Nederlog        

 

   25 maart 2009

 

De Bijstands Revolutie

crisis-economie

"Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären offen, dasz ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen."
-- Kommunistisches Manifest,
    Karl
Marx & Friedrich Engels (*)

U had toch door dat ik gisteren - ook - wat ironisch was, en hierboven - mede - ook? (*) Maar terzake is het wel, zoals ik u zometeen uitleg, ook met vertoon van enige juridische en ethische geleerdheid.

En verder heb ik onderwerpen te over, ideeën genoeg, maar gezondheid te weinig en daarom voor het moment een gedeeltelijke herhaling van iets dat ik eerder opmerkte en dat van enig maatschappelijk en moreel belang is, voorafgegaan door een inleidinkje.

Maar dit is mijn onderwerp:

Ik wil een revolutie suggeren, in Nederland...

... van economische, sociale of juridische aard, maar leg u eerst mijn aanleiding uit.

Mijn aanleiding is de Pravda van B&W van Amsterdam, die Amsterdam.nl heet, waar ik het eerder over heb gehad (zie: DWI-Superman) in bijstands-verband, dat in Amsterdam DWI heet, volgens de Managers daarvan - maar niet in de Amsterdam.nl die ik eerder vandaag uit de bus viste, met daarin melding dat mijn DWI-uitkering voor komende maand, na aftrek van huur, energie, ziektepremieën van maar liefst...

... Van het kaliber van
Jeroen van der Veer
lopen er maar weinig
rond in Nederland ...

...  € 419,79 (en Jeroen van der Veer die àdemt daar niet eens voor) ...

wat altijd - "Always look on the bri-i-i-i-ight side! Of life!" - nog een héél stuk méér is dan héél competente russische wis- en natuur-kundigen, jubelen mijn (ex-)Managers hier vast in extatisch-burokratiese vervoering - want daar heet de Amsterdam.nl pagina plots...


                                                                                                    
        Bijstand                                                                             
                                                                                                    

Ja, heus! Ook zónder eronder "Voor wie hier binnentreedt is alle hoop..." etc.

Ook is de DWI-Superman-strip verdwenen, al verkeert het monster zélf nog prominent zwevend op de pagina, zoals een Waarachtige Superman doet, en als gewoonlijk is deze Übermensch - het zelfbeeld van iedere DWI-manager - tegelijk én griezelig glimlachend én vals knipogend én Pimmiaans ironisch saluerend (links) én de gehandschoende rode vuist dreigend ballend (rechts), terwijl vlak bóven deze valsistische horror, ook voorzien van Michael Jackson krul, Hulk-torso, Rode Legerlaarzen, androgyne balletoutfit, en Zorro-cape, de titel van heden staat:

... Van het kaliber van
Jeroen van der Veer ...

... pardon, er staat in 't écht:

Komt u voor geen enkele uitkeringsregeling in aanmerking, maar heeft u niet genoeg geld om van te leven? Dan is er nog de bijstand.

Nu had ik het eerder over de Bos-truuk, en de eerste alinea van dit fraais...

Ik wil een revolutie suggeren, in Nederland en in Amsterdam...

... de eerste alinea hiervan is een prachtige illustratie en luidt aldus:

Wel gaat de Wet werk en bijstand er van uit dat iedereen tot zijn 65ste werkt, als dat enigszins mogelijk is. Jongeren tot en met 26 jaar krijgen in principe geen uitkering. (**)

Zoals ik al schreef

Ik wil een revolutie suggeren, in Nederland en in Amsterdam...

want om mijzelf te herhalen van 19 februari j.l.:


Tot je zeventwintigste moet je maar hongeren, van je ouders bedelen, op straat bedelen, inbreken, een revolutionaire groep organiseren, cocaïne smokkelen of wat dan ook als het aan Mark Rutte en de VVD ligt:

Bijstand krijg je niet tot je zeventwintigste, in onze Samen-Samenleving, waar iedereen gelijkwaardig is, van burgemeester Hulman tot 26-jarige bedelaars (zonder politievergunning) bij gebrek aan enige bijstand of inkomen.

Ik registreer alleen maar - als hulpje voor Wouter en Jan-Peter - dat dit op korte termijn een groot gevaar oplevert: Als je tienduizenden of honderdduizenden werkeloze uitkeringsloze bijstandslozen hebt, die moeten hongeren, bedelen of stelen, dan ligt stelen en revolutie maken zéér voor de hand - en in dat revolutie maken geef ik ze dan geen ongelijk, want volgens de Rechten van de Mens hebben ze recht op bijstand, zelfs in Ons Gelijkwaardig Nederland, waar de Hultmannen al dekaden politiek voorgaan in huichelende hebzuchtige hordes.

Kortom: Voer de bijstand voor alle volwassenen zonder ander inkomen zo spoedig mogelijk weer in, als je geen revolutie wilt in Nederland, want dit is eenvoudig hun recht.

Het is maar een tip, en als onze Nederpolitici een reden willen hebben:

Het dient de sociale vrede en rust; de preventieve bestrijding van inbraak, diefstal en drugshandel; en het is ook nog eens Een Bestedingsimpuls Voor Onze Economie - al begrijp ik best dat jullie het liever aan de financiële beroepsuitvreter Gerrit Zalm en zijn boys geven (600.000 euro p.p. in alle integere gelijkwaardigheid, wéér alsof dat vanzelf spreekt in deze tijd), of aan Stefan Hulman om zijn problemen op te lossen.

En merk overigens op, lezer: "De jeugd heeft de toekomst", maar heeft en krijgt in het op wereldniveau nog steeds stinkendrijke Nederland geen geld, uiteraard in alle gelijkwaardigheid. Hoeveel bijwerkende studenten hebben hun studie al moeten opgeven? Hoe lang houd je honderdduizend adolescenten rustig die eenvoudig en opzettelijk door hun eigen bestuurders gedesintegreerd worden in Onze Samenleving? Die om strijd gillen en lasteren dat een mens in Nederland "niet in Onze Maatschappij geïntegreerd is" die geen werk kan vinden?

Voor wie over "hun recht" zou twijfelen - ik ken geen Nederlands politicus die de mensenrechten niet prijst, en geen die ze werkelijk kent, en geen die ze werkelijk praktiseert, want was dat wel zo dan leed ik niet al twintig jaar lang pijn en discriminatie in Amsterdam - zijn hier de relevante artikelen uit de Universele Verklaring:

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 25

  1. 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  2. 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Er staat toch "Een ieder", o Nederpolitici? Dus inclusief de 18 tot 27-jarigen, zèlfs als ze geen kinderen van ambtenaren of politici zijn? En wanneer wordt Rutte bij het schroot gezet, o VVD (met Boekesteijn erbij, en ze passen ook samen in één vuilniszak, wat mij betreft)?


Ik schreef dus:

Ik wil dus een revolutie suggeren, in Nederland, van economische, sociale of juridische aard, al naar het uitkomt, want dit schrééuwt om een revolutie, al moeten Onze Haagse Leiders het hele verse akkoord nóg eens uit-onderhandelen (***), want ze hebben geen recht om 18 tot 27-jarigen te dwingen te hongeren, van hun ouders inkomen te moeten leven, op straat te moeten bedelen, uit inbreken te gaan op weg naar geld voor brood, een revolutionaire groep te organiseren uit naam van Artikel 22 en 25 van de UVvdRvdM, of cocaïne te gaan smokkelen of de Amsterdamse mafia te versterken:

Ik registreer alleen maar - als hulpje voor Wouter en Jan-Peter - dat dit op korte termijn een groot gevaar oplevert: Als je tienduizenden of honderdduizenden werkeloze uitkeringsloze bijstandslozen hebt, die moeten hongeren, bedelen of stelen, dan liggen stelen en revolutie maken zéér voor de hand:

Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommenden Revolution zittern.


P.S. Ik bedoel het serieus, ook al omdat hier een gigantisch revolutionair potentieel voor de Wildersen of de SP ligt, of voor andere rechtse of linkse radikalinski's, die dit vast ook kunnen inzien als ik dat kan. Zó moeilijk is het ook niet. En ikzelf vind dit géén aangenaam vooruitzicht, want bijna alle revoluties zijn waarachtig beestachtig mislukt (en wie dat niet gelooft kan het nalezen in "Stalin" van Montefiore, waarover later meer).

crisis-economie

(*) As it happens, de laatste alinea van het genoemde werkje, alleen gevolgd door

Proletarier aller Länder vereinigt euch!

(Mijn vader zaliger schudt zijn as nu wellicht vergenoegd, want ook hij is niet meer hooggestemd voor de revolutie - omdat ik het citaat paraat heb, in ieder geval: Karl Marx, "Die Frühschriften", p. 560, Hrsg. Siegfried Landshut).

(**) Het vervolgt, in aanbiddelijke redelijkheid en menselijkheid:

Ook alleenstaande ouders met jonge kinderen en mensen van 57,5 jaar en ouder moeten proberen een betaalde baan te vinden.

En op dát voorwendsel vond dus de - opzettelijk! - ziekmakende komedie van 2007-2008 tegen mij plaats, nadat DWI + B&W + GG&GD + Ombudsman mijn betaalde baan (promotie-plaats!) met welbewust schunnig sadisme onmogelijk hadden gemaakt, in een evidente poging mij de Fred Spijkers-behandeling te geven.

Maar goed, dat is hier terzijde, want ik ben niet tussen de 18 en de 27, en ik leef, denk en schrijf nog, en ook voel ik nog steeds,en vandaar...

(***) Mij zou het geheel niet verbazen als in al die onderhandelingen het punt dat dit stukje behandeld geheel niet gezien is - of anders op een schandelijke wijze van tafel geveegd.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail