Nederlog        

 

   17 maart 2009

 

Enkele morele puntjes inzake vooral Neerlands normbesef

 

In zekere zin is bijna alles in de krant moraal of althans gemoraliseerd, maar soms is dat duidelijker dan anders, en in de NRC van vandaag staan diverse stukken die vl van moraal staan, overwegend in hartsterkend Nederlands verband.

Ik besteed er kort aandacht aan, opdat u nog maar wat trotser mag worden (op Ons Land natuurlijk want persoonlijke trots past geen chte Nederlander, vanwege zijn of haar grote respect, natuurlijk):

1. Een hoogst morele Nederlandse bankier
2. Hoogst morele Nederlandse schoolbestuurders

3. Echt morele Nederlandse slachtofferhulp
4. Rechtvaardigheid voor Bush Jr.
    P.S. Ok rechtvaardigheid voor Onze Eimert?

1. Een hoogst morele bankier

De NRC opent vandaag met een kop over de CEO (*) van Van Lanschot - had u dat: Van Lanschot Bankiers?! - die zich in de naam van Floris Deckers verheugt, en volgens de kop van de NRC iets tussen een held en een mafiabaas is:

Deckers doorbreekt omert van bankiers.

U begrijpt wellicht iets beter waar mijn nogal stellige indruk op gebaseerd is dat de NRC zich aan het verdommen is - "dumbing down" zeggen ze in de VS - voor een groter publiek, maar dit alleen terzijde. (**)

De onderkop luidt - en Van Lanschot is de naam -

Krediet Excuses topman uitzonderlijk

Had ik al verteld dat Floris Deckers de topman van Van Lanschot is? Hoe het zij, onder het sub-subkopje "Nieuwsanalyse" begint het zo:

Door sorry te zeggen voor de rol van banken in de geeft topbankier Deckers nieuwe invulling aan verantwoordelijkheid.

Dat komt, lezer, omdat topbankier Deckers de siejo van Van Lanschot is. Dat is namelijk een middelgrote bank, die Van Lanschot heet.

Van Lanschot namelijk heeft een communicatie-manager, en die communicatie- manager heeft zijn siejo - van Van Lanschot dus - gewezen op het feit dat zowel hij persoonlijk als de bank Van Lanschot een fikse gratis advertwentie-campagne kunnen krijgen als Floris doet alsof hij een respectvolle volkse debiel is.

Sorry hoor, maar dat denk ik, over dat gesorry.

Wist u trouwens al dat er een hl integere bankier + bank is in Nederland? Van Lanschot namelijk, en hun siejo heeft ook uitgelegd dat hij persoonlijk "sorry" zei voor waar hij persoonlijk eigenlijk veel te intelligent en integer was om aan mee te doen. Van Lanschot is de naam, en Floris Deckers is hun zr karaktervolle  siejo.

U had het nog niet echt begrepen? De NRC vervolgt die aldus waarachtig genoemde "Nieuwsanalyse" geheel anaal-ytisch verantwoord aldus:

Neemt de top van het bedrijfsleven zijn maatschappelijke verantwoordelijjkheid eindelijk serieus? Met de manier waarop bestuursvoorzitter Floris Deckers van Van Lanschot gisteren excuses aanbood op de opiniepagina van deze krant voor de rol van de banken in het ontstaan van de huidige economische , lijkt het er wel op.

Ziet u? Van Lanschot heet de bank (die er eigenlijk niets aan kan doen of deed, zei de siejo zelf); Deckers heet de siejo (die nit iets slechts deed: dat deden ze in de banken waar hij  - Deckers is zijn naam - gn siejo is, geheel waarachtig naar eigen zeggen, en geschreven door zijn eigen communicatie-manager); en de krant - voor chte (Nederlandse, weliswaar) academici - die deze "Nieuwsanalyse" brengt heet de NRC.

2. Hoogst morele Nederlandse schoolbestuurders

Op een binnenpagina staat ng meer moreel hoopgevend nieuws te lezen onder de kop "Schoolbestuurders verlagen topsalaris". Dit begint met het voor Ons Trots Volk zeer verheugende:

Bestuurders van middelbare scholen verlagen hun eigen maximumsalaris van 178.400 naar 135.00 euro per jaar. Dit zegt voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad, de organisatie van besturen van middelbare scholen.

Ik merk op dat moderne scholencomplexen feitelijk een soort puberpakhuizen zijn waar de opgroeiende jeugd nog steeds 'leert leren'; die gewoonlijk geleid worden door types die ij in mijn ervaring - Cammelbeeck en Gevers van de UvA o.a. - als typische vette Mussolini-achtige slagerstypes ken (***) die totaal niet in onderwijs maar alleen in macht, geld en status genteresseerd zijn; en dat "een VO-raad" - een "organisatie van besturen" - de reuk van politbureau of corpora uitwasemt.

Maar de zo terecht genaamde Sjoerd Slagter heeft vr en moreel bijzonder integer gedacht, blijkt:

Deze stap houdt verband met de afspraak van het kabinet om de ministerssalarissen niet te verhogen. Dat betekent dat premier Balkenende rond de 135.000  euro per jaar blijft verdienen.

En de zo terecht genaamde Sjoerd Slagter ziet het in zijn volle onschuld, excellentie en integriteit zo:

"We willen een wildgroei aan salarissen tegengaan, we zitten onder het loon in veel andere sectoren [zoals de topbestuurders van topbanken als Van Lanschot, die u zich misschien niet meer herinnerde - MM] , we temperen de salarissen en we houden ons aan de Balkenendenorm. Het salaris van bestuurders past bij hun verantwoordelijkheden. We worden gestraft voor goed gedrag."

Nu is het volgens de wet weliswaar zo dat iemand als de zo terecht genaamde Sjoerd Slagter van het 0nderwijs-bestuurders-bestuur niet mr mag verdienen dan een armzalige 106.596 euro, keurig netjes volgens de landelijke cao, poldermodel en al, maar u knt begrijpen dat een waarachigte Slagter van Ons Onderwijs het daarvoor niet kan doen, gezien zijn morele verantwoordelijkheid:

 Slagter zegt dat de bestuurders niet onder de cao vallen, omdat ze "een dienstbetrekking hebben met de raad van toezicht".

Snapt u? Voor siejo's van onderwijspakhuizen gelden ndere regels dan voor meer gewone mensen.

Hoe het zij... zie Over corporatisme en Over Orwell, Burnham en de managers wat mij hier door de geest speelt, in zeer veel algemener termen:

  • De afgelopen circa twintig jaar hebben de managers, zowel in het bedrijfsleven als het bestuur als het onderwijs, een groot deel van de feitelijke macht inclusief bestedingen van de instellingen die ze besturen overgenomen en losgekoppeld van effectieve controle of persoonlijke  verantwoordelijkheid (afgezien pro forma, door hun collega's en standgenoten) en daarbij de hele belonings-structuren aangepast aan hun verlangens en hebzucht.  

Ik schrijf het maar uit als hypothese en zal er later op terugkomen (bij voldoende gezondheid, D.V. en zo), maar het lijkt mij een heel zinnige hypothese en in de bovenstaande vetgezette links vindt u wat meer achtergronden.

3. Echt morele Nederlandse slachtofferhulp

Op een andere binnenpagina opent een artikel onder de titel "Wel aandacht voor dader, niet voor slachtoffer" als volgt:

De positie van het slachtoffer is nog altijd ondergeschikt aan die van de dader. Journalist Fleur Besters schreef er een boek over Gegijzeld door een psychopaat.

Ik kan er van meepraten, al is het onderwerp van het stuk feitelijk de afwezigheid van hulp voor verkrachte vrouwen.

Maar omdat ik er van kan meepraten - de Wet van de Hulpverlener:

"De hulpverlener bestaat om hulp te verlenen, aan zichzelf en zijn/haar collegaas, op kosten van degenen die hulp wordt verleend" -

signaleer ik het alleen even in het voorbijgaan, en verwijs u naar het lemma Hulpverlener in mijn Philosophical Dictionary voor een - welhaast - canonieke beschrijving van deze ondersoort, nauwer verwant aan banksiejoo's dan u wellicht dacht, en overigens, net als deze voortrefffelijke medemensen geheel intern ingericht als in Mandeville's diagnose:

As Sharpers, Parasites, Pimps, Players,
Pick-Pockets, Coiners, Quacks, Sooth-Sayers,
And all those, that, in Enmity
With down-right Working, cunningly
Convert to their own Use the Labour
Of their good-natur'd heedless Neighbour:
These were called Knaves; but, bar the Name,
The grave Industrious were the Same.
All Trades and Places knew some Cheat,
No Calling was without Deceit.

4. Rechtvaardigheid voor Bush Jr.

Tenslotte - alweer een bericht in de NRC met "Nieuwsanalyse" erboven?! - met Onze Waarachtige Westerse Wormen En Naarden titel:

Kans op vervolging Bush voor martelen blijft miniem

Een achterliggend feit hierbij is dat de leiding van het Internationale Rode Kruis het ook vindt, dat Bush verantwoordelijk is voor martelen. (Zie mijn Martelen voor vrijheid, veiligheid en vrede uit januari 2006, toen vrijwel de gehele weldenkende Neerlandse men dit nog gehl anders zag c.q. over dit soort dingen niet wilde spreken noch horen.)

Nu heb ik al eerder geschreven dat ikzelf de kans dat Bush voor een rechtbank verschijnt hiervoor als zeer gering inschat, al lijkt het mij in beginsel geheel rechtvaardig om hem ervoor te vervolgen, en in het artikel wordt de geringheid van die kans onderbouwd.

Intern zal het namelijk niet gebeuren in de VS, was het alleen vanwege politieke redenen van opportuniteit ("raisons d'tat" geheten, ook heel geschikt voor martelen dat geen "martelen" mag "heten") en overigens:

Ook internationale vervolging is nagenoeg uitgesloten, zegt de Nederlandse advocaat Geert Jan Knoops, die eerder betrokken was bij de verdediging vban de chauffeur van Osama Bin Laden voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Volgens hem is er op dit moment geen internationaal tribunaal dat rechtsmacht heeft om Amerikanen te vervolgen wegens het schenden van mensenrechten. De VS erkennen het Intrenationaal Strafhof niet en zullen daarom nooit Amerikanen uitleveren aan Den Haag.

Zo ziet u maar wee: Als we al niet in de rechtvaardigste en moreelste aller mogelijke werelden leefden die God mogelijk was, dan verdienden we dat toch wel, gezien de morele integriteit van zovelen van onze leiders, voorgangers en leraren.

Toch?


P.S. Trouwens... geldt dit ook Eimert Middelkoop, vertederend als deze brekebeen ook mag zijn, als hij geen goed acteur is? Zie De gruwelijke hondenplaag te Irak over het grote mysterie van de vele skibrillen en electrische veestokken bestemd voor Onze Jongens in Irak, die daar waarachtig heel veel van de Iraakse honden te lijden hadden, naar eigen zeggen.

(*) "Chief Executive Officer" uitgesproken siejoo.

(**)  Regression to the mean heet dit in statistiekland... maar het is ook waar dat de redactie van de NRC verjongt en dat deze vrijwel zeker allemaal geen behoorlijke opleiding ontvingen, al zijn ze universitair afgestudeerd.

(***) De hele managersstand - bestuurlijk en economisch - is fraai geschetst in Orwell's "Animal Farm", met het zwijn Napoleon ("Caesar" dans la douce France, want dr mag je een zwijn geen "Napoleon" noemen - ziedaar de blindheid en doofheid van het recht in de alledaagse praktijk) als archetype - monster der monsters, voor wie geen Jungiaan is - van de soort.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail