Nedernieuws        

 

15 oktober 2005

                                                                 

Nederambtenaren 

 

 
Dat Nederland een totalitaire staat is, en geen rechtsstaat, sinds 1996, is regelrecht en evident logisch deduceerbaar (voor wie een helder verstand heeft, dus waarschijnlijk geen Nederlander is of anders Nederland verlaten heeft) uit het zogenaamde Pikmeer-arrest van de Hoge Raad, dat de Nederlandse bestuurder geheel boven de wet stelt. Ik citeer uit een NRC-artikel van 7 oktober:

Gisteren publiceerde minister Donner (Justitie, CDA) een wetsvoorstel dat strafrechterlijke vervolging van ambtenaren mogelijk maakt als zij bij de uitoefening van hun functies strafrechterlijke delicten plegen.
Dat is sinds 1996 niet meer mogelijk. Toen oordeelde de Hoge Raad dat ambtenaren strafrechterlijke immuniteit genieten omdat ook de staat zelf niet vervolgd kan worden. Diverse parketten in het land, waaronder dat van Amsterdam, staakten daarop reeds lopende strafrechterlijke onderzoeken waarbij gemeentelijke diensten en individuele ambtenaren waren betrokken. Zij zouden immers, gezien dit Pikmeer-arrest, toch 'niet ontvankelijk' worden verklaard.

Zie je? Ik mg overgelaten worden aan vergassing, moorddreiging en voortdurende geluids- en overige terreur door de Amsterdamse gemeentepolitie en B&W en de volslagen drugscorrupte zwijnen van de Bouw- en Woningdienst - lezer(es): ik klaag omdat ik al 17 jaren pijn ervan heb, en mijn op papier bestaande mensenrechten aan Van Thijn's en andere Amsterdamse bureaucratische reten afgeveegd zijn - en ik heb geen enkel middel om ze te vervolgen zelfs al kon ik een advocaat betalen: Ze staan boven de wet. Ze mogen in drugs handelen. Ze mogen mensen vrijelijk laten bedreigen door drugshandelaren. Amsterdamse ambtenaren mogen mij met moord bedreigen, zoals gebeurd is, omdat ik me verzette tegen discriminatie van Marokkanen en Surinamers waar ik bijzat door ambtenaren, en ik heb geen enkel wettelijk verhaal in Amsterdam en in Nederland.

Waarom is dat zo? Om de ambtenaar en de drugshandelaar te beschermen:

In 1998 boog de Hoge Raad zich opnieuw over de kwestie van strafrechtelijke immuniteit voor ambtenaren en dit keer werd die aan banden gelegd: ze geldt alleen als strafbare feiten voortvloeien uit het verrichten van werkzaamheden die behoren tot exclusieve overheidstaak (bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen).

En waarom dit krankzinnige voorbehoud van de Hoge Raad? Om de drugscorrupte burgemeesters (gemeentelijke vergunningen voor drugshandel) en politie (beschermen van drugshandelaars met wapengeweld is als taak voorbehouden aan de Nederlandse overheid) te vrijwaren van iedere mogelijke vervolging: Een Nederlandse ambtenaar of bestuurder is en blijft volgens de Nederlandse wet zoals genterpreteerd door de Nederlandse Hoge Raad geheel vrij n onstrafbaar drugshandelaars te gedogen en beschermen, en zal daarvoor, in Nederland, onder Nederlands recht, niet vervolgd kunnen worden.

Begrijp je nu wat beter, broer, waarom ik over de Nederlandse ambtelijke en bestuurlijkle drugscorruptie niet in Nederland naar de Nederlandse rechter kan noch wil? Ze worden beschermd door zogenaamde onafhankelijke vonnissen van de Nederlandse Hoge Raad waar Himmler en Beria hun vingers van genot bij afgelikt zouden hebben, en waarmee Himmler zonder enige moeilijkheid in Neurenberg vrijspraak hadden kunnen opeisen: "Ik deed als hoofd politie alleen die taken die voorbehouden zijn aan de staat".


Maarten Maartensz

        home - index - top - mail