Nederlog        

 

19 juni 2006

                                                                 

Censuur aan de Universiteit van Utrecht

 

 

Nederland is een weinig beschaafd land.

Dat blijkt weer eens uit de censuur van professor P. van der Horst, die aan de Universiteit van Utrecht hoogleraarde in het Nieuwe Testament en het Jodendom, en een afscheidsrede als hoogleraar wilde houden, waarin hij wilde ingaan op de anti-semitische propaganda die gebruikelijk is in nogal wat kringen van Islamieten. Dit mocht niet van de rector.

In de NRC van heden staan er verschillende artikelen over, waaronder een hoofdredactionele bijdrage, en tamelijk uitgebreide citaten uit de rede die Van der Horst had willen houden maar niet mocht houden van zijn rector. Van der Horst hield zich aan dat gebod, omdat volgens de NRC

"Indien Van der Horst zou besluiten om de passages te handhaven, zou de rector zijn "rectorale bevoegdheid" gebruiken, volgens de hoogleraar om hem de toegang tot zijn eigen afscheidsrede te ontzeggen."

Daarbij geldt dat verder, weer volgens de NRC:

"Volgens Van der Horst heeft de rector magnificus twee belangrijke argumenten gebruikt voor zijn advies: de persoonlijke veiligheid van de hoogleraar en het veronderstelde gebrek aan wetenschappelijk niveau."

In de NRC staat een kwart krantenpagina aan citaten van wat Van der Horst had willen voordragen, en ik kan er niets schandaligs aan ontdekken, anders dan de waarachtige beschrijving van de anti-semitische propaganda die Van der Horst wilde behandelen.

Op de voorpagina staat een kleiner artikel, met daarin een passage die volgens Van der Horst "nog uit een oude versie" van zijn rede stamde, en die hij "niet van plan [zou] geweest zijn (..) uit te spreken". Hier is het vreselijks:

"En wat een ongehoorde brutaliteit dat juist uit die hoek de aantijging komt dat de Israli's de nieuwe nazi's zijn, een gedachte die ook hier in Nederland wordt gepropageerd door griezels als Gretta en Dries (wier achternamen ik uit weerzin weiger uit te spreken)!"

Uiteraard betreft dit de Prominente Nederlanders Gretta Duisenberg en Dries van Agt.

Nu weet ik niet goed wat de meningen van Van Agt en de weduwe Duisenberg in deze precies zijn, en misschien ging Van der Horst met zijn term dat het "griezels" zouden zijn wat ver, volgens sommigen. Misschien is zijn verwijt ook niet geheel terecht.

Maar wat als hij dat nu eerlijk vindt en eerlijk zegt? Minister Verdonk, die ik zelf een griezel vind, mag allerlei dingen zeggen, insinueren en doen die volgens mij niet deugen en in strijd zijn met de Nederlandse wet en de internationaal geldende mensenrechten, die vl verder gaan dan politiek aan de weg timmerenden voor "griezels" uitmaken. Daarbij, de genoemde passage was geschrapt, begrijp ik.

Wat veel ernstiger is, en niet uitgesproken wordt door de NRC, zijn de volgende punten:

  • De rector van de UU pleegt censuur, en pleegt dat tegen n van zijn eigen hoogleraren, en doet dat in tegenspraak met de Nederlandse wet.

  • De rector doet dat op oneigenlijke gronden: hij is er helemaal niet voor aangesteld om Van der Horst's persoon te beschermen, en ook al niet om diens wetenschappelijke kwaliteiten te wegen (en als die niet deugen dan ging de UU in de fout toen ze Van der Horst een aanstelling gaven).

  • De rector heeft weliswaar wellicht "rectorale bevoegdheid" iemand toegang tot universiteitsgebouwen te ontzeggen, maar kn geen bevoegdheden hebben die hem het recht op censuur geven.

Dit wat betreft de rector, die volgens mij dringend aan vervanging toe is, vanwege evident onbegrip voor wat een universiteit moet zijn en wat de Nederlandse wet is.

In het proza van Van der Horst dat ik las kon ik nergens een serieuze fout aanwijzen, maar dat wil niet zeggen dat ik het in alles met hem eens zou zijn. En in feite vind ik dat hij minstens n fout gemaakt heeft:

  • Het is hl jammer dat Van der Horst niet gewoon doorgezet heeft, en zijn rede gewoon uitsprak zoals hij dat bedoelde te doen, hetzij in een Utrechts universitair gebouw, hetzij erbuiten in het park.

Het gaat immers om de academische vrijheid en het recht gevrijwaard te blijven van censuur - en allebei bestaan k voor meningen die volgens velen, inclusief rectores, niet deugen.

Wie kritiek heeft kan die spuien in de pers, op een website, of in de andere media, en kan eventueel naar de rechter om te protesteren. In een beschaafd land en aan een behoorlijke universiteit heeft een rector niets te bepalen over de meningen die z'n professoren verkondigen, en zeker niet vooraf.

En nu heeft deze Utrechtse rector het voor elkaar gekregen dat - "of all people!" - het kamerlid Wilders - u weet wel, die man van dat griezelige kunstmatige arische kapsel, dat zijn herseninhoud zo gelukkig uitdrukt en illustreert (ik ben blij dat ik geen rector om toestemming "moet" vragen voor mijn woorden!) - het opneemt voor - "of all things!" - de academische vrijheid. 

Mag ik het College van Bestuur van de UU in overweging geven hun rector Willem Hendrik Gispen te gispen n de laan uit te sturen vanwege evident  gebleken onbekwaamheid, leidend tot aanmerkelijke reputatie-schade voor de UU?

Immers, welke behoorlijke academicus wil en kan werken aan een universiteit met een rector die de hem onwelgevallige meningen van z'n professoren meent te mogen censureren, bovendien met oneigenlijke argumenten?

O, en nog wat.

Ik realiseer me natuurlijk hl goed het soort argument dat de nobele en principile Gispen bewogen kan hebben, naast bezorgdheid over de onbesmetheid van de blazoenen van Van Agt en Duisenberg, namelijk dat ls Van der Horst zijn afscheidsrede had gehouden zoals hij wilde en ls "de Terroristen" (of "de Hofstadgroep") daar kwaad over waren geworden er dan mogelijk sprake zou hebben kunnen zijn van "bedreigingen", zodat - wie weet - rector Gispen wel eens een mogelijke bomaanval op de lokalen van de UU heeft voorkomen door zijn moedige rectorale ingrepen in de laatste universitaire rede van de scheidend hoogleraar.

Onder psychologen heet dit soort overwegingen "paranoia" (symptomen van).

Wie dit soort redeneringen serieus neemt moet ook willen voorstellen alle monden van alle Nederlandse professoren op een ambtelijk hangslot te doen en de sleuteltjes aan mullah Omar te geven, opdat er maar helemaal niets uit Nederlandse professorale kelen mag komen wat deze of gene godsdienstfanaat, al dan niet wlvoorzien van Semtex, niet aanstaat.

En natuurlijk: Voor de eerlijkheid en gelijkwaardigheid - genus Neerlandicus, dan - gaan dan ook alle monden van alle imams op een hangslot, met de sleuteltjes voor president Olmert. Vrijheid, blijheid, gelijkheid, Nederlandse rechtsstaat, immers: Niemand mag meer zeggen wat enig iemand met macht over terroristisch geweld zou kunnen tegenstaan. Da's gevaarlijk! Daarvoor hadden Onze Vaders En Grootvaders Hun Leven Veil In De Tweede Wereldoorlog! Opdat niemand zou mogen zeggen wat enig iemand zou kunnen tegenstaan!

Tenslotte, aankomend studerenden in Nederland met een IQ boven de 130: U kunt beter niet naar de UvA of de UU gaan, en eigenlijk doet u er heel verstandig aan om als u dan wrkelijk intellectueel talent hebt te emigreren en in een beschaafder buitenland te studeren. Hier in Nederland is alleen plaats aan de universiteiten voor een grote meerderheid van politiek correcte laagbegaafden bekwaamd naar vermogen in European Studies e.d. en een hele kleine minderheid van briljante Chinezen, die hier naar toe worden gehaald (met geld van de Spinoza-prijs e.d.) bij gebrek aan behoorlijk opgeleide briljante Nederlanders. Alle anderen verdoen hun talenten er alleen, en krijgen een genivelleerde opleiding aangepast aan de vermogens van de domsten. (Zie ook: Spiegeloogcolumns.)

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail