jaar lang laten bedreigen met moord, maar als je daar dan boos over wordt, als slachtoffer, invalide en met pijn bovendien, dan staat het 17.000 Amsterdamse ambtenaren vrij hun vergassende S.S.'ers van de Amsterdamse bestuursdienst-drugsmafia te vrijwaren van enige kritiek, en de klager van enig antwoord, omdat - in de woorden van de Amsterdamse S.S.'er van de drugsmafia wijlen Schelto Patijn:

"Omdat u zich grievend en/of beledigend hebt uitgelaten,
gaan wij niet op u in."

Ik snap zelf niet dat Göring, Hess, en Eichmann op basis van dat pleidooi - "de publieke aanklager beledigt en/of grieft ons nobele bestuurders, democratisch verkozen ook, ooit" - geen vrijspraak kregen te Neurenberg en Jerusalem.

Ook deze heren deden namelijk

"gewoon hun plicht",

en geheel

"volgens de Normen en Waarden"

van Het Bestuur, De Leiders, en De Democratische Meerderheid Van Hun Trots Autochtoon Volk.

En je kunt je in Amsterdam als bestuurder of bureaucraat gedragen als de meest schunnige sadist of fascist, zolang je maar in PvdA of Groenlinks taalgebruik tot je kiesvee richt in de infotainment-programma's, en de grote meerderheid van je kiesvee zal vinden dat mensen als ik, of van mijn familie, al tientallen jaren aangetoond hebben dat ze niet deugen, niet willen deugen, en tussen normale Neerlanders niet passen, en daarom vanzelfsprekend vergast verdienen te worden, naar vigerend Amsterdams bestuurlijk, bureaucratisch besef ook, omdat ik de vrije handel in Amsterdam durfde te belemmeren, en het bestuur te kritiseren, terwijl dat bestuur in Amsterdam toch bijna allemaal nazaten zijn van mensen die in concentratiekampen vermoord zijn, en die mede daarom carrière konden maken in de PvdA, en die heel wel mogelijk, anders dan ik, uit zwaar gestoorde families afkomstig zijn (als Van Thijn ongetwijfeld), en/of genetisch belast zijn als hun met de nazi's collaborerende  grootvaders.

Want zo is het helaas, al weet ik dat niet lang, en daarom willen Van Thijn, Cohen, Oudkerk en Asscher mij - kennelijk - al zolang zij bestuurden of besturen en weet van me hebben (tien tot twintig jaar) mijn klachten niet beantwoorden, en zou ik ongetwijfeld allang dood zij als ze hun zin hadden gekregen, of nog meer macht hadden gehad.

(****) Hier is het parlementaire Van Traa-rapport van 1995 (!!) met mijn vetzettingen:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Ik wil er alleen nog op wijzen dat althans in de NRC - waarschijnlijk omdat hooguit 1 op de 100 van de Nederlandse generaties na mij nog enigszins kan rekenen - ALTIJD, SYSTEMATISCH, SOMS MET EEN FACTOR 10, 20 of 100 ONDERSCHAT.

Vorig jaar - 2008 - heette de jaaromzet in illegale drugs in de NRC .... "200 miljoen" en "2 miljard". Wel, het was in 1995, ALLEEN IN SOFT-DRUGS, als MINSTENS 8 MILJARD in euro's, en dat was heel waarschijnlijk een onderschatting, en nu in 2009, na nogmaals 14 jaar God's water over God's wietplantages laten lopen, door Cohen en co, is de omzet gegarandeerd, inclusief hard drugs als cocaïne en ecstasy, een aanzienlijk veelvoud van 8 MILJARD, per jaar, illegaal, onbelast, ongecontroleerd, en beschermd met hand en tand, bedreiging, chicanes, laster en beledigingen door B&W van Amsterdam en hun Bestuursdienst, ook allemaal véél te goed geheim bijverdienend om ooit, al was het maar op persoonlijke titel, vóór legalisering van drugs te pleiten (wèg illegale miljarden, immers!), of gewoon ontslag te nemen vanwege hun geweten en het gevaar van drugs en drugscriminaliteit voor anderen, en hun onvermogen er wat effectiefs tegen te doen om het beheersbaar te maken.

Zie verder 100 noten bij een schijnheilige schunnige Cohense drugsnotitie: Men kan niet zeggen dat er tussen 16 miljoen Nederlanders, in grote meerderheid naar eigen eerlijke overtuiging gelijkwaardig met om het even wie, niet althans één mens was die zei waar het werkelijk op stond.

En ook dát beantwoordt de vraag van mijn Turkse vrienden die ik hierboven behandelde:

Wie in Nederland de waarheid spreekt over de corruptie van Nederlandse ambtenaren of bestuurders speelt LETTERLIJK met zijn of haar leven: Ik bevond het, Fred Spijkers bevond het, Ad Bos bevond het, en wie weet hoeveel "klokkenluiders" bevonden het waarvan u en ik niet hoorden voor hun dood of (dwang-)opname.

Ik geloofde dit zelf trouwens ook niet, toen ik mij begin 1989 - een link naar mijn latere klaagschrift uit 1990 - met een fraaie, heldere, beleefde brief bij de portier van burgemeester drs. Van Thijn vervoegde (die meneer Van Heyningen heette: Ik heb hem heel wat keren gesproken, en hij heeft altijd bevestigd mijn brieven persoonlijk overhandigd te hebben aan burgemeester Van Thijn), maar ik ben nu 21 jaar wijzer, en drs. Ed van Thijn woont nog steeds zeer glorieus, zeer welvarend, en lichamelijk gezond in de Van Breestraat.

Het is ook weer daarom dat ik werkelijk intelligente Nederlanders aanraad dit land te verlaten: U past hier niet, zomin als ik dat doe.

En als u werkelijk intelligent en eerlijk bent kunt u daarmee - mits u gezond bent - véél meer mee verdienen dan in deze heilstaat van hypocrisie, achterbaks liegende lafheid en een keurkorps van bureaucratische en bestuurlijke ellendelingen en uitvreters die feitelijk boven de wet en boven sancties staan, tenzij u uzelf weet op te werken tot mafiabaas .... maar dan hoeft u geen sancties uit te oefenen, want u ontvangt dan een uitnodiging uit het gemeentehuis (zoals mij in 1985 gebeurde, omdat men ten gemeentehuize meende dat ik een grote  drugshandelaar was) "voor een goed gesprek".

Amsterdamn hééft het!

(*****) "Ik ook!?", lezer - met mijn proza en terminologie?!

Wel... na zeer veel provocatie, en omdat ik het zo geleerd heb aan de UvA, en omdat het me zowel moreel als menselijk overwegend juist hoewel scherp lijkt. En ik klaagde en klaag over moorddreigingen door ambtenaren en door drugshandelaren, en over het ruïneren van het Nederlands onderwijs: ME in Amsterdam. En ik beriep me op mensen die de wettelijke, morele en menselijke plicht hebben dat tegen te gaan uit de aard van hun functie, en die hun functie bereikten dankzij beroepen op de concentratiekampen en de Februari-staking.

En omdat ik daarover mee kan praten, en met aanzienlijk meer recht en reden dan Cohen of Oudkerk of Asscher, krijg ik alweer geen antwoord, geen hulp, geen uitoefenbare rechten die anderen vanzelfsprekend hebben - ook al, natuurlijk, omdat het verder vrijwel geen Nederlander interesseert, dat kennelijk vooral weer is omdat ik mij niet eerst tot BN'er heb gemaakt voordat ik ziek werd.

U ziet, eigen schuld, dikke bult, in onze rechtsstaat.

En toch, lezer... het is gewoon waar dat ik dingen kan schrijven over Nederlandse corrupte bestuurders die ik in de meeste buitenlanden allang met de dood had moeten bekopen, en wellicht binnenkort in Nederland ook, als het een beetje doorzet met de en met de regerings-aanpak ervan, zodat ik dan ook zo vrij ben dat recht uit te oefenen zolang het nog kan, was het alleen maar omdat mijn vader en grootvader voor het bestendigen van dat soort menselijke vrijheden tot het concentratiekamp zijn veroordeeld.

Het is echter ook waar dat, in ons fijne kleine landje, minstens 6 keer meer Nederlanders trots bij de SS dienden dan in het verzet gingen, maar zo is het nu eenmaal met de aard van het Neder-beestje, in doorsnee, kennelijk, gemeten naar de feiten, maar goed, 't is alwéér waar: achteraf bleken ook minstens 5 van de 6 eigenlijk in het verzet te hebben gezeten.

Alles sal reg kom, moet u maar denken, en uiteindelijk bereiken wij allemaal "the cure for all diseases" (Thomas Brown).

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail