Nederlog        

 

19 januari 2007

                                                                 

Hofland en het verval van het Neder-onderwijs

 

 

Hofland is ca. een generatie ouder dan ik. Hij columneert nog steeds in de NRC, en had daar vandaag een column over het verval - de nivellering, versimpeling, debilisering - van het Nederonderwijs, dat nu feitelijk 40 jaar aan de gang is, want het begon met de Wet op het Mammoetonderwijs van Cals.

Hij heeft net als ik nog drie (HBS) of vijf (gymnasium) vreemde talen in z'n VWO gehad, en wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Vergeleken met vrijwel iedere doctorandus van nu van 25 50 is Hofland, die niet gestudeerd heeft, een geniale allesweter, gewoon omdat hij behoorlijk onderwijs heeft gehad, en moderne doctorandussen en - godbetere het! - Masters of Art geheel niet.

Vanaf de zeventiger jaren werd het grootste deel van het VWO-onderwijs, dat Hofland nog geheel vanzelfsprekend deelachtig werd, voor nodeloze ballast gehouden door vrijwel iedereen die over het onderwijs besliste in de Nederpolitiek, en kon je met een feestpakket van Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen (o.i.d.) je VWO-eindexamen doen, je inschrijven aan een universiteit, en drs. sociologie of filosofie worden, en - mits lid van de Asva en de CPN, PSP, PPR of PvdA - hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam, Tilburg,  Nijmegen of Groningen.

Rond 1980 konden de eindexamen-kandidaten PABO al niet meer hoofdrekenen noch staartdelingen op papier maken. Dat hoefde ook helemaal niet volgens de PvdA-top uit die tijd, want "alle mensen zijn gelijk" en eisen stellen aan wie ambieerde af te studeren heette "hl ondemocratisch", "elitair" of - als ik het deed - "fascistisch". (Ik was nl. tegenstander van de Asva.)

Vrijwel iedereen die een studie begon studeerde in die tijd af, al was het na 15 jaar, want de universiteit kreeg per afgestudeerde ca. 20.000 gulden van het rijk. Aan de universiteiten gingen de standaarden dus k radikaal omlaag.

Bovendien werd mijn generatie van studenten, voor een aanzienlijk deel marxistiese salon-revolutionairen die tegenwoordig voor levensgevaarlijke terroristen gehouden zouden worden (Etty, Meulenbelt, Scheffer, Boomkens, allen nu prof.dr. aan een Nederlandse universiteit, maar anno 1980 hl marxisties revolutionair en geheel tegen - "imperialistiese, kapitalistiese, burgerlijke" - wetenschap) via de Asva en andere linkse studenten-generaties, met hulp van scherpe ellebogen, intriges en intimidaties (zie de affaire Daudt, een hoogleraar aan de UvA die indertijd durfde te protesteren tegen de politisering en nivellering van het onderwijs) benoemd tot "wetenschappelijk medewerker", in een ambtenaren-baan voor het leven, zodat de meesten nog steeds zitten waar ikzelf ze eind zeventiger jaren aantrof.

N kunnen gediplomeerde VWO-leerlingen in grote meerderheid niet meer rekenen en niet meer spellen, uiteraard omdat ze les hebben gekregen aan het LO van de PABO-generatie die opgeleid werd in de zeventiger jaren en alleen een stencil over Marx hoefde te kennen om een einddiploma te krijgen, en aan het VWO les kregen van afgestudeerden met een waardeloze universitaire opleiding, die in de alfa en gamma-vakken grotendeels uit politiek bestond, en waar je een doctoraal kon behalen door zo ongeveer helemaal niets te doen behalve zwijgend aanwezig zijn gedurende een uur in zogenaamde werkgroepen ("= n studie-punt = n week studie" = "n uur aanwezig in de werkgroep dialekties feminisme": z ging dat, al in de zeventiger jaren, en drom is een marxistiese feministiese revolutionaire als Anja Meulenbelt nu prof.dr., natuurlijk ook omdat dit zo goed betaalt, want "Erst kommt das Fressen, Und dann die Moral", onder marxistiese revolutionairen, al vele generaties.)

Aldus werden grote hoeveelheden neerlandici, sociologen, psychologen, filosofen, andragogen etc. doctorandus, en kwamen alras met hun universitaire diplomaas op belangrijke beleidsposten, in de politiek, of als hoge ambtenaar bij een ministerie, zoals het ministerie van onderwijs, waar ze natuurlijk wr uitdroegen dat "alle mensen zijn gelijk", omdat daarmee niemand iets beters zou kunnen zijn of worden dan zij, en waar ze vlijtig bijdroegen aan de verdere nivellering van het onderwijs, weer vooral omdat (1) het Rijk per afgestudeerde aan de instelling waar deze afstudeerde een aanzienlijk bedrag overmaakte (2) de overgrote meerderheid van de studenten ook veel liever doctorandus werd zonder enige moeite iets serieus te leren over wetenschap en (3) de partij-kameraden van de politieke beleidmakers de macht hadden aan de universiteiten in de Colleges van Bestuur en de universiteits-raden. (Ik maak trouwens wel uitdrukkelijk een uitzondering voor studies die cht talent vergen, als wiskunde of Chinees, die dan ook tegenwoordig en de afgelopen dekaden vrijwel geen autochtone studenten meer trekken: Te moeilijk, gezien hun VWO. Enkele hoogbegaafden hebben deze studies toch afgemaakt, al zijn de studierichtingen nu vrijwel dood bij gebrek aan studenten.)

Wat is de toestand nu? Hofland beschrijft het in de NRC van heden zo:

"De noodklokken van het onderwijs in het algemeen luiden al twintig jaar of langer. Docenten worden onderbetaald, scholen niet goed schoongemaakt, deskundigen dokteren aan de methode van lesgeven, politici bezweren dat er meer geld in onze kennis-economie moet worden gestoken, een wetenschappelijk bureau meldt dat Nederland anderhalf miljoen 'functionele analfabeten' heeft, dat zijn mensen voor wie zelfs het eenvoudigste formulier een raadsel is. En nu deze week weer eist de Raad voor het Hoger Beroeps Onderwijs een noodplan voor het Nederlands. De eerstejaars aan de lerarenopleiding, de pabo, hebben de afgelopen maanden een taaltoets gedaan, spellen, zinsontleding, kiezen van het juiste woord, en tweederde is gezakt. Dat zijn de aanstaande leerkrachten die straks uw kinderen of kleinkinderen les gaan geven.
Ja, alarmerend nieuws."

Het is al veertig jaar aan de gang, en de professoren aan de UvA die ik gekend heb, voorzover intelligent en integer, klaagden al in het begin van de tachtiger jaren over het bijzonder slechte geschreven Nederlands van de meeste studenten; dat je afgezien van Engels vanaf 1975 geen wetenschap in een vreemde taal kon opgeven aam studenten; en dat de overgrote meerderheid zo ongeveer niets wist of begreep van wiskunde, zodat onderwijs statistiek aan gamma-studenten radikaal vereenvoudigd moest worden om mr dan een heel klein percentage geslaagden te behalen.

En het is al minstens 27 jaar zo dat er niet in het onderwijs genvesteerd werd, wordt en is, "vanwege geldgebrek" (in n van de rijkste landen ter wereld, dat leeft bij gratie van wetenschap en technologie), en dat de nivellering van het VWO bestendigd werd door de PvdA omdat je helemaal niets hoefde te leren, beweerden ze, anders dan "leren leren" want "je kunt alles wat je wilt weten opzoeken met hulp van de computer". (Dat je voor het stellen van een intelligente vraag relevante kennis nodig hebt is een overweging die voor een PvdA-brein la Sharon Dijksma, n van de grote nivelleerders, kennelijk mede uit wraakzucht voor haar eigen domheid, en volgens de regel "niemand mag beter zijn dan ik, dus we ontnemen iedereen de kans daarop", vl te ingewikkeld is.)

Hofland vraagt, in verband met het onvermogen van vrijwel alle studenten van nu om zelfstandig behoorlijk te spellen in hun eigen moedertaal, na veertien jaren verplicht Nederlands onderwijs, overwegend op gemeenschapskosten:

"Heeft de Nederlandse politieke elite er ook maar een vermoeden van dat al sinds tientallen jaren onafgebroken en van alle kanten en in toenemende mate aanvallen op de taal worden gedaan? Dat kan haast niet anders, maar daar laat deze elite zich niet over uit. Als politicus moet je alleen iets in het openbaar zeggen als je daarmee een redelijke hoop op veranderingen kunt wekken. Die hoop is er in dit geval niet."

Met het laatste ben ik het eens: Als de grote meerderheid die nu een VWO-diploma heeft behaald niet kan wat nog in 1962 vanzelf sprak voor wie de lagere school afmaakte (nl. redelijk kunnen spellen en rekenen), dan getuigt het van utopische wensdenkerij aan te nemen dat de Nederlanders die nu tussen de 20 en 40 zijn in staat zouden zijn hun kroost behoorlijk onderwijs te geven, of er op toe te zien, met verstand van zaken, dat ze dat krijgen.

Immers, dit is de generatie die niet heeft leren spellen, niet heeft leren rekenen, geen vreemde talen heeft geleerd behalve Engels, en dat dan voornamelijk gesproken, en niet gelezen of geschreven, en die niets van wiskunde, natuurkunde, scheikunde of geschiedenis weet (behalve wat ze daarover deelachtig werden via de TV). Ze weten trouwens ook vrijwel niets van wetenschap, en zijn dus heel spiritueel en goedgelovig: Vandaar de huidige opkomst van de religie.

Het begin van het geciteerde van Hofland is nogal optimistisch in mijn ogen: Zker de politieke elite van de PvdA, die de voornaamste bewerkstelligers zijn van de nivellering en debilisering van Nederland in de afgelopen veertig jaar, weet hl goed dat gedebiliseerd kiesvee in een zogeheten parlementaire democratie hrlijk is voor de carrire-mogelijkheden em het voortbestaan van de politieke elite. Je kunt nauwelijks opgeleid kiesvee namelijk lles wijsmaken, en ze kunnen toch niet effectief protesteren, want ze weten vrijwel niets, kunnen niet schrijven en niet spellen, en wiskundig en statistisch weten en kunnen ze helemaal niets, en zelfs ls er hier of daar een genie geboren wordt dat bovendien de moed heeft de ondergang van de beschaving aan de kaak te stellen  dan is dat in de ogen van Onze Democratische Meerderheid een evidente gek waarnaar een behoorlijk burger niet luistert.

Het is te vrezen dat er nu wr een minister van onderwijs van de PvdA komt, die alleen maar de belangen van de elite van de PvdA zal dienen, die trouwens ook de elite van de Nederlandse universiteiten vormt, sinds de zeventiger jaren. Zo'n politiek elite-gedrocht wt ongetwijfeld, net als de leden van mijn generatie die in de zeventiger jaren aan de universiteiten benoemd werden vanwege hun scherpe ellebogen en politieke vriendjes in de universiteits-raden, dat als de gevolgen van hun wanbeleid duidelijk aan het licht komen zij zelf allang veilig gepensioneerd of dood zijn, en dat hun eigen kindertjes met behulp van duur bijzonder onderwijs, makkelijk betaalbaar voor de politieke elite gezien de uitstekende salarissen voor de politieke elite, aan een beetje behoorlijke buitenlandse universiteit zullen hebben kunnen studeren, terwijl hoe onwetender de kiezer is hoe beter de kansen voor de corrupte politieke elite om aan de macht te blijven.

Kortom, en volgens Machiavellistisch realisme: Waarom zou de Nederlandse politieke elite, en zeker die van de PvdA, het Nederlandse onderwijs verbeteren? Hoe slechter dat onderwijs, hoe langer zij zelf aan de macht kunnen blijven; hoe vaker ze worden verkozen; en hoe gewilliger de meerderheid van het Nederlandse kiesvee hun leugens en uitvluchten slikt.

De bestaande Nederlandse politieke elite heeft positief belang bij een grote meerderheid van onwetende kiezers; de  Nederlandse kiezers hebben niet de kennis om zichzelf het onderwijs te geven dat ze in hun jeugd onthouden is; en de grote meerderheid van de huidige leraren die onder de 55 is, hoe goedbedoelend en hardwerkend ook, heeft ook al geen behoorlijk onderwijs gehad, en is waarschijnlijk allang gepromoveerd tot hun niveau van incompetentie.

Hoe kn het Nederlands onderwijs dus beter worden? Ik zie het alleen gebeuren door een wonder, een revolutie, of na een generatie of vijf, waarvan twee drie als Nederland-ontwikkelingsland van de tweede helft van de 21ste eeuw.

Misschien - ik ben nu eenmaal tamelijk optimistisch - dat er ca. 2107 weer een generatie van Nederlandse 18-jarigen zal zijn die even goed kan spellen en rekenen als de 12-jarigen van 1962 of eerder?


P.S. 14 april 2008: Voor wie denkt - het is me dertig jaar gezegd! - "dat u wel een beetje overdrijft", zie Het CITO vindt het ook van 13.IV.2008.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail