Nederlog        

 

2 oktober 2006

                                                                 

Nog wat over juffrouw Ali

 

 

Ik schrijf mijn stukjes gewoonlijk snel, altijd moe, en in een periode dat ik wat minder pijn heb. Vandaar dat ik niet altijd lust of energie heb om ze grondig te doorlopen of herzien, en soms ook wat vergeet op te merken.

Hier zijn nog enkele opmerkingen over en in samenhang met juffrouw Ali, aan wie mijn vorige stukje gewijd is, waarvan ik me realiseerde, nadat ik het geschreven en opgeladen had, dat het een belofte van mij inloste uit juli.

In de eerste plaats dan, ik noem haar "juffrouw Ali" omdat de pretentie of suggestie dat ze van Nederlandse adel zou zijn, met dubbele achternaam en al - "Hirsi Ali" - mij tegenstaat; omdat ze nu eenmaal tegenwoordig "Ali" heet en juffrouw is; en omdat de enigszins neerbuigende bijsmaak mij wel aanstaat, voor deze pretentieuze juffrouw van beweerde Somalische adel, en grote clan-gevoeligheid, volgens Buruma, die in het lange interview dat haar autobiografie smaak en allure moet geven in de NRC, waar ik gisteren op in ging, geen enkele ademtocht heeft besteed aan commentaar op of excuus voor het feit dat ze toch echt een economische bedriegster is, die Nederland is binnengekomen op valse voorwendsels. Toch moet er iemand ànders zijn afgewezen als politiek vluchteling, vanwege Ali's toelating op valse voorwendsels, uit economisch eigenbelang, dus inderdaad wel in de gebruikelijke VVD-tradities.

Dan iets wat ik gisteren vergat, namelijk een kort kommentaar op de laatste valse frase van haar die ik citeerde:

"Tegen zoveel zieligheidsfilosofie kan de economie niet op."

Dit is in verband met

"de gezinsvorming [van zgn. gastarbeiders - M], ook op basis van die zieligheidsfilosofie."

Wel, dit is een pretentieuze leugen: De economie kan daar héél goed tegen op, en in feite kwamen die "gastarbeiders" hier omdat het werk dat ze deden ofwel niet gedaan kon worden door "autochtone" Nederlanders, ofwel omdat Neerlandse autochtonen het te smerig of te zwaar vonden. Winstgevend was het zeker, want anders waren ze nooit ingehuurd. (En dat er later vaak geen werk voor deze mensen was lag toch vooral aan feitelijke discriminatie, die even vaak geloochend als toegepast werd. Nederlanders zijn zo, al eeuwen: Het was al "VOC-traditie" om door leugen, bedrog, uitbuiting en discriminatie rijk te worden.)

Nu weet ik dat het een modern feministisch vals en immoreel geloofsartikel is (en juffrouw Ali is nog steeds van dat ethnisch correcte geloof) dat vrouwen moeten werken.

In feite komt dit erop neer dat de grote meerderheid van de vrouwen een leven moeten leiden aan de lopende band, of ander zwaar, smerig of stom vervelend werk moeten doen, zogenaamd vanwege "de vrouwelijke emancipatie", maar feitelijk vooral omdat de liegende en bedriegende Jolande Withuisen en overige valse poserende feministes-met-academische-graad (gewoonlijk in een flutvak) vet-betaaalde kwasi-academische parasietenbaantjes willen kunnen krijgen vanwege "Mijn Vrouw-zijn" en hun o zo nobele feminisme.

Feminisme in de moderne politiek correcte praktijk, style académique, is miljoenen vrouwen de laagste en smerigste banen indwingen opdat enkele duizenden vrouwen hoge banen kunnen claimen, die tot nu voor heren gereserveerd werden.

Afgezien van deze feitelijke feministische economie, zo geschikt voor uitbuiting-met-een-menselijk-gezicht, was het toch echt zo, en is het ook nog steeds zo boven de laagste inkomensgroepen, dat het salaris van de man voldoende is (en behoort te zijn!) om een vrouw en kinderen behoorlijk van te onderhouden, zonder dat zijn vrouw 40 uur per week feministisch verantwoord toiletten moet schoonmaken op het instituut waar juffrouw dr. Jolanda Withuis voorbeeldig en hoogbetaald feministisch liegt over concentratie-kampen en verzet, opdat haar "zuster" in het feminisme, de Marokkaanse toilettenreinigster, maar het geld kan verdienen om haar kinderen naar de crèche te kunnen laten gaan, waar andere allochtone Unterfrauen ze in grote groepen mogen hoeden tegen armzalig salaris, opdat de toiletten maar gereinigd worden waarop de sociologische dokters Withuis hun academische konten vleien om zich  feministisch verantwoord en hygienisch te ontlasten.

Maar goed - juffrouw Ali loog dus weer eens gewoon, en heeft kennelijk geen sjoege van economie, wat ze dan ook niet gestudeerd heeft.

Dan ten derde, over mijn dédain voor haar, waar inderdaad - o Nederlandse schande, in dit land van vermeend gelijkwaardigen van alles en iedereen! - sprake van is, want ik woon in een land waarvan ik de politici verachtelijk vind, en niet alleen de politici trouwens.

Deze opstelling - zolang je vrolijk veracht haat je niet bitter, of althans niet vernietigend intens, zodat ik deze houding in dit land van haters van de haat aan enkele anderen aanraad, mits intelligent en geleerd genoeg - hangt samen met mijn achtergrond, mijn eigen geschiedenis, en mijn inkomen, als Nederlandse invalide met een doortimmerder familie-achtergrond van verzetshelden dan enige Nederlander waar ik weet van heb (een achtergrond die overigens kennelijk opzettelijk is weggelogen uit de geschiedenis geschreven door de feministische geschiedsfraudeuse van het Niod juffrouw dr. Jolande Withuis).

Hoe dat zij: mijn inkomen is per maand tennaastebij wat juffrouw Ali per uur ontvangt, en juffrouw Withuis per dag, schat ik, in alle Nederlandse "gelijkwaardigheid", maar omdat ikzelf niet centraal gegleufd ben zal dat wel pàssend geacht worden voor mij, door deze dames die carrières hebben gemaakt met valse morele pretenties.

Trouwens: hoe racistisch en ethnisch is feminisme eigenlijk, op de keeper beschouwd? Hoe redelijk, rationeel, verstandig en menselijk is het om discriminatie te bestrijden met ... discriminatie, en mensen te bevorderen of discrimineren op basis van aangeboren eigenschappen zonder enige individuele menselijke verdienste of blaam of keus?

En verder hangt mijn dédain voor politici samen met mijn relevante kennis van politiek, waarover nu.

Namelijk: De zeer grote meerderheid van de Nederlanders, kiezers zowel als gekozenen, weet vrijwel niets van politiek, en laat zich maar al te graag bedriegen en beliegen, of liegt en bedriegt als gekozene. Om Pechtold te citeren:

"Ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken."

Juist! En het staat uitgebreid, helder en letterkundig fraai beschreven in tal van politieke teksten sinds Machiavelli!

Leer eens wat zinnigers over politiek dan de leugens in de kranten of op TV, Nederlanders! Hier -.is een lijstje, al is het overwegend in Engels dat moeilijker is dan men u bijgebracht heeft op het VWO. Het is dan ook gewoonlijk veel beter dan uw politici zelf bij machte zijn te produceren, en niet geschreven in de Jip-en-Janneke-taal van en voor rand-debielen: Introduction to politics.

Eén van de boeken op dat lijstje is - en ik citeer mijn eigen aanprijzing maar:

Barbara Tuchmann: The March of Folly: Tuchman was an American historian who wrote a number of books that got deservedly famous (though she is not of the class of  the really great historians like Thucydides, Gibbon or Burckhardt). This is her book on the ineptitude, stupidity, ignorance, wishful thinking, self-willed blindness and incompetence of political leaders, almost everywhere almost always.

Wat ik daarbij niet vermeld is de voortdurende gigantische leugenachtigheid van politici, die Tuchmann o.a. illustreert met een geschiedenis van de zes Renaissance-pausen wier corruptie, hebzucht en decadentie de voornaamste redenen vormden voor de Reformatie.

Nu, de verschillen tussen Nederlandse politici en Renaissance-pausen zijn vooral verschillen in intelligentie, in beschaving, in taalvermogen, in kunstzinnigheid, in belezenheid, in bestuurlijke competentie, in theologische en filosofische kennis, en vrijwel zeker ook in sexuele potentie: Op die terreinen zijn al die pausen verreweg de meerderen van alles wat er in het Nederlands parlement te vinden is, maar in leugenachtigheid, ambitie, hebzucht en ruggegraatsloosheid waar het principes geldt zijn de Nederlandse parlementariërs gewoonlijk van pauselijk Borgia-formaat, al blijft het esthetisch jammer dat hun taalvermogen en beschaving zoveel minder zijn, hun kennis zo gering is, en hun karakters zo klein, benepen, armzalig en laf zijn.

Trouwens... ik vind het niet erg dat politici liegen en bedriegen. Daar zijn ze immers voor, en wie geen carrière wil als beroepsleugenaar moet de politiek niet in, en hoeft dat ook niet als hij talent heeft, want de politici van over de grens, waar Nederlandse politici  Nederland tegen behoren te verdedigen, zijn zeker niet beter of moreler of eerlijker, en "met boeven vangt men boeven".

Alleen: Het moeten wèl leugens en bedrog zijn die overwegend in dienst staan van een ideaal, en niet, zoals de leugens en het bedrog van de Renaissance-pausen en de meeste Nederlandse politici, alleen voor eigen carrière, of - bij morele uitzondering - voor partij-belang en partij-vrienden.

Tenslotte, wat betreft de o zo morele inzet van juffrouw Ali voor "de vrouw", tegen "de Islam", voor "de verlichting", tegen "de moslims" en overig fraais.

Wie een carrière in de politiek wil die heeft een aanleiding, een voorwendsel, een morele of bestuurlijke wens nodig om te bestendigen, zich voor in te zetten, en bekendheid mee te verwerven.

Voor juffrouw Ali is en was dat "de islam" en "de positie van de vrouw", allebei zaken die haar direkt persoonlijk raken, en die in Nederland op het moment dat ze erover begon allebei goed in de politieke markt lagen.

Nu, ik heb haar nooit nodig gehad om te weten dat ik het niet eens ben met enige vorm van islam, gewoon omdat ik geheel en al atheïstisch ben, en dat mijn hele leven ook was; ik heb haar nooit nodig gehad om te weten dat vrouwen gediscrimineerd worden, en mannen trouwens ook, omdat mensen gewoonlijk en gemiddeld noch bijzonder moreel, noch speciaal intelligent, noch zelfs overwegend eerlijk zijn, om welke reden er de hele bekende geschiedenis veel menselijk leed en ellende zijn geweest; en ik heb haar ook nog nooit weten te betrappen op een werkelijk intelligent idee, of een echt geslaagde verwoording van een enigermate zinnig standpunt - een hoedanigheid die ze trouwens deelt, als veel anders, met alle andere kamerleden.

Ik ben dus evenmin onder de indruk van haar morele bevlogenheid als van die van al die andere kamerleden, waar ik ook nooit aan geloof, of alleen maar in de mate dat de morele praatjes die ze hebben hun voorwendsels zijn om persoonlijk carrière mee te maken, die ze in het parlement en met liegen maken, vooral omdat ze vrijwel allemaal geheel niet het talent hebben om carrière te maken zonder leugens en poses, in de wetenschap of de kunst.

Kortom, ik denk dat juffrouw Ali niets beter is dan andere Nederlandse parlementariërs, waarvoor mijn dédain ook groot is, en trouwens ook niets slechters dan haar soortgenoten, en dat ze alleen boven de meeste parlementariërs uitsteekt in manipulatieve sluwheid, in brutaliteit, in carrière-geilheid, en in het met alle mogelijke middelen nastreven van haar eigen belang.

En verder heeft ze het geluk uiterlijk fraaier te zijn dan de meeste parlementariërs, trouwens ook geheel geen moeilijke opgaaf, al is het geen enkele persoonlijke verdienste. Ze zou wel gek zijn om er geen gebruik van te maken, maar ondertussen schijnen haar uiterlijk en curves in ieder geval de blik van nogal wat heren zeer te vertroebelen.

Ik vermoed dan ook dat de uiteindelijke redenen voor haar opgang in haar uiterlijk liggen, samen met haar pretenties "voor de belangen van de vrouw" en "tegen de islam" te zijn, en haar valse pretenties politiek vluchteling te zijn, met een heldhaftig verleden, dat ondertussen allemaal onwaar blijkt te zijn.

Afgezien daarvan: Had ze een bochel gehad, of het uiterlijk van Erica Terpstra, dan zou ze waarschijnlijk nog steeds toiletten schoonmaken, of een carrière hebben kunnen maken aan de Thamesweg, waar ze Rob Oudkerk dan had kunnen leren kennen in zijn volle menselijkheid, want geen mannelijk parlementariër zou naar haar hebben omgekeken als ze lelijk was geweest, zelfs niet als ze drie keer intelligenter zou zijn dan ze is, en tien keer beter zou kunnen formuleren dan ze doet.

Kortom: Het is een vrouw met een fraai uiterlijk, die goed kan liegen, en bereid is héél ver te gaan voor eigen belang - en dus veel meer een politieke courtisane dan een heilige, al geloven mannen graag het beste van haar zodra ze haar gezien hebben, eenvoudig omdat ze hormonaal veel sterker appèleert dan intellectueel of moreel. 

Maar ook hier past Hume's argumentatie tegen wonderen: Het is véél waarschijnlijker dat gerapporteerde wonderen berusten op delusie, bedrog, overdrijving en valse overlevering dan dat ze waar zijn zoals de gelovigen dat zo graag zouden zien, of de zelfbeweerde heiligen en wonderwerkers zo graag mogen doen geloven.

Dit geldt voor Maria's maagdelijke ontvangst van Jezus, en voor Jezus' gewandel over het water, en voor zeer veel meer religieuze beweerde wonderen, en het geldt ook voor de pretenties van politici dat zij o zo bijzonder moreel, voortreffelijk, integer, begaafd, en menselijk voortreffelijk zouden zijn. Was het wáár, dan hoefden ze de politiek niet in om carrière te maken, bijvoorbeeld.

Tenslotte. Juffrouw Ali heeft al jaren een intellectueel hoofdwerk over politiek aangekondigd, waarbij ze de ideeën van Popper en Hayek zou toepassen en uitwerken. Aangezien ze inderdaad wat slimmer is dan een modaal kamerlid zou dit in beginsel binnen haar mogelijkheden moeten liggen, en ik hoop dat ze zich er aan zet, en dat er wat enigermate bruikbaars uitkomt, in wetenschappelijke zin dan, en niet wéér een dun boekje waarin ze haar eigen voortreffelijkheden bezingt, maar ik betwijfel het zeer, en dat dan weer vanwege mijn voornaamste bedenking tegen haar, die dit hele stukje doordesemt: Ik zie geen theoretisch talent of vermogen in haar; ik zie geen grote morele gegrepenheid of integriteit; ik zie alleen een handige carrièremaakster, wier voornaamste kracht schuilt in een combinatie van een fraai uiterlijk, grote en pretentieuze brutaliteit en unverfroren het-doel-heiligt-de-middelen denken-en-doen.

Kortom, ze is een soort Somalische Jozias van Aartsen, zal ik maar zeggen: Niets beters, niets slechters, niets interessanters, niets morelers. Een opvallend uiterlijk met een geslepen innerlijk, vooral gericht op eigen belang en eigen carrière, en daar ook in geslaagd, op Nederlandse kosten, vanwege haar handige gelieg en haar zwarte Bambi uiterlijk. Niets beters dan Van Aartsen, Elian of Wilders, zou ik zeggen, en met dezelfde aandriften, wensen en mogelijkheden, maar inderdaad uiterlijk wel een stuk appetijtelijker, geef ik toe.

Hier zijn links naar mijn andere stukjes in Nederlog over haar:

- Übermenschen en Untermenschen in Nederland;
- Quod licet Ayaan non licet Iraniërs etc.
- Naar Somalisch Recht
-
Ayaan-info

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail