Nedernieuws        

 

26 november 2004

                                                                 

Mail aan drugscorrupte Amsterdamse bestuurders

 

 
Mail verzonden aan:

j.cohen@amsterdam.nl <j.cohen@amsterdam.nl>;
a.aboutaleb@amsterdam.nl <a.aboutaleb@amsterdam.nl>;
m.horst@amsterdam.nl <m.horst@amsterdam.nl>;
h.maij@amsterdam.nl <h.maij@amsterdam.nl>;
h.belliot@amsterdam.nl <h.belliot@amsterdam.nl>;
d.stadig@amsterdam.nl <d.stadig@amsterdam.nl>;
gemeentesecretaris@amsterdam.nl <gemeentesecretaris@amsterdam.nl>
An Milner <amilner@st4045.nl>;

Calder Hoofdkantoor denbosch@calder.nl

Titel mail: Inzake het commando mij 30 nov te vertonen voor "een expert" van Calder BV


In antwoord op het commando van Calder B.V. - "u bent immers verplicht" etc. - mij op 30 november te melden bij "een expert", op verlangen van B&W van Amsterdam, om mij "sociaal te reïntegreren en sociaal te activeren":

Aan: Alexander Calder B.V. + B&W van Amsterdam
Van: drs. M. Maartensz       Betreft: Toelichting bij "intakeformulier"

Bijlagen: 1 CD
            1 brief van prof.dr. P.C.M. Molenaar aan het hoofd van de GG&GD van Amsterdam
            1 kopie doctoraal diploma psychologie
            1 kopie kandidaats examen filosofie
            1 kopie necrologie van mijn vader in dagblad "De Waarheid"
L.S.

Ik wil u in de eerste plaats wijzen op de volgende drie feiten:

1. Ik ben invalide sinds 1.1.1979 en heb zowel M.E./C.V.S. als een chronische vitale depressie (CVD)
2. Ik ben in 1993, als invalide, summa cum laude afgestudeerd in de psychologie
3. Ik heb mij in 2002 vergezeld van bijgaande brief van prof.dr. P.C.M. Molenaar, die mij kent sinds 1989, gericht tot B&W van Amsterdam met het verzoek om enig geld voor hulp in de huishouding en enige vergoeding voor medische kosten.

Als ik het onder (3) gestelde verkregen had, wat héél eenvoudig was geweest, dan was ik ondertussen gepromoveerd.

Het gevraagde is mij geweigerd door B&W van Amsterdam en door de GG&GD van Amsterdam, die mij hebben verwezen "als u hulp nodig heeft" naar het Leger des Heils.

De redenen daarvoor zijn te ontlenen aan de bijgaande CD van mijn site - www.maartensz.org - waar beschreven staat hoe en waarom ik

  • drie keer verwijderd ben van de UvA "vanwege uw uitgesproken standpunten, ondanks de ernst van uw ziekte" (ik protesteerde tegen de politisering en afbraak van het universitair onderwijs, en had een studentenpartij opgericht, die met één zetel in de Universiteitsraad zat, en was zeer gehaat)
  • 3 1/2 jaar, als invalide, met een minimum-bijstandsuitkering gewoond heb boven een als coffeeshop vermomde harddrugshandel met B&W-vergunning te Amsterdam, die mij vijf keer, inclusief enig geweld, als volgt bedreigde "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je"
  • hoe mijn toch al slechte gezondheid daar, door 3 1/2 jaar gigantische geluidsoverlast en terreur volkomen geruïneerd is
  • waarom dit geheel in strijd is met vele artikelen in de Nederlandse wet, de Grondwet, internationale verdragen en mijn mensenrechten
  • hoe de drugscorrupte gemeentepolitie en het gemeentelijke personeel mijn klachten - die veel moed vergden - ridiculiseerden, weigerden op te treden, en mij toevoegden dat "Als het u niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Amsterdam"
  • hoe B&W van Amsterdam sindsdien - 1988-1992 - weigert mij te ontvangen, mijn klachten te beantwoorden, mijn schade te vergoeden, of mij enige vorm van hulp te geven: Iedere Amsterdamse junk heeft minimaal 100 keer meer hulp gehad de afgelopen 16 jaar dan ik, want ik krijg niets dan een minimale bijstandsuitkering en veel discriminatie, aangezien ik weiger mij neer te leggen bij de terreur die ik ondergaan heb ten behoeve van de Amsterdamse drugsmafia - die volgens het rapport van Traa jaarlijks, uiteraard met hulp van veel corrupte Amsterdamse ambtenaren, minimaal 10 miljard euro omzet, en verreweg de machtigste en gevaarlijkste industrie van Amsterdam is, sinds het beleid van drs. van Thijn, die zelf beweerde burgemeester "uit naam van de idealen van de Februari-staking" te zijn (zie hieronder)

Mijn positie wordt, voor wie de moeite wil nemen en de moed en het verstand heeft bijzonder helder uiteengezet op mijn site, waarvan een CD bijgaat (wanneer ik verschijn bij de - ongetwijfeld "professionele expert" van Alexander Calder B.V.).

U kunt e.e.a. navragen wat betreft mijn medische toestand bij mijn huisarts, mevr. I. Vollenhoven, Sarphatipark 12, Amsterdam: Ik lig rond de 16 uur per dag in of op bed met chronische vermoeidheid, chronische spierpijn, en een chronische vitale depressie vanwege de terreur die ik heb moeten ondergaan in Amsterdam en de voortdurende weigering van B&W hun wettelijke plicht tegen mij te doen. Aangezien het mij niet mogelijk is mijn huis behoorlijk schoon te houden is het mij zeker niet mogelijk enig betaald werk te doen: Mij ontbreekt de gezondheid daarvoor totaal, want wat daarvan resteerde is grondig, opzettelijk en zeer sadistisch geruïneerd te Amsterdam, ten behoeve van de drugsmafia en de reputaties en carrières van Van Thijn, Patijn en Cohen.

Het enige advies van Alexander Calder B.V. dat ik accepteer is dit:

  • dat B&W van Amsterdam mij een grote schadevergoeding toekent - 15 maal de schadevergoeding die toegekend is aan dr. Bram Peper, vanwege zijn onmetelelijk grote lijden vanwege "de bonnetjes-affaire", aangezien zijn lijden en pijn onmogelijk minder kunnen zijn dan de mijne, en alle Nederlanders, volgens Peper, Van Thijn, Cohen etc. "gelijkwaardig zijn"
  • dat ik - na daar nu 6 jaar om gevraagd te hebben - enig geld voor hulp in de huishouding krijg; en enige vergoeding van mijn medische kosten
  • en dat ik in de gelegenheid wordt gesteld mijn briljante verstand te gebruiken om te promoveren (als prof.dr. P.C.M. Molenaar - die ziek is - weer gezond wordt)

In enig ander geval, en in het bijzonder als mijn bijstand gekort wordt of ik uit de bijstand gezet word zal ik zelfmoord plegen, en mag aannemen dat mijn broer o.a. Alexander Calder B.V. in rechte aanspreekt, als verlengstuk van het drugscorrupte College van B&W van Amsterdam.

Tenslotte, de reden voor het bijvoegen van de necrologie van mijn vader: Mijn vader en grootvader waren mede-organisatoren van de Februaristaking; zijn in 1941 gearresteerd daarvoor (door Amsterdamse politie-agenten); mijn grootvader is vermoord in een Duits concentratie-kamp, en mijn vader heeft ruim 3 1/2 jaar Duits concentatie-kamp overleefd - en is in 1980 geridderd op het stadhuis van Amsterdam vanwege als voornaamste organisator van de Nationale Verzetstentoonstelling.

Mijn algemene konklusie, na mijn ervaringen aan de UvA en met B&W van Amsterdam vanwege de door B&W beschermde drugshandel van Amsterdam is dat er voor mij in Nederland geen plaats is - zoals mij vele malen door Amsterdamse ambtenaren is toegeroepen, gebruld of gezegd - en dat de reden daarvoor mijn meningen zijn, die ongebruikelijk zijn, evenals mijn verstand en familie-achtergrond, en dat de intellectuele en morele verschillen tussen mij en anderen teruggaan op een genetische dispositie + toeval, en dat ik al 25 jaar geheel tegen mijn zin in een land leef waar de bevolking mij intellectueel en moreel in grote meerderheid, ongeacht geloof, politiek, ethniciteit, of sexuele oriëntatie, gedegenereerd voorkomt - althans "relatief aan mijn ouders".

Ik leef in dit land tegen mijn wil, zonder enige hulp, met een onrechtmatig ten behoeve van de Amsterdamse drugsmafia geruïneerde gezondheid, en het enige wat ik wil, mocht ik gezond worden of een schadevergoeding krijgen voor de gigantische hoeveelheid pijn en vernederingen die ik ondergaan heb in Nederland, is terugkeren naar Noorwegen (of Engeland), waar ik zoveel beter, mooier, aangenamer en veiliger heb gewoond dan in deze Nederlandse heilstaat van en voor junken, drugshandelaars en corrupte politici. Hoogachtend,  

drs. M. Maartensz

 

Bijlage: Naar html geconverteerde kopie van de op universitair briefpapier geschreven tekst van prof.dr. P.C.M. Molenaar, die mij goed kent sinds 1989:


 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
ml_Molenaar@macmail.psy.uva.
nl

 

L.S.

 

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar. 

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 
 

Aantekening voor de fa. Alexander Calder B.V.: 


Het antwoord hierop van de GG&GD-directie, uit naam van B&W van Amsterdam, was - wetende van mijn chronische vitale depressie, wetende dat ik 16 uur per dag in of op bed lig met pijn, wetende dat mijn broer en ik de enige Nederlanders zijn die zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking zijn (uit naam waarvan Van Thijn, Patijn en Cohen beweren burgemeester van Amsterdam te zijn, was dat ik ... "als ik hulp nodig had ik maar naar het Leger des Heils moet gaan".


Mijn konklusie daarover is dat B&W van Amsterdam en de GG&GD van Amsterdam mij moedwillig de zelfmoord proberen in te drijven "vanwege uw uitgesproken standpunten" - omdat ik mij verzette tegen harddrugshandel met B&W vergunning, mij verzette tegen moorddreigingen door harddrugshandelaars, en mijn harddrugshandelende huisbaas van mij af wilde en in 1988 de schoorsteen waarop ik moest stoken deed instorten zodat mijn vriendin en ik ons zelf in 1988, naar de volgende dagen bleek, driekwart vergast en verdwaast uren op de grond hebben rondgekropen in de nacht, en omdat alles wat in Amsterdam bestuurt véél liever de carrière en reputatie van Van Thijn, Patijn en Cohen beschermd en dekt, en daarmee de drugsmafia, dan dat ze hun wettelijke, morele en menselijke plicht doen, en mij MENSENRECHTEN handhaven. (En zie boven voor mijn achtergrond.)
 
Inzake mijn commandering mij op 30 november a.s. te tonen aan "een professional" van Alexander Calder B.V.:

Het zojuist genoemde feit - mijn stelling dat naar mijn beste weten en begrip ambtenaren en B&W van Amsterdam mij nu 16 jaar discrimineren, chicaniseren, ontrechten en op iedere mogelijke wijze proberen enig wettig recht dat ik heb te krijgen of uit te oefenen, en mij kennelijk welbewust de zelfmoord proberen in te manipuleren vanwege mijn klachten, en de reputaties van Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk, en nogal wat corrupte en misdadige ambtenaren - en mijn dringende behoefte aan enige hulp in de huishouding en enige vergoeding van mijn medische kosten, en mijn vordering op de gemeente Amsterdam en de Staat der Nederlanden, zijn de enige themaas die ik met Alexander Calder B.V. wens te bespreken, met een bandrecorder en een fotocamera, gezien de vele chicanes en beledigingen inclusief fysieke bedreigingen met moord van personeel van de Sociale Dienst van Amsterdam die mij deelachtig zijn geworden, en waartegen mijn protesten óók niet beantwoord zijn.

Mijn site is 95 MB, een evident bewijs van mijn "vrijwilligerswerk" en "sociale activering", om uw ambtelijk argot te gebruiken, en zeer veel fraaier dan wat Alexander Calder B.V. gebruikt om zich te positioneren op het internet; er staat een bijzonder duidelijke sectie van 10 MB getiteld "ME in Amsterdam" op mijn site, en 85 MB over filosofie, logica en programmeren, waaronder teksten van Machiavelli, Descartes, Leibniz, Multatuli en Russell, alles met mijn uitgebreide en heldere commentaren, alles geschreven met vrijwel altijd voortdurende spierpijn, en hoogstens 5% van de energie van een gezond mens, en zonder enige hulp - in de stad "bestuurd uit naam van de idealen van de Februari-staking" ten behoeve van de drugsmafia.

En hier - aangezien zovele Nederlanders, vrijwel allemaal zonder mijn soort en kwaliteit hersens, en zonder mijn unieke familie-achtergrond van verzetshelden, zo graag en zo hypocriet en met zo weinig begrip van "normen en waarden" wensen te spreken - is een citaat van mijn bezwaarschrift uit 1992 aan B&W van Amsterdam, dat als gebruikelijk niet eens beantwoord is anders dan met het door burgemeester Patijn ondertekende buitengewoon schunnige, laffe en misdadige "Omdat uw proza grievend en/of beledigend is gaan wij niet op u in". Ondertekend: S. Patijn.

Er wordt en werd immer jaarlijks rond de 10 miljard aan illegale drugs omgezet in Nederland, minimaal, volgens de parlementaire commissie Van Traa (waarvan u het rapport op mijn site vindt, met 195 noten van mijn hand, aanmerkelijk beter geschreven dan het rapport).

Mensenrechten

· Naar Index - Overzicht Bijlages

Geciteerd naar mijn bezwaarschrift uit 1992 aan de gemeente Amsterdam, hier geciteerd pro memorie. Ik citeer naar de "Nederlandse Wetgeving - Studenteneditie oktober 1986":


Het is de eerste taak van het gemeentebestuur en haar ambtenarij de Nederlandse wet te handhaven. Het gemeentebestuur van Amsterdam, de gemeentepolitie van Amsterdam en de directie van de BWD willen dat niet, en blijken in de praktijk boven de wet te staan. Hier zijn ter informatie enige relevante wets-artikelen die deel uitmaken van de Nederlandse wet en die tegen mij en mijn buren jarenlang gebroken zijn:


Een lijst van mijn opzettelijk door de Nederlandse Staat geruineerde menselijke rechten
 

Internationale Verdragen

Verkondigde rechten (OOK geldig IN Nederland, ondanks drugsgedoog-beleid!)

Verdrag van Rome:

Art. 5: Een ieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid.

Universele verklaringen van de Rechten van de Mens

Art. 3: Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Art. 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Art. 6: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Art. 8: Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Art. 9: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van eer en goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Art. 28: Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Nederlandse Grondwet

Art 1: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie (...) op welke grond ook is niet toegestaan.

Art 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperk ingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Voor wie zou verbazen dat ik deze artikelen aanhaal: ik ben een invalide bijstandstrekker, en heb niet de mogelijkheden om te verhuizen wanneer ik dat wil, hoe graag ik dat ook zou willen. Er is natuurlijk een sterke tendens om te geloven dat in ons moreel zo prachtige Nederland, waar alles zo voorbeeldig geregeld is, mensenrechten eenvoudig niet geschonden kunnen worden en ambtenaren en bestuurders zonder uitzondering voorbeeldig bekwaam en ongecorrumpeerd zijn. Deze tendens is begrijpelijk - maar chauvinistisch en in strijd met de feiten.

Daarbij, ik kan lezen en redeneren. Als deze en andere overeenkomstige wetsartikelen enige inhoud en betekenis hebben dan zijn ze hier ook van toepassing - in deze prachtige Nederlandse Democratische Rechtsstaat; in Amsterdam, bestuurd door een burgemeester met de grootst mogelijke humanitaire pretenties.

Mijn buren en ik zijn met moord bedreigd; mijn buren en ik zijn jarenlang blootgesteld aan wat naar ons beste weten een levensgevaarlijke schoorsteen was; er was geen enkele politie-bescherming te krijgen bij enige klacht; ik heb jarenlang niet behoorlijk kunnen slapen, en mij overmatig in moeten spannen om wat tegen de levensgevaarlijke schoorsteen te doen, met als resultaat nu bijna 2 jaar voortdurende pijn; ik blijk in de feitelijke Amsterdamse bestuurspraktijk geen enkel effectief recht te hebben op de rechten die WEL gehandhaafd worden voor gemeenteraadsleden en leden van het college van B&W, die in onze Democratische Rechtstaat allemaal gevrijwaard worden van inpandige drugshandelaars, jarenlang levensgevaar, en liegende, chicaniserende, de belangen van drugshandelaars dienende ambtenaren; en mijn leven de afgelopen jaren is mij een gruwel geweest omdat in Amsterdam syste­matisch de wet verkracht wordt door Amsterdamse ambenaren die systematisch het dienen van de belangen van drugspooiers en kroegbazen prefereren boven het handhaven van de wet.

Wat voor krankzinnigheid beheerst het bestuur van de stad Amsterdam?

Wat voor recht op leven heb ik in een woning waar mijn leven gevaar loopt? Welke vrijheid heb ik als harddrugshandelaars en daarmee geassocieerde huisjesmelkers jarenlang blijken de uitvoering van de Nederlandse wet te kunnen ontlopen kennelijk omdat gemeenteambtenaren hen daartoe de gelegenheid geven? Waar is de onschendbaarheid van mijn persoon als de politie weigert op te treden tegen zeer geloofwaardige moorddreigingen van evidente en zelfverklaarde drugshandelaaars? Hoe menswaardig is het om jarenlang te moeten soebatten bij gemeenteambtenaren over moorddreigingen en over levensgevaar zonder dat enig ambtenaar daar iets aan wenst te doen, en er jarenlang, op basis van leugens van de 2 BWD-ambtenaren Mannaert en Van Dijk beweerd wordt dat mijn buren en ik liegen - zodat we verder overgelaten worden aan de luimen van harddrugshandelaars en de daarmee geassocieerde huisbaas? En wat is het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid waard in een huis met levensgevaarlijke gaten in de schoorsteen en met moordzuchtige harddrugshandelaars gelijkvloers? Wat is er over van een rechtsstaat als liegende malevolente en kennelijk omgekochte ambtenaren jaar in jaar uit door hun superieuren beschermd worden? Wat is er over van een rechtsstaat als drugshandel gedoogd wordt en de politie weigert op te treden inzake klachten van burgers over moordbedreigingen van drugshandelaars? Wat is er over van een rechtsstaat als ambtenaren ad libitum verklaren zelf geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid te bezitten, en de facto jaar in jaar uit boven de wet blijken te staan? (Zie bijlages 2 t/m 8 en deel III voor de opstelling van Amsterdamse ambtenarij en de gemeentepolitie in deze).

Aangezien ik dit bezwaarschrift mede onder de aandacht van de gemeenteraad wil brengen voeg ik voor de volledigheid toe dat gemeenteraadsleden en B&W-leden natuurlijk geen enkel gevaar lopen een dergelijke behandeling van harddrugshandelaars, huisjesmelkers, politie-ambtenaren of BWD-inspecteurs te krijgen. We leven immers in een Democratische Rechtsstaat en er is natuurlijk geen enkel gevaar dat enig gekozen of benoemd volksvertegenwoordiger of enig gemeenteraadslid of enige burgemeester van Amsterdam ooit 3 1/2 jaar lang in vredestijd wordt bedreigd met vergassings- en verbrandings-gevaar; geen enkel gemeenteraadslid is ooit bloot gesteld aan jarenlang inpandig gevestigde bij gelegenheid met moord dreigende harddrugshandelaars; en geen enkel gemeenteraadslid wordt geschoffeerd en belogen door Amsterdamse ambtenaren - dat overkomt in de Nederlandse Democratische Rechtsstaat alleen gewone burgers. (Vergelijk Art. 1 van de Grondwet.)


Colofon:
Geciteerd naar mijn bezwaarschrift uit 1992 aan de gemeente Amsterdam, hier geciteerd pro memorie. Ik citeer naar de "Nederlandse Wetgeving - Studenteneditie oktober 1986"

Voor andere expliciete aanhalingen van menselijke rechten die ik, volgens de letter van de Nederlandse wet, zou moeten kunnen uitoefenen in Nederland, maar waar ik in de praktijk het recht niet toe had, zie mijn brief aan de filosofie-faculteit en mijn eerste en tweede bezwaarschrift aan de gemeente Amsterdam.

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

 

        home - index - top - mail