Nederlog        


   7 juli 2008

                                                                 

Mees-FEMM-SS

 

 
In commemoratie van het heugelijke feit van de oprichting van de Association of Feminist Epistemologies, Methodologies, Metaphysics, and Science Studies (FEMM-SS):

"There is no great feminist without some mixture of madness"
   (Seneca)


Mijn Neerlands rolmodel voor het begrijpen en verklaren van Postmodern Feminisme is, zoals u wellicht weet, al sinds enige tijd de zeergeleerde en ongetwijfeld geniale dr. Heleen Mees, de oprichtster en leidsvrouwe van W.O.T., dat weer een directe en trotse afgeleide is van het reeds klassiek-feministiese S.C.U.M. van wijlen de feministiese voorvrouwe Valerie Solanas, de grote  Warhol-kenster. (*)

U heeft over dr. Heleen al enige tijd, ongetwijfeld tot uw grote spijt, omdat intelligente mensen immers vooral geïnteresseerd zijn in intelligente mensen, vooral van het andere geslacht, of anders zeer solidair met het eigen, niets vernomen op deze plaats, wat echter niet veroorzaakt werd door haar zwijgzaamheid, maar door de zeer geniale wijze waarop ze haar standpunten weet te herhalen, en door de werkdruk waaraan zij onderworpen was, wonend te New York, en bezig Hillary Clinton tot eerste Presidente van de Verenigde Staten te maken, dat helaas nog niet geheel gelukt is, naar men mag aannemen vanwege de vele hoogst competente feministische assistentes van Mrs. C.

Ook is het gelukkig niet zo dat ik ondertussen zelf niet enigszins voortgeschreden ben op het Pad der Mees-Kenntnisse, want ik heb bijvoorbeeld ondertussen geleerd dat (feministiese dialektiek!):

(1) Mees ≠ Mees.

Hoe is dát in 's hemelsnaam mogelijk, vraagt u zich wellicht af, die minder weet van de feministiese dialektiese algebra dan ik of Alan Sokal, maar zoals zoveel in de wetenschap is ook formule (1) elementair wiskundig verklaarbaar, en wel op geheel feministies-algebraïese wijze:

Heleen heet geen "Heleen", en Mees heet geen "Mees", omdat "Heleen" geboren werd - meen ik - als Lijsbet en "Mees" - als ik me goed herinner - als "Braadsma" of "Van 't Knolleveld", maar eenmaal in The Big Apple aangeland bedacht de ambitieuze voorvrouwe, immers keihard bezig met de bestorming van De Maatschappelijke Top, die zij schrijlings wenst te bezitten, erbovenop, dat deze toch ongetwijfeld liefdevol gegeven of verworven geboortenamen haar media-carriére, waar het iedere Postmoderne Feministe natuurlijk om gaat, zeer bemoeilijken ("Hey, I'm Liesbrit Broadsman. Nice to meet y'all! I am The President of Women On Top!"), en dat het in Amerika véél goedkoper is je naam te veranderen dan in Neerland.

Aldus veranderde "Liesbrit Broadsman" (of hoe ze in 't echt mag heten: Ik heb de NRC waar 't instond weggegooid), in "Miss Hilien Mies", op z'n Amerikaans gezegd (of ook: "Miss Hellain Mays" -'t hangt voor de Amerikanen af of ze haar naam eerst hóren of eerst lézen), en sindsdien nam Heleen's carrière dan ook hoge vlucht, met deze zo slim gekozen zo fraaie zelfverzonnen naam.

"Is dit érgens relevant voor", wilt u nu wellicht weten, die uiteindelijk waarschijnlijk even geïnteresseerd is in carriéremakende consultants (Miss Mies haar emplooy: zij adviseerde Hilary) als ik ben.

Het antwoord is een volmondig "JA, LEZER(ES)!", en wel vooral als u tot die "(ES)" behoort, en nog steeds aan het twijfelen bent over uw eigen fq (a.k.a. feminisme-quotiënt), hoewel dat natuurlijk ook de heren geldt, en inzonder wanneer zij zo gelukkig zijn een partner hebben met een hoog fq.

Wat wil namelijk het geval?

Tot mijn bijzonder grote vreugde is in de Verenigde Staten niet lang geleden de FEMMSS - a.k.a. FEMM-SS - opgericht, een organisatie - gewijd aan, onder meer, "Feminist Epistemologies":

The Association of Feminist Epistemologies, Methodologies, Metaphysics, and Science Studies (FEMMSS).

En dit is een associatie die mij zeer inspireert dat ik meneer Leon Edelaar waarschijnlijk binnenkort om een SD-DWI subsidie ga vragen voor een gender-operatie, om er maar bij te mogen horen, als zwaar academisch filosoof, psycholoog, dialekties logicus ook; als epistemoloog, methodoloog, metafysicus én in wetenschap geïnteresseerde wetenschappelijk afgestudeerde, en - natuurlijk! - tevens als bevrijdingsdenker en trotse leerling van Miss Mies:

Mainstream epistemology seeks to found universal theories of Truth, to develop the means to achieving objectivity, and to discover a deep structure of human language and an intelligible reality.

Dit is, naar u onmiddellijk begrijpt, indien u toegerust bent  met een Mees-brain, en naar ikzelf mocht leren aan de UvA, eigenlijk niets beters dan nauwelijks verborgen fascistisch terrorisme, gebaseerd op patriarchale epistemologiese épistemes, die in volkómen dialektiese tegenspraak staan met bevrijd feministies bevrijdingsdenken, als volgt ("on the other hand"):

Feminist epistemologists, on the other hand, argue that knowledge is always partial, situated, and embodied. In this course, we will study several themes and theories of knowledge developed by feminists working out of analytic, pragmatist, continental, queer and postcolonial contexts: standpoint theories, situated knowledges, the matrix of power/knowledge, the workings of epistemic privilege, the pragmatist link between knowledge and action, and the role of emotions, embodiment, and desire in knowledge.

En dit is, naar u onmiddellijk begrijpt, althans indien u toegerust bent met een Mees-brain, de crux van de quintessens van de essentie waar het allemaal om draait, in de feministiese epistomologie, natuurlijk altijd náást de twee even centrale akademies-feministiese vragen "How large is my pay-check?" en "Who gets life-tenure?", immers óók al een generatie lang de centrale vragen van de feministies-marxisties-globalistiese Asva

Whose Knowledge Matters?
How do class, gender, race and ethnicity, disability, sexuality, and other formations of difference shape what counts as expertise, what questions are considered relevant, and which outcomes emerge from clashes and negotiations between different forms of expertise?
How have epistemologies of ignorance emerged as important conceptual and political approaches to not only reveal patterns of active unknowing, but also to point to strategies for resistance?

U volgt me niet? U leidt aan een overmaat van "epistemologies of ignorance"? U gaat gebukt onder de hegemonie van klasse, gender, raciale en etnische epistemologiese patriarchale deformaties?

Dat komt dan omdat u mijn zo leerzame expositie van 14 mei - Oud Links en Nieuw Postmodern Links - 2 - vergeten of niet gelezen hebt, en omdat ikzelf deze uiteenzetting (die het natuurlijk niet kan hálen bij het proza van W.O.T.- of S.C.U.M. roergangsters),  toch zó leerzaam vind dat ik het relevante deel hier opnieuw weergeef (ook hierin mjn geniale voorgangster Heleen volgend):


2. Onderscheidingen: Negen kontrasten

Het onderwerp is niet alleen rijk, het is ook te complex voor adequate en volledige behandeling in deze haastige en met aanzienlijke pijn en in diepe armoede geschreven stukjes van mij in Nederlog.

Ik heb er daarom even over gepeinsd, en als vingerwijzing en hulp voor de lezer een tafel van kontrasten opgesteld tussen wat ik enerszijds wetenschappelijk realisme noem en anderszijds het postmodernisme:

 Wetenschappelijk realisme Postmodernisme


Karakterisering

Doel:   Emprisch houdbare testbare rationele verklaringen voor natuurlijke feiten, die gebruikt kunnen worden om menselijke noden en wensen te lenigen. Mediamiek houdbare pretentieuze kretologie en kul, die gebruikt kunnen worden om de carrières van de uitdragers ervan te bestendigen.
Aanname:   Er is een onafhankelijke bestaande werkelijkheid die het best gekend kan worden met wetenschappelijke methodes, en het best uitgelegd en geschreven kan worden met wiskundige methoden. Zowel binnen als buiten Academia kunnen carrièrs, posities, macht en aanzien het makkelijkst bereikt worden met zeer pretentieuze morele poses, intellectuele waanleren en algeheel - cultureel - relativisme


Methodes

Cognitief:  1 realisme relativisme
 2 waarschijnlijkheidstheoretisch totalitair
 3 objectief ideologischMoreel:  4 persoonlijke emancipatie sociale nivellering
 5 verandering bevrijding (soi-disant)
 6 persoonlijk en a-politiek politiek en gepolitiseerdPraktisch:  7 technologische oriëntatie machtsdenken
 8 wetenschappelijk gericht media gericht
 9 individueel denken groepsdenken (Groupthinking)

Misschien dat ik hier later nader op inga, maar ik wil hier wel een korte toelichting geven op de 9 kontrasten in methoden tussen enerszijds de echte wetenschap en anderszijds de echte oplichterij of waanleer die postmodernisme heet:
 
 1 realisme relativisme

Wetenschap is realistisch: beweringen zijn waar of niet, bewijsbaar of niet, en wel of niet goed onderbouwd met beproefde feiten en/of herhaalbare experimenten; postmodernisme leugent het bestaan van  waarheid, en is, als uiteindelijk media-gebeuren voor opgang van academische oplichters zonder wetenschappelijke of wiskundige talenten, zeer sterk gebaat bij relativering van alles dat niet de persoonlijke belangen en inkomens van postmoderne poseurs dient.
 
 2 waarschijnlijkheidstheoretisch totalitair

Wetenschap is fundamenteel waarschijnlijkheidstheoretisch: Beweringen kunnen op grond van objectieve evidentie rationeel als meer of minder waarschijnlijk ingeschat worden, en veel verschijnselen kunnen alleen adekwaat statistisch onderzocht en gerepresenteerd worden; postmodernisme presenteert een totalitaire bevrijdingsideologie met een totalitaire alomvattende zogeheten epistemologie die alles van reclame, porno en media-kul tot echte natuurkunde en zuivere wiskunde op één lijn stelt en zogeheten demokraties reduceert tot wat de plenaire vergadering, de universiteitsraad, of het volk voor de TV ervan vindt, in meerderheid, in hun grote postmoderne gelijkwaardigheid van alles en iedereen.
 
 3 objectief ideologisch

Wetenschap is gebaseerd op kennis van en interesse in objectieve feiten, vastgesteld door onafhankelijke objectieve waarnemers, en op herhaalbare experimenten, waarvoor hetzelfde geldt; postmodernisme houdt dit alles voor ideologie en is zelf expliciet ideologisch en totalitair: Wat tegen de postmoderne bevrijdingsrhetoriek van op dit moment modieuze achtergestelden in lijkt te gaan, of postmoderne carrièremakers in de weg staat wordt postmodern uitgemaakt voor fascistisch en ander fraais.

 4 persoonlijke emancipatie sociale nivellering

Eén zeer belangrijke motivatie van de echte wetenschap en de echte  wetenschappers is de persoonlijke emancipatie van individuele mensen overeenkomstig met hun talenten en menselijke noden; de postmoderne bevrijding bestaat uit sociale nivellering, gelijkschakeling, en gelijkmaking van alles en idereen tot de gelijkwaardigen van postmodernen (behalve dat de postmoderne leiders natuurlijk nèt weer even iéts gelijkwaardiger zijn dan alle anderen, om welke reden aan hèn alle goedbetalende academische baantjes toebehoren, postmodern moreel gezien).

 5 verandering bevrijding (soi-disant)

De wetenschap is bedoeld om de wereld te begrijpen en gebaseerd op dat begrip te veranderen conform de wensen en belangen van mensen; postmodernisme is bedoeld om totaal talentloze sofen, logen en gogen in het genot te stellen van de beste academische baantjes en tot de prominentste mediamieke Talking Heads van de dag te maken, en doet dar door altijd en overal te pretenderen De Bevrijding te brengen van Alle Onderdrukking van De Vrouw, De Zwarte, De Homo en (nadat alle postmodernen academische aanstellingen hebben) wellicht ook van andere mensen. (En deze Bevrijding drukt zich dan weer uit - "physical 'reality' ... is at bottom a social and linguistic construct" - in de gedwongen oplegging aan allen van de brute totalitaire taalterreur die Politieke Correctheid heet.)

 6 individuele emancipatie politiek en gepolitiseerd

Echte wetenschap dient individuele emancipatie van allen, en wordt geproduceerd door de intellectueel meest begaafde individuen, voor wie echte kennis van de werkelijkheid een fundamenteel persoonlijk instrument van beschaving en emancipatie is; postmodernisme brengt de postmodernistische bevrijding van allen door allen te reduceren en nivelleren tot wat ook de allerdomsten, allerluisten en minst morelen, en inzonder professoren postmoderne filosofie en zogeheten literatuur-"wetenschap" (vanouds HET domein voor de driekwartdebiele digibeten die posmodernen plegen te zijn) intellectueel aankunnen.

 7 technologische oriëntatie machtsdenken

Echte wetenschap - en alleen echte wetenschap - leidt tot echte menselijke technologie: Nieuwe door mensen gecreëerde artefacten en constructies die menselijke interesses en belangen dienen, en die als objectief bestaande dingen (medicijnen, apparaten, instrumenten) bruikbaar zijn voor anderen, ook zonder kennis van de wetenschap die voor het creëren ervan nodig was (en zonder te bidden, of priesters, shamanen, of postmoderne media-sofen te hoeven aanroepen); postmodernisme wordt gedreven door maatschappelijk machtsdenken, en de wil de maatschappij revolutionair te veranderen zodat iedereen postmodern bevrijd c.q. genivelleerd kan worden, en heeft uiteindelijk alleen de macht van het woord, de leugen, de pose, en de eventuele democratische sanctie van een domme misleide meerderheid c.q. de journalisten die het onwetende kiesvee bespelen in de media.

 8 wetenschappelijk gericht media gericht

Echte wetenschappers richten zich voornamelijk tot echte wetenschappers, voor kritiek ('peer review') en ondersteuning; postmodernen zijn vooral mediagericht omdat hun boodschap feitelijk populistisch, nivellerend, kretologisch, en berekend op de vermogens van de domme massa is, en feitelijk alleen emancipatie, carrières, inkomen, media-faam, en boekomzetten voor postmoderne voorlieden en hun pijpendragers nastreeft.

 9 individueel denken groepsdenken (Groupthinking)

De echte wetenschapper is een individu dat de moed en de vermogens geeft rationeel voor zichzelf te denken; postmodernen, bij gebrek aan talent en kennis, kunnen alleen in termen van groepsdenken redeneren, en zweren bij democratische meerderheden, hoe ook gemanipuleerd en bedrogen, en bij de zogeheten gelijkheid en gelijkwaardigheid van allen voor alles, uit naam van de menselijke bevrijding en emancipatie, en natuurlijk altijd afgezien van die kleine minderheid van zogeheten 'fascisten' (als ik) die dit durven te ontkennen, en die dringend genivelleerd en bij voorkeur van de postmoderne universiteiten en academies moeten worden getrapt als élitaire arrogante voorstanders van slavenhandel en als aanhangers of bewonderaars van zogeheten Dead White Males (*), volgens postmoderne principes.


In een land waar een verbluffend intellect als prof.mr.dr. Balkenende premier kan worden, en een idem als Miss Mies Presidente van W.O.T. en (weliswaar vooral vanwege haar taalgevoel, stijl en elegantie van uitdrukking, naast haar verbluffend intellect) veelgelezen columniste in een intellectuelen-krant als de NRC, past mij natuurlijk gróte bescheidenheid, as a mere male, ook.

Maar tóch - "The Vanity of Human Wishes" (**) - wil het mij nog steeds voorkomen dat mijn lam proza, zwaar gehandicapt als het ongetwijfeld is door de grote "disability" van mijn "epistemologies of ignorance", u althans enige steun behoort te geven bij het begrijpen van wat een Associatie als FEMMSS zo bijzonder interessant maakt.

(*) De Nederlandse Überfeministe dr. Heleen Mees, die woonachtig blijkt in New York, is de leading lady van het zogeheten "Women On Top" a.k.a. W.O.T., een zeer trotse opvolgster van het bijna even fraai getitelde S.C.U.M. a.k.a. "Society for Cutting Up Men" van the very fine feminist the late great Valerie Solanas (tevens internationaal bekend Warhol-specialiste).

(**) Dr. Johnson, in vertaling van Juvenalis (een groot lijder aan zogeheten 'savage indignation', een ernstige deviatie van melancholia abnormalis of misanthropia literalis die gelukkig tegenwoordig in Neerland zwaar verboden is, dankzij het kloeke en moedige optreden van minister Donner en premier Balkenende, en daartoe strekkende écht Neerlandse wetgeving).


Maarten Maartensz


        home - index - top - mail